Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: Thiếu nhi cần được tôn trọng và yêu thương nhiều hơn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 3-6,</strong><strong> tại </strong><strong>Hội trường Th&agrave;nh phố</strong><strong> đ&atilde; diễn ra</strong> <strong>chương tr&igrave;nh </strong><strong>&ldquo;</strong><strong>L&atilde;nh đạo TP</strong><strong>.&nbsp; Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi năm 2023&rdquo; để lắng nghe những suy nghĩ, nguyện vọng, đề xuất của c&aacute;c em v&agrave; nhắn gửi những mong muốn, kỳ vọng đối với c&aacute;c em trong thời gian tới, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng</strong></span></span><strong>TP</strong><strong>.&nbsp; Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh. </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị ,B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Min</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">; đồng ch&iacute; Trần Kim Yến - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">; đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c sở, ng&agrave;nh Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng 150 em đại biểu thiếu nhi ti&ecirc;u biểu đại diện cho hơn 1,9 triệu trẻ em th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35905/NTP01.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Văn N&ecirc;n ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Mong muốn d&agrave;nh cho c&aacute;c em những cơ hội tốt đẹp nhất</span></span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Thị Lệ chia sẻ, l&atilde;nh đạo </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;v&agrave; c&aacute;c địa phương hằng năm lu&ocirc;n d&agrave;nh thời gian gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi để ghi nhận những vấn đề c&aacute;c em chia sẻ, trao đổi, mong muốn. Qua đ&oacute;, l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố sẽ chỉ đạo c&aacute;c ng&agrave;nh, c&aacute;c cấp đưa giải ph&aacute;p để đầu tư x&acirc;y dựng c&aacute;c thiết chế văn h&oacute;a, s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, l&agrave;nh mạnh, n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục, r&egrave;n luyện kỹ năng, ph&aacute;t huy t&iacute;ch cực t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của thiếu nhi.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ, năm học 2022&ndash;2023 l&agrave; năm học kh&oacute; khăn khi </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;vừa trải qua dịch Covid-19, c&aacute;c em học sinh phải vượt kh&oacute;, củng cố kiến thức sau một thời gian d&agrave;i học trực tuyến. Nhưng với truyền thống hiếu học, thiếu nhi </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Min</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> đ&atilde; tự tin, vượt kh&oacute;, chăm ngoan, học tốt v&agrave; đạt những th&agrave;nh quả tự h&agrave;o. Với phương ch&acirc;m &ldquo;H&atilde;y d&agrave;nh những g&igrave; tốt đẹp nhất cho trẻ em&rdquo;, thời gian qua, TP. HCM đ&atilde; triển khai nhiều giải ph&aacute;p, vận động nhiều nguồn lực chăm lo cho thiếu nhi. Đồng thời, l&atilde;nh đạo</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">đ&atilde; duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t huy những h&igrave;nh thức lắng nghe &yacute; kiến trẻ em, ph&aacute;t huy quyền tham gia của trẻ em về những vấn đề li&ecirc;n quan.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;H&ocirc;m nay c&aacute;c ch&aacute;u cứ mạnh dạn n&oacute;i l&ecirc;n tiếng n&oacute;i của trẻ thơ v&agrave; n&ecirc;u l&ecirc;n ch&iacute;nh kiến của ch&iacute;nh m&igrave;nh, h&atilde;y tự tin b&agrave;y tỏ cảm x&uacute;c v&agrave; nỗi trăn trở, kỳ vọng của c&aacute;c ch&aacute;u đối với sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố. Qua lăng k&iacute;nh, g&oacute;c nh&igrave;n, sự hiểu biết của bản th&acirc;n, c&aacute;c ch&aacute;u mong muốn</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">trong tương lai sẽ như thế n&agrave;o v&agrave; c&aacute;c ch&aacute;u c&oacute; đề xuất g&igrave; để th&agrave;nh phố ch&uacute;ng ta thực sự trở th&agrave;nh đ&ocirc; thị th&ocirc;ng minh, th&acirc;n thiện với trẻ em?