Những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đồng Đội thành phố cần phải thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2028

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify">&nbsp;<span style="font-size:14px"><strong>Tại Hội nghị c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2023 - 2028, đồng ch&iacute; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Hồ Hải đ&atilde; c&oacute; b&agrave;i ph&aacute;t biểu đ&aacute;nh gi&aacute; cao c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c v&agrave; phong tr&agrave;o m&agrave; Hội đồng Đội th&agrave;nh phố đ&atilde; đạt được. Đồng thời, y&ecirc;u cầu Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố tiếp tục phấn đấu ho&agrave;n th&agrave;nh tốt bốn nhiệm vụ trọng t&acirc;m m&agrave; Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy giao ph&oacute; trong giai đoạn 2023 - 2028&nbsp;</strong></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng 26/8 tại hội trường Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh (quận 3), chương tr&igrave;nh Hội nghị c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2023 - 2028 đ&atilde; ch&iacute;nh thức khai mạc với sự tham dự của hơn 400 đại biểu l&agrave; Tổng phụ tr&aacute;ch Đội, đội vi&ecirc;n, thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif">Tại chương tr&igrave;nh hội nghị, đồng ch&iacute; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Hồ Hải đ&atilde; thay mặt Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy nhiệt liệt biểu dương những kết quả đạt được của Hội đồng Đội th&agrave;nh phố trong giai đoạn 2018 - 2023 sau khi nghe b&aacute;o c&aacute;o t&oacute;m tắt tổng kết v&agrave; phần tr&igrave;nh b&agrave;y tham luận của c&aacute;c đơn vị.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,sans-serif">Đồng thời, đồng ch&iacute; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Hồ Hải cũng cho biết: Trẻ em kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; tương lai của th&agrave;nh phố, của đất nước m&agrave; c&ograve;n l&agrave; niềm tự h&agrave;o, niềm hạnh ph&uacute;c của mỗi gia đ&igrave;nh, của từng ng&ocirc;i trường, từng địa phương. Do đ&oacute;, trẻ em lu&ocirc;n rất cần sự quan t&acirc;m phối hợp chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục từ gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội để được ph&aacute;t triển to&agrave;n diện.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif">&ldquo;</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif">Đ&acirc;y l&agrave; nhiệm vụ của to&agrave;n x&atilde; hội, hệ thống ch&iacute;nh trị, đồng thời cũng cần sự tham gia của ch&iacute;nh c&aacute;c em với sự định hướng của thầy c&ocirc; phụ tr&aacute;ch, để tổ chức thực hiện hiệu quả&rdquo;,</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif"> đồng ch&iacute; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, </span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,sans-serif">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Hồ Hải cũng</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif"> đ&atilde; thay mặt l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố gửi lời ch&uacute;c mừng đến 25 đồng ch&iacute; 4Ủy vi&ecirc;n Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; 24 th&agrave;nh vi&ecirc;n Hội đồng Huấn luyện c&ocirc;ng t&aacute;c Đội Th&agrave;nh phố giai đoạn 2023 &ndash; 2028.&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36398/TD 3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em><span style="color:rgb(38, 38, 38)">Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Hồ Hải v&agrave;&nbsp;</span>đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao hoa ch&uacute;c mừng c&aacute;c&nbsp;<span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif">đồng ch&iacute;&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif">Hội đồng&nbsp;Đội Th&agrave;nh phố.</span></em></span></p> <div><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:14px">&ldquo;Đề nghị c&aacute;c đồng ch&iacute; tiếp tục mạnh dạn đề xuất, kiến nghị với l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố c&aacute;c vấn đề li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục trẻ em v&agrave; x&acirc;y dựng,&nbsp; thực hiện đ&uacute;ng phương ch&acirc;m, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của Đội Thiếu ni&ecirc;n Tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố&rdquo; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy </span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,sans-serif; font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh </span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:14px">Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.