Bùng nổ sức trẻ với Tháng Thanh niên năm 2024, chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024 với chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng&rdquo; từ ng&agrave;y 24-02 đến 31-3 với nhiều nội dung, c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thiết thực, &yacute; nghĩa.</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024 được tổ chức hướng đến kỷ niệm 93 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26-3-1931 - 26-3-2024); kỷ niệm 110 năm ng&agrave;y sinh đồng ch&iacute; L&yacute; Tự Trọng (20-10-1914 - 20-10-2024); hưởng ứng c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng kỷ niệm 50 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025); ch&agrave;o mừng Đại hội Hội LHTN Việt Nam c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố lần thứ IX nhiệm kỳ 2024 - 2029; Nhằm ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ th&agrave;nh phố trong tham gia phục hồi v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, bảo vệ Tổ quốc; tạo m&ocirc;i trường cho thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện, cống hiến, trưởng th&agrave;nh, vận dụng v&agrave; ph&aacute;t huy c&aacute;c cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch theo Nghị quyết 98/2023/QH15 ng&agrave;y 24-6-2023 của Quốc hội về th&iacute; điểm một số cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Nghị quyết 61/NQ-HĐND ng&agrave;y 09-12-2022 của Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố về ph&aacute;t triển thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2022 - 2030.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36860/Anh%20bia%20Thang%20Thanh%20nien.jpg" style="height:229px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024 sẽ diễn ra với nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc, nội dung &yacute; nghĩa của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố B&aacute;c</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024 x&aacute;c lập 07 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thanh ni&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đ&oacute; l&agrave; những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc&nbsp;của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố ch&agrave;o mừng kỷ niệm 50 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025):</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">(1) C&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;S&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n - Con s&ocirc;ng của Th&agrave;nh phố t&ocirc;i&rdquo;: Thực hiện v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh giai đoạn 2: số h&oacute;a bản đồ điện tử &ldquo;S&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n - Con s&ocirc;ng của Th&agrave;nh phố t&ocirc;i&rdquo; phục vụ tuy&ecirc;n truyền về c&aacute;c địa chỉ đỏ, di t&iacute;ch lịch sử, văn ho&aacute; dọc s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n; triển khai hoạt động ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố tham gia bảo vệ m&ocirc;i trường, t&ocirc;n tạo v&agrave; ph&aacute;t triển cảnh quan s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">(2) C&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Lịch sử Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 1975 đến nay&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">(3) C&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Cổng dữ liệu mở thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">(4) C&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Cải tạo cảnh quan tuyến đường V&otilde; Ch&iacute; C&ocirc;ng, Th&agrave;nh phố Thủ Đức&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">(5) C&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Ph&ograve;ng truyền thống Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trực tuyến&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">(6) C&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Tr&ugrave;ng tu Di t&iacute;ch lịch sử n&uacute;i Dinh tại x&atilde; T&acirc;n H&ograve;a, huyện T&acirc;n Th&agrave;nh, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">(7) C&ocirc;ng tr&igrave;nh &ldquo;Bảng th&ocirc;ng tin giới thiệu tại Căn cứ c&aacute;ch mạng Khu ủy S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định (Y4), tại x&atilde; T&acirc;n Ph&uacute; T&acirc;y, huyện Mỏ C&agrave;y Bắc, tỉnh Bến Tre&rdquo;.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Đề ra hệ thống 11 chỉ ti&ecirc;u với nhiều nội dung cụ thể</strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">(1) Mỗi cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức &iacute;t nhất 01 hoạt động th&uacute;c đẩy đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p 1.000 &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến nhằm tham mưu thực hiện c&oacute; hiệu lực, hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15 ng&agrave;y 24/6/2023 của Quốc hội về th&iacute; điểm một số cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh.&nbsp;</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">(2) Mỗi cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức &iacute;t nhất 01 &ldquo;H&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn&rdquo; đến thăm căn cứ c&aacute;ch mạng của Th&agrave;nh Đo&agrave;n, bia tưởng niệm, di t&iacute;ch lịch sử gắn với Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">(3) Tiếp tục đảm bảo 100% c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, 80% thanh ni&ecirc;n được học tập, qu&aacute;n triệt, tuy&ecirc;n truyền, phổ biến nghị quyết, chủ trương của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước v&agrave; nghị quyết, kết luận, chủ trương của Đo&agrave;n, Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội kh&oacute;a XV về th&iacute; điểm cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">(4) Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Thủ Đức, c&aacute;c Quận - Huyện Đo&agrave;n c&oacute; &iacute;t nhất 01 hoạt động hỗ trợ m&ocirc; h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n l&agrave;m kinh tế hiệu quả; mỗi Huyện Đo&agrave;n hỗ trợ giới thiệu &iacute;t nhất 01 sản phẩm đăng k&yacute; tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;Mỗi x&atilde; một sản phẩm - OCOP&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">(5) Mỗi cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức &iacute;t nhất 01 hoạt động tham gia x&acirc;y dựng đ&ocirc; thị văn minh, n&ocirc;ng th&ocirc;n mới tại địa phương, đơn vị. C&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố ph&aacute;t động trồng mới &iacute;t nhất 40.000 c&acirc;y xanh.