Phóng viên nhí bất ngờ gặp người thầy khởi xướng phong trào Nghìn việc tốt

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div class="detail__cnt-top d-defaul" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 16-6, hướng đến Kỷ niệm 98 năm Ng&agrave;y B&aacute;o ch&iacute; C&aacute;ch mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023), gần 40 bạn ph&oacute;ng vi&ecirc;n nh&iacute; của ấn phẩm&nbsp;<a class="seo-suggest-link" href="https://muctim.tuoitre.vn/khan-quang-do-lam-nen-nhung-dieu-tot-dep-69819.htm" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(80, 41, 135); outline: 0px;" target="_blank" title="Khăn Quàng Đỏ làm nên những điều tốt đẹp">Khăn Qu&agrave;ng Đỏ</a>&nbsp;đ&atilde; c&ugrave;ng nhau tham dự buổi họp mặt tại t&ograve;a soạn.</strong></span></span></p> <h2 style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35964/%E1%BA%A2nh%201.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px; height:398px; text-align:center; width:600px" /></h2> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n nh&iacute; tham quan ph&ograve;ng nội dung. Ảnh: Nguyễn Hưng</span></span></em></p> <h2><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trải nghiệm c&ocirc;ng việc ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o Đội</strong></span></span></h2> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi họp mặt, c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n nh&iacute; được anh chị ph&oacute;ng vi&ecirc;n ấn phẩm Khăn Qu&agrave;ng Đỏ chia sẻ kinh nghiệm l&agrave;m b&aacute;o Đội như c&aacute;ch khai th&aacute;c, viết tin b&agrave;i, chụp ảnh... Kh&ocirc;ng những vậy, c&aacute;c bạn c&ograve;n được tham quan c&aacute;c ph&ograve;ng ban, t&igrave;m hiểu quy tr&igrave;nh l&agrave;m b&aacute;o.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn Anh Thư (quận G&ograve; Vấp) th&iacute;ch th&uacute;: &quot;M&igrave;nh được ngồi v&agrave;o b&agrave;n l&agrave;m việc như một ph&oacute;ng vi&ecirc;n. Mong l&agrave; sau n&agrave;y m&igrave;nh c&oacute; thể trở th&agrave;nh ph&oacute;ng vi&ecirc;n &quot;xịn&quot;!&quot;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35964/%E1%BA%A2nh%202.jpg" style="height:398px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Tường Vy, ph&oacute;ng vi&ecirc;n ấn phẩm Khăn Qu&agrave;ng Đỏ, chia sẻ kinh nghiệm viết b&aacute;o với c&aacute;c bạn. Ảnh: Nguyễn Hưng</span></span></em></p> </div> <div class="detail-cmain" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div class="detail-content afcbc-body" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; line-height: 24px; color: rgb(26, 26, 26); margin-top: 10px; width: 734px; max-width: 100%;"> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <h2 style="font-family: Inter; font-size: 16px;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuộc phỏng vấn bất ngờ</span></span></strong></h2> <p style="font-family: Inter; font-size: 16px; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong buổi sinh hoạt CLB Ph&oacute;ng vi&ecirc;n nh&iacute; Khăn Qu&agrave;ng Đỏ bất ngờ xuất hiện một kh&aacute;ch mời đặc biệt. Đ&oacute; l&agrave; Nh&agrave; gi&aacute;o Nh&acirc;n d&acirc;n - Anh h&ugrave;ng Lao động Nguyễn Đức Th&igrave;n - người khởi xướng phong tr&agrave;o&nbsp;<a class="seo-suggest-link" href="https://muctim.tuoitre.vn/chu-de-nam-hoc-2022-2023-thieu-nhi-tphcm-lam-nghin-viec-tot-tien-buoc-len-doan-68431.htm" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; text-decoration-line: none; color: rgb(80, 41, 135); outline: 0px;" target="_blank" title="Chủ đề năm học 2022 - 2023: Thiếu nhi TP.HCM &quot;Làm nghìn việc tốt, tiến bước lên Đoàn&quot;">Ngh&igrave;n việc tốt.</a></span></span></p> <p style="font-family: Inter; font-size: 16px; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35964/%E1%BA%A2nh%203.jpg" style="height:398px; width:600px" /></p> <p style="font-family: Inter; font-size: 16px; text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thầy gi&aacute;o Nguyễn Đức Th&igrave;n tr&ograve; chuyện c&ugrave;ng ph&oacute;ng vi&ecirc;n nh&iacute;. Ảnh: Nguyễn Hưng</span></span></em></p> <div style="font-family: Inter; font-size: 16px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngay lập tức, c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n nh&iacute; đ&atilde; c&oacute; cơ hội thực h&agrave;nh ngay kỹ năng t&aacute;c nghiệp vừa được hướng dẫn. Đ&oacute; l&agrave; kỹ năng phỏng vấn nh&acirc;n vật. C&aacute;c bạn đ&atilde; đặt một số c&acirc;u hỏi về thầy Nguyễn Đức Th&igrave;n, về phong tr&agrave;o Ngh&igrave;n việc tốt,... Tất cả đều được thầy nhiệt t&igrave;nh giải đ&aacute;p.</span></span></div> <div style="font-family: Inter; font-size: 16px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35964/%E1%BA%A2nh%204.jpg" style="height:398px; width:600px" /></div> <div style="font-family: Inter; font-size: 16px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: center;"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn học sinh, sinh vi&ecirc;n c&ugrave;ng thầy gi&aacute;o Nguyễn Đức Th&igrave;n tại chương tr&igrave;nh. Ảnh: Nguyễn Hưng</span></span></em></div> <div style="font-family: Inter; font-size: 16px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&oacute;ng vi&ecirc;n nh&iacute; Tuyết Anh chia sẻ: &quot;M&igrave;nh rất th&iacute;ch đọc b&aacute;o Đội. M&igrave;nh rất bất ngờ khi được c&aacute;c anh chị hướng dẫn kĩ năng phỏng vấn nh&acirc;n vật. Thật sự bổ &iacute;ch!&quot;.</span></span></div> <div style="font-family: Inter; font-size: 16px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35964/%E1%BA%A2nh%205.jpg" style="height:398px; width:600px" /></div> <div style="font-family: Inter; font-size: 16px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Thầy Nguyễn Đức Th&igrave;n c&ugrave;ng ph&oacute;ng vi&ecirc;n nh&iacute; tại t&ograve;a soạn Khăn Qu&agrave;ng Đỏ. Ảnh: Nguyễn Hưng</span></span></em></div> <div style="font-family: Inter; font-size: 16px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">CLB Ph&oacute;ng vi&ecirc;n nh&iacute; l&agrave; s&acirc;n chơi d&agrave;nh cho c&aacute;c bạn nhỏ y&ecirc;u th&iacute;ch c&ocirc;ng việc viết b&aacute;o của ấn phẩm Khăn Qu&agrave;ng Đỏ. H&egrave; năm nay, CLB sẽ tổ chức c&aacute;c buổi sinh hoạt hướng dẫn kỹ năng t&aacute;c nghiệp, đi thực tế cũng như thực hiện những t&aacute;c phẩm b&aacute;o ch&iacute;.</span></span></div> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: right;"><strong><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px">Nguồn: B&aacute;o Mực T&iacute;m - Nguyễn Hưng</span></font></strong></div> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: right;"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>NĐ: THANH TR&Uacute;C</strong></span></font></div> <div style="font-family: Inter; font-size: 16px; -webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: right;">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 18-5, tại Đường sách Thành phố diễn ra chương trình giao lưu cùng người sáng lập và tác giả các tác phẩm trong Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;