Quận 11: Màu áo thanh niên xanh khắp mọi nẻo đường vì cuộc sống cộng đồng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>S&aacute;ng&nbsp;24-02, Quận Đo&agrave;n 11 tổ chức Lễ khởi động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024 với chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng&rdquo;.</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36869/IMG_7034.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n phấn khởi&nbsp;tại Lễ khởi động</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; đồng ch&iacute;: Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố; Trần Hải Yến &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy Quận 11; Trần Thị B&iacute;ch Tr&acirc;m &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch UBND Quận 11; V&otilde; Quốc Bảo &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ban Thường trực Ban D&acirc;n vận Quận ủy Quận 11; Đặng Hiếu - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 11,....</span></span></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36869/IMG_7256.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo c&ugrave;ng c&aacute;c Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tại Lễ khởi động</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024 với chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng&rdquo; được diễn ra từ ng&agrave;y 24/02/2024 &ndash; 31/3/2024 nhằm ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ th&agrave;nh phố trong tham gia phục hồi v&agrave; ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội, bảo vệ Tổ quốc; tạo m&ocirc;i trường cho thanh ni&ecirc;n r&egrave;n luyện, cống hiến, trưởng th&agrave;nh, vận dụng v&agrave; ph&aacute;t huy c&aacute;c cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch theo Nghị quyết 98/2023/QH15 ng&agrave;y 24/6/2023 của Quốc hộivề th&iacute; điểm một số cơ chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch đặc th&ugrave; ph&aacute;t triển Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Nghị quyết 61/NQ-HĐND ng&agrave;y 09/12/2022 của Hội đồng nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố về ph&aacute;t triển thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh giai đoạn 2022 - 2030.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024, Quận Đo&agrave;n 11 đặt mục ti&ecirc;u v&agrave;o c&aacute;c hoạt động trọng t&acirc;m gồm: thực hiện &iacute;t nhất một c&ocirc;ng tr&igrave;nh phần việc &yacute; nghĩa ch&agrave;o mừng kỷ niệm 93 Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh; tổ chức c&aacute;c hoạt động như Th&aacute;ng Ba Bi&ecirc;n giới, H&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn tại c&aacute;c căn cứ c&aacute;ch mạng truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n&hellip;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">&ldquo;Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n l&agrave; dịp khơi dậy niềm tự h&agrave;o d&acirc;n tộc, tự h&agrave;o về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trong mỗi Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đồng thời ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện của thanh ni&ecirc;n tham gia x&acirc;y dựng Quận 11 c&oacute; chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh&rdquo;. Đồng ch&iacute; Đặng Hiếu - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 11 ph&aacute;t biểu v&agrave; c&ugrave;ng c&aacute;c Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n &ocirc;n lại lịch sử truyền thống v&agrave; tinh thần nhiệt huyết của Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36869/IMG_7106.jpg" style="height:400px; width:600px" /></em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Đặng Hiếu - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n 11 ph&aacute;t biểu</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Với tinh thần ấy, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 11 đ&atilde; đề <strong>12</strong> chỉ ti&ecirc;u v&agrave; ra mắt <strong>08</strong> Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện thực hiện hiệu quả c&aacute;c nội dung, c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh cấp Quận v&agrave; cơ sở trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n 2024 gồm: Đội h&igrave;nh chuyển đổi số trong văn h&oacute;a đọc; Đội h&igrave;nh tuy&ecirc;n truyền gi&aacute;o dục lịch sử; Đội h&igrave;nh tiếp lửa truyền thống; Đội h&igrave;nh thực hiện Đề &aacute;n 06; Đội h&igrave;nh v&igrave; an sinh x&atilde; hội; Đội h&igrave;nh v&igrave; m&ocirc;i trường xanh; Đội h&igrave;nh hướng dẫn dịch vụ c&ocirc;ng trực tuyến; Đội h&igrave;nh xung k&iacute;ch x&acirc;y dựng văn minh đ&ocirc; thị.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36869/IMG_7144.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Ra mắt c&aacute;c Đội h&igrave;nh t&igrave;nh nguyện trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong khu&ocirc;n khổ chương tr&igrave;nh, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 11 thực hiện k&yacute; kết li&ecirc;n tịch với Đo&agrave;n Bệnh viện Chợ Rẫy, Chi đo&agrave;n cơ sở Điện lực Ph&uacute; Thọ, Đo&agrave;n trường Đại học Văn Hiến, Nha khoa Sĩ Nh&acirc;n nhằm tăng cường sự phối hợp giữa c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n trong c&aacute;c nội dung hoạt động năm 2024, chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng&rdquo; đồng thời ch&iacute;nh thức khởi động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm&nbsp;2024.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36869/IMG_7202.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 11 k&yacute; kết li&ecirc;n tịch với c&aacute;c đơn vị cơ sở Đo&agrave;n</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36869/IMG_7150.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Nghi thức khởi động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 11 đ&atilde; trao <strong>05 </strong>phần qu&agrave; cho&nbsp;c&aacute;c đồng ch&iacute; Đảng vi&ecirc;n trẻ v&agrave; thanh ni&ecirc;n chuẩn bị l&ecirc;n đường nhập ngũ nhằm kh&iacute;ch lệ tinh thần tự gi&aacute;c tu dưỡng, r&egrave;n luyện trong c&ocirc;ng t&aacute;c huấn luyện, học tập để trở th&agrave;nh chiến sĩ qu&acirc;n nh&acirc;n của đất nước, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng đất nước ng&agrave;y c&agrave;ng h&ugrave;ng cường v&agrave; vững mạnh. Ngo&agrave;i ra, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 11 đ&atilde; trao c&aacute;c suất học bổng bảo trợ cho thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 gi&uacute;p c&aacute;c em vượt qua kh&oacute; khăn để hướng tới tương lai.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36869/IMG_7234.jpg" style="height:337px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Trao qu&agrave; cho c&aacute;c Đảng vi&ecirc;n trẻ v&agrave; thanh ni&ecirc;n chuẩn bị l&ecirc;n đường nhập ngũ</em></span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36869/IMG_7237.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Trao c&aacute;c suất học bổng bảo trợ&nbsp;cho c&aacute;c bạn thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi Covid-19</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ngay sau chương tr&igrave;nh, nhiều hoạt động &yacute; nghĩa, thiết thực&nbsp;được tổ chức đồng loạt nhằm hưởng ứng Lễ khởi động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024 tại địa phương, đơn vị.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36869/IMG_7322.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố trao đổi&nbsp;c&ugrave;ng Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36869/IMG_7384.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c Đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n chỉnh trang mảng tường tại địa phương</em></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>CHẤN HẢI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;