TP. Hồ Chí Minh khởi động Tháng thanh niên 2024 tình nguyện vì cộng đồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:14px">(TTO) Hơn 1.000 bạn trẻ TP.HCM đ&atilde; tham gia c&aacute;c hoạt động ra qu&acirc;n Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n 2024 chủ đề &quot;Thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng&quot;.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36866/PBT%20Minh%20Hai.png" style="height:387px; width:600px" /></span></strong></p> <div class="detail-cmain" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; padding-bottom: 24px; border-bottom: 1px solid rgb(242, 242, 242); margin-bottom: 24px; font-family: Roboto; font-size: 14px;"> <div class="detail-content afcbc-body" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; font-size: 17px; line-height: 30px; color: rgb(34, 34, 34); max-width: 100%;"> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="wrapper-inimage-pos-sponsor-0" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="in-images" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="zone-joqxux31" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="share-joqxuxkg" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="placement-josbvfxe" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"> <div id="banner-joqxux31-josbvgf9" style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; min-height: 0px; min-width: 0px;"> <div id="slot-1-joqxux31-josbvgf9" style="text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px; text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM Ng&ocirc; Minh Hải trao hoa v&agrave; cờ Tổ quốc cho b&agrave; con ở chung cư B&igrave;nh Ph&uacute; (quận 6) tại lễ ra qu&acirc;n Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n 2024</span></em></div> <div style="-webkit-font-smoothing: antialiased; text-rendering: geometricprecision; box-sizing: border-box; outline: 0px;"><strong><span style="font-size:14px"><a href="https://tuoitre.vn/thang-thanh-nien.html" title="tháng thanh niên">Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n</a>&nbsp;2024 diễn ra từ ng&agrave;y 24-2&nbsp;đến 31-3 với nhiều nội dung, c&ocirc;ng tr&igrave;nh khơi sức trẻ x&acirc;y dựng cộng đồng tốt đẹp hơn.</span></strong></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n Nguyễn Phạm Duy Trang, Ph&oacute; b&iacute; thư Th&agrave;nh ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc, Trưởng Ban D&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy Nguyễn Mạnh Cường c&ugrave;ng nhiều l&atilde;nh đạo c&aacute;c ban, ng&agrave;nh TP.HCM tham dự lễ ra qu&acirc;n tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n B&igrave;nh Ph&uacute; (quận 6).</span></p> <h2 style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Lan tỏa cuộc vận động &quot;TP.HCM - th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&quot;</span></strong></h2> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM Ng&ocirc; Minh Hải n&oacute;i năm nay đ&aacute;nh dấu h&agrave;nh tr&igrave;nh 20 năm Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n to&agrave;n quốc. Chọn quận 6 ra qu&acirc;n bởi đ&acirc;y l&agrave; v&ugrave;ng đất mở, nơi giao lưu kết nối giữa nội th&agrave;nh với c&aacute;c tỉnh Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">TP.HCM x&aacute;c lập 11 chỉ ti&ecirc;u, đồng thời khởi động v&agrave; tiếp tục thực hiện năm hoạt động trọng t&acirc;m để tuổi trẻ th&agrave;nh phố ch&agrave;o mừng kỷ niệm 50 năm giải ph&oacute;ng miền Nam thống nhất đất nước (30-4).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">&quot;Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n 2024 l&agrave; cột mốc khởi động những hoạt động s&ocirc;i nổi, thiết thực v&agrave; hiệu quả của Đo&agrave;n thực hiện chủ đề &quot;Năm thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&quot;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuổi trẻ th&agrave;nh phố thể hiện t&iacute;nh xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện v&igrave; sự ph&aacute;t triển của th&agrave;nh phố, ti&ecirc;n phong tham gia cuộc vận động &quot;TP.HCM - th&agrave;nh phố t&ocirc;i y&ecirc;u&quot; hướng tới ch&agrave;o mừng 50 năm giải ph&oacute;ng miền Nam thống nhất đất nước&quot;, anh Minh Hải nhấn mạnh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, chương tr&igrave;nh đ&atilde; trao 50 phần qu&agrave; cho c&aacute;c bạn c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn v&agrave; thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM cũng trao nguồn lực hơn 2,1 tỉ đồng cho Quận Đo&agrave;n 6 thực hiện những phần việc v&igrave; cộng đồng.