Ký kết triển khai hoạt động thực tập sư phạm cho sinh viên tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhằm ph&aacute;t huy chuy&ecirc;n m&ocirc;n của sinh vi&ecirc;n Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong việc thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh trị gắn với ph&aacute;t triển kinh tế, văn ho&aacute;, x&atilde; hội tại c&aacute;c khu vực kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; triển khai Kế hoạch kết hợp với Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; UBND Huyện Cần Giờ về việc tổ chức hoạt động thực tập tốt nghiệp sư phạm cho sinh vi&ecirc;n tại X&atilde; đảo Thạnh An - Huyện Cần Giờ trong năm học 2023 - 2024.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36863/DHSP.png" style="height:345px; width:600px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh, UBND huyện Cần Giờ v&agrave; Trường đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh k&yacute; kết việc thực tập sư phạm cho sinh vi&ecirc;n tại x&atilde; đảo Thạnh An - Ảnh: C&Ocirc;NG TRIỆU (TTO)</em></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố khởi động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024 của Năm thanh ni&ecirc;n T&igrave;nh nguyện c&ugrave;ng tuổi trẻ cả nước, việc k&yacute; kết Kế hoạch li&ecirc;n tịch giữa Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n huyện Cần Giờ với Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức hoạt động thực tập sư phạm cho sinh vi&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, cụ thể l&agrave; sinh vi&ecirc;n thực tập Trường Đại học Sư phạm&nbsp;</span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">TP. Hồ Ch&iacute; Minh tại x&atilde; đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ năm học 2023 - 2024 l&agrave; một hoạt động đặc biệt &yacute; nghĩa. Hoạt động n&agrave;y kh&ocirc;ng chỉ tạo điều kiện kiến tập, thực tập n&acirc;ng cao năng lực chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; kỹ năng nghề nghiệp gắn với nhu cầu việc l&agrave;m sau khi tốt nghiệp của sinh vi&ecirc;n, m&agrave; c&ograve;n ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch, tinh thần t&igrave;nh nguyện gắn với chuy&ecirc;n m&ocirc;n, qua đ&oacute; kết nối, tạo nguồn gi&aacute;o vi&ecirc;n trẻ tăng cường cho c&aacute;c trường tại Thạnh An - x&atilde; đảo duy nhất của TP. Hồ Ch&iacute; Minh, c&oacute; vai tr&ograve;, vị tr&iacute; quan trọng trong an ninh, ch&iacute;nh trị, ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của huyện Cần Giờ n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; của TP. Hồ Ch&iacute; Minh n&oacute;i chung.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ph&aacute;t biểu khai mạc, </span></span><span style="background-color:rgb(255, 255, 255); color:rgb(51, 51, 51); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">GS,TS. Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;</span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">gửi lời cảm ơn s&acirc;u sắc đến Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n huyện Cần Giờ v&igrave; sự tin tưởng gửi gắm của l&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố cho nh&agrave; trường trong nhiệm vụ lần n&agrave;y, c&ugrave;ng với đ&oacute; xin gửi gắm v&agrave; san sẻ những c&ocirc;ng việc chung với l&atilde;nh đạo Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố, l&atilde;nh đạo huyện Cần Giờ. Thầy Hiệu trưởng cho biết: &quot;Đ&acirc;y l&agrave; kỳ thực tập sư phạm hết sức c&oacute; &yacute; nghĩa, đ&aacute;nh dấu cho sự khởi đầu của h&agrave;nh tr&igrave;nh &ldquo;lan tỏa gi&aacute; trị con chữ&rdquo; tại mảnh đất Cần Giờ th&acirc;n thương.&quot;<br /> Thực tập l&agrave; một kh&acirc;u quan trọng trong qu&aacute; tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, trong những năm qua, Trường Đại học Sư phạm TPHCM đ&atilde; v&agrave; đang kh&ocirc;ng ngừng mở rộng mạng lưới c&aacute;c cơ sở, đối t&aacute;c li&ecirc;n kết để triển khai hoạt động thực tập của sinh vi&ecirc;n. Sự tham gia ng&agrave;y c&agrave;ng nhiều của c&aacute;c hệ thống gi&aacute;o dục ngo&agrave;i c&ocirc;ng lập c&oacute; yếu tố quốc tế, c&aacute;c hiệp hội, tập đo&agrave;n, doanh nghiệp&hellip; đ&atilde; gi&uacute;p Nh&agrave; trường kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao chất lượng đ&agrave;o tạo. C&ugrave;ng với đ&oacute;, sự tr&aacute;ch nhiệm, khẩn trương từ Hội Sinh vi&ecirc;n Th&agrave;nh phố v&agrave; tinh thần ủng hộ của UBND huyện Cần Giờ l&agrave; một nguồn động lực kh&ocirc;ng thể thiếu để gi&uacute;p trường tạo ra đội h&igrave;nh thực tập sư phạm đặc biệt - những đại sứ của trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh đến với x&atilde; đảo lần n&agrave;y.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ k&yacute; kết kế hoạch phối hợp, đại diện l&atilde;nh đạo ba đơn vị, đồng ch&iacute;&nbsp;Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, đồng ch&iacute; Nguyễn Ngọc Xu&acirc;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Huyện ủy, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n huyện Cần Giờ v&agrave; GS.TS. Huỳnh Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; c&ugrave;ng k&yacute; kết kế hoạch phối hợp về việc triển khai cho sinh vi&ecirc;n năm thứ 4 ng&agrave;nh Gi&aacute;o dục Tiểu học, Gi&aacute;o dục Mầm non đang học tập tại Trường tham gia thực tập tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; Thạnh An, huyện Cần Giờ trong thời gian từ ng&agrave;y 28/02/2024 đến ng&agrave;y 10/5/2024.</span></span></p> <p><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Bản k&yacute; kết kế hoạch hợp t&aacute;c l&agrave; cơ sở để ba b&ecirc;n c&ugrave;ng x&acirc;y dựng kế hoạch hợp t&aacute;c chi tiết nhằm khai th&aacute;c c&oacute; hiệu quả nguồn nh&acirc;n lực sư phạm từ trường đến với địa phương, hỗ trợ trong h&agrave;nh tr&igrave;nh của đội h&igrave;nh sinh vi&ecirc;n thực tập để đạt được c&aacute;c mục ti&ecirc;u đ&atilde; đề ra. Tại buổi lễ, l&atilde;nh đạo ba đơn vị b&agrave;y tỏ niềm vui mừng v&agrave; tin tưởng sự kiện k&yacute; kết ghi nhớ hợp t&aacute;c sẽ mở ra cơ hội cho sự ph&aacute;t triển về mặt gi&aacute;o dục tại x&atilde; đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ v&agrave; đề nghị sau khi bản thỏa thuận hợp t&aacute;c được k&yacute; kết, c&aacute;c đơn vị trực thuộc c&oacute; li&ecirc;n quan của ba b&ecirc;n sẽ x&uacute;c tiến cho c&aacute;c hoạt động tiếp theo được diễn ra tốt đẹp.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36863/2.png" style="height:335px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n Nguyễn Phạm Duy Trang tặng qu&agrave; cho nh&oacute;m sinh vi&ecirc;n thực tập, hưởng ứng cuộc vận động &quot;Tự h&agrave;o một dải non s&ocirc;ng&quot; - Ảnh: C&Ocirc;NG TRIỆU (TTO)</em></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">KH&Aacute;NH AN</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;