Vinh danh 244 Nhà giáo trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2022

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>TTO - Tối 18-11, tại Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP.HCM, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh (TP.HCM) đ&atilde; tuy&ecirc;n dương 244 &quot;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu&quot; TP.HCM năm 2022.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/11/35508/NGTTB2022.jpg" style="height:300px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n Nguyễn Minh Triết v&agrave; Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao bằng khen cho c&aacute;c điển h&igrave;nh &quot;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu&quot; - Ảnh: K.ANH</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; những gương ti&ecirc;u biểu được x&eacute;t chọn từ hơn 1.500 hồ sơ của 76 cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc, l&agrave; c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o trẻ từ cấp mầm non đến đại học ti&ecirc;u biểu trong r&egrave;n luyện đạo đức, t&aacute;c phong, chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; tham gia c&aacute;c hoạt động x&atilde; hội.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ch&uacute;c mừng c&aacute;c điển h&igrave;nh, Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải gửi gắm niềm tin y&ecirc;u v&agrave; mong mỗi &quot;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu&quot; lu&ocirc;n giữ vững niềm tin, nhiệt huyết, t&igrave;nh y&ecirc;u nghề để tiếp tục chặng đường dẫn dắt c&aacute;c thế hệ học sinh, sinh vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;Hơn ai hết, đội ngũ c&aacute;c thầy, c&ocirc; gi&aacute;o ch&iacute;nh l&agrave; những &quot;chiến sĩ&quot; tr&ecirc;n mặt trận của ng&agrave;nh gi&aacute;o dục v&agrave; đ&agrave;o tạo bằng tr&aacute;ch nhiệm, nhiệt huyết, tr&iacute; tuệ, t&agrave;i năng v&agrave; kh&aacute;t vọng của m&igrave;nh tiếp tục cống hiến, truyền đạt kinh nghiệm, tri thức, đạo đức cho c&aacute;c thế hệ học sinh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&aacute;c anh chị đang g&oacute;p phần kiến tạo nền tảng căn bản nhất cho nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp c&ocirc;ng nghiệp h&oacute;a, hiện đại h&oacute;a đất nước v&agrave; TP.HCM&quot;, &ocirc;ng Hải b&agrave;y tỏ.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:16px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2022/11/18/nha-giao-tre-phuong-tto-16687811623371865959892.png" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Phan Thị Thanh Phương trao bằng khen cho các điển hình &quot;Nhà giáo trẻ tiêu biểu&quot; - Ảnh: K.ANH"><img alt="Vinh danh 244 ‘Nhà giáo trẻ tiêu biểu’ TP.HCM năm 2022 - Ảnh 2." class="lightbox-content" id="img_fecfe900-674b-11ed-8773-7d1eb3cda8b8" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/11/18/nha-giao-tre-phuong-tto-16687811623371865959892.png" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.99px" title="Vinh danh 244 ‘Nhà giáo trẻ tiêu biểu’ TP.HCM năm 2022 - Ảnh 2." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:16px">B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM Phan Thị Thanh Phương trao bằng khen cho c&aacute;c điển h&igrave;nh &quot;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu&quot; - Ảnh: K.ANH</span></p> </div> </div> <p><span style="font-size:16px">Hai lần nhận giải thưởng, c&ocirc; L&ecirc; Nguyễn Phương Dung - gi&aacute;o vi&ecirc;n Trường mầm non Phong Ph&uacute; (TP Thủ Đức, TP.HCM) - chia sẻ: &quot;Được chăm s&oacute;c, nh&igrave;n c&aacute;c con lớn l&ecirc;n từng ng&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; động lực gi&uacute;p t&ocirc;i gắn b&oacute; hơn chục năm qua với nghề&quot;.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Trong đợt dịch COVID-19 diễn ra căng thẳng, c&ocirc; đ&atilde; c&oacute; mặt trong lực lượng ph&ograve;ng chống dịch tại địa phương. &quot;&Ocirc;ng x&atilde; ủng hộ n&ecirc;n m&igrave;nh y&ecirc;n t&acirc;m đi chống dịch d&ugrave; biết c&oacute; nhiều nguy hiểm nhưng nếu ai cũng sợ th&igrave; lấy đ&acirc;u người để hỗ trợ tuyến đầu chống dịch bệnh&quot;, c&ocirc; b&agrave;y tỏ.</span></p> <p><span style="font-size:16px">Cũng t&iacute;ch cực hỗ trợ về mảng chăm s&oacute;c sức khỏe tinh thần cho sinh vi&ecirc;n v&agrave; mọi người trong thời điểm dịch bệnh l&agrave; thầy Nguyễn Văn Tường - Trường đại học Khoa học x&atilde; hội v&agrave; Nh&acirc;n văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) - với chương tr&igrave;nh &quot;Vắc xin tinh thần&quot; m&agrave; trường đ&atilde; phối hợp c&aacute;c đơn vị thực hiện.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:16px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2022/11/18/nha-giao-tre-tto-thay-vuong-16687813345111107077073.