</span></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087569358991850151563.jpeg" rel="nofollow" target="_blank"><img alt="Chương trình chăm lo cho thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19&nbsp;" id="img_685714386621612032" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087569358991850151563.jpeg" style="height:404px; vertical-align:top; width:605px" title="TP.HCM khởi động Tháng thanh niên 2024 tình nguyện vì cộng đồng- Ảnh 2." /></a></span></div> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Chương tr&igrave;nh chăm lo cho thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19</span></em></p> <h3><strong><span style="font-size:14px">L&agrave;m ngay những phần việc x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường xanh</span></strong></h3> <div id="InreadPc"> <div id="zone-jnvk0c1v"> <div id="share-jnvk0cro" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại lễ khởi động, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP.HCM đ&atilde; xuất qu&acirc;n chương tr&igrave;nh &quot;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện TP.HCM&quot; năm 2024. 30 đội h&igrave;nh đ&atilde; ra mắt thực hiện nhiều nội dung t&igrave;nh nguyện xuy&ecirc;n suốt năm nay.</span></div> </div> </div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngay trong ng&agrave;y xuất qu&acirc;n, chương tr&igrave;nh đ&atilde; tặng 5.000 con vịt biển giống cho khối lực lượng vũ trang. Chương tr&igrave;nh cũng tiếp nhận nguồn lực từ c&aacute;c bệnh viện kh&aacute;m chữa bệnh miễn ph&iacute; cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn sắp tới.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn cũng thực hiện một số hoạt động: hướng dẫn ph&ograve;ng ch&aacute;y, chữa ch&aacute;y, tho&aacute;t hiểm; x&acirc;y dựng g&oacute;c xanh thanh ni&ecirc;n; trao tặng cờ Tổ quốc; trang bị bộ b&igrave;nh xịt v&agrave; ti&ecirc;u lệnh ph&ograve;ng ch&aacute;y chữa ch&aacute;y; tặng c&acirc;y xanh cho c&aacute;c hộ d&acirc;n tại chung cư B&igrave;nh Ph&uacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng với đ&oacute;, dọn vệ sinh, cải tạo cảnh quan m&ocirc;i trường tại gầm cầu Rạch C&acirc;y; tập huấn kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội cho c&ocirc;ng nh&acirc;n về quản l&yacute; chi ti&ecirc;u c&aacute; nh&acirc;n tại khu lưu tr&uacute; văn h&oacute;a 33.</span></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087569359271656851396.jpeg" rel="nofollow" target="_blank"><img alt="Trao cờ xuất quân cho chương trình &amp;quot;Trí thức khoa học trẻ tình nguyện TP.HCM&amp;quot; năm 2024&nbsp;" id="img_685713068836388864" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087569359271656851396.jpeg" style="height:407px; width:610px" /></a></span></div> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Trao cờ xuất qu&acirc;n cho chương tr&igrave;nh &quot;Tr&iacute; thức khoa học trẻ t&igrave;nh nguyện TP.HCM&quot; năm 2024</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngo&agrave;i ra, s&acirc;n chơi khoa học, chuyến xe c&ocirc;ng nghệ cũng thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo thanh thiếu nhi tham gia. C&aacute;c bạn hỗ trợ c&agrave;i đặt, vệ sinh m&aacute;y t&iacute;nh cho người d&acirc;n, tổ chức hội thi &quot;Tự h&agrave;o thương hiệu Việt&quot; hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu ti&ecirc;n d&ugrave;ng h&agrave;ng Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời, ng&agrave;y hội &quot;Thanh ni&ecirc;n với văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&quot; 2024 chủ đề &quot;Ứng dụng chuyển đổi số trong tuy&ecirc;n truyền văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&quot; diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Song song đ&oacute;, c&aacute;c bạn cũng ra qu&acirc;n đồng loạt b&oacute;c gỡ quảng c&aacute;o sai quy định tại nhiều nơi, hưởng ứng Năm an to&agrave;n giao th&ocirc;ng 2024.