Đêm Chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I, năm 2023

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tối 15-10, Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức V&ograve;ng Chung kết Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi to&agrave;n quốc lần thứ I, năm 2023 với chủ đề &quot;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở ti&ecirc;n phong ứng dụng c&ocirc;ng nghệ số&quot;.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi to&agrave;n quốc lần thứ I năm 2023 lần đầu được tổ chức tr&ecirc;n to&agrave;n quốc với mục đ&iacute;ch n&acirc;ng cao chất lượng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cơ sở, đ&atilde; tạo kh&ocirc;ng kh&iacute; thi đua s&ocirc;i nổi, h&agrave;o hứng cho đội ngũ B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở để c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cơ sở thể hiện sự hiểu biết, năng lực của bản th&acirc;n, g&oacute;p phần đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ B&iacute; thư Đo&agrave;n th&ocirc;ng qua c&aacute;c v&ograve;ng thi. Từ đ&oacute; ph&aacute;t hiện, t&ocirc;n vinh, biểu dương c&aacute;c B&iacute; thư Đo&agrave;n&nbsp;xuất sắc, ti&ecirc;u biểu; n&acirc;ng cao chất lượng đội ngũ B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở đ&aacute;p ứng y&ecirc;u cầu của c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi trong t&igrave;nh h&igrave;nh mới.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36523/DSC00970.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">C&aacute;c th&iacute; sinh với t&acirc;m trạng phấn khởi trước đ&ecirc;m Chung kết Hội thi</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute;: B&ugrave;i Quang Huy - Ủy vi&ecirc;n dự khuyết Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đảng, B&iacute; thư Thứ nhất Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Nguyễn Phước Lộc - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nguyễn Tường L&acirc;m - B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh ni&ecirc;n Việt Nam c</span><span style="font-size:14px">&ugrave;ng&nbsp;c&aacute;c đại diện l&atilde;nh đạo c&aacute;c Ban Đảng Trung ương, l&atilde;nh đạo TP. Hồ Ch&iacute; Minh; c&aacute;c ban, đơn vị Trung ương Đo&agrave;n; c&aacute;c Tỉnh, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đo&agrave;n trực thuộc; L&atilde;nh đạo Tập đo&agrave;n Bưu ch&iacute;nh viễn th&ocirc;ng Việt Nam, c&aacute;c nh&agrave; t&agrave;i trợ v&agrave; 72 B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi to&agrave;n quốc tham gia v&ograve;ng chung kết.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">V&ograve;ng chung kết to&agrave;n quốc được bắt đầu với v&ograve;ng thi &quot;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở - C&ocirc;ng nghệ&quot;, 72 th&iacute; sinh đ&atilde; x&acirc;y dựng video giới về bản th&acirc;n v&agrave; về m&ocirc; h&igrave;nh chuyển đổi số trong c&aacute;c hoạt động Đo&agrave;n tại địa phương, đơn vị, k&ecirc;u gọi b&igrave;nh chọn tr&ecirc;n ứng dụng Thanh ni&ecirc;n Việt Nam từ ng&agrave;y 10/10/2023 đến ng&agrave;y 13/10/2023. V&agrave; 72 th&iacute; sinh đ&atilde; chia đội th&agrave;nh 12 đội tham gia v&ograve;ng thi &quot;B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở - Trải nghiệm&quot; tại 04 trạm thi tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Căn cứ điểm thi v&ograve;ng thi C&ocirc;ng nghệ v&agrave; v&ograve;ng thi Trải nghiệm. Ban Tổ chức Hội thi đ&atilde; lựa chọn 20 th&iacute; sinh xuất sắc nhất tham gia V&ograve;ng Chung kết to&agrave;n quốc được tổ chức dưới h&igrave;nh thức đối kh&aacute;ng trực tiếp tr&ecirc;n s&acirc;n khấu ở c&aacute;c phần thi l&agrave; &ldquo;Th&ocirc;ng Th&aacute;i&rdquo;, &ldquo;Nhạy B&eacute;n&rdquo; v&agrave; &ldquo;Bản Lĩnh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36523/DSC01281.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>20 th&iacute; sinh tham gia tranh t&agrave;i tại v&ograve;ng Chung kết Hội thi</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36523/DSC01184.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c th&iacute; sinh tham gia tranh t&agrave;i tại phần thi &quot;Th&ocirc;ng Th&aacute;i&quot;</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36523/DSC01333.