Khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII: Khát vọng vươn lên của thanh niên Việt Nam

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">981 đại biểu đ&atilde; tụ hội về thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội dự khai mạc Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII, mở đầu cho 2,5 ng&agrave;y l&agrave;m việc của Đại hội.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/12/35541/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Đo&agrave;n đại biểu dự Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII b&aacute;o c&ocirc;ng d&acirc;ng B&aacute;c</span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">S&aacute;ng nay 14-12, tại Trung t&acirc;m hội nghị Quốc gia (H&agrave; Nội),&nbsp;</span><span style="font-size:16px">Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc</span><span style="font-size:16px">&nbsp;lần thứ XII ch&iacute;nh thức khai mạc với sự tham dự của 980 đại biểu l&agrave; c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; đại diện cho hơn 22 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Việt Nam trong v&agrave; ngo&agrave;i nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>981 đại biểu dự lễ b&aacute;o c&ocirc;ng v&agrave; v&agrave;o lăng viếng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Với khẩu hiệu h&agrave;nh động &quot;Tuổi trẻ Việt Nam Kh&aacute;t vọng - Ti&ecirc;n phong - Đo&agrave;n kết - Bản lĩnh - S&aacute;ng tạo&quot;, Đại hội l&agrave; sự kiện ch&iacute;nh trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đ&aacute;nh dấu sự nỗ lực, th&agrave;nh tựu cơ bản của tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi trong 5 năm qua.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng thời, thể hiện quyết t&acirc;m của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới với kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n, ra sức phấn đấu vượt qua mọi kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức, vững t&acirc;m thế đảm nhận vai tr&ograve; quan trọng trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/12/35541/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n B&ugrave;i Quang Huy c&ugrave;ng Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n dự b&aacute;o c&ocirc;ng</span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95); color:rgb(0, 0, 0)">Từ 6h30, c&aacute;c đại biểu tham dự lễ b&aacute;o c&ocirc;ng v&agrave; v&agrave;o lăng viếng Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Ngay sau đ&oacute;, Đại hội khai mạc triển l&atilde;m ảnh &quot;Kh&aacute;t vọng cống hiến - Lẽ sống thanh ni&ecirc;n&quot; v&agrave; khai mạc Đại hội phi&ecirc;n thứ nhất.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/12/35541/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Anh B&ugrave;i Quang Huy - B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu tại đại hội</span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Ph&aacute;t biểu khai mạc Đại hội, anh B&ugrave;i Quang Huy - b&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n ch&agrave;o mừng 981 đại biểu về dự Đại hội đại diện cho 6,2 triệu đo&agrave;n vi&ecirc;n v&agrave; 22 triệu thanh ni&ecirc;n Việt Nam. Đại hội thể hiện quyết t&acirc;m ch&iacute;nh trị của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới kh&aacute;t vọng vươn l&ecirc;n, ra sức phấn đấu vượt qua mọi kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức, vững t&acirc;m thế đảm nhận vai tr&ograve; quan trọng trong sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc Việt Nam x&atilde; hội chủ nghĩa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Anh nhấn mạnh Đại hội Đo&agrave;n l&agrave; chủ đề thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute;, quan t&acirc;m của to&agrave;n thể nh&acirc;n d&acirc;n cả nước. Đ&acirc;y l&agrave; &quot;Đ&acirc;y l&agrave; Đại hội của Kh&aacute;t vọng - Ti&ecirc;n phong - Đo&agrave;n kết - Bản lĩnh - S&aacute;ng tạo&quot; - anh nhấn mạnh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/12/35541/4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Anh