Chương trình Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương gặp gỡ Đoàn đại biểu Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam năm 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;"><strong>Tối ng&agrave;y 17/07/2023 tại trụ sở TW Đo&agrave;n, trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, n&aacute;o nức của những ng&agrave;y h&egrave;, hơn 100 Thiếu nhi v&agrave; Phụ tr&aacute;ch Đội giỏi vui mừng hơn khi c&oacute; mặt tại đ&acirc;y để c&ugrave;ng giao lưu, gặp gỡ giữa đo&agrave;n đại biểu phụ tr&aacute;ch Đội, đội vi&ecirc;n, Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tham gia &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam&rdquo; năm 2023 v&agrave; c&aacute;c anh chị l&atilde;nh đạo Trung ương Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Trung ương.</strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">Năm học 2022 - 2023 đ&atilde; kh&eacute;p lại với nhiều hoạt động thiết thực v&agrave; &yacute; nghĩa. Trong năm học vừa qua, c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi đ&atilde; rất t&iacute;ch cực trong học tập v&agrave; r&egrave;n luyện, đạt được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch cao; nhiều việc l&agrave;m tốt gi&uacute;p &iacute;ch cho gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội của phụ tr&aacute;ch Đội, đội vi&ecirc;n, thiếu nhi th&agrave;nh phố đ&atilde; được tuy&ecirc;n dương v&agrave; nh&acirc;n rộng.&nbsp;</div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36267/1.jpg" style="height:493px; width:800px" /></div> <div style="text-align: center;"><em>Chị Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh</em><em>&nbsp;ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh gặp gỡ</em></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">Ph&aacute;t biểu trong chương tr&igrave;nh giao lưu Chị Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh rất phấn khởi v&agrave; vui mừng cho biết &ldquo;hơn 1.400.000 đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tham gia phong tr&agrave;o &ldquo;Mỗi tuần một c&acirc;u chuyện đẹp, một cuốn s&aacute;ch hay, một tấm gương s&aacute;ng&rdquo;, hơn 810.000 em tham gia phong tr&agrave;o &ldquo;N&oacute;i lời hay, l&agrave;m việc tốt&rdquo;, hơn 480.000 em tham gia c&aacute;c H&agrave;nh tr&igrave;nh đến với di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ; đ&oacute;ng g&oacute;p, tiết kiệm hỗ trợ 38.975 bạn đội vi&ecirc;n, thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; gi&uacute;p đỡ hơn 2.900 bạn thiếu nhi tiến bộ. To&agrave;n Th&agrave;nh phố c&oacute; 66.000 &ldquo;Dũng sĩ ngh&igrave;n việc tốt&rdquo;. Ghi dấu ấn trong năm học qua, đội vi&ecirc;n, thiếu nhi th&agrave;nh phố đ&atilde; thực hiện nhiều phong tr&agrave;o, c&ocirc;ng tr&igrave;nh mang &yacute; nghĩa thiết thực, ti&ecirc;u biểu như: đợt hoạt động cao điểm ch&agrave;o mừng Đại hội đại biểu Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ XI, Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII, kỷ niệm 40 năm Ng&agrave;y Nh&agrave; gi&aacute;o Việt Nam 20/11, đợt hoạt động tưởng niệm 80 năm Ng&agrave;y Anh h&ugrave;ng liệt sỹ Kim Đồng hy sinh (15/02/1943 - 15/02/2023), sinh hoạt chuy&ecirc;n đề &ldquo;Mỗi tuần một c&acirc;u chuyện đẹp, một quyển s&aacute;ch hay, một tấm gương s&aacute;ng&rdquo; tại li&ecirc;n đội, chi đội, triển khai chuỗi hoạt động &ldquo;Em y&ecirc;u Th&agrave;nh phố của em&rdquo; hướng đến kỷ niệm 50 năm Giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước, hoạt động &ldquo;Măng non sẵn s&agrave;ng v&igrave; bi&ecirc;n giới, biển, đảo&rdquo;, H&agrave;nh tr&igrave;nh kh&aacute;m ph&aacute; tri thức, c&aacute;c s&acirc;n chơi s&aacute;ng tạo, trải nghiệm v&agrave; giao lưu với chủ đề &ldquo;N&acirc;ng cao năng lực số d&agrave;nh cho học sinh&rdquo;, Hội thi s&aacute;ng t&aacute;c văn học chủ đề &ldquo;Qu&ecirc; hương em biết bao tươi đẹp&rdquo;&hellip;</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36267/2.jpg" style="height:519px; width:800px" /></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36267/3.jpg" style="height:494px; width:800px" /></div> <div style="text-align: center;"><em>C&aacute;c em Thiếu nhi giao lưu trao đổi &yacute; kiến ,nguyện vọng tại Chương tr&igrave;nh gặp gỡ.