Khánh thành Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên thành phố tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>C&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Kh&ocirc;ng gian truyền thống phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định -&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; tại </strong></span><strong>trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng&nbsp;</strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>được kh&aacute;nh th&agrave;nh s</strong></span><strong>&aacute;ng 05-6-2023.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35912/20230605103937_IMG_3431.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>C&aacute;c đại biểu cắt băng kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Dự Lễ c&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực -&nbsp;Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, Nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n. C&ugrave;ng dự c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện&nbsp;Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị L&agrave; -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đảng ủy Khối Đại học - Cao đẳng TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n -&nbsp;Ph&oacute; Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; -&nbsp;Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; Nh&agrave; gi&aacute;o ưu t&uacute;, ThS. Nguyễn C&ocirc;ng Th&agrave;nh -&nbsp;B&iacute; thư Đảng ủy, Ph&oacute; Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng; TS. L&ecirc; Đ&igrave;nh Kha - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng,...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trần Thu H&agrave; cho biết&nbsp;c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Kh&ocirc;ng gian truyền thống phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n -&nbsp;Gia Định -&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng l&agrave; sự t&aacute;i hiện lịch sử phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n trong những năm th&aacute;ng kh&aacute;ng chiến chống Ph&aacute;p v&agrave; chống Mỹ cứu nước&nbsp;th&ocirc;ng qua c&aacute;c h&igrave;nh tượng, mang t&iacute;nh gi&aacute;o dục truyền thống s&acirc;u sắc cho c&aacute;c thế hệ học sinh, sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đồng thời c&ograve;n l&agrave; nghĩa cử, một hoạt động tri &acirc;n thiết thực đến c&aacute;c thế hệ anh h&ugrave;ng học sinh, sinh vi&ecirc;n đ&atilde; hy sinh v&igrave; h&ograve;a b&igrave;nh, độc lập, thống nhất của Tổ quốc h&ocirc;m nay.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; cũng khẳng định, để ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh, l&agrave; t&acirc;m huyết của Đảng ủy, Ban Gi&aacute;m hiệu trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, của c&aacute;c thế hệ l&atilde;nh đạo, học sinh, sinh vi&ecirc;n của trường v&agrave; đặc biệt l&agrave; c&oacute; sự g&oacute;p sức của h&agrave;ng trăm ng&agrave;n hội vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố. Thay mặt Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; cũng gửi lời cảm ơn đến CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đảng ủy,&nbsp;BGH trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đ&atilde; quan t&acirc;m, hỗ trợ, tạo điều kiện về kinh ph&iacute;, địa điểm đồng thời t&iacute;ch cực tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến để thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh một c&aacute;ch tốt đẹp nhất.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35912/Chi%20Ha.png" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh Trần Thu H&agrave; ph&aacute;t biểu</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại Chương tr&igrave;nh, TS. L&ecirc; Đ&igrave;nh Kha - Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đ&atilde; khẳng định, trong hai cuộc kh&aacute;ng chiến chống thực d&acirc;n Ph&aacute;p v&agrave; đế quốc Mỹ (1954 -&nbsp;1975), học sinh trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đ&atilde; đ&aacute;p lời s&ocirc;ng n&uacute;i, dưới sự l&atilde;nh đạo của Đảng, trực tiếp l&agrave; Khu ủy S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định, lu&ocirc;n l&agrave; lực lượng n&ograve;ng cốt đi đầu trong phong tr&agrave;o đấu tranh của sinh vi&ecirc;n, học sinh, nhiều học sinh đ&atilde; phải chịu cảnh bắt bớ, tra tấn, t&ugrave; đ&agrave;y, thậm ch&iacute; c&oacute; c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; m&atilde;i m&atilde;i ra đi khi tuổi đời c&ograve;n rất trẻ để đạt được thắng lợi. Học sinh Cao Thắng đ&atilde; c&ugrave;ng với lực lượng học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n -&nbsp;Gia Định viết n&ecirc;n một bản anh h&ugrave;ng ca tuyệt đẹp v&agrave; h&ugrave;ng tr&aacute;ng, g&oacute;p phần v&agrave;o sự nghiệp giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, thống nhất đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Theo