Hội nghị công tác Đội và phong trào thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2028

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 26/8 tại Nh&agrave; Thiếu nhi th&agrave;nh phố (Quận 3), Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tổ chức Hội nghị c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2023-2028.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36399/TD%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2023-2028</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif; font-size:11.5pt">C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2018 - 2023 đ&atilde; được triển khai với nhiều hoạt động phong ph&uacute;, đa dạng, nhiều m&ocirc; h&igrave;nh, giải ph&aacute;p hiệu quả từ cấp Li&ecirc;n đội đến cấp th&agrave;nh v&agrave; nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của x&atilde; hội. R&uacute;t kinh nghiệm từ những hạn chế đ&uacute;c kết được trong giai đoạn vừa qua, đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội th&agrave;nh phố chia sẻ rằng trong giai đoạn 2023-2028, C&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Th&agrave;nh phố cần n&acirc;ng cao chất lượng c&ocirc;ng t&aacute;c khảo s&aacute;t, nắm bắt t&igrave;nh h&igrave;nh, c&ocirc;ng t&aacute;c chỉ đạo cần phải quyết liệt hơn v&agrave; cũng như thắt chặt hơn sợi d&acirc;y li&ecirc;n kết với phụ huynh, c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; uy t&iacute;n kh&aacute;c.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif; font-size:11.5pt"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36399/ch%E1%BB%8B%20tr%C3%A2n%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u.JPG" style="height:482px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n<span style="color:rgb(5, 5, 5)">&nbsp;- Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội th&agrave;nh phố</span>&nbsp;tr&igrave;nh b&agrave;y c&aacute;c kết quả đạt được trong giai đoạn 2018 - 2023</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif; font-size:11.5pt">Tiếp đ&oacute; hoạt động &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em th&acirc;n y&ecirc;u&rdquo; được c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tăng cường tổ chức th&ocirc;ng qua c&aacute;c hoạt động vui chơi, giải tr&iacute;, chăm s&oacute;c sức khỏe, gi&aacute;o dục thiếu nhi. C&aacute;c quận, huyện thường xuy&ecirc;n tổ chức giao lưu tập huấn kỹ năng, sinh hoạt chuy&ecirc;n đề n&acirc;ng cao chất lượng phụ tr&aacute;ch thiếu nhi địa b&agrave;n d&acirc;n cư, giải ph&aacute;p n&acirc;ng cao chất lượng v&agrave; tỷ lệ thiếu nhi tham gia sinh hoạt. Qua đ&oacute; đem lại nhiều hoạt động gi&aacute;o dục, vui chơi giải tr&iacute; với nhiều h&igrave;nh thức đa dạng, phong ph&uacute;, đ&aacute;p ứng nhu cầu của thiếu nhi, tạo được sự ủng hộ của phụ huynh c&ugrave;ng đồng h&agrave;nh với hoạt động chăm s&oacute;c thiếu nhi th&agrave;nh phố.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif; font-size:11.5pt">Dịp n&agrave;y, Hội nghị cũng đ&atilde; nghe tr&igrave;nh b&agrave;y b&aacute;o c&aacute;o tham luận của c&aacute;c đại diện Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội, Hội đồng Đội c&aacute;c quận, huyện, Th&agrave;nh phố về những c&aacute;ch l&agrave;m hay, nhiều m&ocirc; h&igrave;nh s&aacute;ng tạo trong giai đoạn 2018-2023. C&aacute;c tham luận được tr&igrave;nh b&agrave;y đ&atilde; khắc họa r&otilde; n&eacute;t hơn những hoạt động ti&ecirc;u biểu g&oacute;p phần v&agrave;o bức tranh nhiều m&agrave;u sắc trong C&ocirc;ng t&aacute;c Đội cũng như đ&atilde; đưa ra những đề xuất, giải ph&aacute;p trong giai đoạn sắp tới, trong đ&oacute; nổi bật c&oacute; tham luận về &ldquo;Giải ph&aacute;p x&acirc;y dựng Th&agrave;nh phố an to&agrave;n, th&acirc;n thiện với trẻ em tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong c&ocirc;ng t&aacute;c bảo vệ, chăm s&oacute;c trẻ em&rdquo;, &ldquo;Giải ph&aacute;p kết nối, tạo nguồn c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, phụ tr&aacute;ch Đội từ đội ngũ Chỉ huy Đội&rdquo;,...