Chủ tịch nước gặp gỡ các thế hệ chiến sĩ tình nguyện hè, gia đình nuôi tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 06-9-2023, tại Hội trường Thống Nhất, Chủ tịch nước V&otilde; Văn Thưởng gặp gỡ, biểu dương c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i ti&ecirc;u biểu nh&acirc;n kỷ niệm 30 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n </strong><strong>TP. Hồ Ch&iacute; Minh (1994 - 2023).</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36436/CTN.jpg" style="height:398px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Chủ tịch nước V&otilde; Văn Thưởng đến dự Chương tr&igrave;nh gặp gỡ, biểu dương&nbsp;c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i ti&ecirc;u biểu&nbsp;&nbsp;TP. Hồ Ch&iacute; Minh 30 năm</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Từ l&acirc;u, c&aacute;c chương tr&igrave;nh chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; đ&atilde; trở th&agrave;nh dấu ấn của tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh. Từ Chiến dịch &Aacute;nh s&aacute;ng Văn h&oacute;a h&egrave; đầu ti&ecirc;n năm 1994 đến nay tr&ograve;n 30 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Trong thời gian qua, c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện h&egrave; đ&atilde; lu&ocirc;n b&aacute;m s&aacute;t v&agrave;o y&ecirc;u cầu, nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của th&agrave;nh phố, c&aacute;c địa phương, tham gia giải quyết những vấn đề cụ thể đặt ra trong từng giai đoạn lịch sử v&agrave; nhanh ch&oacute;ng ph&aacute;t triển trở th&agrave;nh Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh, Chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi, Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ, Chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng, Chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh v&agrave; Chương tr&igrave;nh Gia sư &aacute;o xanh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36436/Ch%E1%BB%A7%20t%E1%BB%8Bch%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Chủ tịch nước V&otilde; Văn Thưởng ph&aacute;t biểu&nbsp;tại chương tr&igrave;nh</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đến tham dự buổi gặp mặt, c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Văn N&ecirc;n, Ủy vi&ecirc;n Bộ Ch&iacute;nh trị, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Ch&iacute; Minh; L&ecirc; Kh&aacute;nh Hải, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn ph&ograve;ng Chủ tịch nước; B&ugrave;i Quang Huy, Ủy vi&ecirc;n Dự khuyết Trung ương Đảng, B&iacute; thư Thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n; L&ecirc; Quốc Phong, Ủy vi&ecirc;n Trung ương Đảng, B&iacute; thư Tỉnh ủy Đồng Th&aacute;p, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Thứ nhất Trung ương Đo&agrave;n, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh,&nbsp;Nguyễn Văn Hiếu, Ủy vi&ecirc;n Dự khuyết Trung ương Đảng, B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Cần Thơ, nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Ban D&acirc;n vận Trung ương v&agrave; l&atilde;nh đạo c&aacute;c tỉnh An Giang, Đắk N&ocirc;ng, T&acirc;y Ninh, Vĩnh Long, Tr&agrave; Vinh, B&igrave;nh Phước, đại diện Tổng l&atilde;nh sự qu&aacute;n&nbsp;nước Cộng h&ograve;a DCND L&agrave;o tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, đại diện Tổng l&atilde;nh sự qu&aacute;n Vương quốc Campuchia, Tổng L&atilde;nh sự qu&aacute;n Malaysia, c&aacute;c đồng ch&iacute;&nbsp;nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;c thời kỳ.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng dự c&oacute; hơn 200 đồng ch&iacute; trong Ban Chỉ đạo h&egrave;, chỉ huy trưởng, chỉ huy ph&oacute;, trưởng ban, ph&oacute; ban tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;ti&ecirc;u biểu c&aacute;c thời kỳ; chiến sĩ t&igrave;nh nguyện ti&ecirc;u biểu c&aacute;c thời kỳ; c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n, văn nghệ sĩ ti&ecirc;u biểu, hậu cần v&agrave; 35 gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i ti&ecirc;u biểu, trưởng bản gắn b&oacute; với c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; nhiều năm liền.