Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Khát vọng vươn lên của thanh niên Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">981 đại biểu đ&atilde; tụ hội về thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội dự khai mạc Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII, mở đầu cho 2,5 ng&agrave;y l&agrave;m việc của Đại hội.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/12/35541/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII b&aacute;o c&ocirc;ng d&acirc;ng B&aacute;c</span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">S&aacute;ng nay 14-12, tại Trung t&acirc;m hội nghị Quốc gia (H&agrave; Nội),&nbsp;</span><span style="font-size:16px">Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc</span><span style="font-size:16px">&nbsp;lần thứ XII ch&iacute;nh thức khai mạc với sự tham dự của 980 đại biểu l&agrave; c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; đại diện cho hơn 22 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Việt Nam trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>981 đại biểu dự lễ b&aacute;o c&ocirc;ng v&agrave; v&agrave;o lăng viếng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Với khẩu hiệu h&agrave;nh động &quot;Tuổi trẻ Việt Nam Kh&aacute;t vọng - Ti&ecirc;n phong - Đo&agrave;n kết - Bản lĩnh - S&aacute;ng tạo&quot;, Đại hội l&agrave; sự kiện ch&iacute;nh trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đ&aacute;nh dấu sự nỗ lực, th&agrave;nh tựu cơ bản của tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi trong 5 năm qua.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng thời, thể hiện quyết t&acirc;m của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới với kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n, ra sức phấn đấu vượt qua mọi kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức, vững t&acirc;m thế đảm nhận vai tr&ograve; quan trọng trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/12/35541/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n B&ugrave;i Quang Huy c&ugrave;ng Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n dự b&aacute;o c&ocirc;ng</span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95); color:rgb(0, 0, 0)">Từ 6h30, c&aacute;c đại biểu tham dự lễ b&aacute;o c&ocirc;ng v&agrave; v&agrave;o lăng viếng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ngay sau đ&oacute;, Đại hội khai mạc triển l&atilde;m ảnh &quot;Kh&aacute;t vọng cống hiến - Lẽ sống thanh ni&ecirc;n&quot; v&agrave; khai mạc Đại hội phi&ecirc;n thứ nhất.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/12/35541/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Anh B&ugrave;i Quang Huy - B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu tại đại hội</span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu khai mạc Đại hội, anh B&ugrave;i Quang Huy - b&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n ch&agrave;o mừng 981 đại biểu về dự Đại hội đại diện cho 6,2 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; 22 triệu thanh ni&ecirc;n Việt Nam. Đại hội thể hiện quyết t&acirc;m ch&iacute;nh trị của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n, ra sức phấn đấu vượt qua mọi kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức, vững t&acirc;m thế đảm nhận vai tr&ograve; quan trọng trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Anh nhấn mạnh Đại hội Đo&agrave;n l&agrave; chủ đề thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute;, quan t&acirc;m của to&agrave;n thể nh&acirc;n d&acirc;n cả nước. Đ&acirc;y l&agrave; &quot;Đ&acirc;y l&agrave; Đại hội của Kh&aacute;t vọng - Ti&ecirc;n phong - Đo&agrave;n kết - Bản lĩnh - S&aacute;ng tạo&quot; - anh nhấn mạnh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/12/35541/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Anh Nguyễn Ngọc Lương - B&iacute; thư thường trực Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI - tr&igrave;nh