Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027 với Tỉnh Đoàn Gia Lai và Tỉnh Đoàn Kon Tum.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; nhằm đ&aacute;nh gi&aacute; những kết quả đạt được trong Chương tr&igrave;nh phối hợp giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai giai đoạn 2017 - 2022; Chương tr&igrave;nh phối hợp giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum giai đoạn 2016 - 2022, ng&agrave;y 25/11/2022, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum đ&atilde; tổ chức Hội nghị tổng kết Chương tr&igrave;nh phối hợp hoạt động v&agrave; k&yacute; kết Chương tr&igrave;nh phối hợp giai đoạn 2022 - 2027.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Xi&ecirc;ng Thanh Ph&uacute;c - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum; đồng ch&iacute; H&agrave; Thị Giang Thảo - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Mạnh - Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum; đồng ch&iacute; Đỗ Đức Thanh - Ph&oacute; B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban chức năng, đơn vị trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh, c&aacute;c đơn vị đ&atilde; tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện chương tr&igrave;nh phối hợp hoạt động giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai giai đoạn 2017 - 2022; b&aacute;o c&aacute;o kết quả thực hiện chương tr&igrave;nh phối hợp hoạt động giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum giai đoạn 2016 - 2022 v&agrave; chương tr&igrave;nh phối hợp hoạt động giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai, Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum giai đoạn 2022 - 2027; đồng thời, tham gia thảo luận c&aacute;c nội dung li&ecirc;n quan đến Chương tr&igrave;nh phối hợp giai đoạn 2022 - 2027 giữa c&aacute;c đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/11/35520/h2.jpg" style="height:343px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; H&agrave; Thị Giang Thảo - B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai thực hiện nghi thức k&yacute; kết Chương tr&igrave;nh phối hợp giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai giai đoạn 2022 - 2027</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/11/35520/h1.jpg" style="height:372px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; Xi&ecirc;ng Thanh Ph&uacute;c - B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum đ&atilde; thực hiện nghi thức k&yacute; kết Chương tr&igrave;nh phối hợp giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum giai đoạn 2022 - 2027</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; H&agrave; Thị Giang Thảo - B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai đ&atilde; thực hiện nghi thức k&yacute; kết Chương tr&igrave;nh phối hợp giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai giai đoạn 2022 - 2027. Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; Xi&ecirc;ng Thanh Ph&uacute;c - B&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum đ&atilde; thực hiện nghi thức k&yacute; kết Chương tr&igrave;nh phối hợp giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum giai đoạn 2022 - 2027.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/11/35520/h3.jpg" style="height:425px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum kinh ph&iacute; chăm lo Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n Qu&yacute; M&atilde;o năm 2023</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong chương tr&igrave;nh, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; trao tặng Tỉnh Đo&agrave;n Gia Lai v&agrave; Tỉnh Đo&agrave;n Kon Tum kinh ph&iacute; chăm lo Tết Nguy&ecirc;n Đ&aacute;n Qu&yacute; M&atilde;o năm 2023 với kinh ph&iacute; 30 triệu đồng/mỗi đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/11/35520/h4.jpg" style="height:238px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đơn vị chụp h&igrave;nh lưu niệm</span></span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">Y&Ecirc;N LAM</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;