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh nhằm ghi nhận, biểu dương c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p, gắn b&oacute; với c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh qua 30 năm. Chương tr&igrave;nh cũng tạo m&ocirc;i trường, điều kiện để gặp gỡ, giao lưu, cũng như trao đổi, lắng nghe c&aacute;c &yacute; kiến chia sẻ, g&oacute;p &yacute; đối với c&aacute;c hoạt động, phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố trong thời gian tới.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36436/B%E1%BA%AFt%20tay.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Chủ tịch nước V&otilde; Văn Thưởng gặp gỡ c&aacute;c đại biểu l&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chỉ huy c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; c&aacute;c thời kỳ. </em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh khơi nguồn nhiều phong tr&agrave;o s&aacute;ng tạo</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Buổi gặp mặt được diễn ra với kh&ocirc;ng kh&iacute; th&acirc;n t&igrave;nh, cởi mở. Như c&aacute;ch n&oacute;i của&nbsp;Chủ tịch nước V&otilde; Văn Thưởng l&agrave; &quot;trở về nh&agrave;&quot;. &Ocirc;ng nguy&ecirc;n l&agrave; b&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh từ th&aacute;ng 3-2003 cho đến khi được Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh điều động l&agrave;m B&iacute; thư Quận ủy 12 v&agrave;o th&aacute;ng 11-2004.&nbsp;Ngo&agrave;i ra, trong nhiều năm c&ocirc;ng t&aacute;c tại Th&agrave;nh Đo&agrave;n với nhiều chức vụ, vị tr&iacute; kh&aacute;c nhau, Chủ tịch nước V&otilde; Văn Thưởng đ&atilde; l&agrave;m chỉ huy trưởng chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh của thanh ni&ecirc;n&nbsp;Th&agrave;nh phố trong giai đoạn 1999 - 2002.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Theo Chủ tịch nước, trong c&ocirc;ng cuộc h&agrave;n gắn vết thương chiến tranh đổi mới, x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước, Th&agrave;nh Đo&agrave;n lại l&agrave; nơi khởi xướng v&agrave; tổ chức nhiều phong tr&agrave;o của giới trẻ tham gia thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước với y&ecirc;u cầu v&agrave; nhiệm vụ mới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh nổi l&ecirc;n như một &ldquo;gam m&agrave;u&rdquo; đầy sức sống, thật sự l&agrave; một chương tr&igrave;nh h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng c&oacute; sức h&uacute;t mạnh mẽ v&agrave; gi&aacute; trị s&acirc;u sắc đối với thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố&hellip;.khẳng định một tư tưởng chỉ đạo rất đ&uacute;ng của Đảng v&agrave; của c&aacute;c đồng ch&iacute; Th&agrave;nh ủy l&uacute;c bấy giờ, đ&oacute; l&agrave; h&atilde;y đưa thanh ni&ecirc;n &ldquo;tắm m&igrave;nh&rdquo; v&agrave;o trong thực tiễn sinh động của đời sống x&atilde; hội th&igrave; thanh ni&ecirc;n sẽ hiểu th&ecirc;m về đất nước m&igrave;nh, y&ecirc;u th&ecirc;m về sự nghiệp của Nh&acirc;n d&acirc;n, của d&acirc;n tộc v&agrave; sẽ c&oacute; h&agrave;nh động đ&uacute;ng đắn đối với sự nghiệp m&agrave; Đảng v&agrave; d&acirc;n tộc đang đeo đuổi đang thực hiện.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mỗi thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện thật tự h&agrave;o khi m&agrave; được c&aacute;c gi&agrave; l&agrave;ng, trưởng bản từ Gia Lai, Pleiku, Đắk Lắk, B&igrave;nh Phước hay l&agrave; ở c&aacute;c tỉnh v&ugrave;ng miền T&acirc;y gọi bằng một c&aacute;i từ rất th&acirc;n thương, đ&oacute; l&agrave; sinh vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n B&aacute;c Hồ.