&rdquo;, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Lệ gợi mở th&ecirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhiều s&aacute;ng kiến, giải ph&aacute;p hay đ&atilde; được đề xuất</span></span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh, c&aacute;c em thiếu nhi mong muốn Th&agrave;nh phố&nbsp;cần c&oacute; th&ecirc;m c&aacute;c hoạt động n&acirc;ng cao sức khỏe tinh thần cho học sinh, n&acirc;ng cao chất lượng ph&ograve;ng tư vấn t&acirc;m l&yacute; học đường trong trường học; c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch hỗ trợ &aacute;p dụng bảo hiểm y tế cho học sinh v&agrave; tuy&ecirc;n truyền về sự quan trọng của bảo hiểm y tế trong trường học. Cạnh đ&oacute;, cần c&oacute; c&aacute;c hoạt động ph&aacute;t triển năng khiếu trong trường học như: thanh nhạc, nhạc cụ d&acirc;n tộc,&hellip; đ&atilde; được đưa v&agrave;o trường học, tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c trường chưa được đầu tư, cung cấp c&aacute;c dụng cụ ph&ugrave; hợp với m&ocirc;n học; cần nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c phương ph&aacute;p giảng dạy s&aacute;ng tạo, hấp dẫn hơn để ph&ugrave; hợp với sự ph&aacute;t triển của trẻ em hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời, thiếu nhi cũng đề xuất Th&agrave;nh phố cần mở rộng c&aacute;c m&ocirc;n học ngoại ngữ b&ecirc;n cạnh m&ocirc;n Tiếng Anh; tổ chức c&aacute;c cuộc thi h&ugrave;ng biện Tiếng Anh, Ng&agrave;y hội tiếng Anh để tạo m&ocirc;i trường giao lưu cho c&aacute;c bạn được giao lưu, học tập. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, cơ sở vật chất của nh&agrave; trường cần được đầu tư tốt hơn, ph&ugrave; hợp hơn, nhiều mảng xanh, thiết bị vui chơi để c&aacute;c em được vui chơi, học tập hiệu quả, gi&uacute;p học sinh học tập trực quan hơn; cần th&ecirc;m c&aacute;c buổi tham vấn t&acirc;m l&yacute; cho học sinh để c&oacute; thể lắng nghe v&agrave; giải quyết c&aacute;c vấn đề c&aacute;c bạn quan t&acirc;m.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35905/NTP02.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Qu&yacute; đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo trao&nbsp;qu&agrave; cho c&aacute;c em thiếu nhi tại chương tr&igrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một số &yacute; kiến cũng mong muốn nh&agrave; trường cần c&oacute; nhiều buổi trao đổi, sinh hoạt với phụ huynh về phương ph&aacute;p đồng h&agrave;nh v&agrave; dạy con ph&ugrave; hợp với giai đoạn hiện nay, kh&ocirc;ng g&acirc;y &aacute;p lực cho con trong học tập, gi&uacute;p con ph&aacute;t triển to&agrave;n diện; c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền, ph&ograve;ng chống dịch bệnh cần tiếp tục tăng cường hơn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đ&oacute;, về c&aacute;ch dạy m&ocirc;n Lịch sử, hiện nay kh&aacute; rập khu&ocirc;n, dễ g&acirc;y nh&agrave;m ch&aacute;n cho học sinh, n&ecirc;n thiết kế cho học sinh trải nghiệm, t&igrave;m hiểu đến c&aacute;c địa chỉ đỏ, di t&iacute;ch lịch sử..., khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c em tự t&igrave;m hiểu, qua việc tham quan thực tế c&ograve;n gi&uacute;p c&aacute;c em th&ecirc;m tự h&agrave;o về lịch sử nước nh&agrave;. C&aacute;c tiết học kỹ năng về kiểm so&aacute;t cảm x&uacute;c, giao tiếp, thuyết tr&igrave;nh kh&ocirc;ng được &aacute;p dụng v&agrave;o thực tiễn n&ecirc;n kh&ocirc;ng được c&aacute;c bạn học t&acirc;m đắc v&agrave; thực h&agrave;nh. C&aacute;c phương ph&aacute;p học như sơ đồ tư duy, l&agrave;m video ngắn, thuyết tr&igrave;nh kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với một số bạn nhưng vẫn bị &eacute;p buộc l&agrave;m để c&oacute; điểm. N&ecirc;n &aacute;p dụng nhiều phương ph&aacute;p học kh&aacute;c nhau t&ugrave;y v&agrave;o khả năng tư duy của học sinh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, trong trường học cần mở th&ecirc;m nhiều c&acirc;u lạc bộ, đội nh&oacute;m để học sinh c&oacute; thể tự nguyện tham gia v&agrave; r&egrave;n luyện; M&ocirc;n gi&aacute;o dục địa phương l&agrave; một m&ocirc;n học thiết thực, bổ &iacute;ch tuy nhi&ecirc;n hiện chưa c&oacute; s&aacute;ch gi&aacute;o khoa n&ecirc;n g&acirc;y cản trở trong học tập. Ngo&agrave;i ra, cần lồng gh&eacute;p c&aacute;c kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội v&agrave; tiết học. Cần thực h&agrave;nh nhiều hơn &ldquo;học vẹt&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c em thiếu nhi cần được t&ocirc;n trọng v&agrave; y&ecirc;u thương nhiều hơn</span></span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy&nbsp;Nguyễn Văn N&ecirc;n thấy