</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif; font-size:11.5pt"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36399/3%20-%20%C4%91%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20Nguy%E1%BB%85n%20V%C4%83n%20T%C3%ADnh%20.JPG" style="height:480px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif">B&aacute;o c&aacute;o tham luận của c&aacute;c đại diện Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội, Hội đồng Đội c&aacute;c quận, huyện, Th&agrave;nh phố</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif; font-size:11.5pt"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36399/7tham%20lu%E1%BA%ADn%20thi%E1%BA%BFu%20nhi.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif">B&aacute;o c&aacute;o tham luận của c&aacute;c đại diện Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội, Hội đồng Đội c&aacute;c quận, huyện, Th&agrave;nh phố</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36399/tham%20lu%E1%BA%ADn.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif">B&aacute;o c&aacute;o tham luận của c&aacute;c đại diện Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội, Hội đồng Đội c&aacute;c quận, huyện, Th&agrave;nh phố</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif; font-size:11.5pt">Tại Hội nghị h&ocirc;m nay, đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Ủy Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; nhận định rằng: &ldquo;Trẻ em kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; tương lai của th&agrave;nh phố, của đất nước m&agrave; c&ograve;n l&agrave; hiện tại, l&agrave; niềm tự h&agrave;o, hạnh ph&uacute;c của mỗi gia đ&igrave;nh, nh&agrave; trường v&agrave; to&agrave;n x&atilde; hội&rdquo;. Cạnh đ&oacute;, đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải đề nghị Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố, c&aacute;c ng&agrave;nh, địa phương đơn vị tiếp tục thực hiện tốt c&aacute;c nhiệm vụ triển khai phong tr&agrave;o &ldquo;Thiếu nhi th&agrave;nh phố l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy&quot;, hướng đến x&acirc;y dựng &ldquo;Th&agrave;nh phố th&acirc;n thiện với trẻ em&rdquo;, tuy&ecirc;n truyền hướng đến x&acirc;y dựng gia đ&igrave;nh hạnh ph&uacute;c, trường học hạnh ph&uacute;c, &ldquo;x&acirc;y dựng t&igrave;nh bạn đẹp, n&oacute;i kh&ocirc;ng với bạo lực học đường&rdquo;, thống nhất quan điểm trong đội ngũ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, phụ tr&aacute;ch Đội: &ldquo;X&acirc;y dựng Đội vững mạnh l&agrave; x&acirc;y dựng Đo&agrave;n trước một bước&rdquo;.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif; font-size:11.5pt"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36399/TD%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif">Đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Ủy Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu chỉ đạo tại Hội nghị</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt">Tại hội nghị, đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh - Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n - Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; k&yacute; kết kế hoạch li&ecirc;n tịch chương tr&igrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học &ndash; Cao đẳng hỗ trợ c&aacute;c Li&ecirc;n Đội Trung học cơ sở tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố v&agrave; đạt nhiều kết quả t&iacute;ch cực. C&aacute;c cụm hoạt động Hội sinh vi&ecirc;n đ&atilde; ph&aacute;t huy tốt chuy&ecirc;n m&ocirc;n được Nam học tập để tham gia hỗ trợ c&aacute;c Li&ecirc;n Đội kh&oacute; khăn, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c hoạt động về tư vấn, hướng nghiệp, hoạt động của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ học thuật, khoa học, s&aacute;ng tạo. Chương tr&igrave;nh cũng l&agrave; cơ hội để c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n sớm tiếp cận với c&aacute;c hoạt động của c&aacute;c anh, chị sinh vi&ecirc;n, qua đ&oacute; nỗ lực, học tập, r&egrave;n luyện để tiếp tục đạt được nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch cao, phấn đấu l&agrave; những sinh vi&ecirc;n giỏi, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Hội ti&ecirc;u biểu trong tương lai.