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Chủ tịch nước nhấn mạnh tinh thần dấn th&acirc;n, t&igrave;nh nguyện của người trẻ lu&ocirc;n tươi mới trong mỗi con người, được tăng th&ecirc;m sức mạnh từ sự hun đ&uacute;c bởi nhiều thế hệ v&agrave; sự quan t&acirc;m nhiều nhất của l&atilde;nh đạo v&agrave; Nh&acirc;n d&acirc;n th&agrave;nh phố.</span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>Đặt kỳ vọng v&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n tin tưởng tuổi trẻ Th&agrave;nh phố </strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Văn N&ecirc;n b&agrave;y tỏ cuộc gặp trong kh&ocirc;ng kh&iacute; th&acirc;n t&igrave;nh, ấm &aacute;p để c&ugrave;ng nhắc nhớ một chặng đường d&agrave;i v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa của tuổi trẻ th&agrave;nh phố.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36436/B%C3%AD%20th%C6%B0%20Th%C3%A0nh%20%E1%BB%A7y.jpg" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; B&iacute; thư&nbsp;Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh Nguyễn Văn N&ecirc;n ph&aacute;t biểu tại&nbsp;Chương tr&igrave;nh</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Văn N&ecirc;n đ&aacute;nh gi&aacute; chặng đường 30 năm c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; kết nối h&agrave;ng triệu tr&aacute;i tim, hiện thực h&oacute;a kh&aacute;t vọng của c&aacute;c tầng lớp thanh ni&ecirc;n với tinh thần t&igrave;nh nguyện, xung k&iacute;ch, năng động, s&aacute;ng tạo trong học tập, lao động v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c. Qua đ&oacute;, khẳng định vai tr&ograve;, vị thế của thanh ni&ecirc;n trong sự nghiệp x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc v&agrave; x&acirc;y dựng ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố; đặc biệt l&agrave; trong ph&ograve;ng, chống dịch COVID-19 vừa qua.</span></p> <p><span style="font-size:14px">V&agrave; &ocirc;ng cảm ơn Chủ tịch nước đ&atilde; đến cuộc gặp n&agrave;y, tin rằng tuổi trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ được truyền th&ecirc;m động lực qua trải nghiệm, kinh nghiệm của c&aacute; nh&acirc;n Chủ tịch nước khi c&oacute; thời thanh ni&ecirc;n s&ocirc;i nổi tại TP.HCM trước đ&acirc;y.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng cho biết đ&atilde; đọc nhiều trang nhật k&yacute;, xem nhiều h&igrave;nh ảnh của c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện v&agrave; rất x&uacute;c động, thấy m&igrave;nh như trẻ lại khi c&oacute; mặt trong chương tr&igrave;nh n&agrave;y.</span></p> <p><span style="font-size:14px">&ldquo;T&igrave;nh nguyện đ&atilde; khẳng định vai tr&ograve; v&agrave; vị thế thanh ni&ecirc;n trong sự nghiệp x&acirc;y dựng, bảo vệ Tổ quốc, x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố. Đặc biệt trong ph&ograve;ng chống dịch COVID-19 vừa qua, h&igrave;nh ảnh của lực lượng tuyến đầu, của c&aacute;c bạn trẻ rất r&otilde; n&eacute;t&rdquo;, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n ph&aacute;t biểu.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Văn N&ecirc;n cho biết Đảng bộ, Ch&iacute;nh quyền v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; v&agrave; đang h&agrave;nh động quyết liệt để đưa Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội nhanh ch&oacute;ng đi v&agrave;o cuộc sống. Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn N&ecirc;n nhấn mạnh l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố lu&ocirc;n đặt kỳ vọng v&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n tin tưởng tuổi trẻ Th&agrave;nh phố sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang v&agrave; tinh thần của c&aacute;c thế hệ đi trước, ph&aacute;t huy mạnh mẽ th&agrave;nh quả v&agrave; kinh nghiệm thời gian qua để x&acirc;y dựng phong tr&agrave;o h&agrave;nh động c&aacute;ch mạng thiết thực hơn, mạnh mẽ hơn v&agrave; s&acirc;u rộng hơn trong thời gian tới.