</span></p> <div id="ObjectBoxContent_1708756296172" style="margin-left:auto;"> <div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh hướng tới 50 năm thống nhất đất nước</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- &quot;S&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n - Con s&ocirc;ng của TP t&ocirc;i&quot; giai đoạn 2 số h&oacute;a bản đồ điện tử về c&aacute;c địa chỉ đỏ, di t&iacute;ch lịch sử - văn h&oacute;a dọc s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n, ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia bảo vệ m&ocirc;i trường, t&ocirc;n tạo v&agrave; ph&aacute;t triển cảnh quan s&ocirc;ng S&agrave;i G&ograve;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Lịch sử Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.HCM giai đoạn 1975 đến nay.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Cổng dữ liệu mở thanh ni&ecirc;n TP.HCM.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Cải tạo cảnh quan tuyến đường V&otilde; Ch&iacute; C&ocirc;ng (TP Thủ Đức).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Ph&ograve;ng truyền thống Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh TP.HCM trực tuyến.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Tr&ugrave;ng tu Di t&iacute;ch lịch sử n&uacute;i Dinh (x&atilde; T&acirc;n H&ograve;a, huyện T&acirc;n Th&agrave;nh, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">- Bảng th&ocirc;ng tin giới thiệu tại căn cứ c&aacute;ch mạng Khu ủy S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định (x&atilde; T&acirc;n Ph&uacute; T&acirc;y, huyện Mỏ C&agrave;y Bắc, tỉnh Bến Tre).</span></p> </div> </div> <h2><span style="font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh khởi động Th&aacute;ng thanh ni&ecirc;n 2024 tại TP.HCM ng&agrave;y 24-2:</span></h2> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087569359581712271294.jpeg" rel="nofollow" target="_blank"><img alt="Các bạn trẻ TP.HCM dọn vệ sinh môi trường tại chân cầu Rạch Cây (quận 6)" id="img_685713344426422272" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087569359581712271294.jpeg" style="height:409px; vertical-align:top; width:613px" title="TP.HCM khởi động Tháng thanh niên 2024 tình nguyện vì cộng đồng- Ảnh 4." /></a></span></div> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn trẻ TP.HCM dọn vệ sinh m&ocirc;i trường tại ch&acirc;n cầu Rạch C&acirc;y (quận 6)</span></em></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/24/base64-1708756935981878733394.jpeg" rel="nofollow" target="_blank"><img alt="Đội hình vệ sinh, sửa chữa máy vi tính cho người dân&nbsp;" id="img_685713583112585216" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2024/2/24/base64-1708756935981878733394.jpeg" style="height:395px; vertical-align:top; width:592px" title="TP.HCM khởi động Tháng thanh niên 2024 tình nguyện vì cộng đồng- Ảnh 5." /></a></span></div> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đội h&igrave;nh vệ sinh, sửa chữa m&aacute;y vi t&iacute;nh cho người d&acirc;n</span></em></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><a href="https://cdn.tuoitre.vn/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087569359991270929288.jpeg" rel="nofollow" target="_blank"><img alt="Các bạn nhỏ thích thú khi trải nghiệm thực tế ảo trên chuyến xe công nghệ tại chương trình&nbsp;" id="img_685715001990197248" src="https://cdn.tuoitre.vn/thumb_w/730/471584752817336320/2024/2/24/base64-17087569359991270929288.jpeg" style="height:396px; vertical-align:top; width:592px" title="TP.HCM khởi động Tháng thanh niên 2024 tình nguyện vì cộng đồng- Ảnh 6." /></a></span></div> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c bạn nhỏ th&iacute;ch th&uacute; khi trải nghiệm thực tế ảo tr&ecirc;n chuyến xe c&ocirc;ng nghệ tại chương tr&igrave;nh</span></em></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Nguồn: TTO</strong></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong><em>Ảnh: K.ANH&nbsp;</em></strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;