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">(6) 100% Quận - Huyện Đo&agrave;n, Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Thủ Đức v&agrave; tương đương tổ chức hoạt động hưởng ứng chương tr&igrave;nh &ldquo;Mỗi Thanh ni&ecirc;n 10.000 bước ch&acirc;n mỗi ng&agrave;y&rdquo;, &ldquo;Những bước ch&acirc;n v&igrave; cộng đồng&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">(7) Hỗ trợ 25.000 thanh thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">(8) Ph&aacute;t triển mới &iacute;t nhất 25.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n, phấn đấu th&agrave;nh lập 50 tổ chức Đo&agrave;n - Hội tại c&aacute;c doanh nghiệp ngo&agrave;i khu vực nh&agrave; nước, đơn vị sự nghiệp ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">(9) Phấn đấu &iacute;t nhất 250 đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; được kết nạp v&agrave;o Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">(10) 100% cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức &iacute;t nhất 01 hoạt động t&igrave;nh nguyện cấp cơ sở, hưởng ứng c&aacute;c ng&agrave;y cao điểm do Trung ương Đo&agrave;n, Th&agrave;nh Đo&agrave;n ph&aacute;t động, phấn đấu 500.000 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n được tham gia c&aacute;c hoạt động t&igrave;nh nguyện do tổ chức Đo&agrave;n, Hội tổ chức trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n 2024.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">(11) Tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng Lễ hội Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (Ho Chi Minh City Youth Fest) lần thứ 4 - năm 2024, thu h&uacute;t &iacute;t nhất 50.000 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia c&aacute;c nội dung hoạt động.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Một số hoạt động cao điểm</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"> (Phụ lục đ&iacute;nh k&egrave;m).</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Lễ khởi động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n v&agrave; ra qu&acirc;n chương tr&igrave;nh &ldquo;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&rdquo; lần thứ 15 - năm 2024 diễn ra v&agrave;o l&uacute;c 07g30 ng&agrave;y 24-02 (Thứ Bảy) tại khu vực Đường nội khu trước cổng C&ocirc;ng vi&ecirc;n B&igrave;nh Ph&uacute; (Đường B&igrave;nh Ph&uacute;, Phường 11, Quận 6).</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Sau Lễ khởi động, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố sẽ tham gia nhiều hoạt động thiết thực:</span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">- Tham gia chương tr&igrave;nh &ldquo;Ng&agrave;y thứ Bảy t&igrave;nh nguyện&rdquo; trong c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức trẻ hỗ trợ nh&acirc;n d&acirc;n về thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh;&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">- Triển khai Đội h&igrave;nh Tr&iacute; thức trẻ t&igrave;nh nguyện hỗ trợ chuyển đổi số trong khu vực c&ocirc;ng; Khai giảng kh&oacute;a học &ldquo;N&acirc;ng cao năng lực số&rdquo; d&agrave;nh cho người d&acirc;n;&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">- Hoạt động sơn vẽ mảng tường xanh gắn với nội dung tuy&ecirc;n truyền bảo vệ m&ocirc;i trường tại khu vực Hẻm 63 (Đường L&yacute; Chi&ecirc;u Ho&agrave;ng Phường 10, Quận 6);&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">- Dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan m&ocirc;i trường tại khu vực gầm cầu Rạch C&acirc;y (Phường 10, Quận 6);&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">- Kết nạp 50 đo&agrave;n vi&ecirc;n mới tại Khu tưởng niệm căn cứ Hố Bần (Phường 10, Quận 6);&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">- Tổ chức tập huấn kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội d&agrave;nh cho thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n với nội dung &ldquo;Quản l&yacute; chi ti&ecirc;u c&aacute; nh&acirc;n&rdquo; tại Khu lưu tr&uacute; văn ho&aacute; số 33 (35/6A Nguyễn Văn Lu&ocirc;ng, Phường 10, Quận 6);&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">- Ng&agrave;y hội &ldquo;Thầy thuốc trẻ Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c t&igrave;nh nguyện v&igrave; sức khỏe cộng đồng&rdquo; lần 1 năm 2024; Chương tr&igrave;nh tuy&ecirc;n dương &ldquo;Thầy thuốc trẻ ti&ecirc;u biểu Quận 6&rdquo; năm 2024; Hoạt động thăm kh&aacute;m sức khỏe cho c&aacute;c em thiếu nhi của trường Hy Vọng tại Bệnh viện Quận 6 (Số 2D Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6).</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">- Tổ chức s&acirc;n chơi khoa học, chuyến xe c&ocirc;ng nghệ cho thanh thiếu nhi; Hoạt động c&agrave;i đặt, vệ sinh m&aacute;y t&iacute;nh cho người d&acirc;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n; Tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Tự h&agrave;o thương hiệu Việt&rdquo; hưởng ứng cuộc vận động &ldquo;Người Việt Nam ưu ti&ecirc;n d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt Nam&rdquo; năm 2024 tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n B&igrave;nh Ph&uacute; (Đường B&igrave;nh Ph&uacute;, Phường 11, Quận 6).</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">- Trao tặng s&acirc;n chơi cho đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tại trường Tiểu học Kim Đồng, Quận 6.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">- C&ugrave;ng với c&aacute;c hoạt động ra qu&acirc;n triển khai của cấp Th&agrave;nh, c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng sẽ đồng loạt tổ chức c&aacute;c hoạt động hưởng ứng thực hiện Lễ Khởi động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024 trong ng&agrave;y 24-02.</span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Mời xem phụ lục đ&iacute;nh k&egrave;m chi tiết tại: </strong><a href="https://bit.ly/TTBC-ThangThanhnien2024" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 14px; text-align: justify; text-decoration-line: none;"><strong>bit.ly/TTBC-ThangThanhnien2024</strong></a></p> <p style="text-align: justify;"><strong>Để biết th&ecirc;m chi tiết, xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px"> Đồng ch&iacute; Đặng Nguyễn Xu&acirc;n Trọng - C&aacute;n bộ Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Điện thoại: 0364.838.787; Email: thongtinbaochitphcm@gmail.com</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THẠCH ANH</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;