Thông tin tuyển dụng: Cơ quan chuyên trách Thành Đoàn thí điểm tuyển dụng cán bộ, cộng tác viên, tài năng trẻ, sinh viên xuất sắc

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Thực hiện Đề &aacute;n số 01-ĐA/TU ng&agrave;y 05/02/2021 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy về hỗ trợ, ph&aacute;t triển t&agrave;i năng trẻ v&agrave; l&atilde;nh đạo tương lai của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2020 - 2035, nhằm bổ sung v&agrave; tạo nguồn c&aacute;n bộ l&acirc;u d&agrave;i cho Cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh Đo&agrave;n, ng&agrave;y 19/5/2023, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; ban h&agrave;nh Kế hoạch số 56-KH/TĐTN-BTC.KT về thực hiện th&iacute; điểm tuyển dụng c&aacute;n bộ v&agrave; tiếp nhận cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại Cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh Đo&agrave;n năm 2023 theo Đề &aacute;n số 01-ĐA/TU ng&agrave;y 05/02/2021 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy về hỗ trợ, ph&aacute;t triển t&agrave;i năng trẻ v&agrave; l&atilde;nh đạo tương lai của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2020 - 2035.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35815/1.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:10px">Lễ trao quyết định tuyển dụng c&ocirc;ng chức tr&uacute;ng tuyển v&agrave;o Cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh Đo&agrave;n năm 2022</span></em></p> <p style="text-align:justify">Theo Kế hoạch, Cơ quan chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ th&iacute; điểm tiếp nhận, tuyển dụng c&aacute;c vị tr&iacute; như sau:</p> <p style="text-align:justify"><strong>I. TUYỂN DỤNG C&Aacute;N BỘ:</strong> <strong>05</strong> vị tr&iacute;, cụ thể:</p> <p style="text-align:justify">- <strong>01</strong> c&aacute;n bộ tại Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại;</p> <p style="text-align:justify">- <strong>01</strong> c&aacute;n bộ tại Ban Tổ chức - Kiểm tra;</p> <p style="text-align:justify">- <strong>01</strong> c&aacute;n bộ tại Ban Mặt trận - An ninh Quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư;</p> <p style="text-align:justify">- <strong>01</strong> c&aacute;n bộ tại Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động;</p> <p style="text-align:justify">- <strong>01</strong> c&aacute;n bộ tại Ban Thanh ni&ecirc;n trường học.</p> <p style="text-align:justify"><strong>II. </strong><strong>TIẾP NHẬN, </strong><strong>TUYỂN DỤNG CỘNG T&Aacute;C VI&Ecirc;N: 18</strong> vị tr&iacute;, cụ thể:</p> <p style="text-align:justify">- <strong>03</strong> cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại;</p> <p style="text-align:justify">- <strong>01</strong> cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại Ban Tổ chức - Kiểm tra;</p> <p style="text-align:justify">- <strong>03</strong> cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại Ban Mặt trận - An ninh Quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n d&acirc;n cư;</p> <p style="text-align:justify">- <strong>02</strong> cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động;</p> <p style="text-align:justify">- <strong>04</strong> cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại Ban Thanh ni&ecirc;n trường học;</p> <p style="text-align:justify">- <strong>03</strong> cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại Ban Thiếu nhi;</p> <p style="text-align:justify">- <strong>02</strong> cộng t&aacute;c vi&ecirc;n tại Văn ph&ograve;ng.</p> <p style="text-align:justify"><strong>IV. THỜI GIAN V&Agrave; ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ</strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>1. Thời gian:</strong></p> <p style="text-align:justify">- Đối với hồ sơ cộng t&aacute;c vi&ecirc;n: trong giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh từ ng&agrave;y 22/5/2023 <em>(thứ Hai)</em> đến ng&agrave;y 31/5/2023 <em>(thứ Tư)</em>.</p> <p style="text-align:justify">- Đối với hồ sơ c&aacute;n bộ: trong giờ h&agrave;nh ch&iacute;nh từ ng&agrave;y 22/5/2023 <em>(thứ Hai)</em> đến ng&agrave;y 09/6/2023 <em>(thứ S&aacute;u)</em>.</p> <p style="text-align:justify"><strong>2. Địa điểm:</strong> người dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp tại Th&agrave;nh Đo&agrave;n <em>(Ban Tổ chức - Kiểm tra, ph&ograve;ng B3, lầu 01, số 01, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Ngh&eacute;, Quận 1, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh)</em>.</p> <p style="text-align:justify"><strong>V. TH&Agrave;NH PHẦN HỒ SƠ</strong></p> <p style="text-align:justify"><strong>1</strong><strong>. Hồ sơ</strong> <strong>ứng tuyển cộng t&aacute;c vi&ecirc;n</strong></p> <p style="text-align:justify">- Đơn đăng k&yacute; dự tuyển theo mẫu đ&iacute;nh k&egrave;m;</p> <p style="text-align:justify">- Sơ yếu l&yacute; lịch theo mẫu 2C/TCTW-98;</p> <p style="text-align:justify">- Bản sao chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n hoặc căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n;</p> <p style="text-align:justify">- Ngo&agrave;i ra, khuyến kh&iacute;ch cộng t&aacute;c vi&ecirc;n nộp th&ecirc;m bản sao c&aacute;c h&igrave;nh thức khen thưởng, danh hiệu thi đua đ&atilde; đạt được.</p> <p style="text-align:justify"><strong>2</strong><strong>. Hồ sơ</strong> <strong>ứng tuyển c&aacute;n bộ</strong></p> <p style="text-align:justify">- Đơn đăng k&yacute; dự tuyển theo mẫu đ&iacute;nh k&egrave;m;</p> <p style="text-align:justify">- Sơ yếu l&yacute; lịch theo mẫu 2C/TCTW-98;</p> <p style="text-align:justify">- Bản sao chứng minh nh&acirc;n d&acirc;n hoặc căn cước c&ocirc;ng d&acirc;n;</p> <p style="text-align:justify">- Bản sao c&aacute;c loại bằng cấp, bảng điểm;</p> <p style="text-align:justify">- Bản sao c&aacute;c h&igrave;nh thức khen thưởng, danh hiệu thi đua từ cấp huyện trở l&ecirc;n đ&atilde; đạt được;</p> <p style="text-align:justify">- Giấy kh&aacute;m sức khỏe của cơ quan y tế từ cấp huyện trở l&ecirc;n.</p> <p style="text-align:justify"><strong>VI. TH&Ocirc;NG TIN LI&Ecirc;N HỆ</strong></p> <p style="text-align:justify">- Đồng ch&iacute; <strong>Nguyễn Văn Ho&agrave;ng</strong> - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh, Ph&oacute; Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n <em>(số điện thoại 0768 967 172)</em>;</p> <p style="text-align:justify">- Đồng ch&iacute; <strong>Hồ Đắc Cẩm B&igrave;nh</strong> - C&aacute;n bộ ban Tổ chức - Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n <em>(số điện thoại 0901 425 451)</em>.</p> <p style="text-align:justify">* Th&ocirc;ng tin chi tiết về đối tượng, ti&ecirc;u chuẩn, quy tr&igrave;nh vui l&ograve;ng xem trong Kế hoạch số 56-KH/TĐTN-BTC.KT <em>(tải theo đường dẫn </em><a href="https://bit.ly/3BIZaA5"><strong><em>https://bit.ly/3BIZaA5</em></strong></a><em>)</em>.</p> <p style="text-align:right"><strong>BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA TH&Agrave;NH ĐO&Agrave;N TP. HỒ CH&Iacute; MINH</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;