Thăm, chúc Tết các gia đình vùng căn cứ Thành Đoàn trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm 2024, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức c&aacute;c Đo&agrave;n trực tiếp đến thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho hơn 1.400 gia đ&igrave;nh đ&atilde; từng l&agrave; Căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ, cứu nước&nbsp;tại c&aacute;c cứ ngoại th&agrave;nh ở 12 tỉnh v&agrave; 329 gia đ&igrave;nh tại c&aacute;c cứ nội trong c&aacute;c quận, huyện, TP. Thủ Đức.&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36847/Tham%20cu%20Phuoc%20Thanh%202024%20(103).JPG" style="height:356px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, Nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t biểu&nbsp;Căn cứ Phước Thạnh - Huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh - Tỉnh Bến Tre</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhớ lại những năm th&aacute;ng gian khổ</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong những năm th&aacute;ng gian khổ, c&aacute;c c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; nhận được nhiều sự gi&uacute;p đỡ, chở che của Nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ. Những c&acirc;u chuy&ecirc;̣n v&ecirc;̀ t&igrave;nh cảm của Nh&acirc;n d&acirc;n kh&ocirc;ng quản hiểm nguy trước sự l&ugrave;ng bắt của giặc để bảo vệ, đ&ugrave;m bọc cho cán b&ocirc;̣ Th&agrave;nh Đoàn; dù khó khăn, thi&ecirc;́u th&ocirc;́n, người d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ v&acirc;̃n dành cho cán b&ocirc;̣ Th&agrave;nh Đoàn những t&igrave;nh cảm s&acirc;u đậm nhất,&hellip;&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36847/co%204%20Liem.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><em>Đồng ch&iacute; Trương Mỹ Lệ - Nguy&ecirc;n Quyền B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ nhiệm Thường trực CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n thăm, tặng qu&agrave; cho <span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">cho c&aacute;c đồng ch&iacute;&nbsp;cựu c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36847/MN1.jpg" style="height:330px; width:550px" /></strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:10px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Phạm Ch&aacute;nh Trực - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, Nguy&ecirc;n Chủ tịch Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố thăm v&agrave; d&acirc;ng hương tưởng nhớ Anh h&ugrave;ng liệt sĩ Trần Văn Ơn v&agrave; thăm, tặng qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với Th&agrave;nh Đo&agrave;n tại Căn cứ Phước Thạnh - Huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh - Tỉnh Bến Tre</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:10px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36847/co%20tu%20liem.jpg" style="width:600px" /></em></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Những h&igrave;nh ảnh nghĩa t&igrave;nh trong kh&oacute;i lửa chiến tranh &aacute;c liệt đ&oacute; vẫn c&ograve;n m&atilde;i trong t&acirc;m tr&iacute; c&aacute;c c&ocirc; chú, anh chị c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n. Đối với đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Nam (B&iacute; danh Ch&iacute;nh Trung) - Ph&oacute; Chủ nhiệm CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, kh&ocirc;ng thể qu&ecirc;n được những c&aacute;i t&igrave;nh cảm đ&oacute; đ&atilde; in s&acirc;u v&agrave;o t&acirc;m khảm về những người d&acirc;n, c&aacute;c mẹ, c&aacute;c chị đ&atilde; lo cho m&igrave;nh.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36847/MN2.jpg" style="height:336px; width:550px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Thăm v&agrave; trao tặng qu&agrave; tại x&atilde;&nbsp;Quới Sơn, huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh, tỉnh Bến Tre</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Kh&ocirc;ng kh&iacute; của những chuy&ecirc;́n đi thăm căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh thật s&ocirc;i nổi, bởi ch&iacute;nh sự h&aacute;o hức của những bạn trẻ c&ugrave;ng những c&acirc;u chuyện s&ocirc;i động của c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; gắn liền với những ng&agrave;y th&aacute;ng tuổi trẻ h&agrave;o h&ugrave;ng, từ chuyện đi đ&agrave;o địa đạo, chuyện chống c&agrave;n ở đồng bưng, đ&aacute;nh Mỹ đến chuyện v&agrave;o t&ugrave; ra kh&aacute;m, hay kỷ niệm của từng c&aacute;i t&ecirc;n, từng b&iacute; danh trong thời kh&aacute;ng chiến.