[Tin ảnh] Sôi nổi các hoạt động vì an sinh xã hội khởi động tháng Thanh niên 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Năm 2024 với chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng&rdquo; Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024 sẽ l&agrave; cột mốc khởi động cho những hoạt động s&ocirc;i nổi, thiết thực v&agrave; hiệu quả của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP. Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện chủ đề c&ocirc;ng t&aacute;c &ldquo;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo;.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến dự lễ khởi động c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Duy Trang - B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; đồng ch&iacute; Nguyễn Xu&acirc;n Thọ - UVBCH, Ph&oacute; Ban Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; Đ&ocirc; thị Trung ương Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Nguyễn Phước Lộc - Ph&oacute; B&iacute; thư, Trưởng Ban Tổ chức Th&agrave;nh uỷ; đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh; đại diện Quận ủy - UBND Quận 6.&nbsp;</span></span></span></p> <div>&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36864/SVVN 7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"> <p dir="ltr"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng 24/2 tại C&ocirc;ng vi&ecirc;n B&igrave;nh Ph&uacute; (quận 6), Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức Lễ khởi động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024 thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đến tham dự.</span></span></span></em></p> <p dir="ltr"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36864/SVVN 12.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></em></p> <div> <p dir="ltr"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Lấy chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng&rdquo; Th&aacute;nh thanh ni&ecirc;n 2024 sẽ c&oacute; nhiều hoạt động, phần việc &yacute; nghĩa v&agrave; thiết thực sẽ được tuổi trẻ th&agrave;nh phố chung tay thực hiện. Chương tr&igrave;nh hoạt động sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 24-2 đến 31-3.</span></span></span></em></p> <div><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36864/SVVN 6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></div> <div> <p dir="ltr"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại lễ khởi động, đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố cho biết: Bằng tất cả tinh thần, &yacute; ch&iacute; v&agrave; nhiệt huyết của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u, Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024 sẽ l&agrave; cột mốc khởi động cho những hoạt động s&ocirc;i nổi, thiết thực v&agrave; hiệu quả. Đồng thời tạo n&ecirc;n một m&ocirc;i trường c&oacute; nhiều h&agrave;nh động v&agrave; phong tr&agrave;o s&ocirc;i nổi thi đua học tập trong thanh thiếu ni&ecirc;n, g&oacute;p phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kinh tế x&atilde; hội của th&agrave;nh phố năm 2024.</span></span></span></em></p> <div><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36864/SVVN 8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></div> <div> <p dir="ltr"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại lễ khởi động, ban tổ chức chương tr&igrave;nh cũng đ&atilde; d&agrave;nh tặng 50 phần qu&agrave; d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n v&agrave; 30 phần qu&agrave; cho thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 6.</span></span></span></em></p> <p><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36864/SVVN 4.jpg" style="height:400px; width:600px" /><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho c&aacute;c hoạt động của chương tr&igrave;nh Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện trong năm 2024 v&agrave; tổ chức hiệu quả hoạt động chuyển đổi số, gắn với chuyển giao khoa học, c&ocirc;ng nghệ trong sản xuất cho c&aacute;c địa phương, đơn vị. Trong lễ khởi động Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ tiến h&agrave;nh k&yacute; kết phối hợp với Lữ đo&agrave;n 125 Hải Qu&acirc;n v&agrave; Ban Quản l&yacute; Rừng Ph&ograve;ng hộ Cần Giờ.</span></span></span></em></p> <p><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36864/SVVN 5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></em></p> <p dir="ltr"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, chương tr&igrave;nh Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện nhận được sự quan t&acirc;m v&agrave; đồng h&agrave;nh từ c&aacute;c Bệnh viện th&ocirc;ng qua hoạt động hỗ trợ v&agrave; chăm s&oacute;c sức khỏe cho người d&acirc;n ở một số địa phương kh&oacute; khăn.</span></span></span></em></p> <div><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36864/SVVN 13.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></div> <div> <p dir="ltr"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Sau Lễ khởi động, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố sẽ ra qu&acirc;n, tham gia nhiều hoạt động tại cơ sở. Tại khu tưởng niệm căn cứ Hố Bần, chương tr&igrave;nh đ&atilde; thực hiện lễ kết nạp 50 đo&agrave;n vi&ecirc;n mới cho chi đo&agrave;n D&acirc;n qu&acirc;n phường 12, quận 6.&nbsp;</span></span></span></em></p> <div><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36864/SVVN 14.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></div> <div> <p dir="ltr"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng thời, trao tặng 50 c&acirc;y xanh, 20 bộ b&igrave;nh chữa ch&aacute;y v&agrave; bảng ti&ecirc;u lệnh, 200 cờ Tổ quốc cho người d&acirc;n tại chung cư B&igrave;nh Ph&uacute;.</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">HỒNG PHONG</span></strong></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;