CLB Lý luận trẻ Thành Đoàn: Thảo luận chuyên đề 'Ngày hội toàn thắng'

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Chiều 27-4, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; phối hợp với Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức sinh hoạt chuy&ecirc;n đề đợt 1 năm 2023 chủ đề &quot;Ng&agrave;y hội to&agrave;n thắng&quot; nh&acirc;n Kỷ niệm 48 năm Ng&agrave;y Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2023).</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề vinh dự đ&oacute;n tiếp đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, Nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/4/35771/2.jpg" style="font-size:11px; height:375px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n (b&ecirc;n tr&aacute;i) v&agrave;&nbsp;Đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực (b&ecirc;n phải) tại buổi sinh hoạt</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; qu&yacute; hơn độc lập, tự do&rdquo;</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Ch&acirc;u Tiến Lộc - Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n dẫn c&acirc;u n&oacute;i của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh: &ldquo;<em>Muốn c&oacute; h&ograve;a b&igrave;nh thật sự th&igrave; phải c&oacute; độc lập thật sự...&rdquo;,</em>&nbsp;</span><em>&ldquo;Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; qu&yacute; hơn độc lập, tự do&rdquo;. </em>C&acirc;u n&oacute;i của B&aacute;c như l&agrave; một ch&acirc;n l&yacute;, c&oacute; &yacute; nghĩa l&yacute; luận, thực tiễn v&agrave; gi&aacute; trị thời đại s&acirc;u sắc. Đ&oacute; kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; tư tưởng m&agrave; c&ograve;n l&agrave; lẽ sống, l&agrave; một gi&aacute; trị to lớn trong học thuyết c&aacute;ch mạng của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;l&agrave; mục ti&ecirc;u chiến đấu, l&agrave; nguồn sức mạnh l&agrave;m n&ecirc;n chiến thắng của Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam trong sự nghiệp vĩ đại đấu tranh v&igrave; độc lập, tự do, đặc biệt l&agrave; trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng t&igrave;nh v&agrave; bổ sung th&ecirc;m, theo </span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">-&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ,&nbsp;ph&aacute;t huy từ những gi&aacute; trị truyền thống đ&atilde; c&oacute; thanh ni&ecirc;n cũng cần c&oacute; t&iacute;nh h&agrave;nh động r&otilde; r&agrave;ng, kh&ocirc;ng chỉ từ mong muốn m&agrave; phải c&ograve;n quyết t&acirc;m v&agrave; thể hiện th&ocirc;ng qua h&agrave;nh động, sự ki&ecirc;n định của tuổi trẻ v&agrave;o mục ti&ecirc;u &quot;</span>Độc lập d&acirc;n tộc gắn liền với chủ nghĩa x&atilde; hội&quot; l&agrave; sợi chỉ đỏ xuy&ecirc;n suốt trong to&agrave;n bộ hệ thống Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; trong đường lối của c&aacute;ch mạng Việt Nam.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:product-sans,arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c &yacute; kiến của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ đều cho rằng t&ocirc;n trọng v&agrave; ph&aacute;t huy gi&aacute; trị lịch sử, truyền thống d&acirc;n tộc, th&agrave;nh quả c&aacute;ch mạng trong x&acirc;y dựng v&agrave; bảo vệ Tổ quốc hiện nay l&agrave; lương t&acirc;m, tr&aacute;ch nhiệm, l&agrave; niềm tự h&agrave;o của mỗi người d&acirc;n Việt Nam, mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đồng ch&iacute; Dương Trọng Ph&uacute;c - UVBCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Hiệu trưởng Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, Ph&oacute; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;trong thời gian qua đ&atilde; c&oacute; một số c&aacute; nh&acirc;n suy nghĩ kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp khi nhận định về chiến thắng lịch sử của nước nh&agrave;, thậm ch&iacute; c&oacute; c&aacute;c l</span>uận điệu xuy&ecirc;n tạc phủ nhận gi&aacute; trị lịch sử của chiến thắng 30/4/1975, xuy&ecirc;n tạc v&agrave; phủ nhận chủ trương h&ograve;a hợp d&acirc;n tộc&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">v&agrave; l&yacute; luận rằng &ldquo;khoa học độc lập với ch&iacute;nh trị&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Dương Trọng Ph&uacute;c&nbsp;cho rằng, d&ugrave; cho ở g&oacute;c độ nghi&ecirc;n cứu, chia sẻ ở đ&acirc;u v&agrave; như thế n&agrave;o&nbsp;nhưng đ&atilde; l&agrave; một c&ocirc;ng d&acirc;n Việt Nam, ch&uacute;ng ta phải c&oacute;&nbsp;g&oacute;c nh&igrave;n khoa học phải gắn liền với c&acirc;u chuyện thực tế l&agrave;&nbsp;x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước. &nbsp;</span></span></p> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/4/35771/6.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:455px; text-align:justify; width:600px" /></div> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute; Dương Trọng Ph&uacute;c chia sẻ c&aacute;c vấn đề tại buổi sinh hoạt</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>G&oacute;p sức&nbsp;bằng những h&agrave;nh động cụ thể</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đồng ch&iacute; Trần Nam Anh - Ph&oacute; Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP. Hồ Ch&iacute; Minh nhận định, hiện nay c&aacute;c luận điệu xuy&ecirc;n tạc của c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức cực đoan ng&agrave;y c&agrave;ng tinh vi v&agrave; kh&oacute; ph&aacute;t hiện. Điều đ&aacute;ng lo lắng nhất l&uacute;c n&agrave;y l&agrave; những luận điệu n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;m bộ phận giới trẻ (thế hệ Gen Z), v&igrave; đ&acirc;y l&agrave; độ tuổi ham học hỏi, t&igrave;m t&ograve;i những thứ mới, nhất l&agrave; những bạn trẻ c&oacute; &ldquo;kh&aacute;ng thể yếu&rdquo; sẽ c&oacute; khả năng rất nhanh bị ảnh hưởng bởi những th&ocirc;ng tin sai lệch, xấu, độc.