Đồng chí Ngô Minh Hải: Chúng ta cần biết thanh niên giỏi cái gì để có thể phát huy khả năng của các bạn trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; một trong những nội dung m&agrave; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm đối với đo&agrave;n c&aacute;n bộ c&ocirc;ng t&aacute;c Thanh ni&ecirc;n</strong> <strong>Nước CHDCND</strong> <strong>L&agrave;o.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại chương tr&igrave;nh &ldquo;Giải ph&aacute;p tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong giai đoạn hiện nay&rdquo; diễn ra v&agrave;o chiều ng&agrave;y 08-08 tại kh&ocirc;ng gian S&aacute;ng tạo trẻ (Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh).</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36359/6.JPG" style="height:310px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36359/1.jpg" style="height:533px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải chia sẻ tại chương tr&igrave;nh</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#0000FF"><strong>30 năm qua đi nhưng c&ocirc;ng tr&igrave;nh của Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố vẫn c&ograve;n m&atilde;i</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Khi nhắc đến Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, thật kh&oacute; để c&oacute; thể kh&ocirc;ng nhắc đến được đặc sản ch&iacute;nh l&agrave; những phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện. Khởi nguồn từ chiến dịch &Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave; - mục đ&iacute;ch kh&aacute;t vọng x&oacute;a m&ugrave; chữ, c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện của Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố đ&atilde; c&oacute; mặt tr&ecirc;n mọi mặt trận phường, x&atilde;, thị trấn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Ngo&agrave;i ra, dấu ấn của Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; lan rộng ra 23 tỉnh, 3 đảo,...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thế n&ecirc;n những dấu ấn m&agrave; chiến sĩ để lại rất nhiều từ việc l&agrave;m đường, nh&agrave;, cầu, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&ograve;n cả việc gi&aacute;o dục dạy như tiếng anh, c&aacute;c m&ocirc;n tự nhi&ecirc;n, x&atilde; hội, thậm ch&iacute; l&agrave; cả h&ocirc;n nh&acirc;n gia đ&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&oacute; thể n&oacute;i c&aacute;c hoạt động rất đa dạng nhưng những nội dung n&agrave;o ph&ugrave; hợp với nơi sở tại th&igrave; c&aacute;c chiến sĩ sẽ đ&aacute;p ứng theo y&ecirc;u cầu tại địa b&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36359/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">C&aacute;c bạn chiến sĩ chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện tại mặt trận nước CHDCND L&agrave;o năm 2023</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:#0000FF"><strong>Những định hướng cho c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện trong tương lai</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải, t&igrave;nh nguyện l&agrave; cầu nối hiệu quả để c&oacute; thể gi&uacute;p c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n đến gần hơn với tổ chức Đo&agrave;n. Nếu c&ocirc;ng việc t&igrave;nh nguyện diễn ra tốt v&agrave; c&oacute; hiệu quả, đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; nguồn lực to lớn gi&uacute;p c&oacute; thể kết nạp th&ecirc;m c&aacute;c đồng ch&iacute; v&agrave;o tổ chức. Trong thời gian sắp tới, Th&agrave;nh Đo&agrave;n sẽ tiếp tục &aacute;p dụng chủ trương 3 chung (Chung ng&agrave;y cao điểm - Chung chỉ ti&ecirc;u - Chung c&ocirc;ng tr&igrave;nh).</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36359/3.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện - c&aacute;c bạn trẻ chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh đ&atilde; để lại dấu ấn khi đ&atilde;&nbsp;đem con chữ đến với mọi người&nbsp;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute; cũng cần ph&aacute;t triển mạnh mẽ c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện trực tuyến, đ&acirc;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; th&aacute;ch thức của c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n khi phải l&agrave;m sao cho c&aacute;c hoạt động trực tuyến trở n&ecirc;n th&uacute; vị khi phải cạnh tranh với c&aacute;c nội dung hấp dẫn kh&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Nhưng khi hoạt động t&igrave;nh nguyện, quan trọng nhất l&agrave; gi&uacute;p bồi đắp ho&agrave;n thiện t&iacute;nh c&aacute;ch của c&aacute;c bạn trẻ. Thế n&ecirc;n ch&uacute;ng ta cần biết thanh ni&ecirc;n ch&uacute;ng ta giỏi c&aacute;i g&igrave; đề c&oacute; thể ph&aacute;t huy khả năng của bạn đ&oacute;&quot; - đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải cho biết th&ecirc;m.</span></p> <div class="content " style="color: rgb(0,0,0); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 500px; margin: 10px auto; padding: 15px 20px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(139,0,0); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <p><em><span style="font-size:12px">Chiều c&ugrave;ng ng&agrave;y, đo&agrave;n đại biểu c&ocirc;ng t&aacute;c Thanh ni&ecirc;n Nước CHDCND L&agrave;o đ&atilde; ch&agrave;o x&atilde; giao tại Tổng L&atilde;nh sự L&agrave;o tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></em></p> <p><em><span style="font-size:12px">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đo&agrave;n c&ocirc;ng t&aacute;c cũng đ&atilde; được d&ugrave;ng tiệc th&acirc;n mật gặp gỡ c&aacute;c đồng ch&iacute; L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố trong kh&ocirc;ng kh&iacute; ấm c&uacute;ng, thắm t&igrave;nh đo&agrave;n kết giữa 4 địa phương.&nbsp;</span></em></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>MINH NHẬT</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;