TS. L&ecirc; Đ&igrave;nh Kha, sau ng&agrave;y giải ph&oacute;ng </span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">miền Nam t</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">hống nhất đất nước, tiếp tục ph&aacute;t huy truyền thống tốt đẹp, nhiều cựu học sinh của trường đ&atilde; đảm nhiệm c&aacute;c vị tr&iacute; l&atilde;nh đạo của Th&agrave;nh phố v&agrave; của đất nước. Những học sinh Cao Thắng năm xưa đ&atilde; miệt m&agrave;i học tập, nghi&ecirc;n cứu, kh&ocirc;ng ngừng s&aacute;ng tạo, thực sự l&agrave; những minh chứng sống động cho tinh thần lao động s&aacute;ng tạo, hăng say, qu&ecirc;n m&igrave;nh, kh&ocirc;ng l&ugrave;i bước trước bất kỳ kh&oacute; khăn trở ngại n&agrave;o về vật chất v&agrave; những thiếu thốn trong cuộc sống</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">TS. L&ecirc; Đ&igrave;nh Kha chia sẻ khi đứng tại kh&ocirc;ng gian truyền thống phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n S&agrave;i G&ograve;n -&nbsp;Gia Định -&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, c&aacute;c thế hệ học sinh Cao Thắng hiện tại v&agrave; tương lai sẽ tiếp nối truyền thống h&agrave;o h&ugrave;ng của c&aacute;c thế hệ trước, nỗ lực học tập, lao động, s&aacute;ng tạo, tạo n&ecirc;n những th&agrave;nh t&iacute;ch rực rỡ, viết tiếp &ldquo;Bản h&ugrave;ng ca m&agrave;u xanh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35912/20230605101925_IMG_3404-1.jpg" style="height:901px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>TS. L&ecirc; Đ&igrave;nh Kha ph&aacute;t biểu</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35912/20230605103456_IMG_3426.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n (cựu sinh vi&ecirc;n trường Cao Thắng) cũng c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu &ocirc;n lại truyền thống phong tr&agrave;o học sinh, sinh vi&ecirc;n của trường&nbsp;</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35912/20230605103023_IMG_3414_1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>&nbsp;<span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tặng hoa v&agrave; qu&agrave; cảm ơn cho&nbsp; </span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Kiến tr&uacute;c sư, họa sĩ Nguyễn Minh Triết,&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">đơn vị thiết kế, thi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh</span></span></em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35912/20230605095658_IMG_3339.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute; Ho&agrave;ng Đ&ocirc;n Nhật T&acirc;n trao đổi với c&aacute;c đồng ch&iacute; c&aacute;n bộ Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam c&aacute;c đơn vị</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ocirc;ng tr&igrave;nh truyền thống tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng được chia l&agrave;m ba&nbsp;nh&oacute;m biểu tượng. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Nh&oacute;m biểu tượng &ldquo;Ngọn đuốc soi đường ra biển lớn&rdquo;</em> mang &yacute; nghĩa: Năm 1906, trường được th&agrave;nh lập. Năm 1911, người thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u nước Nguyễn Tất Th&agrave;nh v&agrave; năm 1915 - 1917, người học sinh cơ kh&iacute; t&agrave;u biển T&ocirc;n Đức Thắng đ&atilde; theo học, sau n&agrave;y đều đảm tr&aacute;ch vai tr&ograve; Chủ tịch nước, l&agrave; ngọn đuốc soi đường cho nhiều thế hệ thầy tr&ograve; của trường n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; của d&acirc;n tộc Việt Nam n&oacute;i chung. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Nh&oacute;m biểu tượng &ldquo;Học tập v&agrave; đấu tranh&rdquo;</em> nhằm t&aacute;i hiện trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến, trường đ&atilde; trở th&agrave;nh điểm hội tụ, li&ecirc;n kết học sinh S&agrave;i G&ograve;n, vừa học tập vừa l&agrave; n&ograve;ng cốt trong phong tr&agrave;o đấu tranh của học sinh - sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>Nh&oacute;m biểu tượng &ldquo;Đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực&rdquo;</em> n&oacute;i l&ecirc;n sứ mệnh đ&agrave;o tạo của trường - trường l&agrave; nơi đ&agrave;o tạo nguồn nh&acirc;n lực chất lượng cao ở tất cả c&aacute;c bậc đ&agrave;o tạo. Nhiều thế hệ học sinh, sinh vi&ecirc;n đ&atilde; ph&aacute;t huy truyền thống của trường, c&oacute; t&aacute;c phong c&ocirc;ng nghiệp, vững l&yacute; thuyết - giỏi tay nghề, c&oacute; năng lực tư duy s&aacute;ng tạo v&agrave; giải quyết vấn đề, đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&ecirc;n nhiều lĩnh vực, được Nh&agrave; nước phong tặng nhiều danh hiệu cao qu&yacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&ugrave; đi&ecirc;u được l&agrave;m bằng chất liệu composite, sơn giả đồng, k&iacute;ch thước ngang 3,5 m&eacute;t, cao 1,3 m&eacute;t. Ph&ugrave; đi&ecirc;u được đặt tr&ecirc;n một bệ cao 1,4 m&eacute;t. Ph&iacute;a sau ph&ugrave; đi&ecirc;u l&agrave; một ph&ocirc;ng đỏ tr&ecirc;n đ&oacute; c&oacute; d&ograve;ng chữ: &quot;Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - Đo&agrave;n kết - Y&ecirc;u nước - Giỏi nghề&quot;. Được x&acirc;y dựng trong Nh&agrave; Truyền thống trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng, số 65 Huỳnh Th&uacute;c Kh&aacute;ng, phường Bến Ngh&eacute;, quận 1, TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&ocirc;ng tr&igrave;nh mang một &yacute; nghĩa nh&acirc;n văn s&acirc;u sắc khi nơi đ&acirc;y l&agrave; một &ldquo;địa chỉ đỏ&rdquo;, một trong những trung t&acirc;m đấu tranh s&ocirc;i nổi của phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n - học sinh y&ecirc;u nước những năm kh&aacute;ng chiến.