Thông tin điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 phục vụ tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Thực hiện C&ocirc;ng văn số 5128/UBND-VX ng&agrave;y 27 th&aacute;ng 5 năm 2023 của Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh về tổ chức Lễ ra qu&acirc;n c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2023; nhằm bảo đảm trật tự an to&agrave;n giao th&ocirc;ng trong thời gian tổ chức Lễ ra qu&acirc;n c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; năm 2023, Sở Giao th&ocirc;ng vận tải Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh th&ocirc;ng b&aacute;o như sau:</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35916/so%20do%20luu%20thong-07.png" style="height:424px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>1.</strong> Phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị: Cấm tất cả c&aacute;c loại xe lưu th&ocirc;ng tr&ecirc;n đường Phạm Ngọc Thạch đoạn từ đường L&ecirc; Duẩn đến đường Nguyễn Văn Chi&ecirc;m, Quận 1 <strong>trong khoảng thời gian từ</strong> <strong>00</strong><strong> giờ 00 ng&agrave;y 09 th&aacute;ng 6 năm 2023</strong><strong> (thứ S&aacute;u) </strong><strong>đến 00</strong><strong> giờ ng&agrave;y 11</strong><strong> th&aacute;ng 6</strong><strong> năm 2023</strong><strong> (Chủ nhật)</strong>. Lộ tr&igrave;nh thay thế cụ thể như sau:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">+ Lộ tr&igrave;nh tham khảo 1: Đường L&ecirc; Duẩn &rarr; đường Pasteur &rarr; đường Alexander de Rhodes &rarr; đường Phạm Ngọc Thạch.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">+ Lộ tr&igrave;nh tham khảo 2: Đường Phạm Ngọc Thạch &rarr; đường Nguyễn Văn Chi&ecirc;m &rarr; đường Hai B&agrave; Trưng &rarr; đường L&ecirc; Duẩn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><strong>2.</strong> Phục vụ tổ chức Lễ ra qu&acirc;n: Cấm tất cả c&aacute;c loại xe lưu th&ocirc;ng tr&ecirc;n đường Phạm Ngọc Thạch đoạn từ đường L&ecirc; Duẩn đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 <strong>trong khoảng thời gian từ</strong> <strong>00</strong><strong> giờ ng&agrave;y 11</strong><strong> th&aacute;ng 6</strong><strong> năm 2023</strong><strong> đến 16</strong><strong> giờ ng&agrave;y 11</strong><strong> th&aacute;ng 6 </strong><strong>năm 2023</strong><strong> (Chủ nhật)</strong>. Lộ tr&igrave;nh thay thế cụ thể như sau:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">+ Lộ tr&igrave;nh tham khảo 1: Đường L&ecirc; Duẩn &rarr; đường Pasteur &rarr; đường Nguyễn Thị Minh Khai &rarr; đường Phạm Ngọc Thạch.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">+ Lộ tr&igrave;nh tham khảo 2: Đường Nguyễn Thị Minh Khai &rarr; đường Hai B&agrave; Trưng &rarr; đường L&ecirc; Duẩn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&nbsp;<strong><u>Lưu &yacute;:</u></strong> Người điều khiển phương tiện giao th&ocirc;ng cần chấp h&agrave;nh theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao th&ocirc;ng, cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng hoặc theo hướng dẫn của hệ thống biển b&aacute;o giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n đường.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đối với c&aacute;c phương tiện giao th&ocirc;ng của c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức trong khu vực bị ảnh hưởng c&oacute; nhu cầu lưu th&ocirc;ng trong thời gian bị cấm, đề nghị trực tiếp li&ecirc;n hệ Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (số 1 Phạm Ngọc Thạch, Bến Ngh&eacute;, Quận 1 &ndash; số điện thoại (028) 3822 5124) để được hỗ trợ, tạo điều kiện lưu th&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><em><strong><span style="font-size:14px">* Ban Tổ chức Lễ ra qu&acirc;n c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của Th&agrave;nh phố th&ocirc;ng tin về địa điểm đỗ xe của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đến tham dự Lễ ra qu&acirc;n v&agrave;o s&aacute;ng ng&agrave;y 11/6/2023:</span></strong></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">- Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đến tham dự chương tr&igrave;nh gửi xe m&aacute;y c&aacute; nh&acirc;n tại c&aacute;c địa điểm sau:</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">+ C&ocirc;ng vi&ecirc;n 30/4 <em>(Đoạn n&uacute;t giao Đường Alexandre de Rhodes v&agrave; đường Pasteur);</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">+ B&atilde;i xe s&acirc;n 37 của Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai <em>(Đoạn từ đường Phạm Ngọc Thạch đến đường Hai B&agrave; Trưng)</em><em>.</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">&nbsp; - C&aacute;c đơn vị di chuyển xe &ocirc; t&ocirc; đưa đ&oacute;n đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đến tham dự Lễ ra qu&acirc;n tập trung cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n xuống xe tại tuyến đường L&ecirc; Duẫn (Đoạn gi&aacute;p với C&ocirc;ng vi&ecirc;n 30/4, ngay sau s&acirc;n khấu), sau đ&oacute; đỗ xe theo hướng dẫn tại tuyến đường H&agrave;n Thuy&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size:14px">- Khuyến kh&iacute;ch đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n sử dụng phương tiện giao th&ocirc;ng c&ocirc;ng cộng để di chuyển đến tham dự Lễ ra qu&acirc;n.</span></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>L.T.</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;