Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tiếp đón Đoàn đại biểu Hội đồng Giao lưu Chính trị Australia

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 3-6, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&oacute; cuộc gặp gỡ,&nbsp;trao đổi với Đo&agrave;n đại biểu Hội đồng Giao lưu Ch&iacute;nh trị Australia (&Uacute;c)&nbsp;do&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hạ nghị sĩ&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Michael Pettersson - V&ugrave;ng Yerrabi, Bang Khu vực&nbsp;</span></span>L&atilde;nh thổ Thủ đ&ocirc; Australia l&agrave; Trưởng đo&agrave;n&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">c&ugrave;ng với&nbsp;Ph&oacute; Trưởng đo&agrave;n l&agrave;&nbsp;</span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hạ nghị sĩ&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Caitlin Collins - V&ugrave;ng Hillarys, Bang T&acirc;y &Uacute;c.</span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35906/IMG_0252.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n gửi tặng Đo&agrave;n đại biểu tranh sen thủ c&ocirc;ng để gửi gắm t&igrave;nh cảm&nbsp;gắn kết mối quan hệ giữa thanh ni&ecirc;n hai nước</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent">Tiếp đ&oacute;n đo&agrave;n đại biểu&nbsp;c</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&oacute; chị Phan Thị Thanh Phương - Đại biểu Quốc hội Việt Nam, Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Trung ương Đo&agrave;n,&nbsp;Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">chị Nguyễn Minh Ch&acirc;u - Ban Quốc tế Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chia sẻ tại buổi gặp gỡ, anh Michael Pettersson cho biết tỷ lệ người trẻ ở&nbsp;</span></span>Australia<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;c&oacute; nguyện vọng tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động ch&iacute;nh trị ng&agrave;y c&agrave;ng c&oacute; xu hướng giảm. </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Từ đ&oacute;, </span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">anh Michael Pettersson&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">muốn được lắng nghe c&aacute;c kinh nghiệm của Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng thanh ni&ecirc;n, c&aacute;c cơ chế để khuyến kh&iacute;ch thanh ni&ecirc;n tham gia v&agrave;o tổ chức Đo&agrave;n, x&acirc;y dựng một lực lượng người trẻ tham gia c&aacute;c hoạt động&nbsp;ch&iacute;nh trị, ph&aacute;t huy mạnh mẽ l&ograve;ng y&ecirc;u nước trong c&aacute;c bạn trẻ. </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&iacute;a bạn cũng muốn tham khảo th&ocirc;ng tin từ ph&iacute;a Th&agrave;nh Đo&agrave;n về việc học sinh, sinh vi&ecirc;n Việt Nam c&oacute; hứng th&uacute; hay suy nghĩ như thế n&agrave;o về việc du học tại </span></span>Australia<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">, hoặc theo học c&aacute;c trường của </span></span>Australia<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> tại Việt Nam.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35906/IMG_0101.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Anh Michael Pettersson (thứ hai từ phải sang) b&agrave;y tỏ việc muốn t&igrave;m hiểu về c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục thanh ni&ecirc;n&nbsp;của Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ghi nhận sự quan t&acirc;m của </span></span>Hội đồng Giao lưu Ch&iacute;nh trị Australia<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">, chị Phan Thị Thanh Phương chia sẻ&nbsp;một trong số những kinh nghiệm của Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong việc bồi dưỡng thanh ni&ecirc;n tham gia v&agrave;o c&aacute;c hoạt động ch&iacute;nh trị l&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đa dạng đối tượng, với nhiều độ tuổi kh&aacute;c nhau. </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong đ&oacute;, đặc biệt nhất l&agrave; việc duy tr&igrave; một lực lượng c&oacute; sự kết nối với nhau từ khi c&ograve;n l&agrave; thiếu nhi&nbsp;đến khi trưởng th&agrave;nh, ch&uacute; trọng v&agrave; ph&aacute;t huy c&aacute;c em c&oacute; tố chất, tiềm năng&nbsp;từ Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong&nbsp;Hồ Ch&iacute; Minh l&ecirc;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động như đ&agrave;o tạo l&yacute; luận ch&iacute;nh trị, x&acirc;y dựng c&aacute;c thủ lĩnh phong tr&agrave;o trong học sinh, sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Song song với việc bồi dưỡng, bản th&acirc;n Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng x&acirc;y dựng c&aacute;c cơ chế về việc tuyển cộng t&aacute;c vi&ecirc;n v&agrave;o Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;h&agrave;ng năm, hướng đến đối tượng l&agrave; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n chuẩn bị ra trường c&oacute; đam m&ecirc;, nhiệt huyết&nbsp;với hoạt động Đo&agrave;n. