Vinh danh 244 Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>TTO - Tối 18-11, tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP.HCM, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (TP.HCM) đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 244 &quot;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu&quot; TP.HCM năm 2022.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/11/35508/NGTTB2022.jpg" style="height:300px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n Nguyễn Minh Triết v&agrave; Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao bằng khen cho c&aacute;c điển h&igrave;nh &quot;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu&quot; - Ảnh: K.ANH</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; những gương ti&ecirc;u biểu được x&eacute;t chọn từ hơn 1.500 hồ sơ của 76 cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc, l&agrave; c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o trẻ từ cấp mầm non đến đại học ti&ecirc;u biểu trong r&egrave;n luyện đạo đức, t&aacute;c phong, chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; tham gia c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ch&uacute;c mừng c&aacute;c điển h&igrave;nh, Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải gửi gắm niềm tin y&ecirc;u v&agrave; mong mỗi &quot;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu&quot; lu&ocirc;n giữ vững niềm tin, nhiệt huyết, t&igrave;nh y&ecirc;u nghề để tiếp tục chặng đường dẫn dắt c&aacute;c thế hệ học sinh, sinh vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;Hơn ai hết, đội ngũ c&aacute;c thầy, c&ocirc; gi&aacute;o ch&iacute;nh l&agrave; những &quot;chiến sĩ&quot; tr&ecirc;n mặt trận của ng&agrave;nh gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo bằng tr&aacute;ch nhiệm, nhiệt huyết, tr&iacute; tuệ, t&agrave;i năng v&agrave; kh&aacute;t vọng của m&igrave;nh tiếp tục cống hiến, truyền đạt kinh nghiệm, tri thức, đạo đức cho c&aacute;c thế hệ học sinh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&aacute;c anh chị đang g&oacute;p phần kiến tạo nền tảng căn bản nhất cho nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước v&agrave; TP.HCM&quot;, &ocirc;ng Hải b&agrave;y tỏ.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:16px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2022/11/18/nha-giao-tre-phuong-tto-16687811623371865959892.png" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương trao bằng khen cho các điển hình &quot;Nhà giáo trẻ tiêu biểu&quot; - Ảnh: K.ANH"><img alt="Vinh danh 244 ‘Nhà giáo trẻ tiêu biểu’ TP.HCM năm 2022 - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_fecfe900-674b-11ed-8773-7d1eb3cda8b8" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/11/18/nha-giao-tre-phuong-tto-16687811623371865959892.png" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.99px" title="Vinh danh 244 ‘Nhà giáo trẻ tiêu biểu’ TP.HCM năm 2022 - Ảnh 2." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:16px">B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM Phan Thị Thanh Phương trao bằng khen cho c&aacute;c điển h&igrave;nh &quot;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu&quot; - Ảnh: K.ANH</span></p> </div> </div> <p><span style="font-size:16px">Hai lần nhận giải thưởng, c&ocirc; L&ecirc; Nguyễn Phương Dung - gi&aacute;o vi&ecirc;n Trường mầm non Phong Ph&uacute; (TP Thủ Đức, TP.HCM) - chia sẻ: &quot;Được chăm s&oacute;c, nh&igrave;n c&aacute;c con lớn l&ecirc;n từng ng&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; động lực gi&uacute;p t&ocirc;i gắn b&oacute; hơn chục năm qua với nghề&quot;.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Trong đợt dịch COVID-19 diễn ra căng thẳng, c&ocirc; đ&atilde; c&oacute; mặt trong lực lượng ph&ograve;ng chống dịch tại địa phương. &quot;&Ocirc;ng x&atilde; ủng hộ n&ecirc;n m&igrave;nh y&ecirc;n t&acirc;m đi chống dịch d&ugrave; biết c&oacute; nhiều nguy hiểm nhưng nếu ai cũng sợ th&igrave; lấy đ&acirc;u người để hỗ trợ tuyến đầu chống dịch bệnh&quot;, c&ocirc; b&agrave;y tỏ.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Cũng t&iacute;ch cực hỗ trợ về mảng chăm s&oacute;c sức khỏe tinh thần cho sinh vi&ecirc;n v&agrave; mọi người trong thời điểm dịch bệnh l&agrave; thầy Nguyễn Văn Tường - Trường đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) - với chương tr&igrave;nh &quot;Vắc xin tinh thần&quot; m&agrave; trường đ&atilde; phối hợp c&aacute;c đơn vị thực hiện.