b&agrave;y dự thảo chương tr&igrave;nh Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI</span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ nhất (s&aacute;ng 14-12), Đại hội tiến h&agrave;nh bầu Đo&agrave;n chủ tịch, Đo&agrave;n thư k&yacute; Đại hội, th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh Đại hội, th&ocirc;ng qua quy chế Đại hội, bầu ban thẩm tra tư c&aacute;ch đại biểu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng thời, tr&igrave;nh b&agrave;y tờ tr&igrave;nh B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị, t&oacute;m tắt B&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI, b&aacute;o c&aacute;o sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đo&agrave;n XI v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o, thẩm tra tư c&aacute;ch đại biểu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y diễn ra phi&ecirc;n thứ hai với 6 diễn đ&agrave;n thảo luận, g&oacute;p &yacute; Văn kiện Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII với c&aacute;c chủ đề: &quot;Kh&aacute;t vọng cống hiến, lẽ sống thanh ni&ecirc;n&quot;, &quot;Thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo dựng x&acirc;y đất nước&quot;, &quot;Tổ chức Đo&agrave;n - Người bạn đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n&quot;, &quot;X&acirc;y dựng Đội vững mạnh - V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&quot;, &quot;Thanh ni&ecirc;n Việt Nam vững bước hội nhập&quot;, &quot;X&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh, xứng đ&aacute;ng l&agrave; đội dự bị tin cậy của Đảng&quot;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/12/35541/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Đo&agrave;n đại biểu v&agrave;o lăng viếng B&aacute;c</span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n trong c&ocirc;ng cuộc chuyển đổi số quốc gia</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/12/35541/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">C&aacute;c đại biểu h&agrave;o hứng trong phi&ecirc;n khai mạc Đại hội</span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đến từ TP.HCM, ThS. BS H&agrave; Thanh Đạt (đại biểu Đo&agrave;n Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM) - cho hay anh tự h&agrave;o khi l&agrave; đại biểu của hai kỳ ĐH.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đến với ĐH lần n&agrave;y, anh Đạt mang theo hai nội dung m&agrave; bản th&acirc;n quan t&acirc;m. Trước ti&ecirc;n đ&oacute; l&agrave; l&agrave;m sao để&nbsp;<strong>tận dụng triệt để thế mạnh của cuộc c&aacute;ch mạng khoa học c&ocirc;ng nghệ 4.0 v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục</strong>. Cụ thể l&agrave; trang bị cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, sớm hơn l&agrave; c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n thiếu ni&ecirc;n tiền phong những hiểu biết, kỹ năng để tận dụng tốt hơn nữa c&ocirc;ng nghệ số cho việc học tập.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Hai l&agrave; l&agrave;m sao để đơn vị Đo&agrave;n tiếp tục ph&aacute;t huy, l&agrave; ngọn cờ đồng h&agrave;nh, gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n c&oacute; được cơ hội tốt nhất ph&aacute;t huy đ&uacute;ng sở trường, năng lực của m&igrave;nh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Anh Đạt cho rằng Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cần phải mạnh dạn cho c&aacute;c bạn trẻ thấy Đo&agrave;n rất cởi mởi trong c&aacute;c vấn đề x&atilde; hội, nổi bật l&agrave; việc l&agrave;m, bởi sau giai đoạn hậu COVID-19 th&igrave; việc l&agrave;m l&agrave; điều mọi người quan t&acirc;m. Việc h&igrave;nh dung về những m&ocirc; h&igrave;nh việc l&agrave;m bền vững kh&ocirc;ng c&ograve;n xoay quanh những việc l&agrave;m truyền thống nữa.