Nhận diện, phản bác thông tin xấu, độc: Những buổi sinh hoạt ý nghĩa

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <h2><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">L.T.S: C&aacute;c tổ chức C&ocirc;ng đo&agrave;n, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n đ&atilde; c&oacute; những m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p gi&uacute;p thanh ni&ecirc;n, c&ocirc;ng nh&acirc;n nhận diện th&ocirc;ng tin xấu, độc v&agrave; đấu tranh phản b&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch.</span></span></strong></h2> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline;"> <div class="contentbody" id="content-id" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"> <div class="clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"><span style="color:rgb(37, 37, 37); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Tổ chức c&aacute;c buổi sinh hoạt, cuộc thi l&yacute; luận ch&iacute;nh trị... l&agrave; những hoạt động được c&aacute;c đơn vị triển khai nhằm gi&uacute;p c&ocirc;ng nh&acirc;n, thanh ni&ecirc;n biết c&aacute;ch tự bảo vệ m&igrave;nh tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian ảo</span></div> <div class="content-news-detail old-news" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: 25px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(37, 37, 37);"> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&aacute;ng 5-2023, gần 1.000 c&ocirc;ng nh&acirc;n (CN), thanh ni&ecirc;n quận B&igrave;nh T&acirc;n, TP HCM m&atilde;n nh&atilde;n khi được xem vở kịch &quot;Cuộc chiến mạng x&atilde; hội&quot; từ chương tr&igrave;nh &quot;Những c&acirc;u chuyện kh&ocirc;ng ngờ&quot; do Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n CN TP HCM (thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n th&agrave;nh phố) tổ chức. Vở kịch mang đến cho người xem những g&oacute;c nh&igrave;n kh&aacute;c nhau, t&aacute;c hại của việc lạm dụng mạng x&atilde; hội v&agrave; sử dụng mạng x&atilde; hội chưa đ&uacute;ng c&aacute;ch.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Kiến thức cần thiết</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau khi xem kịch, CN c&ograve;n được nghe luật sư Nguyễn Th&aacute;i Hưng - C&ocirc;ng ty Luật Nguyễn Đo&agrave;n, th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB chuy&ecirc;n gia Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n CN TP HCM - gi&uacute;p người xem hiểu th&ecirc;m về c&aacute;c luật cũng như sự nghi&ecirc;m trọng nếu người sử dụng mạng x&atilde; hội kh&ocirc;ng r&otilde; c&aacute;c điều của Luật An ninh mạng.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave; Nguyễn Thị Th&ugrave;y Dung - Trưởng Ph&ograve;ng Tư vấn Đ&agrave;o tạo, Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n CN TP HCM - cho hay định kỳ mỗi th&aacute;ng một lần, trung t&acirc;m sẽ tổ chức chương tr&igrave;nh &quot;Những c&acirc;u chuyện kh&ocirc;ng ngờ&quot; cho CN, thanh ni&ecirc;n của th&agrave;nh phố. Chủ đề c&aacute;c c&acirc;u chuyện xoay quanh những vấn đề như: &quot;Cảnh b&aacute;o lừa đảo việc l&agrave;m online&quot;, &quot;Cuộc chiến mạng x&atilde; hội&quot;, &quot;Khủng bố mạng x&atilde; hội, đừng lo&quot;&hellip;&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đầu chương tr&igrave;nh, CN, thanh ni&ecirc;n sẽ được xem một vở kịch do c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trung t&acirc;m đ&oacute;ng khoảng 10-15 ph&uacute;t. Sau đ&oacute;, CN, thanh ni&ecirc;n được nghe chuy&ecirc;n gia, luật sư tr&ograve; chuyện khoảng 20 ph&uacute;t v&agrave; nhận qu&agrave; khi tham gia trả lời c&acirc;u hỏi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35968/4.1.jpg" style="height:417px; width:684px" /><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n