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c th&iacute; sinh tranh t&agrave;i tại phần thi &quot;Nhạy B&eacute;n&quot;</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại Hội thi, đồng ch&iacute; Nguyễn Tường L&acirc;m &ndash; B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh ni&ecirc;n Việt Nam đ&atilde;&nbsp;ph&aacute;t biểu&nbsp;v&agrave; c&oacute; đ&ocirc;i lời chia sẻ: &ldquo;Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi to&agrave;n quốc lần thứ I, năm 2023 nhằm tạo s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch g&oacute;p phần bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho c&aacute;c lực lượng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cơ sở. Hội thi lần đầu ti&ecirc;n tổ chức với quy m&ocirc; to&agrave;n quốc đ&atilde; tạo được kh&ocirc;ng kh&iacute; thi đua s&ocirc;i nổi, h&agrave;o hứng trong lực lượng c&aacute;n bộ Đo&agrave;n cơ sở&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36523/DSC01147.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Tường L&acirc;m - B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh ni&ecirc;n Việt Nam ph&aacute;t biểu tại v&ograve;ng Chung kết Hội thi</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 02 v&ograve;ng thi &ldquo;Th&ocirc;ng Th&aacute;i&rdquo; v&agrave; &ldquo;Nhạy B&eacute;n&rdquo;, 06 th&iacute; sinh xuất sắc c&oacute; điểm số cao nhất được gọi t&ecirc;n lọt v&agrave;o v&ograve;ng thi &ldquo;Bản Lĩnh&rdquo; gồm: Th&iacute; sinh Nguyễn Sỹ Tu&acirc;n (Ban Thanh ni&ecirc;n Qu&acirc;n đội), th&iacute; sinh B&ugrave;i Thị Hồng Kh&aacute;nh (Lai Ch&acirc;u), th&iacute; sinh Phan&nbsp;Hữu Minh (Ban Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an Nh&acirc;n d&acirc;n), th&iacute; sinh Nguyễn Minh Anh (H&agrave; Nội), th&iacute; sinh Nguyễn Khắc Quốc Huy (TP. Hồ Ch&iacute; Minh), th&iacute; sinh Phạm Trần Tr&uacute;c Mai (Đ&agrave; Nẵng).</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36523/DSC01503.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c th&iacute; sinh tranh t&agrave;i tại phần thi &quot;Bản Lĩnh&quot;</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua 03 phần thi với những gi&acirc;y ph&uacute;t đầy căng thẳng v&agrave; s&ocirc;i của đ&ecirc;m Chung kết Hội thi, th&iacute; sinh Nguyễn Khắc Quốc Huy (TP. Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; xuất sắc đạt giải Nhất tại v&ograve;ng Chung kết Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi to&agrave;n quốc lần thứ I, năm 2023; th&iacute; sinh Phạm Trần Tr&uacute;c Mai (Đ&agrave; Nẵng) v&agrave; th&iacute; Phan Hữu Minh (Ban Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng an Nh&acirc;n d&acirc;n) xuất sắc đạt giải Nh&igrave;; th&iacute; sinh Nguyễn Sỹ Tu&acirc;n (Ban Thanh ni&ecirc;n Qu&acirc;n đội), th&iacute; sinh Nguyễn Minh Anh (H&agrave; Nội) v&agrave; th&iacute; sinh B&ugrave;i Thị Hồng Kh&aacute;nh (Lai Ch&acirc;u) đạt giải Ba.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/10/36523/IMG_1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Ban Tổ chức Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi to&agrave;n quốc lần thứ I&nbsp;đ&atilde; trao giải Nhất </em></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>cho th&iacute; sinh Nguyễn Khắc Quốc&nbsp;Huy (TP. Hồ Ch&iacute; Minh)</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, Ban Tổ chức Hội thi&nbsp;cũng đ&atilde; trao giải Video được y&ecirc;u th&iacute;ch nhất v&agrave; giải B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở được y&ecirc;u th&iacute;ch nhất tại v&ograve;ng&nbsp;Chung kết Hội thi B&iacute; thư Đo&agrave;n cơ sở giỏi to&agrave;n quốc lần thứ I, năm 2023.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CHẤN HẢI - TRUNG NGUY&Ecirc;N</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng ngày 24-02, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố phối hợp với Ban an toàn giao thông Thành phố và nhãn hàng Toyota Việt Nam tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông” năm 2024 với chủ đề “Ứng dụng chuyển đổi số vào tuyên truyền văn hoá giao thông”

Agile Việt Nam
;