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;Ch&iacute;nh những c&ocirc;ng việc c&aacute;c bạn l&agrave;m mỗi ng&agrave;y, miễn sao tạo ra gi&aacute; trị, lợi &iacute;ch cho cộng đồng, x&atilde; hội v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n th&igrave; đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;ch để c&aacute;c bạn cống hiến rồi. Việc thay đổi kh&aacute;i niệm việc l&agrave;m như vậy gi&uacute;p c&aacute;c bạn cảm thấy thoải m&aacute;i hơn trong việc ph&aacute;t triển khả năng của m&igrave;nh trong sở trường của m&igrave;nh để cống hiến cho x&atilde; hội&quot;, anh Đạt chia sẻ.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/12/35541/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Anh L&ecirc; Quang Hiếu - gi&aacute;m đốc tập đo&agrave;n C&ocirc;ng nghệ viễn th&ocirc;ng Viettel, gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2019 - cho biết trong kỳ ĐH n&agrave;y, đại diện thanh ni&ecirc;n Viettel sẽ đ&oacute;ng g&oacute;p một tham luận về chủ đề &quot;Tuổi trẻ xung k&iacute;ch, đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia&quot;. Trong đ&oacute; chia sẻ về những c&acirc;u chuyện, vai tr&ograve; thanh ni&ecirc;n trong c&ocirc;ng cuộc chuyển đổi số quốc gia, cũng như một số đề xuất tới Đại hội.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;Thanh ni&ecirc;n Việt Nam hiện tại đ&atilde; c&oacute;, đang c&oacute; tự tin về khả năng của m&igrave;nh, của Việt Nam, về th&agrave;nh t&iacute;ch v&agrave; lịch sử của m&igrave;nh. Nếu thiếu chỉ c&ograve;n thiếu, n&oacute;i đ&uacute;ng hơn l&agrave; muốn nhiều nữa c&aacute;c cơ hội được tiếp cận với c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ mới, c&ocirc;ng nghệ l&otilde;i gi&uacute;p l&agrave;m chủ v&agrave; th&uacute;c đẩy chuyển đổi số ở to&agrave;n diện c&aacute;c mảng.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">T&ocirc;i mong muốn Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n sẽ c&oacute; thể tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hội thảo giữa thanh ni&ecirc;n Việt Nam v&agrave; thế giới, giữa c&aacute;c ng&agrave;nh nghề kh&aacute;c nhau, vừa để học tập, gắn kết, vừa để lan toả giữa c&aacute;c ng&agrave;nh để r&uacute;t ngắn thời gian chuyển đổi số&quot;, anh L&ecirc; Quang Hiếu n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/12/35541/8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/12/35541/9.jpg" style="height:375px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Một đất nước đầy s&aacute;ng tạo, chiếm lĩnh đỉnh cao</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/12/35541/10.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">&Ocirc;ng Vũ Trọng Kim - chủ tịch Hội Cựu Thanh ni&ecirc;n xung phong Việt Nam, nguy&ecirc;n B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n</span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&Ocirc;ng Vũ Trọng Kim - chủ tịch Hội Cựu Thanh ni&ecirc;n xung phong Việt Nam, nguy&ecirc;n b&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n chia sẻ với&nbsp;<em>Tuổi Trẻ Online</em>&nbsp;trước ng&agrave;y khai mạc Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chia sẻ về kh&aacute;t vọng cống hiến, lẽ sống của thanh ni&ecirc;n - ở thế hệ m&igrave;nh, &ocirc;ng n&oacute;i nếu c&aacute;c b&agrave;i h&aacute;t, b&agrave;i thơ về thiếu ni&ecirc;n Việt Nam, về Đảng, về Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n thời trước gi&uacute;p &ocirc;ng cảm t&iacute;nh được một phần l&yacute; tưởng th&igrave; thực tại l&uacute;c đ&oacute; với những đau thương, mất m&aacute;t của đạn bom đ&atilde; cho &ocirc;ng l&yacute; t&iacute;nh hơn v&agrave;o niềm tin ch&iacute;nh nghĩa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&ldquo;Từ đ&oacute;, thế hệ thanh ni&ecirc;n thuở ấy ai ai cũng chỉ c&oacute; cho m&igrave;nh một kh&aacute;t vọng duy nhất: &ldquo;kh&aacute;t vọng đất nước th&ocirc;i chiến tranh, nghĩa l&agrave; d&acirc;n tộc m&igrave;nh được độc lập, d&acirc;n ta được tự do&rdquo; - &ocirc;ng n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&Ocirc;ng Kim cho rằng thanh ni&ecirc;n ở bất kỳ giai đoạn