TP HCM diễn c&aacute;c vở kịch &ldquo;Những c&acirc;u chuyện kh&ocirc;ng ngờ&rdquo; cho c&ocirc;ng nh&acirc;n. Ảnh: HỒNG Đ&Agrave;O</span></em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để tăng cường sức đề kh&aacute;ng cho CN trước những tin giả, tin độc, tr&ecirc;n trang Facebook với h&agrave;ng ng&agrave;n lượt th&iacute;ch của m&igrave;nh, LĐLĐ quận 8 lu&ocirc;n chủ động đăng c&aacute;c th&ocirc;ng tin tuy&ecirc;n truyền về đường lối, ch&iacute;nh s&aacute;ch của Đảng, Nh&agrave; nước v&agrave; tổ chức C&ocirc;ng đo&agrave;n, nhất l&agrave; những ch&iacute;nh s&aacute;ch c&oacute; ảnh hưởng đến lực lượng CNVC-LĐ.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tổ chức c&aacute;c buổi sinh hoạt chuy&ecirc;n đề &quot;Sử dụng mạng x&atilde; hội an to&agrave;n, hiệu quả trong c&ocirc;ng t&aacute;c truyền th&ocirc;ng&quot; gi&uacute;p người lao động biết c&aacute;c bước kiểm định, xem x&eacute;t t&iacute;nh logic, ph&acirc;n t&iacute;ch c&aacute;c mặt t&iacute;ch cực v&agrave; ti&ecirc;u cực của th&ocirc;ng tin để tr&aacute;nh việc chia sẻ th&ocirc;ng tin kh&ocirc;ng đ&uacute;ng sự thật v&agrave; c&oacute; thể bị phạt. Qua đ&oacute;, gi&uacute;p CN c&acirc;n nhắc khi chia sẻ th&ocirc;ng tin hoặc tham gia c&aacute;c tr&agrave;o lưu tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, LĐLĐ quận phối hợp c&aacute;c phường v&agrave; Ph&ograve;ng Tư ph&aacute;p đến tận c&aacute;c khu nh&agrave; trọ c&oacute; đ&ocirc;ng CN (như khu nh&agrave; trọ Ao Sen, khu nh&agrave; trọ Xu&acirc;n H&agrave;, khu lưu tr&uacute; CN C&ocirc;ng ty CP Nh&ocirc;m Nhựa Kim Hằng&hellip;) th&ocirc;ng tin về Luật An ninh mạng cũng như c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật về lao động cho c&aacute;n bộ C&ocirc;ng đo&agrave;n v&agrave; người lao động.Mới đ&acirc;y, LĐLĐ quận cũng tổ chức chương tr&igrave;nh Giờ thứ 9 kết hợp với tuy&ecirc;n truyền ph&aacute;p luật đến h&agrave;ng trăm CN tại khu nh&agrave; trọ Ao Sen v&agrave; c&aacute;c khu trọ l&acirc;n cận. Chị Nguyễn Thị Năm, CN C&ocirc;ng ty TNHH 3Q Vina, cho biết CN rất cần c&aacute;c chương tr&igrave;nh n&agrave;y v&igrave; vừa được vui chơi vừa được bổ sung kiến thức cần thiết.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tr&aacute;nh xa th&ocirc;ng tin độc hại</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đầu th&aacute;ng 6-2023, ph&oacute;ng vi&ecirc;n B&aacute;o&nbsp;<em>Người Lao Động</em>&nbsp;c&oacute; cơ hội tham gia buổi sinh hoạt qu&yacute; II/2023 của C&acirc;u lạc bộ (CLB) L&yacute; luận trẻ thuộc Đo&agrave;n Khối D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP HCM. Buổi sinh hoạt c&oacute; chủ đề &quot;Nhớ về B&aacute;c - L&ograve;ng ta trong s&aacute;ng hơn&quot;.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Đặc biệt, c&aacute;c vở kịch của &quot;Những c&acirc;u chuyện kh&ocirc;ng ngờ&quot; được ch&uacute;ng t&ocirc;i bi&ecirc;n tập th&agrave;nh c&aacute;c clip ngắn đăng tr&ecirc;n TikTok, thu h&uacute;t rất nhiều CN, thanh ni&ecirc;n xem v&agrave; chia sẻ. Mục đ&iacute;ch của chương tr&igrave;nh nhằm gi&uacute;p CN, thanh ni&ecirc;n nhận diện r&otilde; c&aacute;c th&ocirc;ng tin xấu, độc v&agrave; biết c&aacute;ch tự bảo vệ m&igrave;nh tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian ảo&quot; - b&agrave; Dung cho hay.