Khai mạc Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế lần 7 năm 2023 tại TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 07-10, tại T&ograve;a nh&agrave; Viettel Complex Tower, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức Diễn đ&agrave;n Khoa học Sinh vi&ecirc;n Quốc tế lần 7 năm 2023 (ISSF 2023)&nbsp;với chủ đề &ldquo;Vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n trong chuyển đổi số&rdquo;.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Diễn đ&agrave;n&nbsp;l&agrave; một trong những hoạt động ti&ecirc;u biểu để kết nối, tạo m&ocirc;i trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về c&aacute;c vấn đề học thuật, s&aacute;ng tạo, nghi&ecirc;n cứu khoa học giữa sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i ri&ecirc;ng, sinh vi&ecirc;n cả nước n&oacute;i chung với sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học tr&ecirc;n Thế giới.&nbsp;Tiếp nối th&agrave;nh c&ocirc;ng từ 06 lần tổ chức trước, Diễn đ&agrave;n diễn ra từ ng&agrave;y 28-8 đến ng&agrave;y 08-10, trong đ&oacute; c&aacute;c hoạt động ch&iacute;nh sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 06-10 đến 08-10.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36503/DSC06629.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu quốc tế tham dự Diễn đ&agrave;n</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Sau gần 02 th&aacute;ng triển khai,&nbsp;Diễn đ&agrave;n đ&atilde; thu h&uacute;t 207 sinh vi&ecirc;n đăng k&yacute;&nbsp;gửi b&agrave;i tham luận. Qua v&ograve;ng phỏng vấn, Ban Tổ chức đ&atilde; x&eacute;t chọn 100 đại biểu ch&iacute;nh thức của 37 trường Đại học đến từ 10 quốc gia tham dự Diễn đ&agrave;n: Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, L&agrave;o, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Th&aacute;i Lan&nbsp;v&agrave; Việt Nam. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, tại c&aacute;c phi&ecirc;n của diễn đ&agrave;n dự kiến thu h&uacute;t khoảng hơn 500 sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường dự th&iacute;nh, tương t&aacute;c, trao đổi.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36503/DSC06661.jpg" style="height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại biểu tham dự Diễn đ&agrave;n</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ, Diễn đ&agrave;n&nbsp;</span>Khoa học Sinh vi&ecirc;n Quốc tế<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;lần 7 l&agrave; hoạt động hưởng ứng Ng&agrave;y chuyển đổi số quốc gia (ng&agrave;y 10-10) v&agrave; Tuần lễ Chuyển đổi số TP. Hồ Ch&iacute; Minh 2023. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ban Tổ chức&nbsp;mong muốn&nbsp;th&ocirc;ng qua diễn đ&agrave;n&nbsp;kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở việc trao đổi học thuật chất lượng m&agrave; c&ograve;n thể hiện mạnh mẽ tiếng n&oacute;i của người trẻ, trong đ&oacute; c&oacute; c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n: Ch&uacute;ng ta, ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; chủ thể s&aacute;ng tạo của c&ocirc;ng cuộc chuyển đổi số của mỗi quốc gia.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;H&atilde;y tin tưởng v&agrave; trao quyền cho ch&uacute;ng t&ocirc;i v&igrave; sự ph&aacute;t triển bền vững v&agrave; tiến bộ của quốc gia, của x&atilde; hội. Ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng kỳ vọng những lần tổ chức sau c&oacute; thể mở rộng quy m&ocirc; đại biểu, mở rộng mạng lưới c&aacute;c trường, kết nối ISSF với c&aacute;c diễn đ&agrave;n học thuật uy t&iacute;n kh&aacute;c trong khu vực v&agrave; quốc tế, kết nối c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu của sinh vi&ecirc;n với doanh nghiệp, cơ quan nh&agrave; nước&quot;, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; tin tưởng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36503/Dong%20chi%20Tran%20Thu%20Ha%20phat%20bieu%20khai%20mac.