n&agrave;o, ho&agrave;n cảnh n&agrave;o cũng lu&ocirc;n c&oacute; nh&igrave;n nhận rất đ&uacute;ng về thời cuộc. Do đ&oacute; khi n&oacute;i về lẽ sống, kh&aacute;t vọng cống hiến của lớp trẻ hiện nay, &ocirc;ng cho biết ho&agrave;n to&agrave;n đặt trọn niềm tin với thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Nguy&ecirc;n B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n Vũ Trọng Kim chia sẻ, nếu con đường độc lập d&acirc;n tộc, tự do cho nh&acirc;n d&acirc;n đ&atilde; được c&aacute;c thế hệ trước thực hiện một phần th&igrave; nhiệm vụ của thế hệ trẻ hiện nay ch&iacute;nh l&agrave; tiếp tục củng cố n&oacute;, b&ecirc;n cạnh mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển để mang lại phồn vinh v&agrave; hạnh ph&uacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&ldquo;C&aacute;c bạn h&atilde;y tự tin v&agrave;o ch&iacute;nh m&igrave;nh như c&aacute;ch m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; từng đặt niềm tin v&agrave;o sự ch&iacute;nh nghĩa. T&ocirc;i tin với tr&iacute; tuệ, sự s&aacute;ng tạo của thế hệ thời nay th&igrave; Việt Nam trong mắt bạn b&egrave; quốc tế sẽ kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở một d&acirc;n tộc anh h&ugrave;ng m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một đất nước đầy s&aacute;ng tạo, biết tiến l&ecirc;n để dần chiếm lĩnh c&aacute;c đỉnh cao văn minh thế giới&rdquo;, &ocirc;ng gửi gắm đến c&aacute;c bạn trẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>G&oacute;p tiếng n&oacute;i từ cơ sở</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đến từ B&igrave;nh Định, đại biểu Đặng Thị Tuyết L&ecirc; (29 tuổi, b&iacute; thư đo&agrave;n phường Quang Trung, th&agrave;nh phố Quy Nhơn) kh&ocirc;ng giấu được niềm vinh dự, tự h&agrave;o được tham dự Đại hội.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;Với l&ograve;ng tự h&agrave;o v&agrave; kh&aacute;t vọng cống hiến, t&ocirc;i sẽ cố gắng để ph&aacute;t huy được sức trẻ của thanh ni&ecirc;n, ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c nhiệm vụ được giao v&agrave; s&aacute;ng tạo hơn nữa cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n để g&oacute;p phần đưa h&igrave;nh ảnh thanh ni&ecirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng trong ph&aacute;t triển qu&ecirc; hương đất nước&quot; - đại biểu Tuyết L&ecirc; b&agrave;y tỏ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">G&oacute;p tiếng n&oacute;i từ cơ sở đo&agrave;n, chị L&ecirc; cho biết hiện nay c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ đo&agrave;n ở cấp cơ sở đang vấp phải rất nhiều kh&oacute; khăn, nhất l&agrave; vấn đề &quot;đầu ra&quot; khi c&aacute;n bộ đ&atilde; qu&aacute; tuổi đo&agrave;n. Chị mong muốn Đại hội sẽ&nbsp;đưa ra được những giải ph&aacute;p để giải quyết vấn đề n&agrave;y, v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; vấn đề rất cấp thiết đối với cấp cơ sở.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">THEO B&Aacute;O TUỔI TRẺ</span></strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong><span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95); color:rgb(34, 34, 34)">B&Agrave;I: H&Agrave; THANH - C&Ocirc;NG TRIỆU - NGUYỄN HIỀN; ẢNH: NAM TRẦN</span></strong></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="font-size: 16px; margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(207, 226, 243); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.20000000298023224px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đại hội sẽ diễn ra trong 2,5 ng&agrave;y (từ nay đến ng&agrave;y 16-12) với nhiệm vụ: tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a XI, x&aacute;c định mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ v&agrave; giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đo&agrave;n v&agrave; th&ocirc;ng qua Điều lệ Đo&agrave;n sửa đổi, bổ sung.</span></p> </div> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

Agile Việt Nam
;