Sinh viên Văn Lang đi cùng chuyển đổi số

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhận thức r&otilde; vai tr&ograve;, tầm quan trọng của thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng d&ugrave;ng tiền mặt, Trường Đại học Văn Lang đ&atilde; c&oacute; sự đổi mới, ph&aacute;t triển trong h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n. </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>1. Kh&aacute;i qu&aacute;t chung t&igrave;nh h&igrave;nh chuyển đổi số ở Đại học Văn Lang</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2018, Trường Đại học Văn Lang l&agrave; một trong số 5 trường được Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo chọn th&iacute; điểm chuyển đổi số. V&agrave; cho đến năm 2019 &ndash; 2020, trường đ&atilde; c&oacute; 14 m&ocirc;n đ&agrave;o tạo online từ 50 &ndash; 90%, tổ chức đ&agrave;o tạo cho hơn 500 giảng vi&ecirc;n của trường về thiết kế v&agrave; giảng dạy online, đồng thời, chuyển sang quản l&iacute; hệ thống hằng ng&agrave;y tr&ecirc;n nền tảng online, PGS.TS.Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang chia sẻ. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ nền tảng vững chắc đ&oacute;, trường đ&atilde; cố gắng cải tiến, ph&aacute;t triển, ứng dụng chuyển đổi số v&agrave;o &ldquo;mọi mặt trận&rdquo;: hệ thống quản l&iacute; nh&acirc;n sự, quản l&iacute; sinh vi&ecirc;n, gi&aacute;o dục bằng h&igrave;nh thức trực tuyến xen kẽ,... Trong đ&oacute;, việc thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng tiền mặt cũng được Trường Đại học Văn Lang triển khai v&agrave; thực hiện rất tốt. </span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36358/A%CC%89nh%20chu%CC%A3p%20ma%CC%80n%20hi%CC%80nh%20(1802).png" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu ph&aacute;t biểu</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2. Hệ thống h&oacute;a c&aacute;c bước thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng tiền mặt tại Trường Đại học Văn Lang</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện nay, việc thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng tiền mặt ở Trường Đại học Văn Lang đ&atilde; trở n&ecirc;n kh&aacute; phổ biến. Ở khu vực canteen&nbsp;của trường, khi mua thức ăn hoặc đồ uống đều c&oacute; thể thanh to&aacute;n bằng c&aacute;c ứng dụng c&ocirc;ng nghệ số, như l&agrave;: V&iacute; điện tử, MobileBanking,...</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36358/2.jpg" style="height:800px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Momo v&agrave; internet banking được sử dụng rộng r&atilde;i trong&nbsp;</span>canteen trường</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, m&aacute;y b&aacute;n h&agrave;ng tự động được đặt trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n trường cũng c&oacute; chức năng trả tiền v&agrave; thối lại tiền thừa th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức chuyển khoản.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36358/3.jpg" style="height:409px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&aacute;y b&aacute;n h&agrave;ng thanh to&aacute;n online tại Đại học Văn Lang</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh to&aacute;n trực tuyến được đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n ưa d&ugrave;ng. Nắm bắt được t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;, c&aacute;c h&agrave;ng qu&aacute;n ở khu vực quanh trường cũng đ&atilde; bắt đầu &aacute;p dụng th&ecirc;m h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n mới n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36358/4.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hầu như h&agrave;ng qu&aacute;n n&agrave;o cũng bắt đầu chấp nhận thanh to&aacute;n online</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3. Lợi &iacute;ch của việc thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng d&ugrave;ng tiền mặt</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với thời đại c&ocirc;ng nghệ 4.0 hiện nay, h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng d&ugrave;ng tiền mặt đ&atilde; v&agrave; đang đem lại nhiều lợi &iacute;ch cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, cho nền kinh tế cũng như l&agrave; sự ph&aacute;t triển của x&atilde; hội.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với c&aacute;c b&ecirc;n tham gia, việc thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng d&ugrave;ng tiền mặt sẽ tr&aacute;nh được c&aacute;c rủi ro mất cắp, tiền giả, hoặc trường hợp tiền r&aacute;ch kh&ocirc;ng may xảy ra. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc sử dụng chuyển khoản trực tuyến cũng gi&uacute;p người ti&ecirc;u d&ugrave;ng quản l&yacute; chi ti&ecirc;u c&aacute; nh&acirc;n, v&igrave; họ sẽ biết ch&iacute;nh x&aacute;c số tiền cần phải thanh to&aacute;n, kh&ocirc;ng cần kiểm đếm. Mọi giao dịch sẽ được lưu lại một c&aacute;ch r&otilde; r&agrave;ng, từ đ&oacute; việc k&ecirc; khai hoạt động thanh to&aacute;n được dễ d&agrave;ng hơn. Từ đ&oacute; tiết kiệm được thời gian, c&ocirc;ng sức của b&ecirc;n trả tiền v&agrave; cả b&ecirc;n thu tiền.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với những lợi &iacute;ch tr&ecirc;n, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n của Trường Đại học Văn Lang cũng cho rằng: &ldquo;Việc thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng d&ugrave;ng tiền mặt mang đến sự tiện lợi, nhanh ch&oacute;ng hơn. Với dịch vụ chuyển tiền 24/7, ngay lập tức tiền sẽ được gửi đến người nhận sau khi x&aacute;c nhận giao dịch th&agrave;nh c&ocirc;ng. Điều n&agrave;y gi&uacute;p cho c&aacute;c bạn c&oacute; thể tiết kiệm được thời gian, c&ocirc;ng sức v&agrave; chủ động hơn v&igrave; c&oacute; thể chuyển tiền được mọi l&uacute;c, mọi nơi&rdquo; - bạn Trần Ngọc Thanh Huyền, sinh vi&ecirc;n Kh&oacute;a 27 ng&agrave;nh Thiết kế đồ họa đ&atilde; chia sẻ.</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">​</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>KIỀU OANH - PH&Uacute;C NHI - PHƯƠNG THANH</strong></span></p> </body></html> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;