Thông tin tuyển dụng: Cơ quan chuyên trách Thành Đoàn thí điểm tuyển dụng cán bộ, cộng tác viên, tài năng trẻ, sinh viên xuất sắc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Thực hiện Đề &aacute;n số 01-ĐA/TU ng&agrave;y 05/02/2021 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy về hỗ trợ, ph&aacute;t triển t&agrave;i năng trẻ v&agrave; l&atilde;nh đạo tương lai của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2020 - 2035, nhằm bổ sung v&agrave; tạo nguồn c&aacute;n bộ l&acirc;u d&agrave;i cho Cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh Đo&agrave;n, ng&agrave;y 19/5/2023, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; ban h&agrave;nh Kế hoạch số 56-KH/TĐTN-BTC.KT về thực hiện th&iacute; điểm tuyển dụng c&aacute;n bộ v&agrave; tiếp nhận cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại Cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh Đo&agrave;n năm 2023 theo Đề &aacute;n số 01-ĐA/TU ng&agrave;y 05/02/2021 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy về hỗ trợ, ph&aacute;t triển t&agrave;i năng trẻ v&agrave; l&atilde;nh đạo tương lai của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2020 - 2035.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35815/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:10px">Lễ trao quyết định tuyển dụng c&ocirc;ng chức tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o Cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh Đo&agrave;n năm 2022</span></em></p> <p style="text-align:justify">Theo Kế hoạch, Cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ th&iacute; điểm tiếp nhận, tuyển dụng c&aacute;c vị tr&iacute; như sau:</p> <p style="text-align:justify"><strong>I. TUYỂN DỤNG C&Aacute;N BỘ:</strong> <strong>05</strong> vị tr&iacute;, cụ thể:</p> <p style="text-align:justify">- <strong>01</strong> c&aacute;n bộ tại Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại;</p> <p style="text-align:justify">- <strong>01</strong> c&aacute;n bộ tại Ban Tổ chức - Kiểm tra;</p> <p style="text-align:justify">- <strong>01</strong> c&aacute;n bộ tại Ban Mặt trận - An ninh Quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư;</p> <p style="text-align:justify">- <strong>01</strong> c&aacute;n bộ tại Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động;</p> <p style="text-align:justify">- <strong>01</strong> c&aacute;n bộ tại Ban Thanh ni&ecirc;n trường học.</p> <p style="text-align:justify"><strong>II. </strong><strong>TIẾP NHẬN, </strong><strong>TUYỂN DỤNG CỘNG T&Aacute;C VI&Ecirc;N: 18</strong> vị tr&iacute;, cụ thể:</p> <p style="text-align:justify">- <strong>03</strong> cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại;</p> <p style="text-align:justify">- <strong>01</strong> cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại Ban Tổ chức - Kiểm tra;</p> <p style="text-align:justify">- <strong>03</strong> cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại Ban Mặt trận - An ninh Quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư;</p> <p style="text-align:justify">- <strong>02</strong> cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động;</p> <p style="text-align:justify">- <strong>04</strong> cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại Ban Thanh ni&ecirc;n trường học;</p> <p style="text-align:justify">- <strong>03</strong> cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại Ban Thiếu nhi;</p> <p style="text-align:justify">- <strong>02</strong> cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại Văn ph&ograve;ng.</p> <p style="text-align:justify"><strong>IV. THỜI GIAN V&Agrave; ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ</strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>1. Thời gian:</strong></p> <p style="text-align:justify">- Đối với hồ sơ cộng t&aacute;c vi&ecirc;n: trong giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh từ ng&agrave;y 22/5/2023 <em>(thứ Hai)</em> đến ng&agrave;y 31/5/2023 <em>(thứ Tư)</em>.</p> <p style="text-align:justify">- Đối với hồ sơ c&aacute;n bộ: trong giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh từ ng&agrave;y 22/5/2023 <em>(thứ Hai)</em> đến ng&agrave;y 09/6/2023 <em>(thứ S&aacute;u)</em>.</p> <p style="text-align:justify"><strong>2. Địa điểm:</strong> người dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp tại Th&agrave;nh Đo&agrave;n <em>(Ban Tổ chức - Kiểm tra, ph&ograve;ng B3, lầu 01, số 01, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh)</em>.</p> <p style="text-align:justify"><strong>V. TH&Agrave;NH PHẦN HỒ SƠ</strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>1</strong><strong>. Hồ sơ</strong> <strong>ứng tuyển cộng t&aacute;c vi&ecirc;n</strong></p> <p style="text-align:justify">- Đơn đăng k&yacute; dự tuyển theo mẫu đ&iacute;nh k&egrave;m;</p> <p style="text-align:justify">- Sơ yếu l&yacute; lịch theo mẫu 2C/TCTW-98;</p> <p style="text-align:justify">- Bản sao chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n hoặc căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n;</p> <p style="text-align:justify">- Ngo&agrave;i ra, khuyến kh&iacute;ch cộng t&aacute;c vi&ecirc;n nộp th&ecirc;m bản sao c&aacute;c h&igrave;nh thức khen thưởng, danh hiệu thi đua đ&atilde; đạt được.</p> <p style="text-align:justify"><strong>2</strong><strong>. Hồ sơ</strong> <strong>ứng tuyển c&aacute;n bộ</strong></p> <p style="text-align:justify">- Đơn đăng k&yacute; dự tuyển theo mẫu đ&iacute;nh k&egrave;m;</p> <p style="text-align:justify">- Sơ yếu l&yacute; lịch theo mẫu 2C/TCTW-98;</p> <p style="text-align:justify">- Bản sao chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n hoặc căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n;</p> <p style="text-align:justify">- Bản sao c&aacute;c loại bằng cấp, bảng điểm;</p> <p style="text-align:justify">- Bản sao c&aacute;c h&igrave;nh thức khen thưởng, danh hiệu thi đua từ cấp huyện trở l&ecirc;n đ&atilde; đạt được;</p> <p style="text-align:justify">- Giấy kh&aacute;m sức khỏe của cơ quan y tế từ cấp huyện trở l&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify"><strong>VI. TH&Ocirc;NG TIN LI&Ecirc;N HỆ</strong></p> <p style="text-align:justify">- Đồng ch&iacute; <strong>Nguyễn Văn Ho&agrave;ng</strong> - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n <em>(số điện thoại 0768 967 172)</em>;</p> <p style="text-align:justify">- Đồng ch&iacute; <strong>Hồ Đắc Cẩm B&igrave;nh</strong> - C&aacute;n bộ ban Tổ chức - Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n <em>(số điện thoại 0901 425 451)</em>.</p> <p style="text-align:justify">* Th&ocirc;ng tin chi tiết về đối tượng, ti&ecirc;u chuẩn, quy tr&igrave;nh vui l&ograve;ng xem trong Kế hoạch số 56-KH/TĐTN-BTC.KT <em>(tải theo đường dẫn </em><a href="https://bit.ly/3BIZaA5"><strong><em>https://bit.ly/3BIZaA5</em></strong></a><em>)</em>.</p> <p style="text-align:right"><strong>BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N TP. HỒ CH&Iacute; MINH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;