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại đ&acirc;y, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n CLB được nghe &ocirc;ng Nguy&ecirc;̃n Văn B&ocirc;́n, nguy&ecirc;n Phó trưởng Ban T&ocirc;̉ chức Đảng ủy Kh&ocirc;́i D&acirc;n - Chính - Đảng thành ph&ocirc;́; chị Nguy&ecirc;̃n Thị Hải Hà - chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Phòng X&acirc;y dựng chính quy&ecirc;̀n và c&ocirc;ng tác thanh ni&ecirc;n Sở N&ocirc;̣i vụ, C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u bi&ecirc;̉u TP HCM năm 2022; vận động vi&ecirc;n Nguy&ecirc;̃n Phước Đ&ecirc;́n - Đ&ocirc;̣i tuy&ecirc;̉n Đ&acirc;́u ki&ecirc;́m Vi&ecirc;̣t Nam - chia sẻ về qu&aacute; tr&igrave;nh c&ocirc;ng t&aacute;c, phấn đấu của m&igrave;nh. Tuy nội dung kh&aacute;c nhau nhưng c&acirc;u chuyện m&agrave; c&aacute;c kh&aacute;ch mời chia sẻ đều c&oacute; mẫu số chung l&agrave; niềm tin v&agrave;o Đảng, B&aacute;c Hồ đ&atilde; gi&uacute;p họ vượt qua mọi kh&oacute; khăn, thử th&aacute;ch trong cuộc sống.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chị Nguy&ecirc;̃n Thị Hải Hà cho biết đ&atilde; tham gia CLB L&yacute; luận trẻ n&agrave;y từ những ng&agrave;y mới th&agrave;nh lập. &quot;Người trẻ rất dễ hấp thu c&aacute;c th&ocirc;ng tin - nhất l&agrave; những th&ocirc;ng tin ti&ecirc;u cực, n&oacute;ng sốt sẽ được quan t&acirc;m v&agrave; tiếp cận rất nhanh - nhưng kh&ocirc;ng phải ai cũng nhận diện được đ&oacute; l&agrave; th&ocirc;ng tin đ&uacute;ng hay sai. Cho n&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh rất hay v&agrave; hiệu quả trong giai đoạn mở với nhiều th&ocirc;ng tin đ&uacute;ng sai lẫn lộn như hiện nay&quot; - chị H&agrave; n&oacute;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Tr&acirc;̀n Anh Ti&ecirc;́n - Phó Bí thư Đoàn Kh&ocirc;́i D&acirc;n - Ch&iacute;nh - Đảng TP HCM, Chủ nhi&ecirc;̣m CLB Lý lu&acirc;̣n trẻ của Khối - cho biết CLB được thành l&acirc;̣p vào tháng 2-2015 với mục đích tập hợp những cán b&ocirc;̣ Đoàn, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n y&ecirc;u th&iacute;ch v&agrave; c&oacute; khả năng nghi&ecirc;n cứu, trao đổi về l&yacute; luận, ch&iacute;nh trị, g&oacute;p phần giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n của Khối, th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Anh Tiến cho hay ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đoàn Kh&ocirc;́i xác định chủ đ&ecirc;̀ sinh hoạt của CLB Lý lu&acirc;̣n trẻ gắn với thực ti&ecirc;̃n c&ocirc;ng tác Đoàn và phong trào thanh ni&ecirc;n của Kh&ocirc;́i, những v&acirc;́n đ&ecirc;̀ phát sinh trong cu&ocirc;̣c s&ocirc;́ng hằng ngày như chủ đ&ecirc;̀ &quot;Sử dụng mạng xã h&ocirc;̣i đúng đắn, chủ đ&ocirc;̣ng đ&acirc;́u tranh phản bác các quan đi&ecirc;̉m sai trái, thù địch&quot; gắn với tri&ecirc;̉n khai Lu&acirc;̣t An ninh mạng; chủ đ&ecirc;̀ &quot;Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Mệnh lệnh từ tr&aacute;i tim&quot; gắn với tri&ecirc;̉n khai Đề &aacute;n 05 của Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy về tuy&ecirc;n truyền, lan tỏa th&ocirc;ng tin t&iacute;ch cực, đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch tr&ecirc;n mạng internet, mạng x&atilde; hội tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố...</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Th&ocirc;ng qua những chủ đ&ecirc;̀ sinh hoạt, thành vi&ecirc;n CLB Lý lu&acirc;̣n trẻ đ&atilde; kịp thời th&ocirc;ng tin, định hướng các chủ trương của Đảng và Nhà nước, TP HCM, Đảng ủy Kh&ocirc;́i đ&ecirc;́n đ&ocirc;̣i ngũ cán b&ocirc;̣ Đoàn, đoàn vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tại đơn vị. Qua đó góp ph&acirc;̀n nắm bắt tình hình tư tưởng, dư lu&acirc;̣n của đ&ocirc;̣i ngũ cán b&ocirc;̣ Đoàn, đoàn vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tại đơn vị&quot; - anh Tiến n&oacute;i.