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Đo&agrave;n&nbsp; c&oacute; hệ thống c&aacute;c cơ sở ở&nbsp;từng cấp, lu&ocirc;n kh&ocirc;ng ngừng c&acirc;n nhắc, bồi dưỡng c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n c&oacute; biểu hiện xuất sắc từ cấp thấp l&ecirc;n cấp cao hơn.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35906/IMG_0107.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Chị Phan Thị Thanh Phương (ch&iacute;nh giữa) chia sẻ kinh nghiệm về c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng, x&acirc;y dựng lực lượng trẻ&nbsp;tại th&agrave;nh phố</em></span></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Để&nbsp;tạo n&ecirc;n một tổ chức Đo&agrave;n&nbsp;thống nhất, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh th&agrave;nh phố đ&atilde; tiến h&agrave;nh x&acirc;y dựng c&aacute;c ban chuy&ecirc;n m&ocirc;n, mỗi ban chuy&ecirc;n quản l&yacute; một nh&oacute;m đối tượng thanh ni&ecirc;n kh&aacute;c nhau theo đa dạng độ tuổi, nghề nghiệp. </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ri&ecirc;ng đối với đối tượng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, th&agrave;nh phố tập trung v&agrave;o c&aacute;c hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề, chăm lo đời sống, gi&uacute;p c&aacute;c bạn c&oacute; th&ecirc;m điều kiện hăng say lao động, ph&aacute;t triển kinh tế. </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tr&ecirc;n nền tảng cơ bản đ&oacute;, để thu h&uacute;t v&agrave; giữ sự hứng th&uacute; cho thanh ni&ecirc;n đối với tổ chức Đo&agrave;n, b&ecirc;n cạnh c&aacute;c hoạt động văn h&oacute;a, bồi dưỡng tư tưởng, đẩy mạnh đ&agrave;o tạo c&aacute;n bộ, Th&agrave;nh Đo&agrave;n th&agrave;nh phố cũng ch&uacute; trọng kh&ocirc;ng &iacute;t đến việc tổ chức c&aacute;c phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện cho mọi đối tượng Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia, c&aacute;c hoạt động li&ecirc;n quan đến an sinh, x&atilde; hội, n&acirc;ng cao chất lượng đời sống cho c&aacute;c bạn. Chị&nbsp;Phan Thị Thanh Phương nhấn mạnh mối quan hệ: &ldquo;Đo&agrave;n như một người bạn của thanh ni&ecirc;n.&rdquo;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chia sẻ về xu hướng&nbsp;quan t&acirc;m đến gi&aacute;o dục nước </span></span>Australia<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> của thanh ni&ecirc;n Việt Nam, chị&nbsp;Phan Thị Thanh Phương cho biết theo quan s&aacute;t h&agrave;ng năm, c&aacute;c sinh vi&ecirc;n học tập tại&nbsp;</span></span>Australia<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;hoặc cơ sở gi&aacute;o dục do người&nbsp;</span></span>Australia th&agrave;nh lập, ph&aacute;t triển ở Việt Nam<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;đều c&oacute; th&agrave;nh quả tốt, c&oacute; t&aacute;c phong trong c&ocirc;ng việc v&agrave; c&oacute;&nbsp;đời sống ổn định. </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tiếp lời, anh Nguyễn Hồng Ph&uacute;c - Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, th&ocirc;ng tin về việc&nbsp;</span></span>Australia<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;l&agrave; một trong ba quốc gia c&oacute; c&aacute;c cuộc tư vấn, du học nước ngo&agrave;i d&agrave;nh cho sinh vi&ecirc;n tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n lớn nhất. Đồng thời, tỷ lệ sinh vi&ecirc;n c&oacute; nguyện vọng đến&nbsp;</span></span>Australia&nbsp;học<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;tập cũng rất nhiều. Song vấn đề trở ngại hiện nay l&agrave; việc thực hiện c&aacute;c thủ tục vẫn c&ograve;n kh&oacute; khăn. </span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đ&aacute;p lời, ph&iacute;a đo&agrave;n đại biểu nước bạn khẳng định sẽ nỗ lực cải thiện việc n&agrave;y, tạo điều kiện tốt nhất cho c&ocirc;ng t&aacute;c trao đổi gi&aacute;o dục giữa hai nước.</span></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Cũng trong khu&ocirc;n khổ buổi gặp mặt, anh Nguyễn Hồng Ph&uacute;c đ&atilde; giới thiệu đến Đo&agrave;n đại biểu Hội đồng Giao lưu Ch&iacute;nh trị </span></span>Australia&nbsp;<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">về Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố. Theo lời mời, Đo&agrave;n đại biểu đ&atilde; c&oacute; chuyến tham quan ngắn đến Nh&agrave; văn h&oacute;a, đồng thời thưởng thức c&aacute;c m&oacute;n ăn đường phố, mang đậm phong c&aacute;ch v&agrave; đặc trưng của nền ẩm thực Việt Nam.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35906/Gap%20go.jpg" style="height:439px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đo&agrave;n đại biểu thưởng thức c&aacute;c m&oacute;n ăn đường phố tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em></span></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THU HƯƠNG</span></strong></p> <div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;