Chính thức khai mạc hè hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tối ng&agrave;y 28-5, tại đường đi bộ Nguyễn Huệ đ&atilde; diễn ra Chương tr&igrave;nh khai mạc H&egrave;, hưởng ứng Th&aacute;ng h&agrave;nh động V&igrave; trẻ em năm 2023 do Trung ương Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức với nhiều hoạt động th&uacute; vị.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35867/B%C3%A1c%20L%C6%B0u%20Quang%20-%20Sao%20ch%C3%A9p.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Thủ tướng Trần Lưu Quang ph&aacute;t biểu chỉ tạo tại chương tr&igrave;nh</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Trương Mỹ Hoa, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Trung ương Đảng, Nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch Nước, Chủ tịch quỹ học bổng Vừ A D&iacute;nh; đồng ch&iacute; Trần Lưu Quang, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Nước Cộng h&ograve;a X&atilde; hội Chủ nghĩa Việt Nam; đồng ch&iacute; B&ugrave;i Quang Huy, Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Duy Trang, B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&aacute;c ban, bộ, ng&agrave;nh Trung ương v&agrave; địa phương v&agrave; hơn 1.100 em thiếu nhi Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px">Theo B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, m&ugrave;a H&egrave; cũng l&agrave; thời điểm tổ chức Đo&agrave;n, Đội v&agrave; c&aacute;c anh chị đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, phụ tr&aacute;ch thiếu nhi ph&aacute;t huy tinh thần t&igrave;nh nguyện, l&ograve;ng nhiệt t&igrave;nh, y&ecirc;u trẻ, trở th&agrave;nh những người bạn đồng h&agrave;nh th&acirc;n thiết của c&aacute;c em thiếu nhi, tổ chức nhiều s&acirc;n chơi, hoạt động gi&aacute;o dục thiết thực d&agrave;nh cho c&aacute;c em.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Để l&agrave;m tốt được nhiệm vụ quan trọng đ&oacute;, m&ugrave;a H&egrave; năm nay, Ban B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n đ&atilde; sớm ban h&agrave;nh kế hoạch tổ chức c&aacute;c hoạt động H&egrave; d&agrave;nh cho thiếu nhi năm 2023 v&agrave; hướng dẫn tổ chức Ng&agrave;y cao điểm &ldquo;Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện v&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&rdquo; trong chiến dịch thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện H&egrave;, với nhiều chỉ ti&ecirc;u, giải ph&aacute;p trọng t&acirc;m nhằm đ&aacute;p ứng tốt nhất, đầy đủ nhất những nhu cầu, nguyện vọng của c&aacute;c em thiếu nhi.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35867/Trao%20t%E1%BA%B7ng.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute; Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang trao&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">tặng 10 bể bơi di động v&agrave; 10 s&acirc;n chơi cho thiếu nhi, trị gi&aacute; 2 tỷ đồng</span></em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, Ph&oacute; Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết, thời gian qua, Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n lu&ocirc;n quan t&acirc;m đến trẻ em để c&aacute;c ch&aacute;u được học tập, vui chơi trong m&ocirc;i trường sống an to&agrave;n, l&agrave;nh mạnh. Tuy vậy, trong cuộc sống vẫn c&ograve;n nhiều ch&aacute;u thiếu nhi chưa được an t&acirc;m sống v&agrave; học tập đầy đủ cũng như nhiều thiệt th&ograve;i kh&aacute;c trong đời sống.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Trần Lưu Quang y&ecirc;u cầu c&aacute;c bộ ng&agrave;nh, địa phương, phụ huynh tiếp tục thực hiện tốt c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền c&aacute;c chủ trương của Đảng, Nh&agrave; nước về bảo vệ, chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ em; tổ chức c&aacute;c hoạt động thiết thực, &yacute; nghĩa c&aacute;c hoạt động vui chơi cho thiếu nhi trong dịp h&egrave;; c&aacute;c địa phương huy động c&aacute;c nguồn lực để tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c trẻ em, nhất l&agrave; trẻ c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại chương tr&igrave;nh, Ph&oacute; Thủ tướng Ch&iacute;nh phủ Trần Lưu Quang thay mặt l&atilde;nh đạo Đảng, Nh&agrave; nước ph&aacute;t biểu chỉ đạo v&agrave; c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo trao tặng 10 bể bơi di động v&agrave; 10 s&acirc;n chơi cho thiếu nhi, trị gi&aacute; 2 tỷ đồng. Trung ương Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Trung ương, Ban Chỉ đạo c&aacute;c hoạt động h&egrave; Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng 1.400 phần qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi; trao tặng 100 suất học bổng cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, mỗi suất 2 triệu đồng v&agrave; một phần qu&agrave;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35867/NVS.JPG" style="width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nh&agrave; vệ sinh th&ocirc;ng minh đạt chuẩn quốc tế v&agrave; miễn ph&iacute; cho người d&acirc;n được đưa v&agrave;o sử dụng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng thời, Trung ương Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Trung ương v&agrave; Hiệp Hội Nh&agrave; vệ sinh Việt Nam trao tặng 01 nh&agrave; vệ sinh th&ocirc;ng minh đạt chuẩn quốc tế v&agrave; miễn ph&iacute; cho người d&acirc;n sử dụng tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, trị gi&aacute; 1 tỷ đồng. Trung ương Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Trung ương trao bảo trợ 6 th&aacute;ng cuối năm cho thiếu nhi mồ c&ocirc;i do dịch Covid-19 tại 29 tỉnh, th&agrave;nh phố, trị gi&aacute; 9,3 tỷ đồng; trao tặng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, qu&agrave; tặng d&agrave;nh cho thiếu nhi tại 25 tỉnh, th&agrave;nh phố trong dịp h&egrave; 2023, trị gi&aacute; 16,7 tỷ đồng. Tổng gi&aacute; trị c&aacute;c nguồn lực trao tặng trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh khai mạch h&egrave;, hưởng ứng th&aacute;ng h&agrave;nh động v&igrave; trẻ em l&agrave; 27,4 tỷ đồng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35867/1.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35867/2.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&ocirc;i nổi c&aacute;c hoạt động tại chương tr&igrave;nh</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp Bộ Ngoại giao, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n tỉnh Quảng Trị ph&aacute;t động Cuộc thi vẽ tranh &ldquo;Thiếu nhi Việt Nam -&nbsp;Cuba, thắm t&igrave;nh đo&agrave;n kết&rdquo; kỷ niệm 50 năm l&atilde;nh đạo Cuba Fidel Castro đến thăm Việt Nam v&agrave; v&ugrave;ng giải ph&oacute;ng Quảng Trị (9/1973 - 9/2023). Tại khu vực tổ chức chương tr&igrave;nh, c&aacute;c em thiếu nhi được tham gia nhiều hoạt động bổ &iacute;ch: tham quan triển l&atilde;m tranh vẽ &ldquo;Việt Nam - Cuba thắm t&igrave;nh đo&agrave;n kết&rdquo;, triển l&atilde;m ảnh &ldquo;Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh - Th&agrave;nh phố th&acirc;n thiện với trẻ em&rdquo;; được tham gia c&aacute;c hoạt động biểu diễn xiếc, nghệ thuật đường phố; m&uacute;a rối nước, biểu diễn đờn ca t&agrave;i tử, trải nghiệm sinh hoạt Đội số, cờ vua vận động, đọc s&aacute;ch tại xe thư viện lưu động,&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35867/3.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn thiếu nhi hứng khởi tham quan c&aacute;c triển l&atilde;m</span></em></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">HO&Agrave;I KHANH</span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;