[Tin ảnh] Sôi nổi các hoạt động vì an sinh xã hội khởi động tháng Thanh niên 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm 2024 với chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng&rdquo; Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024 sẽ l&agrave; cột mốc khởi động cho những hoạt động s&ocirc;i nổi, thiết thực v&agrave; hiệu quả của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện chủ đề c&ocirc;ng t&aacute;c &ldquo;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo;.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến dự lễ khởi động c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Duy Trang - B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng ch&iacute; Nguyễn Xu&acirc;n Thọ - UVBCH, Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; Đ&ocirc; thị Trung ương Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Nguyễn Phước Lộc - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh uỷ; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đại diện Quận ủy - UBND Quận 6.&nbsp;</span></span></span></p> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36864/SVVN 7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"> <p dir="ltr"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng 24/2 tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n B&igrave;nh Ph&uacute; (quận 6), Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Lễ khởi động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024 thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đến tham dự.</span></span></span></em></p> <p dir="ltr"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36864/SVVN 12.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></em></p> <div> <p dir="ltr"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Lấy chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng&rdquo; Th&aacute;nh thanh ni&ecirc;n 2024 sẽ c&oacute; nhiều hoạt động, phần việc &yacute; nghĩa v&agrave; thiết thực sẽ được tuổi trẻ th&agrave;nh phố chung tay thực hiện. Chương tr&igrave;nh hoạt động sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 24-2 đến 31-3.</span></span></span></em></p> <div><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36864/SVVN 6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></div> <div> <p dir="ltr"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại lễ khởi động, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố cho biết: Bằng tất cả tinh thần, &yacute; ch&iacute; v&agrave; nhiệt huyết của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u, Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024 sẽ l&agrave; cột mốc khởi động cho những hoạt động s&ocirc;i nổi, thiết thực v&agrave; hiệu quả. Đồng thời tạo n&ecirc;n một m&ocirc;i trường c&oacute; nhiều h&agrave;nh động v&agrave; phong tr&agrave;o s&ocirc;i nổi thi đua học tập trong thanh thiếu ni&ecirc;n, g&oacute;p phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh tế x&atilde; hội của th&agrave;nh phố năm 2024.</span></span></span></em></p> <div><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36864/SVVN 8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></div> <div> <p dir="ltr"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại lễ khởi động, ban tổ chức chương tr&igrave;nh cũng đ&atilde; d&agrave;nh tặng 50 phần qu&agrave; d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; 30 phần qu&agrave; cho thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 6.</span></span></span></em></p> <p><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36864/SVVN 4.jpg" style="height:400px; width:600px" /><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho c&aacute;c hoạt động của chương tr&igrave;nh Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện trong năm 2024 v&agrave; tổ chức hiệu quả hoạt động chuyển đổi số, gắn với chuyển giao khoa học, c&ocirc;ng nghệ trong sản xuất cho c&aacute;c địa phương, đơn vị. Trong lễ khởi động Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ tiến h&agrave;nh k&yacute; kết phối hợp với Lữ đo&agrave;n 125 Hải Qu&acirc;n v&agrave; Ban Quản l&yacute; Rừng Ph&ograve;ng hộ Cần Giờ.</span></span></span></em></p> <p><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36864/SVVN 5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></em></p> <p dir="ltr"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, chương tr&igrave;nh Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện nhận được sự quan t&acirc;m v&agrave; đồng h&agrave;nh từ c&aacute;c Bệnh viện th&ocirc;ng qua hoạt động hỗ trợ v&agrave; chăm s&oacute;c sức khỏe cho người d&acirc;n ở một số địa phương kh&oacute; khăn.</span></span></span></em></p> <div><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36864/SVVN 13.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></div> <div> <p dir="ltr"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Sau Lễ khởi động, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố sẽ ra qu&acirc;n, tham gia nhiều hoạt động tại cơ sở. Tại khu tưởng niệm căn cứ Hố Bần, chương tr&igrave;nh đ&atilde; thực hiện lễ kết nạp 50 đo&agrave;n vi&ecirc;n mới cho chi đo&agrave;n D&acirc;n qu&acirc;n phường 12, quận 6.&nbsp;</span></span></span></em></p> <div><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36864/SVVN 14.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></div> <div> <p dir="ltr"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng thời, trao tặng 50 c&acirc;y xanh, 20 bộ b&igrave;nh chữa ch&aacute;y v&agrave; bảng ti&ecirc;u lệnh, 200 cờ Tổ quốc cho người d&acirc;n tại chung cư B&igrave;nh Ph&uacute;.</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">HỒNG PHONG</span></strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;