</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;&nbsp; &nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Theo đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Đua - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; bồi hồi &ocirc;n lại những kỷ niệm năm th&aacute;ng hoạt động c&aacute;ch mạng tại v&ugrave;ng đất Bến Tre quật khởi trong chuyến đi thăm cứ v&agrave; tặng qu&agrave; Tết cho b&agrave; con v&ugrave;ng căn cứ c&aacute;ch mạng diễn ra tại UBND x&atilde; Quới Sơn, huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh, tỉnh Bến Tre diễn ra s&aacute;ng ng&agrave;y 24-01-2024 vừa qua.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36847/nguyen%20van%20dua.jpg" style="height:436px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Đua - Nguy&ecirc;n Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh ủy, Nguy&ecirc;n B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh thăm v&agrave; tặng qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh c&oacute; c&ocirc;ng với Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;Trong l&ograve;ng mỗi ch&uacute;ng t&ocirc;i đều ghi nhớ s&acirc;u sắc sự đ&ugrave;m bọc, chở che của b&agrave; con x&atilde; Quới Sơn n&oacute;i ri&ecirc;ng, tỉnh Bến Tre n&oacute;i chung. Ch&uacute;ng t&ocirc;i trưởng th&agrave;nh trong cuộc đấu tranh trường kỳ, gian khổ của d&acirc;n tộc đều c&oacute; sự gi&uacute;p đỡ v&ocirc; gi&aacute; của b&agrave; con&rdquo;, đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Đua ph&aacute;t biểu</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:#FF0000"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&quot;Uống nước nhớ nguồn&quot;</strong></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;c phần qu&agrave;, thư ngỏ được chuẩn bị chu đ&aacute;o, thể hiện t&igrave;nh cảm, sự tri &acirc;n của tuổi trẻ th&agrave;nh phố với c&aacute;c ba, m&aacute; phong tr&agrave;o v&agrave; nh&acirc;n d&acirc;n v&ugrave;ng cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36847/q4.jpg" style="height:366px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36847/long%20an.jpg" style="height:338px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36847/Can%20cu.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36847/Nhuan%20Duc.jpg" style="height:298px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36847/can%20cu%20TG%201.jpg" style="height:319px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36847/vinh%20long.jpg" style="height:299px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Người d&acirc;n lu&ocirc;n được Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n quan t&acirc;m s&acirc;u sắc</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ở một số căn cứ trọng điểm, quan trọng, v&ugrave;ng s&acirc;u, v&ugrave;ng xa,&nbsp;Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n tham gia c&ograve;n vận động th&ecirc;m qu&agrave; tặng cho b&agrave; con, tổ chức c&aacute;c hoạt động giao lưu, thăm hỏi, tặng qu&agrave; cho trẻ c&oacute; ho&agrave;n cảnh đặc biệt .</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Theo đồng ch&iacute; đồng ch&iacute; Đo&agrave;n Thị Kim C&uacute;c&nbsp;-&nbsp;Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chủ nhiệm&nbsp;CLB Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ việc thăm căn cứ mang một &yacute; nghĩa hết sức quan trọng nhằm gi&aacute;o dục c&aacute;c thế hệ sau n&agrave;y nhớ rằng bản th&acirc;n c&oacute; được cuộc sống như ng&agrave;y n&agrave;y l&agrave; nhờ c&ocirc;ng ơn của c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; đ&atilde; gi&uacute;p đỡ, nu&ocirc;i giấu c&aacute;c c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n gi&uacute;p cho cuộc c&aacute;ch mạng th&agrave;nh c&ocirc;ng.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Th&ocirc;ng qua những c&acirc;u chuyện, lời kể của c&aacute;c cựu c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trong chương tr&igrave;nh đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố hiểu hơn về t&igrave;nh cảm của người d&acirc;n d&agrave;nh cho c&aacute;c c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n từng v&agrave;o sinh, ra tử, từng xếp b&uacute;t nghi&ecirc;n để cầm s&uacute;ng chiến đấu. L&agrave; một c&aacute;n bộ Đo&agrave;n &quot;đi cứ&quot;,</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;đồng ch&iacute; L&ecirc; Thanh Quang (Quận Đo&agrave;n 5) cho biết bạn đ&atilde;&nbsp;được lắng nghe c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; cựu chia sẻ về những c&acirc;u chuyện trong thời kỳ kh&aacute;ng chiến chống Mỹ cứu nước v&agrave; đ</span></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">iều n&agrave;y gi&uacute;p bạn c&oacute; th&ecirc;m những chất liệu thực tiễn ể thực hiện hiệu quả c&ocirc;ng t&aacute;c gi&aacute;o dục truyền thống c&aacute;ch mạng cho thế hệ trẻ tại đơn vị.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Điểm đặc biệt năm nay, mỗi chuyến đi, tuổi trẻ th&agrave;nh phố c&ograve;n cập nhật vị tr&iacute; c&aacute;c cứ l&ecirc;n bản đồ thăm cứ của ứng dụng &ldquo;Tuổi trẻ th&agrave;nh phố B&aacute;c&rdquo; để lưu giữ những địa chỉ căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, gi&uacute;p c&aacute;c chuyến thăm cứ về sau thuận tiện hơn.