</em></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">Niềm vui lớn nhất c&oacute; lẽ l&agrave; những nụ cười&nbsp; hiện tr&ecirc;n khu&ocirc;n mặt của 84 đại biểu l&agrave; Đội vi&ecirc;n, c&aacute;c em đ&atilde; c&oacute; dịp gặp gỡ, giao lưu v&agrave; trao đổi nhiều &yacute; kiến, t&acirc;m tư, nguyện vọng...với c&aacute;c Anh Chị l&agrave; l&atilde;nh đạo Hội đồng Đội TW. Những vấn đề m&agrave; c&aacute;c bạn quan t&acirc;m hiện nay như: N&acirc;ng cao chất lượng dạy v&agrave; học, tổ chức nhiều s&acirc;n chơi l&agrave;nh mạnh về văn h&oacute;a- khoa học- giải tr&iacute;..., c&aacute;c chương tr&igrave;nh giao lưu với Thiếu nhi cả nước v&agrave; quốc tế, vấn đề bạo lực gia đ&igrave;nh v&agrave; x&acirc;m hại trẻ em... được c&aacute;c bạn trong đo&agrave;n đại biểu trao đổi thẳng thắn v&agrave; cởi mở với c&aacute;c đồng ch&iacute; L&atilde;nh đạo.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36267/4.jpg" style="height:1200px; width:800px" /></div> <div style="text-align: center;"><em>Chị Nguyễn Phạm Duy Trang &ndash; B&iacute; thư Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội TW ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh.</em></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">Chia sẻ tại buổi gặp mặt, Chị Nguyễn Phạm Duy Trang &ndash; B&iacute; thư Ban chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội TW ch&uacute;c chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh của đo&agrave;n đại biểu th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; thu được nhiều kết quả tốt đẹp.&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">&ldquo;Rất nhiều Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi của TP. Hồ Ch&iacute; Minh trước đ&acirc;y hiện đang giữ những chức vụ quan trọng trong Đảng v&agrave; Nh&agrave; nước, v&igrave; thế n&ecirc;n Chị mong c&aacute;c em trong chương tr&igrave;nh gặp gỡ h&ocirc;m nay cố gắng thi đua học tập,lao động v&agrave; cống hiến cho Th&agrave;nh phố, cho Đất nước để g&oacute;p phần vẽ th&ecirc;m những trang v&agrave;ng cho lịch sử Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh. C&aacute;c C&ocirc; Ch&uacute;, Anh Chị l&atilde;nh đạo của TW, Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng với l&atilde;nh đạo Đo&agrave;n v&agrave; Hội đồng Đội lu&ocirc;n lắng nghe, thấu hiểu v&agrave; đồng h&agrave;nh với c&aacute;c bạn Thiếu nhi, với mong muốn c&aacute;c bạn c&oacute; m&ocirc;i trường học tập, r&egrave;n luyện, giao lưu v&agrave; vui chơi một c&aacute;c tốt nhất&rdquo;. Cũng trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh gặp gỡ, Hội động Đội Trung ương, Trung t&acirc;m Hỗ trợ v&agrave; Ph&aacute;t triển Thiếu nhi Việt Nam d&agrave;nh tặng những m&oacute;n qu&agrave; để biểu dương, động vi&ecirc;n c&aacute;c em v&agrave; cả đo&agrave;n h&agrave;nh tr&igrave;nh.</div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36267/5.jpg" style="height:533px; width:800px" /></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36267/6.jpg" style="height:533px; width:800px" /></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/7/36267/7.jpg" style="height:533px; width:800px" /></div> <div style="text-align: center;"><em>L&atilde;nh đạo TW chung vui c&ugrave;ng c&aacute;c em Thiếu nhi trong h&agrave;nh tr&igrave;nh.</em></div> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> <div style="text-align: justify;">H&agrave;nh tr&igrave;nh Em y&ecirc;u Tổ quốc Việt Nam năm 2023 diễn ra từ ng&agrave;y 17-7-2023 đến ng&agrave;y 24-7-2023. H&agrave;nh tr&igrave;nh l&agrave; dịp vun đắp t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước cho đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Th&agrave;nh phố&nbsp;Trong 8 ng&agrave;y diễn ra h&agrave;nh tr&igrave;nh, đo&agrave;n sẽ tham quan nhiều địa danh nổi tiếng, di t&iacute;ch lịch sử tại H&agrave; Nội v&agrave; Nghệ An.</div> <div style="text-align: justify;">Trong chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh n&agrave;y, đo&agrave;n cũng sẽ trao tặng c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non &quot;Nh&agrave; t&igrave;nh bạn&quot; cho đội vi&ecirc;n kh&oacute; khăn tại th&agrave;nh phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Trong chương tr&igrave;nh Thắp s&aacute;ng ước mơ thiếu nhi Việt Nam tại tỉnh Nghệ An, đo&agrave;n sẽ tặng 40 suất học bổng, trao tặng 2 Tủ s&aacute;ch Măng non cho li&ecirc;n đội kh&oacute; khăn</div> <div style="text-align: right;"><strong>THỰC HIỆN: GIA ANH - NĐ:&nbsp;HK</strong></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;