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Thầy Vũ Minh Vương (Trường THCS Lê Văn Tám) xúc động tặng hoa cho cô Nguyễn Thị Chúc, nguyên hiệu trưởng của trường, người truyền lửa nghề cho mình - Ảnh: K.ANH"><img alt="Vinh danh 244 ‘Nhà giáo trẻ tiêu biểu’ TP.HCM năm 2022 - Ảnh 3." class="lightbox-content" id="img_6b3fc470-674c-11ed-8ee1-2f45e9809f07" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/11/18/nha-giao-tre-tto-thay-vuong-16687813345111107077073.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.99px" title="Vinh danh 244 ‘Nhà giáo trẻ tiêu biểu’ TP.HCM năm 2022 - Ảnh 3." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:16px">Thầy Vũ Minh Vương (Trường THCS L&ecirc; Văn T&aacute;m) x&uacute;c động tặng hoa cho c&ocirc; Nguyễn Thị Ch&uacute;c, nguy&ecirc;n hiệu trưởng của trường, người truyền lửa nghề cho m&igrave;nh - Ảnh: K.ANH</span></p> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Lần thứ bảy nhận giải thưởng, thầy Vũ Minh Vương (Trường THCS L&ecirc; Văn T&aacute;m, quận B&igrave;nh Thạnh) cũng c&oacute; mặt tr&ecirc;n s&acirc;n khấu c&ugrave;ng người đ&atilde; &quot;truyền lửa&quot; gi&uacute;p m&igrave;nh y&ecirc;u nghề v&agrave; gắn b&oacute; với học tr&ograve;&quot; -&nbsp;c&ocirc; Nguyễn Thị Ch&uacute;c, nguy&ecirc;n hiệu trưởng Trường THCS L&ecirc; Văn T&aacute;m.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;L&agrave; thế hệ thầy c&ocirc; đi trước, d&ugrave; đất nước vẫn c&ograve;n kh&oacute; khăn, nghề gi&aacute;o vẫn l&agrave; nghề cao qu&yacute;, t&ocirc;i tin tưởng c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o trẻ sẽ vẫn ch&aacute;y m&atilde;i ngọn lửa y&ecirc;u nghề&quot;, c&ocirc; Ch&uacute;c chia sẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Dịp n&agrave;y, Ban thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trung t&acirc;m Hỗ trợ học sinh, sinh vi&ecirc;n TP.HCM phối hợp c&ugrave;ng C&ocirc;ng ty cổ phần V&agrave;ng bạc đ&aacute; qu&yacute; Ph&uacute; Nhuận (PNJ) v&agrave; Quỹ Thời b&aacute;o Kinh Tế S&agrave;i G&ograve;n tặng 50 phần qu&agrave; đồng h&agrave;nh với hoạt động &quot;Sẻ chia c&ugrave;ng thầy c&ocirc;&quot; với tổng kinh ph&iacute; 100 triệu đồng.</span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 11px; line-height: 1.45; font-family: Roboto; vertical-align: baseline; text-align: center; display: table; position: relative; z-index: 2; color: rgb(34, 34, 34); letter-spacing: -0.2px; background-color: rgba(255, 255, 255, 0.95);"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="font-size:16px"><a class="detail-img-lightbox" href="https://cdn.tuoitre.vn/2022/11/18/nha-giao-tre-tto-16687814095282104124971.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; display: initial; text-decoration-line: none; cursor: zoom-in; color: rgb(237, 27, 47); letter-spacing: -0.2px;" target="_blank" title="Chương trình trao kinh phí đồng hành với hoạt động &quot;Sẻ chia cùng thầy cô&quot; - Ảnh: K.ANH"><img alt="Vinh danh 244 ‘Nhà giáo trẻ tiêu biểu’ TP.HCM năm 2022 - Ảnh 4." class="lightbox-content" id="img_93f89270-674c-11ed-8ee1-2f45e9809f07" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/586/2022/11/18/nha-giao-tre-tto-16687814095282104124971.jpg" style="border-style:initial; border-width:0px; color:transparent; font:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:585.99px" title="Vinh danh 244 ‘Nhà giáo trẻ tiêu biểu’ TP.HCM năm 2022 - Ảnh 4." /></a></span></div> <div class="PhotoCMS_Caption ck_legend caption" style="margin: -5px 0px 24px; padding: 5px 8px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; background: rgb(233, 233, 233); text-align: left;"> <p style="margin-left:0px; margin-right:0px"><span style="font-size:16px">Chương tr&igrave;nh trao kinh ph&iacute; đồng h&agrave;nh với hoạt động &quot;Sẻ chia c&ugrave;ng thầy c&ocirc;&quot; - Ảnh: K.ANH</span></p> </div> </div> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: 1.5; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(245, 247, 249); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.2px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Giải thưởng &quot;Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu&quot; được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM d&agrave;nh tặng giảng vi&ecirc;n, gi&aacute;o vi&ecirc;n c&aacute;c cấp học từ 35 tuổi trở xuống, hiện x&eacute;t tặng 2 năm/lần v&agrave;o dịp 20-11.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Qua 14 năm triển khai, giải thưởng đ&atilde; tuy&ecirc;n dương hơn 2.000 gương điển h&igrave;nh thầy c&ocirc; gi&aacute;o trẻ của th&agrave;nh phố, g&oacute;p phần lan tỏa phong tr&agrave;o thi đua trong gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp gi&aacute;o dục v&agrave; cho sự ph&aacute;t triển của TP.HCM.</span></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>KIM ANH (Tuổi Trẻ)</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chiều 15-12, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bước vào phiên làm việc thứ tư. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII.

Agile Việt Nam
;