</span></div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Những nhiệm vụ trọng t&acirc;m m&agrave; Hội đồng Đội th&agrave;nh phố cần phải thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2028&nbsp;</strong></span></p> <div> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Tại chương tr&igrave;nh hội nghị, đồng ch&iacute; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy </span><span style="color:rgb(38, 38, 38)">TP. Hồ Ch&iacute; Minh </span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Hồ Hải đ&atilde; thay mặt Ban Thường vụ Th&agrave;nh ủy đề nghị Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, c&aacute;c ng&agrave;nh, địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt 4 nhiệm vụ như sau:</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36398/TD 2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-size:14px">Đồng ch&iacute; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Hồ Hải ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-size:14px">Hội nghị c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2023 - 2028&nbsp;</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thứ nhất:</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif"> Tiếp tục triển khai thực hiện c&oacute; hiệu quả Chỉ thị số 42 của Ban B&iacute; thư về tăng cường sự l&atilde;nh đạo của Đảng đối với c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, đạo đức lối sống văn ho&aacute; cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030, Chỉ thị số 06 v&agrave; Th&ocirc;ng tri số 31 của Th&agrave;nh ủy về tiếp tục tăng cường sự l&atilde;nh đạo của Đảng đối với c&ocirc;ng t&aacute;c chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục v&agrave; bảo vệ trẻ em, th&ocirc;ng qua triển khai phong tr&agrave;o &ldquo;Thiếu nhi th&agrave;nh phố l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy&rdquo; một c&aacute;ch to&agrave;n diện, s&acirc;u rộng l&agrave;m cho việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy trở th&agrave;nh &yacute; thức tự gi&aacute;c v&agrave; l&agrave; c&ocirc;ng việc thường xuy&ecirc;n gắn với việc học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm của đội vi&ecirc;n, học sinh, việc n&agrave;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; g&oacute;p phần h&igrave;nh th&agrave;nh Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Th&agrave;nh phố đề ra.&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="margin-right:8pt; text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif">Song song đ&oacute;, gi&aacute;o dục c&aacute;c em về t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước, giữ g&igrave;n bản sắc văn h&oacute;a d&acirc;n tộc, đưa sử ca, c&aacute;c h&igrave;nh thức nghệ thuật truyền thống của d&acirc;n tộc v&agrave;o học đường, trong sinh hoạt của Đội. Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo th&agrave;nh phố nghi&ecirc;n cứu x&acirc;y dựng mẫu h&igrave;nh học sinh học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm, nh&acirc;n rộng những c&acirc;u chuyện đẹp, tấm gương s&aacute;ng, Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ trong trường, lớp v&agrave; x&atilde; hội.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thứ hai:</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif"> Trong thời gian qua l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; triển khai nhiều chủ chương, ban h&agrave;nh nhiều văn bản quan t&acirc;m đến c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ em, nổi bật l&agrave; Quyết định về triển khai thực hiện Chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động v&igrave; trẻ em Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn đến năm 2030, trong đ&oacute; đ&atilde; đề ra nhiều &#39; mục ti&ecirc;u g&oacute;p phần ph&aacute;t triển to&agrave;n diện trẻ em Th&agrave;nh phố trong thời gian tới. Nh&acirc;n Hội nghị h&ocirc;m nay, t&ocirc;i đề nghị c&aacute;c cấp, c&aacute;c ng&agrave;nh v&agrave; địa phương ph&aacute;t huy sức mạnh của cả hệ thống ch&iacute;nh trị v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội để thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c v&agrave; gi&aacute;o dục trẻ em; tăng cường tổ chức c&aacute;c hoạt động gặp gỡ, lắng nghe thiếu nhi, chọn lọc, hiện thực h&oacute;a &yacute; kiến, đề xuất của thiếu nhi để đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển của thiếu nhi cũng như của từng địa phương, Th&agrave;nh phố, hướng đến x&acirc;y dựng &ldquo;Th&agrave;nh phố th&acirc;n thiện với trẻ em&rdquo;.