Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 28-5, Ph&oacute; Thủ tướng Trần Lưu Quang đ&atilde; đến thăm, tặng qu&agrave; cho c&aacute;c bạn thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt tại Trung t&acirc;m Bảo trợ trẻ em Tam B&igrave;nh (TP. Hồ Ch&iacute; Minh) trong khu&ocirc;n khổ c&aacute;c hoạt động Khai mạc h&egrave;, hưởng ứng Th&aacute;ng h&agrave;nh động V&igrave; trẻ em năm 2023.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35866/B%C3%ACa.jpg" style="height:532px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Ph&oacute; Thủ tướng Trần Lưu Quang v&agrave; B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n B&ugrave;i Quang Huy (từ phải qua) đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c em</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chung vui c&ugrave;ng c&aacute;c em nh&acirc;n dịp Quốc tế thiếu nhi 01-6 v&agrave; ch&agrave;o đ&oacute;n m&ugrave;a h&egrave; vui tươi, bổ &iacute;ch, c&oacute; </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ&nbsp;</span>T<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">rần Lưu Quang đ&atilde; c&oacute; những chia sẻ v&agrave; động vi&ecirc;n đến c&aacute;c em thiếu nhi trong kh&ocirc;ng kh&iacute; th&acirc;n thiện, cởi mở. C&ugrave;ng tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: B&ugrave;i Quang Huy &ndash; B&iacute; thư thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n;&nbsp;L&ecirc; Tấn Dũng &ndash; Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội; Nguyễn Phạm Duy Trang &ndash; Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Dương Anh Đức &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch UBND </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">v&agrave; chị Phan Thị Thanh Phương &ndash; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thẳng thắn trao đổi, Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh Phủ Trần Lưu Quang hỏi ngay những kh&oacute; khăn v&agrave; đề xuất của l&atilde;nh đạo trung t&acirc;m v&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi: Hiện nay, trung t&acirc;m cũng như c&aacute;c em đang thiếu g&igrave;, cần g&igrave;?</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35866/2.%20trao%20%C4%91%E1%BB%95i.jpg" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">Ph&oacute; Thủ tướng Trần Lưu Quang trao đổi c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo trung t&acirc;m v&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi tại chương tr&igrave;nh</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">B&aacute;o c&aacute;o với Ph&oacute; Thủ tướng, &ocirc;ng Đinh Hữu Tuyến &ndash; Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m cho biết đơn vị hiện đang thiếu m&aacute;y nấu nước s&ocirc;i tiệt d&ugrave;ng b&igrave;nh sữa v&agrave; m&aacute;y thở oxy để hỗ trợ chăm s&oacute;c c&aacute;c em với tổng kinh ph&iacute; ước t&iacute;nh khoảng 50 triệu đồng.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại chương tr&igrave;nh, c&aacute;c em nhỏ cũng b&agrave;y tỏ nhiều mong muốn như mở rộng s&acirc;n chơi tại trung t&acirc;m để tập luyện thể dục thể thao, mở rộng m&ocirc;i trường học tập v&agrave; r&egrave;n luyện để n&acirc;ng cao khả năng giao tiếp v&agrave; tự tin hơn. Đặc biệt, bạn Trần Tr&uacute;c Chi - Sinh vi&ecirc;n năm nhất Trường Đại học Lao động X&atilde; hội b&agrave;y tỏ những kh&oacute; khăn khi học tập ở m&ocirc;i trường b&ecirc;n ngo&agrave;i v&agrave; mong muốn c&aacute;c em tại trung t&acirc;m được tự tin v&agrave; giao lưu nhiều hơn, kh&ocirc;ng bị chế nhạo v&agrave; xa c&aacute;ch với c&aacute;c bạn c&oacute; ho&agrave;n cảnh b&igrave;nh thường.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35866/%C3%9D%20ki%E1%BA%BFn.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">Bạn Tr&uacute;c Chi b&agrave;y tỏ mong muốn x&oacute;a mờ khoảng c&aacute;ch với c&aacute;c bạn b&ecirc;n ngo&agrave;i</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Lắng nghe những kh&oacute; khăn v&agrave; mong muốn, B&aacute;c Trần Lưu Quang đ&atilde; tặng ngay Trung t&acirc;m 50 triệu để mua bổ sung thiết bị c&ograve;n thiếu. Đồng thời, B&aacute;c Quang b&agrave;y tỏ sự đồng cảm v&agrave; t&acirc;m đắc với &yacute; kiến của c&aacute;c em nhỏ. Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ cho rằng đ&acirc;y l&agrave; vấn đề quan trọng v&agrave; nghi&ecirc;m t&uacute;c, đặt ra y&ecirc;u cầu l&agrave;m sao để xo&aacute; bỏ khoảng c&aacute;ch giữa những trẻ em được nu&ocirc;i dạy ở trung t&acirc;m với c&aacute;c em b&ecirc;n ngo&agrave;i, từ đ&oacute; gợi mở nhiều hướng giải quyết cho l&atilde;nh đạo trung t&acirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35866/T%E1%BA%B7ng%20qu%C3%A0%20chung.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">L&atilde;nh đạo c&aacute;c cấp v&agrave; c&aacute;c anh chị trao tặng qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi Trung t&acirc;m&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&oacute; Thủ tướng đề nghị c&aacute;c ban ng&agrave;nh, đo&agrave;n thể Th&agrave;nh phố cần quan t&acirc;m v&agrave; thăm c&aacute;c em nhiều hơn chứ kh&ocirc;ng chỉ &ldquo;l&acirc;u l&acirc;u đến một bữa&rdquo;, kết nối c&aacute;c nguồn lực x&atilde; hội h&oacute;a để mang đến cho c&aacute;c em những điều tốt nhất. Đồng thời, Ph&oacute; Thủ tướng mong đợi c&aacute;c thầy c&ocirc; gi&aacute;o sẽ vừa l&agrave; thầy c&ocirc;, vừa l&agrave; cha mẹ của c&aacute;c em để mang đến nhiều t&igrave;nh y&ecirc;u thương hơn; động vi&ecirc;n v&agrave; kh&iacute;ch lệ c&aacute;c em cố gắng học tập để đền đ&aacute;p c&ocirc;ng ơn của những người đ&atilde; chăm lo cho m&igrave;nh.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35866/Th%C4%83m%20v%C3%A0%20c%C6%B0%E1%BB%9Di%20t%C6%B0%C6%A1i.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35866/Ch%E1%BB%8B%20Trang.JPG" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35866/Ch%E1%BB%8B%20Thanh%20Ph%C6%B0%C6%A1ng.JPG" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:12px">L&atilde;nh đạo c&aacute;c cấp v&agrave; c&aacute;c anh chị đến thăm từng ph&ograve;ng v&agrave;&nbsp;trao tặng qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi Trung t&acirc;m&nbsp;</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiều&nbsp;gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi, s&acirc;n chơi khoa học vui, biểu diễn xiếc, ảo thuật, văn nghệ được tổ chức cho c&aacute;c em đ&oacute;n Quốc tế thiếu nhi 01-6 thật trọn vẹn. Chương tr&igrave;nh cũng&nbsp;đ&atilde; trao tặng 186 phần qu&agrave;, 20 xe đạp v&agrave; 5 xe lăn d&agrave;nh cho c&aacute;c em thiếu nhi tại&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trung t&acirc;m Bảo trợ trẻ em Tam B&igrave;nh.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">HO&Agrave;I KHANH</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;