Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027 với Tỉnh Đoàn Gia Lai và Tỉnh Đoàn Kon Tum.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; những kết quả đạt được trong Chương tr&igrave;nh phối hợp giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai giai đoạn 2017 - 2022; Chương tr&igrave;nh phối hợp giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum giai đoạn 2016 - 2022, ng&agrave;y 25/11/2022, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum đ&atilde; tổ chức Hội nghị tổng kết Chương tr&igrave;nh phối hợp hoạt động v&agrave; k&yacute; kết Chương tr&igrave;nh phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Xi&ecirc;ng Thanh Ph&uacute;c - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum; đồng ch&iacute; H&agrave; Thị Giang Thảo - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Mạnh - Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum; đồng ch&iacute; Đỗ Đức Thanh - Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban chức năng, đơn vị trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh, c&aacute;c đơn vị đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện chương tr&igrave;nh phối hợp hoạt động giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai giai đoạn 2017 - 2022; b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện chương tr&igrave;nh phối hợp hoạt động giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum giai đoạn 2016 - 2022 v&agrave; chương tr&igrave;nh phối hợp hoạt động giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai, Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum giai đoạn 2022 - 2027; đồng thời, tham gia thảo luận c&aacute;c nội dung li&ecirc;n quan đến Chương tr&igrave;nh phối hợp giai đoạn 2022 - 2027 giữa c&aacute;c đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/11/35520/h2.jpg" style="height:343px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; H&agrave; Thị Giang Thảo - B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai thực hiện nghi thức k&yacute; kết Chương tr&igrave;nh phối hợp giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai giai đoạn 2022 - 2027</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/11/35520/h1.jpg" style="height:372px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; Xi&ecirc;ng Thanh Ph&uacute;c - B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum đ&atilde; thực hiện nghi thức k&yacute; kết Chương tr&igrave;nh phối hợp giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum giai đoạn 2022 - 2027</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; H&agrave; Thị Giang Thảo - B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai đ&atilde; thực hiện nghi thức k&yacute; kết Chương tr&igrave;nh phối hợp giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai giai đoạn 2022 - 2027. Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; Xi&ecirc;ng Thanh Ph&uacute;c - B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum đ&atilde; thực hiện nghi thức k&yacute; kết Chương tr&igrave;nh phối hợp giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum giai đoạn 2022 - 2027.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/11/35520/h3.jpg" style="height:425px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum kinh ph&iacute; chăm lo Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n Qu&yacute; M&atilde;o năm 2023</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong chương tr&igrave;nh, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; trao tặng Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum kinh ph&iacute; chăm lo Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n Qu&yacute; M&atilde;o năm 2023 với kinh ph&iacute; 30 triệu đồng/mỗi đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/11/35520/h4.jpg" style="height:238px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đơn vị chụp h&igrave;nh lưu niệm</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">Y&Ecirc;N LAM</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;