Sôi nổi Ngày hội "Đồng hành cùng thanh niên công nhân" năm 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng 15 - 10, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức &ldquo;Ng&agrave;y Đo&agrave;n vi&ecirc;n&rdquo; đợt 2 năm 2023 với chủ đề &ldquo;Đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; tại khu c&ocirc;ng nghiệp Vĩnh Lộc x&atilde; Vĩnh Lộc A, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</span></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36513/DSC00948.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo chụp ảnh lưu niệm tại chương tr&igrave;nh</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute;:&nbsp;Trương Tấn Nghiệp - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng Ban C&ocirc;ng nh&acirc;n Lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n;&nbsp;Trần Văn Bụp &ndash; Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n Vận Huyện Ủy; Mai Văn Nhịp - Ph&oacute; b&iacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; Thương mại Th&agrave;nh phố Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; Thương mại Th&agrave;nh phố,...</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Huyện Đo&agrave;n, Thường trực Cơ sở Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, c&ocirc;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, đội vi&ecirc;n, học sinh tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện.</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36513/DSC00602.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36513/DSC00562.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c hoạt động vui chơi diễn ra tại chương tr&igrave;nh</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;Ng&agrave;y đo&agrave;n vi&ecirc;n&rdquo; nhằm kết nối c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, với nhiều hoạt động &yacute; nghĩa, thiết thực, tạo điều kiện để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia tổ chức Đo&agrave;n, Hội thường xuy&ecirc;n hơn, ph&aacute;t huy sức trẻ, chung tay x&acirc;y dựng một x&atilde; hội ng&agrave;y c&agrave;ng tốt đẹp, nh&acirc;n văn; đồng thời tự m&igrave;nh n&acirc;ng cao nhận thức v&agrave; h&agrave;nh động, g&oacute;p sức x&acirc;y dựng Đo&agrave;n vững mạnh, ra sức thi đua thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thanh ni&ecirc;n &yacute; nghĩa gắn với chủ đề năm 2023 của Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng địa phương, đơn vị với phương ch&acirc;m &ldquo;Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n xung k&iacute;ch, s&aacute;ng tạo, lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện, lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n phục vụ cộng đồng&rdquo; c&ugrave;ng ch&agrave;o mừng 41 năm Ng&agrave;y truyền thống Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 - 15/10/2023).</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36513/DSC00810.jpg" style="height:333px; width:500px" /></span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Quang Tuấn - B&iacute; thư huyện Đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại chương tr&igrave;nh đồng ch&iacute; Nguyễn Quang Tuấn - B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh chia sẻ chương tr&igrave;nh l&agrave; dịp để ch&uacute;ng ta đưa h&igrave;nh ảnh tổ chức Đo&agrave;n đến gần hơn với thanh ni&ecirc;n v&agrave; đặc biệt l&agrave; thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n g&oacute;p phần khẳng định tổ chức&nbsp; Đo&agrave;n lu&ocirc;n l&agrave; người bạn đồng h&agrave;nh của thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36513/DSC00861.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Trương Tấn Nghiệp<span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;trao tặng học bổng cho c&aacute;c em thiếu nhi</span></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chương tr&igrave;nh diễn ra với nhiều chuỗi hoạt động vui chơi v&agrave; trao tặng qu&agrave; cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, người lao động tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh. Chương tr&igrave;nh đ&atilde; nhận được rất nhiều sự quan t&acirc;m, đồng h&agrave;nh từ nhiều đơn vị nhằm chăm lo cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; thiếu nhi l&agrave; con, em thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh. Đặc biệt tại chương tr&igrave;nh Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n B&igrave;nh Ch&aacute;nh đ&atilde; trao 20 phần học bổng cho c&aacute;c em thiếu nhi l&agrave; con,em thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt v&agrave; Đo&agrave;n Li&ecirc;n hiệp Hợp t&aacute;c x&atilde; Thương mại Th&agrave;nh phố trao 60 phần qu&agrave; d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36513/DSC00924.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đại diện đơn vị đồng h&agrave;nh trao qu&agrave; cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ngo&agrave;i ra, trong khu&ocirc;n khổ ch&agrave;o mừng kỷ niệm 41 năm Ng&agrave;y truyền thống Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 - 15/10/2023), c&aacute;c hoạt động gi&aacute;o dục, đồng h&agrave;nh v&agrave; chăm lo đời sống vật chất v&agrave; tinh thần, bảo vệ quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p, ch&iacute;nh đ&aacute;ng của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o thi đua lao động s&aacute;ng tạo, ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch v&agrave; s&aacute;ng kiến, cải tiến kỹ thuật v&agrave; tăng năng suất lao động.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trung Nguy&ecirc;n</span></span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><br /> &nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 24-02, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố phối hợp với Ban an toàn giao thông Thành phố và nhãn hàng Toyota Việt Nam tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông” năm 2024 với chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số vào tuyên truyền văn hoá giao thông”

Agile Việt Nam
;