Bạn trẻ với ý thức bảo vệ di tích lịch sử, địa chỉ đỏ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc Việt Nam đ&atilde; đi qua với biết bao chiến c&ocirc;ng anh dũng để ng&agrave;y nay thế hệ trẻ khi lật giở những trang sử h&agrave;o h&ugrave;ng ấy m&agrave; kh&ocirc;ng khỏi x&uacute;c động, tự h&agrave;o. Kh&ocirc;ng chỉ qua sử s&aacute;ch, những địa điểm, những di t&iacute;ch, địa chỉ đỏ&nbsp;l&agrave; chứng nh&acirc;n đại diện cho một qu&aacute; khứ v&agrave;ng son, ki&ecirc;n cường v&agrave; bền bỉ của d&acirc;n tộc Việt Nam.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36394/http.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">Chiến sĩ Hoa phượng đỏ Th&agrave;nh phố tham gia h&agrave;nh tr&igrave;nh tham quan di t&iacute;ch lịch sử. Ảnh: TLTĐ</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ l&agrave; di sản c&oacute; gi&aacute; trị cả về mặt tinh thần lẫn ph&aacute;t triển kinh tế, thế n&ecirc;n ở bất cứ quốc gia n&agrave;o, trong đ&oacute; c&oacute; Việt Nam, di t&iacute;ch cũng được tr&acirc;n qu&yacute; v&agrave; bảo tồn, g&igrave;n giữ bởi những di t&iacute;ch ấy chứa đựng cả c&acirc;u chuyện, cả tinh thần m&agrave; cha &ocirc;ng ta, Nh&acirc;n d&acirc;n đất Việt ta đ&atilde; d&agrave;y c&ocirc;ng x&acirc;y dựng v&agrave; vun đắp. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy mỗi c&ocirc;ng d&acirc;n, đặc biệt l&agrave; thế hệ trẻ ng&agrave;y nay cần phải tham gia bảo vệ, g&igrave;n giữ c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử.</span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với thế hệ trẻ ng&agrave;y nay, đặc biệt l&agrave; người trẻ tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh những di t&iacute;ch lịch sử đ&atilde; kh&ocirc;ng c&ograve;n xa lạ m&agrave; trở th&agrave;nh điểm đến th&uacute; vị v&agrave; đặc biệt trong c&aacute;c ng&agrave;y cuối tuần trong c&aacute;c dịp lễ tết. Giới trẻ ng&agrave;y nay&nbsp;t&igrave;m đến những di t&iacute;ch để tham quan, chụp ảnh v&agrave; để t&igrave;m hiểu về di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ&nbsp;của th&agrave;nh phố, của d&acirc;n tộc. Từ đ&oacute;, đ&atilde; n&acirc;ng cao t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước, niềm tự h&agrave;o d&acirc;n tộc trong l&ograve;ng mỗi bạn trẻ khi đến những di t&iacute;ch, địa chỉ đỏ của Th&agrave;nh phố.&nbsp;</span></span><font face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="font-size:14px">Điển h&igrave;nh trong giai đoạn 2023 - 2028 đ&atilde; c&oacute; hơn 1,9 triệu lượt đội vi&ecirc;n, học sinh tham gia c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh đến Bảo t&agrave;ng.</span></font></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36394/Hanh%20trinh%20den%20voi%20Bao%20tang.jpg" style="height:315px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Số liệu đội vi&ecirc;n, học sinh tham gia c&aacute;c h&agrave;nh tr&igrave;nh đến với Bảo t&agrave;ng từ năm 2023 - 2028. Nguồn: Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố.</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, những di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ&nbsp;c&ograve;n hiện hữu giữa sự ph&aacute;t triển theo năm th&aacute;ng của th&agrave;nh phố, đ&oacute; l&agrave; những nơi lưu giữ v&agrave; t&aacute;i hiện lại phần n&agrave;o khung cảnh, h&igrave;nh ảnh S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định những th&aacute;ng ng&agrave;y chiến tranh. Ng&agrave;y nay, những di t&iacute;ch ấy đ&atilde; được tr&ugrave;ng tu, sửa mới song vẫn giữa được vẹn nguy&ecirc;n gi&aacute; trị v&agrave; để lại nhiều ấn tượng trong l&ograve;ng người tham quan. Cũng ch&iacute;nh v&igrave; những thay đổi đ&oacute; đ&atilde; thu h&uacute;t nhiều hơn v&agrave; mở rộng đối tượng t&igrave;m đến.