Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII bầu 144 thành viên vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 15-12, Đại hội đại biểu to&agrave;n quốc Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bước v&agrave;o phi&ecirc;n l&agrave;m việc thứ tư. Đại hội tiến h&agrave;nh bầu Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XII.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/12/35542/1.jpg" style="height:375px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">C&aacute;c đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XII - Ảnh: NAM TRẦN</span></span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại phi&ecirc;n l&agrave;m việc chiều, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, tuy&ecirc;n bố kết th&uacute;c nhiệm kỳ.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Trong nhiệm kỳ qua,&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n</span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;kh&oacute;a XI đ&atilde; thể hiện được tinh thần đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, quyết t&acirc;m cao trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XI. Đến thời điểm n&agrave;y c&oacute; thể khẳng định Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ. Thay mặt Ban Chấp h&agrave;nh, t&ocirc;i xin tuy&ecirc;n bố kết th&uacute;c nhiệm kỳ 2017 - 2022.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI tin tưởng rằng, Ban Chấp h&agrave;nh nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục ph&aacute;t huy sự đo&agrave;n kết, phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ, l&atilde;nh đạo c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi cả nước tiếp tục gặt h&aacute;i nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng, thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng nghị quyết đại hội đề ra&quot; - anh B&ugrave;i Quang Huy, b&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XI, n&oacute;i.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với đ&oacute;, đại hội tiến h&agrave;nh bầu Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.&nbsp;</span></span></p> <div id="zone-jnvk0c1v" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: NotoSans-Regular; font-size: 17.600000381469727px; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); letter-spacing: -0.20000000298023224px;"> <div id="share-jnvk0cro" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div id="placement-kiyct87v" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <div id="banner-jnvk0c1v-kiyct8dl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px; min-height: 0px; min-width: 0px;"> <div id="slot-1-jnvk0c1v-kiyct8dl" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-family: inherit; font-size: inherit; font-style: inherit; font-variant-caps: inherit; font-stretch: inherit; line-height: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;"> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="https://www.avoadsservices.com/adserver/www/delivery/lg.php?bannerid=181&amp;campaignid=57&amp;zoneid=19&amp;loc=https%3A%2F%2Ftuoitre.vn%2F&amp;cb=bf33400425" style="border:0px; color:rgba(0, 0, 0, 0); font-family:inherit; font-size:inherit; font-stretch:inherit; font-style:inherit; font-variant-caps:inherit; height:0px; line-height:inherit; margin:0px; max-width:100%; padding:0px; vertical-align:baseline; width:0px" /></span></span></p> </div> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đề &aacute;n, số lượng Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 l&agrave; 145 th&agrave;nh vi&ecirc;n.&nbsp;Tại đại hội, 100% đại biểu đ&atilde; thống nhất th&ocirc;ng qua đề &aacute;n.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy nhi&ecirc;n, căn cứ v&agrave;o c&aacute;c cơ cấu của đề &aacute;n v&agrave; thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c c&aacute;n bộ ở c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đo&agrave;n trực thuộc, được sự thống nhất của Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng, đại hội lần n&agrave;y bầu khuyết một nh&acirc;n sự tại cơ cấu ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh l&agrave; b&iacute; thư c&aacute;c tỉnh, th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đo&agrave;n trực thuộc do chưa c&oacute; nh&acirc;n sự (Tỉnh đo&agrave;n Đắk N&ocirc;ng chưa c&oacute; b&iacute; thư Tỉnh Đo&agrave;n).&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đại hội, số lượng nh&acirc;n sự được bầu tham gia Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n kh&oacute;a XII l&agrave; 144 th&agrave;nh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THEO B&Aacute;O TUỔI TRẺ</span></span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&Ocirc;NG TRIỆU - H&Agrave; THANH</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;