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/6/35968/4.2.jpg" style="height:342px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thành viên CLB Lý luận trẻ của Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP HCM nghe khách mời chia sẻ tại buổi sinh hoạt. Ảnh: L&Ecirc; VĨNH</em></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tương tự, Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Trường ĐH Cần Thơ đ&atilde; c&oacute; nhiều c&aacute;ch l&agrave;m hay để sinh vi&ecirc;n hướng đến những điều tốt đẹp v&agrave; tr&aacute;nh xa th&ocirc;ng tin độc hại tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội. Chị Trần Thị Thủy Ti&ecirc;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Trường ĐH Cần Thơ, cho biết hằng năm, Đảng ủy trường tổ chức v&agrave; chỉ đạo Đo&agrave;n trường thực hiện cuộc thi &quot;Olympic c&aacute;c m&ocirc;n khoa học l&yacute; luận ch&iacute;nh trị v&agrave; tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh&quot; để khuyến kh&iacute;ch c&aacute;c bạn t&igrave;m hiểu về nền tảng tư tưởng của Đảng cũng như tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh, thu h&uacute;t khoảng 15.000 - 30.000 sinh vi&ecirc;n tham gia.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khoảng 3 năm nay, Trường ĐH Cần Thơ phối hợp với Học viện Ch&iacute;nh trị khu vực IV tổ chức tọa đ&agrave;m về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng v&agrave; mỗi năm chọn một chủ đề theo d&ograve;ng thời sự. Năm đầu ti&ecirc;n chủ đề l&agrave; quyển s&aacute;ch &quot;Một số vấn đề l&yacute; luận v&agrave; thực tiễn về chủ nghĩa x&atilde; hội v&agrave; con đường đi l&ecirc;n chủ nghĩa x&atilde; hội ở Việt Nam&quot; của Tổng B&iacute; thư Nguyễn Ph&uacute; Trọng. Năm thứ 2 l&agrave; vai tr&ograve; thanh ni&ecirc;n trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch trong t&igrave;nh h&igrave;nh hiện nay. Năm nay chủ đề l&agrave; vận dụng tư tưởng của &quot;Đề cương văn h&oacute;a Việt Nam&quot; trong việc khơi dậy tinh thần y&ecirc;u nước, kh&aacute;t vọng cống hiến, &yacute; ch&iacute; tự lực tự cường của sinh vi&ecirc;n. Cuộc thi năm nay đổi mới hơn l&agrave; sinh vi&ecirc;n kh&ocirc;ng chỉ ngồi nghe m&agrave; c&ograve;n tham gia bằng tham luận v&agrave; c&oacute; khoảng 120 b&agrave;i.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Cuộc thi n&agrave;y được sinh vi&ecirc;n c&aacute;c khoa h&agrave;o hứng tham gia. Qua cuộc thi, gi&uacute;p sinh vi&ecirc;n nhận thức r&otilde; một trong những nhiệm vụ của tổ chức Đo&agrave;n cũng như sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n hiện nay l&agrave; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, th&ugrave; địch&quot; - chị Thủy Ti&ecirc;n n&oacute;i.&nbsp;</span></span></p> <div class="content-news-detail old-news" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; line-height: 25px; vertical-align: baseline;"> <div class="VCSortableInPreviewMode alignCenter" id="ObjectBoxContent_1687177455147" style="margin: 0px auto 15px; padding-top: 7px; padding-bottom: 7px; border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 1.4; vertical-align: baseline; flex-direction: column; position: relative; text-align: initial; transition: all 0.3s ease-in-out 0s; width: auto; z-index: 100; visibility: visible; overflow-wrap: break-word; cursor: default; background-color: rgb(230, 230, 250); color: rgb(0, 0, 0); min-height: 38px; padding-right: 10px !important; padding-left: 10px !important;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguồn tư liệu tham khảo ch&iacute;nh thống</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để nắm bắt dư luận trong CN, người lao động tại nơi l&agrave;m việc, nhất l&agrave; những vấn đề bức x&uacute;c ch&iacute;nh đ&aacute;ng, hợp ph&aacute;p của họ, B&iacute; thư Chi bộ KCN Đ&ocirc;ng Nam (huyện Củ Chi, TP HCM) Nguyễn Trọng Nh&acirc;n đ&atilde; th&agrave;nh lập Tổ CN n&ograve;ng cốt với 21 