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y nay, với sự ph&aacute;t triển của c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin, việc t&igrave;m kiếm những th&ocirc;ng tin sự kiện lịch sử trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng nhưng kh&ocirc;ng &iacute;t người d&acirc;n, học sinh, sinh vi&ecirc;n chọn c&aacute;ch đến tham quan trực tiếp tại c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử. Điều đ&oacute; thể hiện l&ecirc;n t&igrave;nh cảm v&agrave; sự quan t&acirc;m của nh&acirc;n d&acirc;n về c&aacute;c địa điểm lịch sử, về nguồn cội. Nhưng c&oacute; một vấn đề đ&atilde; v&agrave; đang diễn ra tại c&aacute;c địa điểm di t&iacute;ch lịch sử hiện nay đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; việc một bộ phận người d&acirc;n, bạn trẻ đang c&oacute; những h&agrave;nh vi g&acirc;y hại đến c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Hiện tượng l&agrave;m bẩn di t&iacute;ch, xả r&aacute;c&nbsp;bừa b&atilde;i hoặc c&oacute; lối ăn mặc kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp khi đến c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ, thờ ơ với t&igrave;m hiểu lịch sử đ&atilde; bị dư luận ph&ecirc; ph&aacute;n từ rất l&acirc;u. Đ&atilde; c&oacute; nhiều giải th&iacute;ch về nguy&ecirc;n nh&acirc;n, đề xuất giải ph&aacute;p khắc phục, tuy nhi&ecirc;n cho đến nay, chuyện n&agrave;y vẫn tiếp diễn. Đ&acirc;y l&agrave; h&agrave;nh động xuất ph&aacute;t từ sự v&ocirc; thức của một số c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; để lại những h&igrave;nh ảnh kh&ocirc;ng đẹp về c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc. </span><span style="color:rgb(21, 16, 17)">C&oacute; thể họ chưa hiểu được những gi&aacute; trị của di t&iacute;ch lịch sử ấy v&agrave; chỉ đơn thuần nghĩ rằng&nbsp; phải để lại dấu ấn của m&igrave;nh ở những nơi m&agrave; m&igrave;nh đi qua.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N&oacute;i đến những h&agrave;nh vi ti&ecirc;u cực l&agrave;m ảnh hưởng đến những di t&iacute;ch lịch sử, một bộ phận giới trẻ cũng đang l&agrave; nh&acirc;n vật ch&iacute;nh g&acirc;y n&ecirc;n những ti&ecirc;u cực ấy. Hiện nay tr&ecirc;n c&aacute;c diễn đ&agrave;n như mạng x&atilde; hội Facebook, nền tảng Tiktok,... đ&atilde; c&oacute; rất nhiều b&agrave;i đăng, h&igrave;nh ảnh ghi lại việc một phận giới trẻ thả ngay chiếc vỏ b&aacute;nh vừa ăn xong xuống s&acirc;n; một nh&oacute;m bạn trẻ c&ugrave;ng nhau để lại dấu t&iacute;ch bằng c&aacute;ch vẽ, khắc t&ecirc;n l&ecirc;n tường, cột của c&aacute;c di t&iacute;ch hay một số bạn trẻ với th&oacute;i quen chụp ảnh, quay video &quot;sống ảo&quot; m&agrave; giẫm đạp l&ecirc;n b&atilde;i cỏ, bồn hoa ở c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử.&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(21, 16, 17)">Bảo vệ di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ l&agrave; c&aacute;ch thể hiện niềm tự h&agrave;o về truyền thống d&acirc;n tộc, nối liền qu&aacute; khứ với hiện tại v&agrave; tương lai, từ đ&oacute; h&igrave;nh th&agrave;nh n&ecirc;n một yếu tố văn h&oacute;a quan trọng tham gia v&agrave;o sự ph&aacute;t triển bền vững của đất nước. Nhiệm vụ n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của một tổ chức, một c&aacute; nh&acirc;n n&agrave;o, m&agrave; l&agrave; sự quan t&acirc;m, c&ugrave;ng chung tay g&oacute;p sức của to&agrave;n x&atilde; hội, đặc biệt l&agrave; của giới trẻ. Những việc l&agrave;m g&acirc;y hại đến c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử văn h&oacute;a c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; vấn đề thuộc về &yacute; thức của mỗi con người. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, mỗi bạn trẻ&nbsp;cần phải c&oacute; t&iacute;nh tự nguyện, tự gi&aacute;c v&agrave; tự &yacute; thức về việc l&agrave;m, h&agrave;nh vi của m&igrave;nh. Bạn trẻ ng&agrave;y nay cần phải t&igrave;m hiểu về lịch sử, d&acirc;n tộc th&ocirc;ng qua c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ&nbsp;nhiều hơn để từ đ&oacute; c&oacute; được những nghĩa cử tốt đẹp khi đến c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(21, 16, 17)">Như thời gian qua, nhằm g&oacute;p phần tuy&ecirc;n truyền, gi&uacute;p cho c&aacute;c bạn học sinh c&oacute; cơ hội t&igrave;m hiểu về c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ với sự ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố. M&ugrave;a h&egrave; vừa qua, c&aacute;c chương tr&igrave;nh tổ chức tham quan học tập &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh Th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&rdquo;; &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh Ngh&igrave;n năm lịch sử&rdquo; đ&atilde; được tổ chức gắn với chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ lần thứ 18 của Th&agrave;nh phố. Hoạt động về nguồn, tham quan di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ&nbsp;từ l&acirc;u đ&atilde; l&agrave; một phần thiết thực trong c&aacute;c cấp bậc gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng, hoạt động của Đo&agrave;n - Hội - Đội bởi những chuyến đi ấy sẽ gi&uacute;p c&aacute;c bạn học sinh h&igrave;nh &yacute; thức, t&igrave;nh y&ecirc;u với lịch sử d&acirc;n tộc. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động &yacute; nghĩa vừa tuy&ecirc;n truyền vừa x&acirc;y dựng h&igrave;nh ảnh đẹp của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c lu&ocirc;n gắn liền với t&igrave;nh y&ecirc;u, niềm tự h&agrave;o về đất nước.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&ugrave;ng với sự ph&aacute;t triển của mạng Internet, ng&agrave;y nay đ&atilde; c&oacute; rất nhiều những trang th&ocirc;ng tin như c&aacute;c trang mạng Facbook, Tiktok,... chia sẻ về c&aacute;c chủ đề lịch sử, di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ&nbsp;nổi tiếng đ&atilde; chia&nbsp;sẻ những&nbsp;h&igrave;nh ảnh, khoảnh khắc đẹp về những c&acirc;u chuyện lịch sử hay c&aacute;c di t&iacute;ch lịch sử nổi tiếng đến với mọi người. Những bạn trẻ l&agrave; những c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức đang tham gia v&agrave;o việc s&aacute;ng tạo nội dung tr&ecirc;n c&aacute;c nền tảng trực tuyến đ&atilde; chọn chủ đề về lịch sử để c&oacute; thể lan tỏa đến người xem của họ. Đ&oacute; l&agrave; những h&agrave;nh động đẹp đ&atilde; v&agrave; đang g&oacute;p phần ph&aacute;t triển việc tuy&ecirc;n truyền những điều tốt đẹp của d&acirc;n tộc ta đến với người d&acirc;n v&agrave; bạn b&egrave; quốc tế. Điều đ&oacute; gi&uacute;p cho việc nhiều người d&acirc;n dần chọn việc tham quan du lịch, trải nghiệm văn h&oacute;a - lịch sử&nbsp;tại c&aacute;c khu d&iacute;ch t&iacute;ch lịch sử ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều g&oacute;p phần ph&aacute;t triển nền kinh tế du lịch v&agrave; hiệu quả quảng b&aacute; h&igrave;nh ảnh đất nước song ph&aacute;t huy gi&aacute; trị lịch sử vẻ vang của nước nh&agrave;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Di t&iacute;ch lịch sử, địa chỉ đỏ&nbsp;l&agrave; dấu vết c&ograve;n lại của lịch sử m&agrave; lịch sử th&igrave; lu&ocirc;n c&oacute; gi&aacute; trị một c&aacute;ch trọn vẹn khi n&oacute; được giữ nguy&ecirc;n l&agrave; ch&iacute;nh n&oacute; v&agrave; chỉ khi những di t&iacute;ch lịch sử được bảo vệ v&agrave; ph&aacute;t huy đ&uacute;ng c&aacute;ch th&igrave; mới c&oacute; thể mang lại gi&aacute; trị t&iacute;ch cực. V&igrave; vậy, mỗi bạn trẻ ng&agrave;y nay c&oacute; nhiệm vụ x&acirc;y dựng &yacute; thức bảo vệ lịch sử v&agrave; di t&iacute;ch lịch sử d&acirc;n tộc, phải mang trong m&igrave;nh niềm tự h&agrave;o v&agrave; t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước, sẵn s&agrave;ng cống hiến, bảo vệ Tổ quốc.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">CẨM THU</span></strong><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</p> <p dir="ltr"><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</p> <p dir="ltr"><br /> &nbsp;</p> <p><br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> &nbsp;</p> <p dir="ltr"><br /> &nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;