Nguyễn Ngọc Lương - B&iacute; thư thường trực Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI - tr&igrave;nh b&agrave;y dự thảo chương tr&igrave;nh Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI</span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Tại phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ nhất (s&aacute;ng 14-12), Đại hội tiến h&agrave;nh bầu Đo&agrave;n chủ tịch, Đo&agrave;n thư k&yacute; Đại hội, th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh Đại hội, th&ocirc;ng qua quy chế Đại hội, bầu ban thẩm tra tư c&aacute;ch đại biểu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đồng thời, tr&igrave;nh b&agrave;y tờ tr&igrave;nh B&aacute;o c&aacute;o ch&iacute;nh trị, t&oacute;m tắt B&aacute;o c&aacute;o kiểm điểm Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI, b&aacute;o c&aacute;o sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đo&agrave;n XI v&agrave; b&aacute;o c&aacute;o, thẩm tra tư c&aacute;ch đại biểu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y diễn ra phi&ecirc;n thứ hai với 6 diễn đ&agrave;n thảo luận, g&oacute;p &yacute; Văn kiện Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII với c&aacute;c chủ đề: &quot;Kh&aacute;t vọng cống hiến, lẽ sống thanh ni&ecirc;n&quot;, &quot;Thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo dựng x&acirc;y đất nước&quot;, &quot;Tổ chức Đo&agrave;n - Người bạn đồng h&agrave;nh với thanh ni&ecirc;n&quot;, &quot;X&acirc;y dựng Đội vững mạnh - V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&quot;, &quot;Thanh ni&ecirc;n Việt Nam vững bước hội nhập&quot;, &quot;X&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh, xứng đ&aacute;ng l&agrave; đội dự bị tin cậy của Đảng&quot;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/12/35541/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Đo&agrave;n đại biểu v&agrave;o lăng viếng B&aacute;c</span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n trong c&ocirc;ng cuộc chuyển đổi số quốc gia</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/12/35541/6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">C&aacute;c đại biểu h&agrave;o hứng trong phi&ecirc;n khai mạc Đại hội</span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đến từ TP.HCM, ThS. BS H&agrave; Thanh Đạt (đại biểu Đo&agrave;n Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM) - cho hay anh tự h&agrave;o khi l&agrave; đại biểu của hai kỳ ĐH.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đến với ĐH lần n&agrave;y, anh Đạt mang theo hai nội dung m&agrave; bản th&acirc;n quan t&acirc;m. Trước ti&ecirc;n đ&oacute; l&agrave; l&agrave;m sao để&nbsp;<strong>tận dụng triệt để thế mạnh của cuộc c&aacute;ch mạng khoa học c&ocirc;ng nghệ 4.0 v&agrave;o c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục</strong>. Cụ thể l&agrave; trang bị cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, sớm hơn l&agrave; c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n thiếu ni&ecirc;n tiền phong những hiểu biết, kỹ năng để tận dụng tốt hơn nữa c&ocirc;ng nghệ số cho việc học tập.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Hai l&agrave; l&agrave;m sao để đơn vị Đo&agrave;n tiếp tục ph&aacute;t huy, l&agrave; ngọn cờ đồng h&agrave;nh, gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n c&oacute; được cơ hội tốt nhất ph&aacute;t huy đ&uacute;ng sở trường, năng lực của m&igrave;nh.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Anh Đạt cho rằng Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cần phải mạnh dạn cho c&aacute;c bạn trẻ thấy Đo&agrave;n rất cởi mởi trong c&aacute;c vấn đề x&atilde; hội, nổi bật l&agrave; việc l&agrave;m, bởi sau giai đoạn hậu COVID-19 th&igrave; việc l&agrave;m l&agrave; điều mọi người quan t&acirc;m. Việc h&igrave;nh dung về những m&ocirc; h&igrave;nh việc l&agrave;m bền vững kh&ocirc;ng c&ograve;n xoay quanh những việc l&agrave;m truyền thống nữa.