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif; font-size:11pt"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36399/k%C3%AD%20k%E1%BA%BFt.jpg" style="height:401px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,sans-serif">Đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n&nbsp;k&yacute; kết</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif">&nbsp;Kế hoạch li&ecirc;n tịch giữa Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố&nbsp;với Hội đồng Đội th&agrave;nh phố giai đoạn 2023 - 2028</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:arial,sans-serif; font-size:10.5pt">Hội nghị </span><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,sans-serif; font-size:10.5pt">cũng đ&atilde; ra mắt c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n của Hội Đồng đội Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội đồng Huấn luyện Th&agrave;nh phố giai đoạn 2023 - 2028. Theo đ&oacute;, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố c&oacute; 24 th&agrave;nh vi&ecirc;n, Hội đồng Huấn luyện c&oacute; 25 th&agrave;nh vi&ecirc;n. Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n&nbsp; tiếp&nbsp; giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố v&agrave; Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện Th&agrave;nh phố, c&aacute;c&nbsp;đồng ch&iacute;: Phạm Thị Thảo Linh, Nguyễn Ngọc Nhung, Huỳnh L&ecirc; Như Trang, Phạm Ngọc Tuyền v&agrave; Dương Tr&iacute; Dũng l&agrave; Ph&oacute; Chủ tịch, trong đ&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Thị Thảo Linh giữ chức vụ Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36399/TD%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Ra mắt Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố giai đoạn 2023 - 2028</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(8, 28, 54); font-size:11.5pt">Để ghi nhận v&agrave; biểu dương những đ&oacute;ng g&oacute;p, cống hiến của c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; c&oacute; những th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc đ&oacute;ng g&oacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đội trong thời gian vừa qua, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố đ&atilde; quyết định tặng thưởng Bằng khen cho 06 tập thể v&agrave; 07 c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi th&agrave;nh giai đoạn 2018 - 2023, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tập huy hiệu &ldquo;V&igrave; đ&agrave;n em&rdquo; cho 42 c&aacute; nh&acirc;n, trao tặng Bằng khen Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n cho 35 tập thể v&agrave; 26 c&aacute; nh&acirc;n. Đồng thời, trao tặng biểu trưng tri &acirc;n 35 c&aacute; nh&acirc;n, doanh nghiệp đ&atilde; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi th&agrave;nh phố trong thời gian qua.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:arial,sans-serif; font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36399/8%20tri%20%C3%A2n.jpg" style="height:340px; width:600px" /></span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(8, 28, 54); font-family:roboto,sans-serif">Trao tặng biểu trưng tri &acirc;n c&aacute; nh&acirc;n, doanh nghiệp đ&atilde; đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&ocirc;ng t&aacute;c Đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi th&agrave;nh phố</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/8/36399/TD%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Trao tặng bằng khen cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Tin,b&agrave;i: B&Iacute;CH THẢO - HỒNG ANH</span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Ảnh: TRUNG NGUY&Ecirc;N - QUỲNH NHƯ</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 12-10 tại cơ sở cai nghiệm ma túy Nhị Xuân huyện Hóc Môn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình “Hành trình của niềm tin”, tọa đàm “Nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ hỗ trợ thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai tái hòa nhập cộng đồng”. Cũng trong dịp này Ban thư ký Hội Liên hiệp thanh niên thành phố tuyên dương các gương “thanh niên tiến bộ”, các mô hình câu lạc bộ tiêu biểu.

Agile Việt Nam
;