Khởi đầu mùa hè mới an toàn và lành mạnh cho thiếu nhi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 28-5, tại trường THCS T&acirc;n T&uacute;c (huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh), Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ</strong> <strong>Ch&iacute; Minh v&agrave; Ban Chỉ đạo hoạt động H&egrave; huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh, tổ chức chương tr&igrave;nh khai mạc h&egrave;, </strong><strong>kết hợp </strong><strong>lồng gh&eacute;p hoạt động trang bị c&aacute;c kỹ năng tự bảo vệ bản th&acirc;n cho c&aacute;c em thiếu nhi trong m&ugrave;a h&egrave; </strong><strong>2023</strong><strong>.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Duy Trang, B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng ch&iacute; L&ecirc; Hải Long, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c Thiếu nhi Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương...</p> <p style="text-align:justify">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, lớp dạy bơi miễn ph&iacute; cho thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh đ&atilde; được khai mạc. Tại đ&acirc;y, c&aacute;c em được vận động vi&ecirc;n Nguyễn Thị &Aacute;nh Vi&ecirc;n, cựu nữ vận động vi&ecirc;n bơi lội thuộc Đo&agrave;n Thể thao Qu&acirc;n đội v&agrave; Đội tuyển Bơi lội Quốc gia Việt Nam, hướng dẫn c&aacute;c kỹ năng ph&ograve;ng chống đuối nước, c&aacute;c động t&aacute;c bơi lội đơn giản. Từ đ&oacute; lan tỏa th&ocirc;ng điệp th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o r&egrave;n luyện thể thao, n&acirc;ng cao sức khỏe thể chất, ph&ograve;ng chống đuối nước cho trẻ em, đảm bảo cho c&aacute;c em c&oacute; một m&ugrave;a h&egrave; vui khỏe, an to&agrave;n.</p> <p style="text-align:justify">Ph&aacute;t biểu tại buổi khai mạc lớp dạy bơi, đồng ch&iacute; L&ecirc; Hải Long b&agrave;y tỏ mong muốn hoạt động gi&aacute;o dục, hướng dẫn c&aacute;c kỹ năng bơi lội, ph&ograve;ng chống đuối nước cho trẻ em sẽ kh&ocirc;ng chỉ g&oacute;i gọn tại huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh. Thay v&agrave;o đ&oacute;, phong tr&agrave;o n&agrave;y sẽ ng&agrave;y c&agrave;ng được lan rộng đến đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c em thiếu nhi, phụ huynh ở quy m&ocirc; to&agrave;n&nbsp;cộng đồng, từ đ&oacute; giảm thiểu tối đa tỷ lệ trẻ em bị thương vong do đuối nước, nhất l&agrave; trong c&aacute;c kỳ nghỉ h&egrave;.</p> <p style="text-align:justify">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, với hoạt động tập huấn &ldquo;Hướng dẫn kỹ năng ph&ograve;ng chống tai nạn thương t&iacute;ch, ph&ograve;ng chống x&acirc;m hại cho trẻ em&rdquo;, c&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; được gặp gỡ c&aacute;c luật sư đến từ c&acirc;u lạc bộ Tư vấn Trợ gi&uacute;p Trẻ em Trung ương. Th&ocirc;ng qua buổi tr&ograve; chuyện, c&aacute;c kiến thức, kỹ năng li&ecirc;n quan đến &yacute; thức tự gi&aacute;c bảo vệ quyền tự do th&acirc;n thể, sức khỏe, quyền lợi c&aacute; nh&acirc;n, cảnh gi&aacute;c với c&aacute;c đối tượng xấu, đ&atilde; được c&aacute;c luật sư truyền tải một c&aacute;ch r&otilde; r&agrave;ng, đơn giản. Từ đ&oacute; g&oacute;p phần tạo ra một m&ugrave;a h&egrave; thật sự vui tươi, l&agrave;nh mạnh, để lại những kỷ niệm tốt đẹp nhất cho c&aacute;c em thiếu nhi, cũng như k&ecirc;u gọi to&agrave;n x&atilde; hội chung tay g&oacute;p sức chăm s&oacute;c, bảo vệ v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ em, cho c&aacute;c em một m&ocirc;i trường ph&aacute;t triển tốt nhất.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35863/dqdg.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:11px"><em>C&ocirc; Trần Thị Ngọc Nữ - C&acirc;u lạc bộ tư vấn trợ gi&uacute;p trẻ em Trung ương (thứ hai từ tr&aacute;i sang)&nbsp;c&ugrave;ng c&aacute;c luật sư chia sẻ cho c&aacute;c em thiếu nhi những kỹ năng trong việc ph&ograve;ng, tr&aacute;nh việc x&acirc;m hại th&acirc;n thể</em></span></span></p> <p style="text-align:justify">Tại chương tr&igrave;nh,&nbsp;Hội đồng Đội Trung ương đ&atilde; trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị gi&aacute; 1 triệu đồng cho c&aacute;c em thiếu nhi l&agrave; con, em thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, gần 500 phần qu&agrave; l&agrave; những dụng cụ học tập, qu&agrave; b&aacute;nh, cũng đ&atilde; được trao cho tất cả c&aacute;c em thiếu nhi đến tham dự.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35863/DSC08128.jpg" style="height:320px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>(Theo thứ tự từ tr&aacute;i sang) Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Phạm Duy Trang, đồng ch&iacute; Phạm Văn Lũy, đồng ch&iacute; L&ecirc; Hải Long trao học bổng cho c&aacute;c em thiếu nhi</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35863/1685264861265.jpg" style="height:379px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Gần 500 phần qu&agrave; được trao tặng cho c&aacute;c em tại lễ khai mạc</em></span></span></p> <p style="text-align:justify">C&aacute;c hoạt động n&ecirc;u tr&ecirc;n được thực hiện nhằm mục đ&iacute;ch tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ tại C&ocirc;ng điện số 398/CĐ-TTg ng&agrave;y 02/5/2022 về việc tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống đuối nước trẻ em; thiết thực hưởng ứng Th&aacute;ng h&agrave;nh động v&igrave; trẻ em năm 2023 với chủ đề &ldquo;Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em&rdquo;, nhằm tạo điều kiện gi&uacute;p c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, thiết thực để r&egrave;n luyện sức khỏe, trang bị kỹ năng ứng ph&oacute;, tho&aacute;t hiểm khi gặp t&igrave;nh huống khẩn cấp, g&oacute;p phần giảm thiểu t&igrave;nh trạng tai nạn thương t&iacute;ch, đuối nước trẻ em, đồng thời n&acirc;ng cao hiệu quả c&aacute;c hoạt động tuy&ecirc;n truyền của tổ chức Đo&agrave;n, Đội trong c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục thiếu ni&ecirc;n, nhi đồng.</p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THU HƯƠNG</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;