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;Ch&iacute;nh những c&ocirc;ng việc c&aacute;c bạn l&agrave;m mỗi ng&agrave;y, miễn sao tạo ra gi&aacute; trị, lợi &iacute;ch cho cộng đồng, x&atilde; hội v&agrave; c&aacute; nh&acirc;n th&igrave; đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;ch để c&aacute;c bạn cống hiến rồi. Việc thay đổi kh&aacute;i niệm việc l&agrave;m như vậy gi&uacute;p c&aacute;c bạn cảm thấy thoải m&aacute;i hơn trong việc ph&aacute;t triển khả năng của m&igrave;nh trong sở trường của m&igrave;nh để cống hiến cho x&atilde; hội&quot;, anh Đạt chia sẻ.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/12/35541/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Anh L&ecirc; Quang Hiếu - gi&aacute;m đốc tập đo&agrave;n C&ocirc;ng nghệ viễn th&ocirc;ng Viettel, gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2019 - cho biết trong kỳ ĐH n&agrave;y, đại diện thanh ni&ecirc;n Viettel sẽ đ&oacute;ng g&oacute;p một tham luận về chủ đề &quot;Tuổi trẻ xung k&iacute;ch, đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia&quot;. Trong đ&oacute; chia sẻ về những c&acirc;u chuyện, vai tr&ograve; thanh ni&ecirc;n trong c&ocirc;ng cuộc chuyển đổi số quốc gia, cũng như một số đề xuất tới Đại hội.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;Thanh ni&ecirc;n Việt Nam hiện tại đ&atilde; c&oacute;, đang c&oacute; tự tin về khả năng của m&igrave;nh, của Việt Nam, về th&agrave;nh t&iacute;ch v&agrave; lịch sử của m&igrave;nh. Nếu thiếu chỉ c&ograve;n thiếu, n&oacute;i đ&uacute;ng hơn l&agrave; muốn nhiều nữa c&aacute;c cơ hội được tiếp cận với c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ mới, c&ocirc;ng nghệ l&otilde;i gi&uacute;p l&agrave;m chủ v&agrave; th&uacute;c đẩy chuyển đổi số ở to&agrave;n diện c&aacute;c mảng.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">T&ocirc;i mong muốn Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n sẽ c&oacute; thể tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh, hội thảo giữa thanh ni&ecirc;n Việt Nam v&agrave; thế giới, giữa c&aacute;c ng&agrave;nh nghề kh&aacute;c nhau, vừa để học tập, gắn kết, vừa để lan toả giữa c&aacute;c ng&agrave;nh để r&uacute;t ngắn thời gian chuyển đổi số&quot;, anh L&ecirc; Quang Hiếu n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/12/35541/8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/12/35541/9.jpg" style="height:375px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Một đất nước đầy s&aacute;ng tạo, chiếm lĩnh đỉnh cao</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/12/35541/10.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">&Ocirc;ng Vũ Trọng Kim - chủ tịch Hội Cựu Thanh ni&ecirc;n xung phong Việt Nam, nguy&ecirc;n B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n</span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&Ocirc;ng Vũ Trọng Kim - chủ tịch Hội Cựu Thanh ni&ecirc;n xung phong Việt Nam, nguy&ecirc;n b&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n chia sẻ với&nbsp;<em>Tuổi Trẻ Online</em>&nbsp;trước ng&agrave;y khai mạc Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chia sẻ về kh&aacute;t vọng cống hiến, lẽ sống của thanh ni&ecirc;n - ở thế hệ m&igrave;nh, &ocirc;ng n&oacute;i nếu c&aacute;c b&agrave;i h&aacute;t, b&agrave;i thơ về thiếu ni&ecirc;n Việt Nam, về Đảng, về Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n thời trước gi&uacute;p &ocirc;ng cảm t&iacute;nh được một phần l&yacute; tưởng th&igrave; thực tại l&uacute;c đ&oacute; với những đau thương, mất m&aacute;t của đạn bom đ&atilde; cho &ocirc;ng l&yacute; t&iacute;nh hơn v&agrave;o niềm tin ch&iacute;nh nghĩa.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&ldquo;Từ đ&oacute;, thế hệ thanh ni&ecirc;n thuở ấy ai ai cũng chỉ c&oacute; cho m&igrave;nh một kh&aacute;t vọng duy nhất: &ldquo;kh&aacute;t vọng đất nước th&ocirc;i chiến tranh, nghĩa l&agrave; d&acirc;n tộc m&igrave;nh được độc lập, d&acirc;n ta được tự do&rdquo; - &ocirc;ng n&oacute;i.