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đ&atilde; trở th&agrave;nh truyền thống đẹp được duy tr&igrave; hằng năm,&nbsp;chương tr&igrave;nh&nbsp;lu&ocirc;n để lại ấn tượng tốt đẹp, thắt chặt hơn nữa t&igrave;nh cảm giữa c&aacute;n bộ Th&agrave;nh Đo&agrave;n c&aacute;c thời kỳ, giữa c&aacute;c bạn trẻ h&ocirc;m nay với Nh&acirc;n d&acirc;n c&aacute;c v&ugrave;ng căn cứ, với c&aacute;c ba m&aacute; phong tr&agrave;o, giữa hiện tại v&agrave; truyền thống, thắt chặt hơn t&igrave;nh đo&agrave;n kết của những người c&ugrave;ng chung l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng của Đảng, l&yacute; tưởng cống hiến của tuổi thanh xu&acirc;n.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Qua c&aacute;c chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh, mỗi bạn trẻ&nbsp;Th&agrave;nh phố đ&atilde; học được rất nhiều b&agrave;i học qu&yacute; gi&aacute; từ c&aacute;c ba, m&aacute;, c&ocirc; ch&uacute;&hellip;đ&oacute; l&agrave; b&agrave;i học về sự giản dị trong cuộc sống đời thường, sự lạc quan trẻ trung y&ecirc;u đời, sự thật th&agrave; chất ph&aacute;t, dũng cảm, mưu tr&iacute;&hellip; nhưng tr&ecirc;n hết l&agrave; b&agrave;i học về t&igrave;nh người.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36847/QThe.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ograve; chuyện với c&aacute;c gia đ&igrave;nh</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">Theo C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Căn cứ đầu ti&ecirc;n của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n khu S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định được h&igrave;nh th&agrave;nh khoảng th&aacute;ng 8 năm 1960, ngay sau cuộc Đồng Khởi mở ra v&ugrave;ng giải ph&oacute;ng theo sự chỉ đạo của Khu ủy, căn cứ đầu ti&ecirc;n ấy được th&agrave;nh lập do quyết định của đồng ch&iacute; B&iacute; thư v&agrave; Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n l&uacute;c bấy giờ - Anh Trần Quang Cơ (T&aacute;m Lượng) v&agrave; anh Hồ Hảo Hớn (Ba Lực), người đ&atilde; đặt bước ch&acirc;n đầu ti&ecirc;n đến khu rừng chồi ấp X&oacute;m Bưng - x&atilde; Nhuận Đức - Củ Chi, chỉ c&aacute;ch S&agrave;i G&ograve;n hơn 30km. Tuy chỉ tồn tại 6 th&aacute;ng nhưng c&oacute; &yacute; nghĩa v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng: kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p cho phong tr&agrave;o v&agrave; tổ chức c&aacute;ch mạng trong nội th&agrave;nh tho&aacute;t khỏi nguy cơ bị địch triệt ph&aacute;, m&agrave; c&ograve;n l&agrave;m cho phong tr&agrave;o kh&ocirc;i phục v&agrave; ph&aacute;t triển mạnh l&ecirc;n, đồng thời mở ra khả năng ph&aacute;t triển v&ugrave;ng hậu phương c&oacute; t&iacute;nh chiến lược cho phong tr&agrave;o c&aacute;ch mạng đ&ocirc; thị. Từ đ&acirc;y h&agrave;ng loạt c&aacute;c căn cứ kh&aacute;c được mở ra, suốt qu&aacute; tr&igrave;nh cuộc kh&aacute;ng chiến vừa gắn với chỉ đạo của tr&ecirc;n, vừa b&aacute;m chặt phong tr&agrave;o trong đ&ocirc; thị với nhiều loại h&igrave;nh v&agrave; chức năng đa dạng phục vụ đắc lực cho phong tr&agrave;o như: đảm bảo tốt sự chỉ đạo th&ocirc;ng suốt kịp thời, điều lắng c&aacute;n bộ mở lớp huấn luyện, đ&agrave;o tạo, triển khai nghị quyết t&iacute;ch trữ kho t&agrave;ng phương tiện, vũ kh&iacute; đ&aacute;nh địch... trong bất cứ t&igrave;nh huống n&agrave;o.&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">Căn cứ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; nhận được sự gi&uacute;p đỡ của người d&acirc;n v&ugrave;ng căn cứ, người d&acirc;n đ&atilde; cưu mang, che giấu, hỗ trợ c&aacute;n bộ căn cứ. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, sự gi&uacute;p đỡ đ&atilde; trở th&agrave;nh &acirc;n t&igrave;nh s&acirc;u nặng của Đảng, mặt trận, đo&agrave;n thể c&aacute;c cấp, c&aacute;c đồng ch&iacute; bộ đội, d&acirc;n qu&acirc;n du k&iacute;ch địa phương, đặc biệt trực tiếp l&agrave; x&atilde;, ấp đ&atilde; hết l&ograve;ng g&oacute;p sức tạo điều kiện x&acirc;y dựng căn cứ thuận tiện v&agrave; an to&agrave;n nhất, cung cấp người ưu t&uacute;, kể cả c&aacute;n bộ Đảng vi&ecirc;n, lực lượng vũ trang cho c&ocirc;ng việc bảo vệ quản l&yacute; căn cứ, cung cấp người cho c&ocirc;ng t&aacute;c b&agrave;n đạp giao li&ecirc;n, giữ g&igrave;n b&iacute; mật, phối hợp c&ugrave;ng chiến đấu bảo vệ mỗi khi địch c&agrave;n qu&eacute;t đ&aacute;nh ph&aacute; căn cứ, sẵn s&agrave;ng chấp nhận hy sinh.&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:justify">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tin: MINH NHẬT</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh Đo&agrave;n</strong></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;