Sinh viên Văn Lang đi cùng chuyển đổi số

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhận thức r&otilde; vai tr&ograve;, tầm quan trọng của thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng d&ugrave;ng tiền mặt, Trường Đại học Văn Lang đ&atilde; c&oacute; sự đổi mới, ph&aacute;t triển trong h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n. </strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>1. Kh&aacute;i qu&aacute;t chung t&igrave;nh h&igrave;nh chuyển đổi số ở Đại học Văn Lang</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2018, Trường Đại học Văn Lang l&agrave; một trong số 5 trường được Bộ Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo chọn th&iacute; điểm chuyển đổi số. V&agrave; cho đến năm 2019 &ndash; 2020, trường đ&atilde; c&oacute; 14 m&ocirc;n đ&agrave;o tạo online từ 50 &ndash; 90%, tổ chức đ&agrave;o tạo cho hơn 500 giảng vi&ecirc;n của trường về thiết kế v&agrave; giảng dạy online, đồng thời, chuyển sang quản l&iacute; hệ thống hằng ng&agrave;y tr&ecirc;n nền tảng online, PGS.TS.Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang chia sẻ. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ nền tảng vững chắc đ&oacute;, trường đ&atilde; cố gắng cải tiến, ph&aacute;t triển, ứng dụng chuyển đổi số v&agrave;o &ldquo;mọi mặt trận&rdquo;: hệ thống quản l&iacute; nh&acirc;n sự, quản l&iacute; sinh vi&ecirc;n, gi&aacute;o dục bằng h&igrave;nh thức trực tuyến xen kẽ,... Trong đ&oacute;, việc thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng tiền mặt cũng được Trường Đại học Văn Lang triển khai v&agrave; thực hiện rất tốt. </span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36358/A%CC%89nh%20chu%CC%A3p%20ma%CC%80n%20hi%CC%80nh%20(1802).png" style="height:399px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">PGS.TS. Trần Thị Mỹ Diệu ph&aacute;t biểu</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">2. Hệ thống h&oacute;a c&aacute;c bước thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng tiền mặt tại Trường Đại học Văn Lang</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hiện nay, việc thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng tiền mặt ở Trường Đại học Văn Lang đ&atilde; trở n&ecirc;n kh&aacute; phổ biến. Ở khu vực canteen&nbsp;của trường, khi mua thức ăn hoặc đồ uống đều c&oacute; thể thanh to&aacute;n bằng c&aacute;c ứng dụng c&ocirc;ng nghệ số, như l&agrave;: V&iacute; điện tử, MobileBanking,...</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36358/2.jpg" style="height:800px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Momo v&agrave; internet banking được sử dụng rộng r&atilde;i trong&nbsp;</span>canteen trường</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, m&aacute;y b&aacute;n h&agrave;ng tự động được đặt trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n trường cũng c&oacute; chức năng trả tiền v&agrave; thối lại tiền thừa th&ocirc;ng qua h&igrave;nh thức chuyển khoản.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36358/3.jpg" style="height:409px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">M&aacute;y b&aacute;n h&agrave;ng thanh to&aacute;n online tại Đại học Văn Lang</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Thanh to&aacute;n trực tuyến được đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n ưa d&ugrave;ng. Nắm bắt được t&igrave;nh h&igrave;nh đ&oacute;, c&aacute;c h&agrave;ng qu&aacute;n ở khu vực quanh trường cũng đ&atilde; bắt đầu &aacute;p dụng th&ecirc;m h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n mới n&agrave;y.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36358/4.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hầu như h&agrave;ng qu&aacute;n n&agrave;o cũng bắt đầu chấp nhận thanh to&aacute;n online</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">3. Lợi &iacute;ch của việc thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng d&ugrave;ng tiền mặt</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với thời đại c&ocirc;ng nghệ 4.0 hiện nay, h&igrave;nh thức thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng d&ugrave;ng tiền mặt đ&atilde; v&agrave; đang đem lại nhiều lợi &iacute;ch cho người ti&ecirc;u d&ugrave;ng, cho nền kinh tế cũng như l&agrave; sự ph&aacute;t triển của x&atilde; hội.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với c&aacute;c b&ecirc;n tham gia, việc thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng d&ugrave;ng tiền mặt sẽ tr&aacute;nh được c&aacute;c rủi ro mất cắp, tiền giả, hoặc trường hợp tiền r&aacute;ch kh&ocirc;ng may xảy ra. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, việc sử dụng chuyển khoản trực tuyến cũng gi&uacute;p người ti&ecirc;u d&ugrave;ng quản l&yacute; chi ti&ecirc;u c&aacute; nh&acirc;n, v&igrave; họ sẽ biết ch&iacute;nh x&aacute;c số tiền cần phải thanh to&aacute;n, kh&ocirc;ng cần kiểm đếm. Mọi giao dịch sẽ được lưu lại một c&aacute;ch r&otilde; r&agrave;ng, từ đ&oacute; việc k&ecirc; khai hoạt động thanh to&aacute;n được dễ d&agrave;ng hơn. Từ đ&oacute; tiết kiệm được thời gian, c&ocirc;ng sức của b&ecirc;n trả tiền v&agrave; cả b&ecirc;n thu tiền.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với những lợi &iacute;ch tr&ecirc;n, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n của Trường Đại học Văn Lang cũng cho rằng: &ldquo;Việc thanh to&aacute;n kh&ocirc;ng d&ugrave;ng tiền mặt mang đến sự tiện lợi, nhanh ch&oacute;ng hơn. Với dịch vụ chuyển tiền 24/7, ngay lập tức tiền sẽ được gửi đến người nhận sau khi x&aacute;c nhận giao dịch th&agrave;nh c&ocirc;ng. Điều n&agrave;y gi&uacute;p cho c&aacute;c bạn c&oacute; thể tiết kiệm được thời gian, c&ocirc;ng sức v&agrave; chủ động hơn v&igrave; c&oacute; thể chuyển tiền được mọi l&uacute;c, mọi nơi&rdquo; - bạn Trần Ngọc Thanh Huyền, sinh vi&ecirc;n Kh&oacute;a 27 ng&agrave;nh Thiết kế đồ họa đ&atilde; chia sẻ.</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">​</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>KIỀU OANH - PH&Uacute;C NHI - PHƯƠNG THANH</strong></span></p> </body></html> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 24-02, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố phối hợp với Ban an toàn giao thông Thành phố và nhãn hàng Toyota Việt Nam tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông” năm 2024 với chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số vào tuyên truyền văn hoá giao thông”

Agile Việt Nam
;