người, gồm c&aacute;c đảng vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n. Tổ CN n&ograve;ng cốt c&ograve;n lưu &yacute; những &acirc;m mưu của kẻ xấu, c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch nhằm l&ocirc;i k&eacute;o, g&acirc;y rối an ninh trật tự, chống ph&aacute; c&aacute;ch mạng; &acirc;m mưu &quot;diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh&quot; hoặc g&acirc;y chia rẽ, ph&aacute; hoại khối đại đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc... &Ocirc;ng Nh&acirc;n c&ograve;n t&igrave;m c&aacute;c tư liệu, ch&iacute;nh s&aacute;ch mới của Đảng, Nh&agrave; nước gửi v&agrave;o nh&oacute;m Zalo để gi&uacute;p CN c&oacute; nguồn tư liệu tham khảo ch&iacute;nh thống, tr&aacute;nh bị t&aacute;c động bởi c&aacute;c luận điệu xuy&ecirc;n tạc tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng.</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>(C&ograve;n tiếp)</em></span></span></p> </div> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nguồn: NH&Oacute;M PH&Oacute;NG VI&Ecirc;N B&Aacute;O NGƯỜI LAO ĐỘNG</strong></span></span></p> </div> </div> </div> <div class="content-news-detail old-news" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: 25px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(37, 37, 37);"> <div class="VCSortableInPreviewMode alignCenter" id="ObjectBoxContent_1687177455147" style="margin: 0px auto 15px; padding-top: 7px; padding-bottom: 7px; border: 1px solid rgb(153, 153, 153); font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; font-kerning: auto; font-optical-sizing: auto; font-feature-settings: normal; font-variation-settings: normal; font-stretch: normal; font-size: 16px; line-height: 1.4; vertical-align: baseline; flex-direction: column; position: relative; text-align: initial; transition: all 0.3s ease-in-out 0s; width: auto; z-index: 100; visibility: visible; overflow-wrap: break-word; cursor: default; background-color: rgb(230, 230, 250); color: rgb(0, 0, 0); min-height: 38px; padding-right: 10px !important; padding-left: 10px !important;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: baseline;"> <p style="text-align:center"><strong>Nguồn tư liệu tham khảo ch&iacute;nh thống</strong></p> <p style="text-align:justify">Để nắm bắt dư luận trong CN, người lao động tại nơi l&agrave;m việc, nhất l&agrave; những vấn đề bức x&uacute;c ch&iacute;nh đ&aacute;ng, hợp ph&aacute;p của họ, B&iacute; thư Chi bộ KCN Đ&ocirc;ng Nam (huyện Củ Chi, TP HCM) Nguyễn Trọng Nh&acirc;n đ&atilde; th&agrave;nh lập Tổ CN n&ograve;ng cốt với 21 người, gồm c&aacute;c đảng vi&ecirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n. Tổ CN n&ograve;ng cốt c&ograve;n lưu &yacute; những &acirc;m mưu của kẻ xấu, c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch nhằm l&ocirc;i k&eacute;o, g&acirc;y rối an ninh trật tự, chống ph&aacute; c&aacute;ch mạng; &acirc;m mưu &quot;diễn biến h&ograve;a b&igrave;nh&quot; hoặc g&acirc;y chia rẽ, ph&aacute; hoại khối đại đo&agrave;n kết d&acirc;n tộc... &Ocirc;ng Nh&acirc;n c&ograve;n t&igrave;m c&aacute;c tư liệu, ch&iacute;nh s&aacute;ch mới của Đảng, Nh&agrave; nước gửi v&agrave;o nh&oacute;m Zalo để gi&uacute;p CN c&oacute; nguồn tư liệu tham khảo ch&iacute;nh thống, tr&aacute;nh bị t&aacute;c động bởi c&aacute;c luận điệu xuy&ecirc;n tạc tr&ecirc;n kh&ocirc;ng gian mạng.</p> </div> </div> <p style="text-align:right"><em>(C&ograve;n tiếp)</em></p> </div> <p><strong>NH&Oacute;M PH&Oacute;NG VI&Ecirc;N</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 18-5, tại Đường sách Thành phố diễn ra chương trình giao lưu cùng người sáng lập và tác giả các tác phẩm trong Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;