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&Ocirc;ng Kim cho rằng thanh ni&ecirc;n ở bất kỳ giai đoạn n&agrave;o, ho&agrave;n cảnh n&agrave;o cũng lu&ocirc;n c&oacute; nh&igrave;n nhận rất đ&uacute;ng về thời cuộc. Do đ&oacute; khi n&oacute;i về lẽ sống, kh&aacute;t vọng cống hiến của lớp trẻ hiện nay, &ocirc;ng cho biết ho&agrave;n to&agrave;n đặt trọn niềm tin với thanh ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Nguy&ecirc;n B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n Vũ Trọng Kim chia sẻ, nếu con đường độc lập d&acirc;n tộc, tự do cho nh&acirc;n d&acirc;n đ&atilde; được c&aacute;c thế hệ trước thực hiện một phần th&igrave; nhiệm vụ của thế hệ trẻ hiện nay ch&iacute;nh l&agrave; tiếp tục củng cố n&oacute;, b&ecirc;n cạnh mục ti&ecirc;u ph&aacute;t triển để mang lại phồn vinh v&agrave; hạnh ph&uacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&ldquo;C&aacute;c bạn h&atilde;y tự tin v&agrave;o ch&iacute;nh m&igrave;nh như c&aacute;ch m&agrave; ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; từng đặt niềm tin v&agrave;o sự ch&iacute;nh nghĩa. T&ocirc;i tin với tr&iacute; tuệ, sự s&aacute;ng tạo của thế hệ thời nay th&igrave; Việt Nam trong mắt bạn b&egrave; quốc tế sẽ kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở một d&acirc;n tộc anh h&ugrave;ng m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một đất nước đầy s&aacute;ng tạo, biết tiến l&ecirc;n để dần chiếm lĩnh c&aacute;c đỉnh cao văn minh thế giới&rdquo;, &ocirc;ng gửi gắm đến c&aacute;c bạn trẻ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>G&oacute;p tiếng n&oacute;i từ cơ sở</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đến từ B&igrave;nh Định, đại biểu Đặng Thị Tuyết L&ecirc; (29 tuổi, b&iacute; thư đo&agrave;n phường Quang Trung, th&agrave;nh phố Quy Nhơn) kh&ocirc;ng giấu được niềm vinh dự, tự h&agrave;o được tham dự Đại hội.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&quot;Với l&ograve;ng tự h&agrave;o v&agrave; kh&aacute;t vọng cống hiến, t&ocirc;i sẽ cố gắng để ph&aacute;t huy được sức trẻ của thanh ni&ecirc;n, ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c nhiệm vụ được giao v&agrave; s&aacute;ng tạo hơn nữa cho c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n để g&oacute;p phần đưa h&igrave;nh ảnh thanh ni&ecirc;n n&oacute;i ri&ecirc;ng trong ph&aacute;t triển qu&ecirc; hương đất nước&quot; - đại biểu Tuyết L&ecirc; b&agrave;y tỏ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">G&oacute;p tiếng n&oacute;i từ cơ sở đo&agrave;n, chị L&ecirc; cho biết hiện nay c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ đo&agrave;n ở cấp cơ sở đang vấp phải rất nhiều kh&oacute; khăn, nhất l&agrave; vấn đề &quot;đầu ra&quot; khi c&aacute;n bộ đ&atilde; qu&aacute; tuổi đo&agrave;n. Chị mong muốn Đại hội sẽ&nbsp;đưa ra được những giải ph&aacute;p để giải quyết vấn đề n&agrave;y, v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; vấn đề rất cấp thiết đối với cấp cơ sở.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">THEO B&Aacute;O TUỔI TRẺ</span></strong></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong><span style="background-color:rgba(255, 255, 255, 0.95); color:rgb(34, 34, 34)">B&Agrave;I: H&Agrave; THANH - C&Ocirc;NG TRIỆU - NGUYỄN HIỀN; ẢNH: NAM TRẦN</span></strong></span></p> <div class="VCSortableInPreviewMode" style="font-size: 16px; margin: 1.3em auto 1.28em; padding: 1.3em; border: 0px; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-stretch: inherit; line-height: 1.5; vertical-align: baseline; box-sizing: border-box; background-color: rgb(207, 226, 243); color: rgb(35, 31, 32); overflow: auto; letter-spacing: -0.20000000298023224px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đại hội sẽ diễn ra trong 2,5 ng&agrave;y (từ nay đến ng&agrave;y 16-12) với nhiệm vụ: tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh kh&oacute;a XI, x&aacute;c định mục ti&ecirc;u, nhiệm vụ v&agrave; giải ph&aacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đo&agrave;n v&agrave; th&ocirc;ng qua Điều lệ Đo&agrave;n sửa đổi, bổ sung.</span></p> </div> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;