Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh trao tặng "Tủ sách Việt Nam" cho Trường Đại học của Thụy Sĩ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 15-10 tại&nbsp;Trường Đại học B&aacute;ch Khoa, ĐHQG-HCM,&nbsp;đ&atilde; tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng Lễ tốt nghiệp cho c&aacute;c học vi&ecirc;n kh&oacute;a 12 theo học chương tr&igrave;nh thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA-MCI - Chương tr&igrave;nh li&ecirc;n kết giữa Đại học B&aacute;ch Khoa, ĐHQG-HCM,&nbsp;v&agrave; trường Đại học Khoa học Ứng dụng v&agrave; Nghệ thuật T&acirc;y Bắc Thụy Sĩ.&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Buổi Lễ tốt nghiệp đ&atilde; c&oacute; sự tham dự của đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh;&nbsp;đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; Chủ tịch T.Ư Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n </span></span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh</span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;c&ugrave;ng&nbsp;c&aacute;c đại biểu đến từ Trường Đại học B&aacute;ch Khoa, ĐHQG-HCM,&nbsp;v&agrave; Trường Đại học Khoa học Ứng dụng v&agrave; Nghệ thuật T&acirc;y Bắc Thụy Sĩ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36520/%C4%90%E1%BB%93ng%20ch%C3%AD%20Nguy%E1%BB%85n%20H%E1%BB%93%20H%E1%BA%A3i%20trao%20t%E1%BA%B7ng%20c%C3%B4ng%20tr%C3%ACnh.JPG" style="height:367px; width:550px" /></span></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh (&aacute;o trắng) trao tặng c&ocirc;ng tr&igrave;nh &quot;Tủ s&aacute;ch Việt Nam&quot;</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Dịp n&agrave;y, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy Nguyễn Hồ Hải v&agrave;&nbsp; PGS.TS. Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng Trường Đại học B&aacute;ch Khoa, ĐHQG-HCM,&nbsp;đ&atilde; trao tặng c&ocirc;ng tr&igrave;nh &quot;Tủ s&aacute;ch Việt Nam&quot; v&agrave; c&aacute;c vật phẩm đặc trưng của văn ho&aacute; lịch sử Việt Nam cho đại diện Trường Đại học Khoa học Ứng dụng v&agrave; Nghệ thuật T&acirc;y Bắc Thụy Sĩ l&agrave; GS.TS. Andreas Hinz - Gi&aacute;m đốc Chương tr&igrave;nh MBA của Khoa Kinh doanh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&ocirc;ng tr&igrave;nh bao gồm 47 đầu s&aacute;ch, 4 bức tranh v&agrave; 6 tặng phẩm ti&ecirc;u biểu như &aacute;o d&agrave;i, &aacute;o b&agrave; ba, n&oacute;n l&aacute;, hoa sen,.. Đ&acirc;y l&agrave; một m&oacute;n qu&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng &yacute; nghĩa, mang đến sự kết nối v&agrave; giao lưu văn h&oacute;a giữa hai quốc gia cũng như l&agrave; một c&aacute;ch để giới thiệu v&agrave; quảng b&aacute; văn h&oacute;a Việt Nam đến với cộng đồng quốc tế.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36520/C%C3%A1c%20%C4%91%E1%BA%A1i%20bi%E1%BB%83u%20gi%E1%BB%9Bi%20thi%E1%BB%87u%20c%C3%A1c%20t%E1%BA%B7ng%20ph%E1%BA%A9m.JPG" style="height:367px; width:550px" /></span></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu giới thiệu c&aacute;c tặng phẩm với&nbsp;GS.TS. Andreas&nbsp;Hinz</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Sự kiện n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; cơ hội để duy tr&igrave; v&agrave; ph&aacute;t triển mối quan hệ đối t&aacute;c giữa hai trường, m&agrave; c&ograve;n l&agrave; một dịp quan trọng để c&aacute;c học vi&ecirc;n c&oacute; thể kh&aacute;m ph&aacute; v&agrave; t&igrave;m hiểu về văn ho&aacute; v&agrave; lịch sử của nhau.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">HỒNG ANH</span></span></span></strong></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 24-02, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố phối hợp với Ban an toàn giao thông Thành phố và nhãn hàng Toyota Việt Nam tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông” năm 2024 với chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số vào tuyên truyền văn hoá giao thông”

Agile Việt Nam
;