Lãnh đạo Thành phố thăm, tặng quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 1-6, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; Sở Lao động Thương binh v&agrave; X&atilde; hội TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Kết nối y&ecirc;u thương - C&ugrave;ng em vui h&egrave; năm 2023&rdquo; tại Trung t&acirc;m Nu&ocirc;i dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xu&acirc;n (TP. Thủ Đức).</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; đến thăm v&agrave; ch&uacute;c mừng c&aacute;c em thiếu nhi tại Trung t&acirc;m Nu&ocirc;i dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xu&acirc;n, nh&acirc;n dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35898/2.png" style="height:387px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Hữu Hiệp thăm Trung t&acirc;m nu&ocirc;i dưỡng, bảo trợ trẻ em Linh Xu&acirc;n&nbsp;- Ảnh: THANH HIỆP</em></span></p> <p><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Thủ Đức; Nguyễn Th&agrave;nh Trung, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Trần Thị Phương Hoa, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh,...</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35898/1.png" style="height:404px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n (tr&aacute;i) trao c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non &quot;Kh&ocirc;ng gian đọc s&aacute;ch v&agrave; sinh hoạt Đội&quot; cho c&aacute;c em tại trung t&acirc;m - Ảnh: THANH HIỆP</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Nu&ocirc;i dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xu&acirc;n L&ecirc; Minh T&acirc;n cho hay, hiện Trung t&acirc;m đang nu&ocirc;i dưỡng, chăm s&oacute;c 60 trẻ mồ c&ocirc;i, đa số c&aacute;c ch&aacute;u c&ograve;n nhỏ. Ngo&agrave;i c&aacute;c trẻ bị nhiễm HIV, c&aacute;c em c&ograve;n bị down, thần kinh, m&ugrave;, liệt&hellip; C&aacute;c em phải d&ugrave;ng thuốc suốt đời; c&oacute; em hay kh&oacute; ngủ, la h&eacute;t, ảnh hưởng nhiều đến tinh thần, thể trạng, xương khớp&hellip; C&ocirc;ng việc chăm s&oacute;c c&aacute;c ch&aacute;u rất vất vả v&agrave; gặp nhiều kh&oacute; khăn. Trung t&acirc;m kiến nghị tăng định mức tiền điện, nước, tăng định mức tiền vui chơi, giải tr&iacute;, bổ sung định mức mua sắm s&aacute;ch vở, dụng cụ học tập v&agrave; c&aacute;c khoản chi ngo&agrave;i học ph&iacute; do nh&agrave; trường thu theo quy định của ng&agrave;nh gi&aacute;o dục cho c&aacute;c đối tượng bảo trợ x&atilde; hội</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại chương tr&igrave;nh, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Hồ Hải gởi lời ch&uacute;c mừng đến c&aacute;c em thiếu nhi tại Trung t&acirc;m Nu&ocirc;i dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xu&acirc;n c&oacute; một m&ugrave;a h&egrave; vui tươi, thật &yacute; nghĩa, ấm &aacute;p, nh&acirc;n ng&agrave;y Quốc tế thiếu nhi 1/6. </span>Ph<span style="font-size:14px">&aacute;t biểu động vi&ecirc;n c&aacute;c em c&ugrave;ng tập thể thầy c&ocirc; trung t&acirc;m, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Hồ Hải cũ i cho rằng tuy l&agrave; th&agrave;nh phố lớn năng động, hiện đại nhưng đ&acirc;u đ&oacute; vẫn c&ograve;n nhiều ho&agrave;n cảnh &eacute;o le cần được chăm lo, tiếp sức. &quot;H&ocirc;m nay, thấy c&aacute;c ch&aacute;u vui cười, m&uacute;a h&aacute;t ch&agrave;o đ&oacute;n, t&ocirc;i rất hạnh ph&uacute;c. Xin tri &acirc;n đội ngũ c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n, người lao động của trung t&acirc;m, những người cha, người mẹ thứ hai đang trực tiếp chăm s&oacute;c c&aacute;c ch&aacute;u.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải đề nghị Sở Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội c&ugrave;ng ch&iacute;nh quyền th&agrave;nh phố Thủ Đức tiếp tục quan t&acirc;m, chăm lo để c&aacute;c ch&aacute;u lu&ocirc;n nhận được y&ecirc;u thương, niềm vui. &nbsp;Với c&aacute;c kiến nghị của Trung t&acirc;m Nu&ocirc;i dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xu&acirc;n, đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải đề nghị Sở Lao động, Thương binh v&agrave; X&atilde; hội TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;TP. Thủ Đức tiếp tục quan t&acirc;m để chăm lo cho c&aacute;c em.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhằm động vi&ecirc;n v&agrave; chăm lo cho 46 em thiếu nhi tại Trung t&acirc;m Nu&ocirc;i dưỡng Bảo trợ trẻ em Linh Xu&acirc;n, Ban Tổ chức chương tr&igrave;nh đ&atilde; gửi tặng đến c&aacute;c em những phần qu&agrave; tiếp th&ecirc;m động lực cho c&aacute;c em trong học tập, r&egrave;n luyện. Mỗi em được tặng 1 phần qu&agrave; trị gi&aacute; 800.000 đồng (gồm b&aacute;nh, kẹo, sữa, s&aacute;ch gi&aacute;o khoa, tập trắng, viết,&hellip;) do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh chuẩn bị.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">L&Acirc;M TI&Ecirc;U</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;