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:16px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2022/11/18/nha-giao-tre-tto-thay-vuong-16687813345111107077073.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Thầy Vũ Minh Vương (Trường THCS Lê Văn Tám) xúc động tặng hoa cho cô Nguyễn Thị Chúc, nguyên hiệu trưởng của trường, người truyền lửa nghề cho mình - Ảnh: K.ANH"><img alt="Vinh danh 244 ‘Nhà giáo trẻ tiêu biểu’ TP.HCM năm 2022 - Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_6b3fc470-674c-11ed-8ee1-2f45e9809f07" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/11/18/nha-giao-tre-tto-thay-vuong-16687813345111107077073.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.99px" title="Vinh danh 244 ‘Nhà giáo trẻ tiêu biểu’ TP.HCM năm 2022 - Ảnh 3." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:16px">Thầy Vũ Minh Vương (Trường THCS L&ecirc; Văn T&aacute;m) x&uacute;c động tặng hoa cho c&ocirc; Nguyễn Thị Ch&uacute;c, nguy&ecirc;n hiệu trưởng của trường, người truyền lửa nghề cho m&igrave;nh - Ảnh: K.ANH</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Lần thứ bảy nhận giải thưởng, thầy Vũ Minh Vương (Trường THCS L&ecirc; Văn T&aacute;m, quận B&igrave;nh Thạnh) cũng c&oacute; mặt tr&ecirc;n s&acirc;n khấu c&ugrave;ng người đ&atilde; &quot;truyền lửa&quot; gi&uacute;p m&igrave;nh y&ecirc;u nghề v&agrave; gắn b&oacute; với học tr&ograve;&quot; -&nbsp;c&ocirc; Nguyễn Thị Ch&uacute;c, nguy&ecirc;n hiệu trưởng Trường THCS L&ecirc; Văn T&aacute;m.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;L&agrave; thế hệ thầy c&ocirc; đi trước, d&ugrave; đất nước vẫn c&ograve;n kh&oacute; khăn, nghề gi&aacute;o vẫn l&agrave; nghề cao qu&yacute;, t&ocirc;i tin tưởng c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o trẻ sẽ vẫn ch&aacute;y m&atilde;i ngọn lửa y&ecirc;u nghề&quot;, c&ocirc; Ch&uacute;c chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Dịp n&agrave;y, Ban thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n TP.HCM phối hợp c&ugrave;ng C&ocirc;ng ty cổ phần V&agrave;ng bạc đ&aacute; qu&yacute; Ph&uacute; Nhuận (PNJ) v&agrave; Quỹ Thời b&aacute;o Kinh Tế S&agrave;i G&ograve;n tặng 50 phần qu&agrave; đồng h&agrave;nh với hoạt động &quot;Sẻ chia c&ugrave;ng thầy c&ocirc;&quot; với tổng kinh ph&iacute; 100 triệu đồng.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:16px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2022/11/18/nha-giao-tre-tto-16687814095282104124971.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Chương trình trao kinh phí đồng hành với hoạt động &quot;Sẻ chia cùng thầy cô&quot; - Ảnh: K.ANH"><img alt="Vinh danh 244 ‘Nhà giáo trẻ tiêu biểu’ TP.HCM năm 2022 - Ảnh 4." class="lightbox-content" id="img_93f89270-674c-11ed-8ee1-2f45e9809f07" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/11/18/nha-giao-tre-tto-16687814095282104124971.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.99px" title="Vinh danh 244 ‘Nhà giáo trẻ tiêu biểu’ TP.HCM năm 2022 - Ảnh 4." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:16px">Chương tr&igrave;nh trao kinh ph&iacute; đồng h&agrave;nh với hoạt động &quot;Sẻ chia c&ugrave;ng thầy c&ocirc;&quot; - Ảnh: K.ANH</span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Giải thưởng &quot;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu&quot; được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM d&agrave;nh tặng giảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n c&aacute;c cấp học từ 35 tuổi trở xuống, hiện x&eacute;t tặng 2 năm/lần v&agrave;o dịp 20-11.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Qua 14 năm triển khai, giải thưởng đ&atilde; tuy&ecirc;n dương hơn 2.000 gương điển h&igrave;nh thầy c&ocirc; gi&aacute;o trẻ của th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần lan tỏa phong tr&agrave;o thi đua trong gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp gi&aacute;o dục v&agrave; cho sự ph&aacute;t triển của TP.HCM.</span></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>KIM ANH (Tuổi Trẻ)</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;