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ vai tr&ograve;, g&oacute;c độ của tổ chức Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; cho rằng c&aacute;c cấp bộ&nbsp;Đo&agrave;n&nbsp;cần tiếp tục sử dụng c&aacute;c trang mạng x&atilde; hội để đăng tải c&aacute;c nội dung, b&agrave;i viết, ấn phẩm ch&iacute;nh thống nhằm lan tỏa được những kiến thức đ&uacute;ng đắn về lịch sử, đường lối, chủ trương của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/4/35771/8.jpg" style="height:343px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ tham quan Hội trường Thống Nhất trong khu&ocirc;n khổ buổi sinh hoạt</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">G&oacute;p th&ecirc;m giải ph&aacute;p để n&acirc;ng cao hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục cho giới trẻ, đồng ch&iacute; Đ&agrave;o Thị &Aacute;nh - </span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;đề xuất mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n của C&acirc;u lạc bộ&nbsp;cũng n&ecirc;n c&oacute; những b&agrave;i viết,&nbsp;s&aacute;ng kiến&nbsp;ph&aacute;t huy hiệu quả gi&aacute;o dục từ c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ&nbsp;trong ch&iacute;nh th&agrave;nh phố của ch&uacute;ng ta.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khi đ&oacute; cũng&nbsp;cần c&oacute; sự động vi&ecirc;n mạnh mẽ hơn nữa&nbsp;c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n l&agrave; người d&acirc;n tộc thiểu số, người c&oacute; đạo&nbsp;để tạo được sự tham gia nhiệt t&igrave;nh, chủ động của c&aacute;c bạn trong </span>x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển nền văn h&oacute;a Việt Nam ti&ecirc;n tiến, đậm đ&agrave; bản sắc d&acirc;n tộc, mở rộng mặt trận đo&agrave;n kết, tập hợp thanh ni&ecirc;n tham gia ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/4/35771/5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:11px">Đồng ch&iacute; Đ&agrave;o Thị &Aacute;nh ph&aacute;t biểu</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Sinh hoạt tại c&aacute;c Kh&ocirc;ng gian Văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Buổi sinh hoạt l&agrave; diễn đ&agrave;n để c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ, đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao đổi c&aacute;c l&yacute; luận về chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin về bạo lực c&aacute;ch mạng v&agrave; sự vận dụng s&aacute;ng tạo của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, Đảng ta trong trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước;&nbsp;tinh thần ti&ecirc;n phong, tr&aacute;ch nhiệm của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong đấu tranh, phản b&aacute;c những th&ocirc;ng tin, quan điểm sai tr&aacute;i, xuy&ecirc;n tạc, phủ nhận vị tr&iacute;, &yacute; nghĩa lịch sử của cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước v&agrave; vai tr&ograve; l&atilde;nh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh; những b&agrave;i học kinh nghiệm trong c&ocirc;ng t&aacute;c l&atilde;nh đạo, chỉ đạo hoạt động Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ nước.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy,&nbsp;Nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;hoan ngh&ecirc;nh &yacute; tưởng tổ chức buổi sinh hoạt của hai đơn vị v&agrave; c&oacute; trao đổi c&aacute;c vấn đề&nbsp;l&yacute; luận về chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin về bạo lực c&aacute;ch mạng v&agrave; sự vận dụng s&aacute;ng tạo của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh, Đảng ta trong trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Định hướng cho hoạt động của c&acirc;u lạc bộ trong thời gian tới, đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực cho rằng trong bối cảnh hiện nay đang thiếu đi những sản phẩm văn h&oacute;a l&agrave;m nền tảng t<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">inh thần cho thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố, </span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:pt sans,sans-serif">c&oacute; sức thuyết phục, cảm h&oacute;a to lớn, nu&ocirc;i dưỡng t&acirc;m hồn, đời sống tinh thần của người trẻ, th&igrave; C</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&acirc;u lạc bộ L&yacute; Luận trẻ về cần nghi&ecirc;n cứu mở rộng, ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng gian sinh hoạt c&acirc;u lạc bộ tại Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh của c&aacute;c đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Việc tổ chức sinh hoạt c&acirc;u lạc bộ tại c&aacute;c Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh sẽ đi s&acirc;u v&agrave;o hoạt động l&yacute; luận của thanh ni&ecirc;n,&nbsp;</span>tăng sức đề kh&aacute;ng cho giới trẻ trước ảnh hưởng của những hiện tượng ti&ecirc;u cực trong x&atilde; hội v&agrave; sự chống ph&aacute;, xuy&ecirc;n tạc của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch, để thanh thiếu ni&ecirc;n c&oacute; &yacute; thức đ&uacute;ng đắn hơn, nhạy b&eacute;n với những vấn đề ch&iacute;nh trị - x&atilde; hội, t&iacute;ch cực đấu tranh phản b&aacute;c những th&ocirc;ng tin v&agrave; luận điệu sai tr&aacute;i, nhất l&agrave; đấu tranh tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:11px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/4/35771/9.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:11px"><em>Trải nghiệm những c&aacute;c&nbsp;hoạt động tại Hội trường Thống Nhất&nbsp;</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MINH NHẬT</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;