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36436/b%C3%AD%20th%C6%B0%20pb.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</em><em>Phan Thị Thanh Phương ph&aacute;t biểu tại Chương tr&igrave;nh Chủ tịch nước gặp gỡ c&aacute;c thế hệ t&igrave;nh nguyện</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;C&ugrave;ng ăn, c&ugrave;ng ở, c&ugrave;ng l&agrave;m với người d&acirc;n, với đồng đội</strong></span></p> <p><span style="font-size:14px">&quot;Suốt 30 năm qua, c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; được h&igrave;nh th&agrave;nh v&agrave; ph&aacute;t triển kh&ocirc;ng ngừng, đ&oacute; l&agrave; sự kế thừa, tiếp nối tinh thần của tuổi trẻ th&agrave;nh phố lu&ocirc;n sẵn s&agrave;ng dấn th&acirc;n, sẵn s&agrave;ng h&agrave;nh động v&igrave; th&agrave;nh phố th&acirc;n y&ecirc;u, v&igrave; Tổ quốc thi&ecirc;ng li&ecirc;ng. Hoạt động t&igrave;nh nguyện lu&ocirc;n hướng đến việc ph&aacute;t huy thanh ni&ecirc;n tham gia giải quyết những việc kh&oacute;, việc cần chung tay g&oacute;p sức x&acirc;y dựng, ph&aacute;t triển th&agrave;nh phố v&agrave; đất nước. C&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; ph&aacute;t triển cả về chiều s&acirc;u lẫn bề rộng&quot; - đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, chia sẻ.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Cũng theo đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương, từ việc tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện, c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đ&atilde; dần trưởng th&agrave;nh trong suy nghĩ v&agrave; h&agrave;nh động. Ch&iacute;nh từ những ng&agrave;y c&ugrave;ng đắm m&igrave;nh trong hoạt động t&igrave;nh nguyện, được c&ugrave;ng ăn, c&ugrave;ng ở, c&ugrave;ng l&agrave;m với người d&acirc;n, với đồng đội đ&atilde; gi&uacute;p cho chiến sĩ t&igrave;nh nguyện r&egrave;n luyện nh&acirc;n c&aacute;ch, đạo đức, kỹ năng, chuy&ecirc;n m&ocirc;n, c&oacute; cơ hội &aacute;p dụng kiến thức v&agrave;o thực tế cũng như mở rộng kiến thức của bản th&acirc;n, gi&uacute;p c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện th&ecirc;m y&ecirc;u qu&ecirc; hương, đất nước, gắn b&oacute; với những nơi m&igrave;nh đ&atilde; đi qua v&agrave; nhận th&ecirc;m nhiều t&igrave;nh cảm ấm &aacute;p. Nhiều thế hệ chiến sĩ, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n - Hội đ&atilde; trưởng th&agrave;nh từ những mặt trận t&igrave;nh nguyện.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36436/T%E1%BA%ADp%20th%E1%BB%83%20(2).jpg" style="height:394px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm c&ugrave;ng với&nbsp;c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i ti&ecirc;u biểu trong Chương tr&igrave;nh&nbsp;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh ghi nhận, biểu dương c&aacute;c thế hệ chiến sĩ t&igrave;nh nguyện, gia đ&igrave;nh nu&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p, gắn b&oacute; với c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; của thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh qua 30 năm, buổi gặp mặt c&ograve;n l&agrave; nơi trao đổi, lắng nghe c&aacute;c &yacute; kiến chia sẻ, g&oacute;p &yacute; đối với c&aacute;c hoạt động, phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n th&agrave;nh phố trong thời gian tới.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/9/36436/Trao%20qua.jpg" style="height:378px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Chủ tịch nước V&otilde; Văn Thưởng v&agrave; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Văn N&ecirc;n tặng qu&agrave; lưu niệm cho c&aacute;c đại biểu tham dự chương tr&igrave;nh</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>&nbsp;TH&Ugrave;Y TRANG - TRUNG NGUY&Ecirc;N</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;