&nbsp;</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif">&ldquo;Đề nghị Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố ki&ecirc;n tr&igrave;, tiếp tục đeo b&aacute;m, tham mưu gi&aacute;m s&aacute;t việc thực hiện c&aacute;c chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch đ&atilde; được Th&agrave;nh ủy, Hội đồng Nh&acirc;n d&acirc;n, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n chỉ đạo, th&ocirc;ng qua, ph&ecirc; duyệt để sớm triển khai thực hiện trong thực tế, đặc biệt l&agrave; việc khởi c&ocirc;ng c&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Cung thiếu nhi th&agrave;nh phố&rdquo; v&agrave; việc n&acirc;ng chất cơ sở vật chất hệ thống Nh&agrave; thiếu nhi Th&agrave;nh phố, ch&agrave;o mừng kỷ niệm 50 năm Giải ph&oacute;ng miền Nam thống nhất đất nước v&agrave;o năm 2025&rdquo;, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thứ ba:</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif"> Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tiếp tục kết nối, vận động c&aacute;c nguồn lực chăm lo về vật chất, văn h&oacute;a, tinh thần, vui chơi, giải tr&iacute; cho trẻ em, đặc biệt l&agrave; trẻ em c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, yếu thế, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Phối hợp với c&aacute;c cơ quan chức năng để kịp thời ph&ograve;ng ngừa, đấu tranh ngăn chặn t&igrave;nh trạng bạo lực, x&acirc;m hại, b&oacute;c lột trẻ em v&agrave; gi&aacute;m s&aacute;t việc thực hiện quyền trẻ em; tăng cường hướng dẫn, định hướng c&aacute;c em sử dụng mạng x&atilde; hội an to&agrave;n, hiệu quả, đồng thời đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c tuy&ecirc;n truyền hướng đến x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c, trường học hạnh ph&uacute;c, &ldquo;x&acirc;y dựng t&igrave;nh bạn đẹp, n&oacute;i kh&ocirc;ng với bạo lực học đường&rdquo; n&acirc;ng cao vai tr&ograve; tr&aacute;ch nhiệm của gia đ&igrave;nh với trẻ em v&agrave; đảm bảo cho trẻ em được thực hiện c&aacute;c quyền v&agrave; tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh trước gia đ&igrave;nh v&agrave; x&atilde; hội. Tạo mối quan hệ gắn kết giữa Gia đ&igrave;nh - Nh&agrave; trường - X&atilde; hội trong bảo vệ, chăm s&oacute;c, gi&aacute;o dục v&agrave; ph&aacute;t triển trẻ em Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Thứ tư:</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif"> Cần thống nhất quan điểm trong đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, phụ tr&aacute;ch Đội: &ldquo;X&acirc;y dựng Đội vững mạnh l&agrave; x&acirc;y dựng Đo&agrave;n trước một bước&rdquo;, do đ&oacute; cần tập trung đầu tư n&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c Đội, c&ocirc;ng t&aacute;c trẻ em tr&ecirc;n địa b&agrave;n, cụ thể l&agrave; l&agrave;m tốt c&ocirc;ng t&aacute;c đ&agrave;o tạo, n&acirc;ng chất đội ngũ phụ tr&aacute;ch thiếu nhi địa b&agrave;n d&acirc;n cư, c&aacute;n bộ nghiệp vụ hệ thống Nh&agrave; thiếu nhi; quan t&acirc;m chăm lo, bồi dưỡng cho đội ngũ Tổng Phụ tr&aacute;ch Đội, gi&aacute;o vi&ecirc;n phụ tr&aacute;ch chi đội, phụ tr&aacute;ch lớp nhi đồng trong trường học; tạo m&ocirc;i trường ph&aacute;t huy Chỉ huy Đội, đội vi&ecirc;n n&ograve;ng cốt trưởng th&agrave;nh; d&igrave;u dắt, hướng dẫn để c&aacute;c em phấn đấu trở th&agrave;nh Đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh trong tương lai, trở th&agrave;nh C&aacute;n bộ Đo&agrave;n. Đ&acirc;y l&agrave; nguồn lực tiềm năng thực hiện Đề &aacute;n số 01 của Th&agrave;nh ủy về Ph&aacute;t triển t&agrave;i năng trẻ v&agrave; l&atilde;nh đạo tương lai của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2020 - 2035. Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng cần quan t&acirc;m r&agrave; so&aacute;t, đ&aacute;nh gi&aacute; đội ngũ c&aacute;n bộ phụ tr&aacute;ch Đội, phụ tr&aacute;ch thiếu nhi c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p, th&agrave;nh t&iacute;ch tốt, trưởng th&agrave;nh qua thực tiễn để quy hoạch bổ sung v&agrave;o nguồn c&aacute;n bộ l&atilde;nh đạo, quản l&yacute; của c&aacute;c đơn vị, địa phương.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif">Để l&agrave;m tốt vấn đề n&agrave;y, đề nghị Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, Sở Lao động - Thương binh v&agrave; X&atilde; hội v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n tiếp tục phối hợp, cần quan t&acirc;m, chỉ đạo để nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh bắt nhịp với sự ph&aacute;t triển của x&atilde; hội, của thiếu nhi, gi&uacute;p c&aacute;c em c&oacute; m&ocirc;i trường gi&aacute;o dục to&agrave;n diện về &ldquo;Đức - Tr&iacute; - Thể - Mỹ&rdquo;, gắn với chương tr&igrave;nh gi&aacute;o dục phổ th&ocirc;ng quốc gia năm 2018; n&acirc;ng cao &yacute; thức tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của gi&aacute;o vi&ecirc;n, phụ tr&aacute;ch Đội, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n trong việc tham gia tổ chức c&aacute;c hoạt động thiếu nhi v&agrave; chất lượng hoạt động Đội trong v&agrave; ngo&agrave;i nh&agrave; trường.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỒNG PHONG</strong></span></p> <p>&nbsp;</p> </div> <p>&nbsp;&nbsp;</p> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;