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; ph&aacute;t biểu khai mạc Diễn đ&agrave;n</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu tại Diễn đ&agrave;n, đồng ch&iacute; Dương Anh Đức - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố chia sẻ,&nbsp;Diễn đ&agrave;n Khoa học Sinh vi&ecirc;n Quốc tế&nbsp;l&agrave; hoạt động thiết thực để kết nối, tạo m&ocirc;i trường giao lưu, học hỏi, trao đổi về mặt học thuật, nghi&ecirc;n cứu khoa học giữa sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; sinh vi&ecirc;n tại c&aacute;c trường Đại học tr&ecirc;n thế giới. Thay mặt l&atilde;nh đạo Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Dương Anh Đức đ&aacute;nh gi&aacute; cao nỗ lực của Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong việc đề xuất&nbsp;s&aacute;ng kiến v&agrave; duy tr&igrave; s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch n&agrave;y.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Trong thời gian tới, c&ugrave;ng với việc đầu tư, mở rộng, n&acirc;ng tầm diễn đ&agrave;n, l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố kỳ vọng sẽ tiếp tục c&oacute; th&ecirc;m những hoạt động trao đổi, li&ecirc;n kết, giao lưu về mặt học thuật, nghi&ecirc;n cứu khoa học, đổi mới s&aacute;ng tạo trong thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh với thanh ni&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n c&aacute;c quốc gia trong khu vực v&agrave; tr&ecirc;n thế giới&quot;, đồng ch&iacute; Dương Anh Đức mong muốn.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36503/DSC06827-2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Dương Anh Đức ph&aacute;t biểu tại Diễn đ&agrave;n</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36503/1%20(1).jpg" style="height:346px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Minh Triết - B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Phước Lộc - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh uỷ tặng hoa cho c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, nh&agrave; khoa học tham gia Hội đồng Khoa học của Diễn đ&agrave;n</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36503/1%20(2).jpg" style="height:405px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Kim Th&agrave;nh - Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tặng thư cảm ơn cho c&aacute;c đơn vị đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng Diễn đ&agrave;n</em></span></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>PGS.TS. Chandra Setiawan - Giảng vi&ecirc;n cao cấp, Nguy&ecirc;n Hiệu trưởng Trường Đại học Tổng thống (President University), Indonesia chia sẻ tại Diễn đ&agrave;n</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36503/a.png" style="height:401px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>TS. Ng&ocirc; C&ocirc;ng Kh&aacute;nh - Viện Đ&agrave;o tạo Quốc tế (ISB) - Đại học Kinh tế TP. Hồ Ch&iacute; Minh tr&igrave;nh b&agrave;y tại Diễn đ&agrave;n</em></span></span></p> <div class="content " style="color: rgb(38, 38, 38); font-family: &quot;PT Sans&quot;, sans-serif; font-size: 15px; text-align: justify;"> <div class="txtbox-content" style="max-width: 100%; width: 600px; margin: 10px auto; padding: 10px 15px; border-width: 2px 2px 2px 10px; border-style: solid; border-color: rgb(159, 34, 78); border-image: initial; background: rgb(255, 238, 244);"> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh Diễn đ&agrave;n, dự kiến sẽ diễn ra c&aacute;c hoạt động:</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Phi&ecirc;n b&aacute;o c&aacute;o poster&nbsp;tương ứng với c&aacute;c tiểu ban:<br /> <strong>- Tiểu ban 1: Thanh ni&ecirc;n với c&aacute;c giải ph&aacute;p c&ocirc;ng nghệ th&uacute;c đẩy chuyển đổi số&nbsp;<br /> - Tiểu ban 2: Chuyển đổi số trong văn h&oacute;a, gi&aacute;o dục v&agrave; vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n&nbsp;<br /> - Tiểu ban 3: N&acirc;ng cao năng lực số cho thanh ni&ecirc;n&nbsp;</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, đại biểu sẽ được tham quan Hội trường Thống Nhất, Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh Chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chợ Bến Th&agrave;nh... v&agrave;&nbsp;trải nghiệm tham quan TP. Hồ Ch&iacute; Minh bằng bu&yacute;t tr&ecirc;n s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n v&agrave; xe bu&yacute;t hai tầng.</span></span></p> </div> </div> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Ảnh: TRUNG NGUY&Ecirc;N&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Tin b&agrave;i: THẠCH ANH</span></strong></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;