rất vui khi những g&igrave; c&aacute;c bạn thiếu nhi gửi gắm, t&acirc;m tư gửi đến l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố l&agrave; rất tr&aacute;ch nhiệm, cho thấy sự quan t&acirc;m, trưởng th&agrave;nh trong suy nghĩ để x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển c&ugrave;ng chung tay với th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c c&acirc;u chuyện, vấn đề c&aacute;c ch&aacute;u thiếu nhi quan t&acirc;m cũng l&agrave; vấn đề m&agrave; l&atilde;nh đạo, nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố đang ra sức thực hiện để x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố ng&agrave;y một gi&agrave;u mạnh, phồn vinh hơn nữa.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n cho rằng, c&aacute;c thiếu nhi cần được t&ocirc;n trọng v&agrave; y&ecirc;u thương nhiều hơn. X&atilde; hội, nh&agrave; trường, gia đ&igrave;nh cần tạo điều kiện để c&aacute;c ch&aacute;u ph&aacute;t huy những kỹ năng, phẩm chất tốt nhất của m&igrave;nh, đừng qu&aacute; khắt khe với c&aacute;c ch&aacute;u để c&aacute;c em c&oacute; thể thể hiện sự năng động, s&aacute;ng tạo trong những ch&acirc;n trời mơ ước của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35905/NTP03.jpg" style="height:317px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Qu&yacute; l&atilde;nh đạo chụp h&igrave;nh lưu niệm c&ugrave;ng c&aacute;c em thiếu nhi tại chương tr&igrave;nh</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thay mặt Đảng bộ TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Văn N&ecirc;n chia sẻ, trong m&ocirc;i trường sống ng&agrave;y nay, tuy l&agrave; tuổi nhỏ nhưng c&aacute;c bạn học sinh đ&atilde; n&oacute;i l&ecirc;n những việc quan trọng cho x&atilde; hội, cộng đồng v&agrave; cho cả những người lớn bằng tất cả sự ch&acirc;n th&agrave;nh, hồn nhi&ecirc;n v&agrave; s&acirc;u sắc. Th&ocirc;ng qua chương tr&igrave;nh, l&atilde;nh đạo th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c sở, ng&agrave;nh sẽ biến những đề xuất của c&aacute;c bạn học sinh th&agrave;nh những h&agrave;nh động c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm nhất. Ch&uacute;ng ta vinh dự được sống tr&ecirc;n th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh n&ecirc;n việc học tập, l&agrave;m theo gương B&aacute;c c&agrave;ng cần được thực hiện tốt hơn nữa, c&aacute;c ch&aacute;u h&atilde;y lu&ocirc;n nỗ lực l&agrave;m tốt nhất c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&ldquo;C&aacute;c em học sinh h&ocirc;m nay phải học tập trở th&agrave;nh người lớn, phải c&oacute; ước mơ v&agrave; l&yacute; tưởng; phải tự học hỏi, t&igrave;m t&ograve;i, s&aacute;ng tạo v&agrave; kh&aacute;m ph&aacute;; phải chấp nhận sự thử th&aacute;ch để trưởng th&agrave;nh hơn, chuẩn bị h&agrave;nh trang để vượt qua. Mỗi người đều phải l&agrave;m tốt v&agrave; l&agrave;m đ&uacute;ng sứ mệnh của m&igrave;nh l&agrave; g&oacute;p phần l&agrave;m x&atilde; hội tốt đẹp. Cha mẹ n&agrave;o cũng y&ecirc;u thương con nhưng kh&ocirc;ng phải cha mẹ n&agrave;o cũng y&ecirc;u thương đ&uacute;ng c&aacute;ch. Phải ch&uacute; &yacute; đến t&igrave;nh cảm của trẻ nhỏ v&agrave; điều chỉnh những h&agrave;nh động của m&igrave;nh&rdquo;, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n nhấn mạnh.</span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <p style="text-align:justify"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trẻ em l&agrave; mầm non tương lai của đất nước, l&agrave; t&agrave;i sản v&ocirc; gi&aacute; của quốc gia, th&agrave;nh phố. Việc tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được học tập, r&egrave;n luyện v&agrave; ph&aacute;t triển l&agrave; nhiệm vụ m&agrave; gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội lu&ocirc;n chung tay h&agrave;nh động. Như truyền thống tốt đẹp được duy tr&igrave; hằng năm, trong Th&aacute;ng h&agrave;nh động v&igrave; trẻ em năm 2023, Th&agrave;nh ủy, Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;&nbsp;tổ chức buổi gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi - những c&ocirc;ng d&acirc;n nhỏ tuổi của th&agrave;nh phố để lắng nghe những suy nghĩ, nguyện vọng, đề xuất của c&aacute;c em v&agrave; nhắn gửi những mong muốn, kỳ vọng đối với c&aacute;c em trong thời gian tới, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>MINH</strong><strong> NHẬT</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;