Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam 2023 sắp khởi động

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>C&aacute;c đại biểu thiếu nhi sẽ c&oacute; những trải nghiệm th&uacute; vị trong 8 ng&agrave;y tham gia H&agrave;nh tr&igrave;nh Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam 2023. H&agrave;nh tr&igrave;nh Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam diễn ra trong 8 ng&agrave;y (từ ng&agrave;y 17-7 &ndash; 24-7) sẽ đưa c&aacute;c đại biểu gh&eacute; thăm Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội v&agrave; tỉnh Nghệ An.</strong></p> <p style="text-align:justify">Hoạt động do Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tổ chức g&oacute;p phần gi&aacute;o dục Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước, khơi dậy niềm tự h&agrave;o d&acirc;n t&ocirc;̣c, &yacute; thức r&egrave;n luyện bản th&acirc;n xứng đ&aacute;ng l&agrave; Cháu ngoan Bác H&ocirc;̀.</p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">C&aacute;c đại biểu họp để chuẩn bị cho H&agrave;nh tr&igrave;nh Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam</span></em></p> <p style="text-align:justify">Trong khu&ocirc;n khổ H&agrave;nh tr&igrave;nh Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam 2023, đại biểu sẽ thăm c&aacute;c Địa chỉ đỏ, t&igrave;m hiểu kiến thức lịch sử, tham gia c&aacute;c hoạt động tập thể r&egrave;n luyện kĩ năng, thực hiện c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non v&agrave; trao tặng học bổng cho thiếu nhi kh&oacute; khăn của tỉnh Nghệ An.&nbsp;B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, c&aacute;c bạn cũng được đến thăm qu&ecirc; B&aacute;c tại Nghệ An, tham quan khu di t&iacute;ch K9 &ndash; Đ&aacute; Ch&ocirc;ng, t&igrave;m hiểu lịch sử Ho&agrave;ng th&agrave;nh Thăng Long, d&acirc;ng hương Đại tướng V&otilde; Nguy&ecirc;n Gi&aacute;p tại Thủ đ&ocirc; H&agrave; Nội.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36244/2.jpg" style="height:600px; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Những gương mặt Đội vi&ecirc;n xuất sắc, đại diện cho thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;gặp gỡ, giao lưu trong H&agrave;nh tr&igrave;nh Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam 2023</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36244/3.jpg" style="height:1067px; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Th&uacute; b&ocirc;ng - m&oacute;n qu&agrave; m&agrave; thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&oacute;ng g&oacute;p gửi tặng c&aacute;c bạn c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tại Nghệ An</em></span></p> <p style="text-align:justify">Dịp n&agrave;y, c&aacute;c bạn Đội vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố&nbsp;cũng sẽ mang theo những th&uacute; b&ocirc;ng xinh xắn - qu&agrave; tặng của ch&iacute;nh c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n đ&oacute;ng g&oacute;p theo ph&aacute;t động của Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố để gửi tặng thiếu nhi kh&oacute; khăn tại c&aacute;c địa phương m&agrave; h&agrave;nh tr&igrave;nh gh&eacute; thăm.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36244/4.jpg" style="height:501px; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">C&aacute;c đại biểu chia nh&oacute;m v&agrave; trao đổi th&ocirc;ng tin cần thiết trước khi bắt đầu h&agrave;nh tr&igrave;nh</span></em></p> <p style="text-align:justify">Bạn T&uacute; Uy&ecirc;n (Lớp 8, trường THCS V&acirc;n Đồn, Quận 4) chia sẻ: &quot;Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n em được tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh v&agrave; được gh&eacute; thăm H&agrave; Nội. Trong chuyến đi n&agrave;y, em hi vọng m&igrave;nh sẽ biết được nhiều kiến thức, t&igrave;m hiểu thật kĩ văn h&oacute;a của c&aacute;c v&ugrave;ng miền m&agrave; m&igrave;nh đi qua. Quan trọng nhất, l&agrave; một trong những gương mặt đại diện cho thiếu nhi th&agrave;nh phố gặp gỡ v&agrave; giao lưu với thiếu nhi c&aacute;c tỉnh. Tớ sẽ cố gắng thể hiện thật tốt, kết nối để c&oacute; th&ecirc;m thật nhiều bạn mới&quot;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36244/5.jpg" style="height:575px; width:800px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">C&aacute;c đại biểu tham gia H&agrave;nh tr&igrave;nh Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam 2023</span></em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">T&Aacute;C GIẢ: THANH T&Acirc;M (B&Aacute;O MỰC T&Iacute;M) - NĐ: HK</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;