Đề tài khảo sát “Những yếu tố tác động đến sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay” – định hướng giá trị sống tích cực

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Nh&acirc;n dịp Đại hội đại biểu Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 &ndash; 2028, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố c&ocirc;ng bố Đề t&agrave;i khảo s&aacute;t x&atilde; hội &ldquo;Những yếu tố t&aacute;c động đến sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh hiện nay&rdquo; với mong muốn ph&aacute;c thảo những n&eacute;t cơ bản ch&acirc;n dung của sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Khảo s&aacute;t &ldquo;Những yếu tố t&aacute;c động đến sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh hiện nay&rdquo; được thực hiện đối với sinh vi&ecirc;n đang học tập tại 68 trường đại học, học viện, cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Hai phương ph&aacute;p nghi&ecirc;n cứu ch&iacute;nh được sử dụng l&agrave;: lắng nghe mạng x&atilde; hội (social listening) tr&ecirc;n 424.589 t&agrave;i khoản mạng x&atilde; hội; nghi&ecirc;n cứu định lượng x&atilde; hội học, tr&ecirc;n quy m&ocirc; 19.318 sinh vi&ecirc;n (tr&ecirc;n tổng số 591.676 sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh).&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/12/36789/anh1.png" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đề t&agrave;i khảo s&aacute;t được thực hiện tr&ecirc;n 04 lĩnh vực: (i) Học tập v&agrave; ph&aacute;t triển bản th&acirc;n; (ii) Sinh hoạt v&agrave; nhu cầu nghề nghiệp, việc l&agrave;m; (iii) Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ; (iv) Tham gia hoạt động, phong tr&agrave;o của Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/12/36789/anh6.png" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đầu ti&ecirc;n, đối với lĩnh vực &ldquo;Học tập v&agrave; ph&aacute;t triển bản th&acirc;n&rdquo;, khảo s&aacute;t nghi&ecirc;n cứu c&aacute;c vấn đề như: những vấn đề sinh vi&ecirc;n quan t&acirc;m thảo luận tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội về việc học tập, ph&aacute;t triển bản th&acirc;n; mục đ&iacute;ch học tập; c&aacute;c t&aacute;c nh&acirc;n ảnh hưởng đến việc lựa chọn trường học v&agrave; nơi l&agrave;m việc; những động lực v&agrave; r&agrave;o cản đối với việc học tập, ph&aacute;t triển bản th&acirc;n; nghi&ecirc;n cứu khoa học; về việc sinh vi&ecirc;n tự đ&aacute;nh gi&aacute; về kết quả học tập v&agrave; kỹ năng; sinh vi&ecirc;n v&agrave; việc học ngoại ngữ. Kết quả khảo s&aacute;t phản &aacute;nh xu hướng tự chủ của sinh vi&ecirc;n thế hệ Z v&igrave; bản sắc c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; quyền tự quyết được sinh vi&ecirc;n x&aacute;c lập kh&aacute; cụ thể.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thứ hai, đối với vấn đề &ldquo;Sinh hoạt v&agrave; nhu cầu nghề nghiệp, việc l&agrave;m&rdquo;, kết quả khảo s&aacute;t thể hiện rằng định hướng nghề nghiệp của sinh vi&ecirc;n tương đối r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; phần lớn sinh vi&ecirc;n hướng đến việc khởi nghiệp. Trong đ&oacute;, c&aacute;c c&acirc;u hỏi nghi&ecirc;n cứu được cụ thể h&oacute;a th&agrave;nh: xu hướng thảo luận về việc l&agrave;m của sinh vi&ecirc;n tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội; h&igrave;nh mẫu nghề nghiệp v&agrave; c&aacute;c gi&aacute; trị ảnh hưởng đến việc lựa chọn nghề nghiệp, việc l&agrave;m; động lực, r&agrave;o cản của sinh vi&ecirc;n đối với nghề nghiệp ở khu vực c&ocirc;ng; mức độ tự tin khi t&igrave;m kiếm nghề nghiệp, việc l&agrave;m; mức độ h&agrave;i l&ograve;ng, lo lắng về c&aacute;c kh&iacute;a cạnh cuộc sống; tr&aacute;ch nhiệm của sinh vi&ecirc;n; nhu cầu về sinh hoạt vui chơi, giải tr&iacute;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thứ ba, trong bối cảnh sự ph&aacute;t triển của c&aacute;c nền tảng số, đặc biệt l&agrave; sự ph&aacute;t triển của mạng x&atilde; hội c&oacute; vai tr&ograve; v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng với đời sống sinh vi&ecirc;n cho n&ecirc;n Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố đặc biệt quan t&acirc;m nghi&ecirc;n cứu &ldquo;Ứng dụng c&ocirc;ng nghệ&rdquo;. Trong lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ, c&aacute;c c&acirc;u hỏi nghi&ecirc;n cứu tập trung về: mục đ&iacute;ch, th&oacute;i quen sử dụng mạng x&atilde; hội; th&oacute;i quen tương t&aacute;c tr&ecirc;n c&aacute;c trang cộng đồng; nhận thức về sự ph&aacute;t triển của c&aacute;c loại h&igrave;nh c&ocirc;ng nghệ v&agrave; mục đ&iacute;ch sử dụng, để từ đ&oacute; nắm bắt xu hướng t&acirc;m l&yacute; nhằm định hướng sinh vi&ecirc;n sử dụng mạng x&atilde; hội theo hướng t&iacute;ch cực.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thứ tư, khảo s&aacute;t thực hiện nghi&ecirc;n cứu lĩnh vực &quot;Tham gia hoạt động, phong tr&agrave;o của Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam&rdquo;, h&igrave;nh thức hoạt động phong tr&agrave;o được sinh vi&ecirc;n ưu ti&ecirc;n nhất l&agrave; &ldquo;hoạt động tham quan thực tế, trải nghiệm&rdquo;. Điều n&agrave;y chứng tỏ rằng sinh vi&ecirc;n thế hệ Z rất năng động, mong muốn tự kh&aacute;m ph&aacute;, trải nghiệm v&agrave; ph&aacute;t triển bản th&acirc;n. Do đ&oacute;, c&aacute;c cấp bộ Hội Th&agrave;nh phố cần khuyến kh&iacute;ch x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển bản sắc c&aacute; nh&acirc;n của sinh vi&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/12/36789/anh4.png" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Sinh vi&ecirc;n t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">T&oacute;m lại, Hội Sinh vi&ecirc;n cần tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động tạo m&ocirc;i trường cho sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố r&egrave;n luyện đạo đức, vun đắp l&yacute; tưởng, ph&aacute;t huy sinh vi&ecirc;n &ldquo;s&aacute;ng tri thức, vững kỹ năng, ti&ecirc;n phong hội nhập&rdquo; để tổ chức Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tiếp tục giương cao ngọn cờ đo&agrave;n kết trong nhiệm kỳ lần thứ VII 2023-2028. Cuối c&ugrave;ng, để x&acirc;y dựng tổ chức Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam vững mạnh cần quyết t&acirc;m x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ Hội năng động, s&aacute;ng tạo, tr&iacute; tuệ v&agrave; bản lĩnh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong>QUỲNH HƯƠNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;