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau khi kh&aacute;nh th&agrave;nh, c&ocirc;ng tr&igrave;nh sẽ l&agrave; một trong những điểm đến, thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham quan, t&igrave;m hiểu về truyền thống của trường, truyền thống y&ecirc;u nước, đấu tranh c&aacute;ch mạng của học sinh, sinh vi&ecirc;n Cao Thắng n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; học sinh, sinh vi&ecirc;n th&agrave;nh phố n&oacute;i chung, l&agrave; kh&ocirc;ng gian tổ chức sinh hoạt truyền thống, tổ chức kết nạp Đảng - Đo&agrave;n - Hội, tổ chức gặp gỡ giữa c&aacute;c thế hệ cựu sinh vi&ecirc;n, c&aacute;c c&aacute;n bộ Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n - Hội Sinh vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc x&acirc;y dựng v&agrave; kh&aacute;nh th&agrave;nh c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&ocirc;ng chỉ gắn liền với 117 năm th&agrave;nh lập v&agrave; ph&aacute;t triển của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (1906 - 2023), m&agrave; c&ograve;n l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh ch&agrave;o mừng Đại hội Đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VII, tiến tới Đại hội Đại biểu to&agrave;n quốc Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, được kh&aacute;nh th&agrave;nh v&agrave;o đ&uacute;ng dịp Kỷ niệm g&agrave;y B&aacute;c Hồ ra đi t&igrave;m đường cứu nước (05-6).</span></p> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <p><span style="font-size:10px"><em>Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng ban đầu c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; Trường Cơ kh&iacute; &Aacute; Ch&acirc;u (L&rsquo;&eacute;cole des M&eacute;caniciens Asiatiques), t&ecirc;n thường gọi l&agrave; Trường B&aacute; Nghệ. Trường được th&agrave;nh lập theo v&agrave;o năm 1906 nhằm &ldquo;đ&agrave;o tạo cho nhu cầu h&agrave;ng hải thương thuyền cho nền cai trị thuộc địa v&agrave; kỹ nghệ địa phương, một đội ngũ thợ cơ kh&iacute; vững tay nghề về m&aacute;y m&oacute;c sử dụng tr&ecirc;n t&agrave;u v&agrave; tr&ecirc;n đất liền&rdquo; . Đ&acirc;y l&agrave; một trong những trường dạy nghề đầu ti&ecirc;n ở Nam Bộ. Trường vinh dự l&agrave; nơi B&aacute;c Hồ (năm 1911) v&agrave; B&aacute;c T&ocirc;n (năm 1915 - 1917) đ&atilde; từng theo học, v&agrave; cũng từ ng&ocirc;i trường n&agrave;y, nhiều thế hệ cựu học sinh đ&atilde; trở th&agrave;nh những c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo, quản l&yacute; giỏi, những chuy&ecirc;n vi&ecirc;n kỹ thuật h&agrave;ng đầu, những người thợ c&oacute; tay nghề xuất sắc, một số được Nh&agrave; nước phong tặng danh hiệu &ldquo;Anh h&ugrave;ng lao động&rdquo;.&nbsp;</em></span></p> <p><span style="font-size:10px"><em>Trong cuộc kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước, trường Cao Thắng l&agrave; một trong những điểm hội tụ li&ecirc;n kết, ngọn cờ hiệu triệu, chỗ dựa cho việc h&igrave;nh th&agrave;nh c&aacute;c trung t&acirc;m c&ocirc;ng khai chung của học sinh S&agrave;i G&ograve;n m&agrave; ti&ecirc;u biểu nhất l&agrave; nơi hai lần th&agrave;nh lập Tổng đo&agrave;n Học sinh S&agrave;i G&ograve;n, trở th&agrave;nh ng&ograve;i ph&aacute;o tạo ra sức nổ d&acirc;y chuyền cho cả phong tr&agrave;o sinh vi&ecirc;n học sinh S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; nhiều đ&ocirc; thị miền Nam. Học sinh Cao Thắng, với m&agrave;u &aacute;o xanh truyền thống, v&igrave; vận mệnh của d&acirc;n tộc, c&oacute; l&uacute;c phải biến dụng cụ học tập th&agrave;nh vũ kh&iacute; đấu tranh, biến nh&agrave; trường th&agrave;nh chiến lũy đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực v&agrave;o sự nghiệp đấu tranh giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc. Truyền thống &ldquo;y&ecirc;u nước, đo&agrave;n kết, giỏi nghề&rdquo; được nhiều thế hệ thầy v&agrave; tr&ograve; của trường kế tục nhau vun bồi trong trọn một thế kỷ m&atilde;i m&atilde;i l&agrave; h&agrave;nh trang qu&yacute; gi&aacute; của nh&agrave; trường v&agrave; c&aacute;c thế hệ học sinh, sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n chặng đường mới.</em></span></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>HỮU AN - L.T.</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;