Tặng học bổng "Bông hồng nhỏ yêu thương - Cùng em đến trường"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>H&ograve;a trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi của xu&acirc;n Gi&aacute;p Th&igrave;n năm 2024, ng&agrave;y 06-01-2024, Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố phối hợp với Quỹ Từ thiện B&ocirc;ng Hồng nhỏ tổ chức chương tr&igrave;nh trao tặng học bổng &ldquo;B&ocirc;ng hồng nhỏ y&ecirc;u thương - C&ugrave;ng em đến trường&rdquo; năm 2024.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng đội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; L&ecirc; Ho&agrave;ng Minh - Ủy&nbsp;vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Hỗ trợ Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chương tr&igrave;nh trao tặng học bổng được tổ chức nhằm tiếp sức cũng như chia sẻ c&ugrave;ng với ước mong của c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, đặc biệt c&aacute;c em l&agrave; con của thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n ở c&aacute;c Khu lưu tr&uacute; văn h&oacute;a, Khu chế xuất v&agrave; Khu c&ocirc;ng nghiệp tr&ecirc;n th&agrave;nh phố. Với c&aacute;c phần học bổng qu&yacute; gi&aacute; n&agrave;y, c&aacute;c em học sinh ở c&aacute;c cấp học phần n&agrave;o được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục v&agrave; duy tr&igrave; học tập, hướng đến một tương lai tươi s&aacute;ng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36809/%C4%90c%20Hi%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20trao%20h%E1%BB%8Dc%20b%E1%BB%95ng.JPG" style="height:367px; width:550px" /></span></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n&nbsp;<span style="color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;- Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng đội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trao h</span>ọc&nbsp;bổng cho c&aacute;c em học sinh</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Dịp n&agrave;y, c&aacute;c em học sinh kh&ocirc;ng những nhận được những phần học bổng v&ocirc; c&ugrave;ng đ&aacute;ng qu&yacute; m&agrave; c&ograve;n được tham gia lớp tập huấn kỹ năng bảo vệ bản th&acirc;n. C&aacute;c kỹ năng n&agrave;y bao gồm c&aacute;ch tho&aacute;t hiểm khi c&oacute; ch&aacute;y, kỹ năng ph&ograve;ng tr&aacute;nh bắt c&oacute;c, v&agrave;&nbsp;học c&aacute;c động t&aacute;c tự vệ do thầy Đỗ Th&aacute;i Anh - B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n Viện An to&agrave;n v&agrave; Ph&aacute;t triển Gi&aacute;o dục Việt Nam hướng dẫn. Đ&acirc;y l&agrave; những kiến thức v&agrave; kỹ năng quan trọng gi&uacute;p c&aacute;c em tự bảo vệ bản th&acirc;n khi đối mặt với những t&igrave;nh huống nguy hiểm.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/1/36809/%E1%BA%A2nh%20t%E1%BA%ADp%20th%E1%BB%83.JPG" style="height:367px; width:550px" /></span></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C</span></span>&aacute;c&nbsp;đồng ch&iacute; l&atilde;nh&nbsp;đạo chụp&nbsp;ảnh lưu niệm c&ugrave;ng c&aacute;c em thiếu nhi</em></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">HỒNG&nbsp;ANH</span></strong></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;