Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên CNS thi tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 27-2-2024, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến t&igrave;m hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 kh&oacute;a XIII, Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Đảng uỷ Tổng C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghiệp S&agrave;i G&ograve;n - Tr&aacute;ch nhiệm hữu hạn một th&agrave;nh vi&ecirc;n phối hợp c&ugrave;ng Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty tham gia Cuộc thi tr&ecirc;n Trang Th&ocirc;ng tin điện tử tổng hợp B&aacute;o c&aacute;o vi&ecirc;n (baocaovien.vn) cho c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tại đơn vị.</span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Th&ocirc;ng qua Cuộc thi trực tuyến,&nbsp;c&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n tại Tổng C&ocirc;ng ty đ&atilde; nắm vững những nội dung cơ bản, cốt l&otilde;i, những điểm mới trong c&aacute;c Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 kh&oacute;a XIII, từ đ&oacute; g&oacute;p phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cũng như tiếp tục qu&aacute;n triệt, tuy&ecirc;n truyền, phổ biến rộng r&atilde;i những nội dung cơ bản, cốt l&otilde;i của Nghị quyết; G&oacute;p phần đẩy mạnh c&ocirc;ng t&aacute;c đấu tranh phản b&aacute;c c&aacute;c quan điểm sai tr&aacute;i, luận điệu xuy&ecirc;n tạc của c&aacute;c thế lực th&ugrave; địch v&agrave; những nhận thức lệch lạc xung quanh nội dung c&aacute;c Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 kh&oacute;a XIII.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ cảm nghĩ tại Cuộc thi, đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Linh Nga - Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty cho biết, &ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i nhận thức cuộc thi mang lại &yacute; nghĩa rất lớn. Cuộc thi kh&ocirc;ng chỉ gi&uacute;p cho ch&uacute;ng t&ocirc;i hiểu, nhận thức đầy đủ, s&acirc;u sắc hơn về c&aacute;c Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 kh&oacute;a XIII m&agrave; c&ograve;n g&oacute;p phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng đi v&agrave;o cuộc sống v&agrave; trong hoạt động sản xuất kinh doanh h&agrave;ng ng&agrave;y tại đơn vị&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36872/A-%20doan%20vien%20thanh%20nien%20CNS%20thi%20truc%20tuyen.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n khối Cơ quan Văn ph&ograve;ng Tổng C&ocirc;ng ty t&iacute;ch cực hưởng ứng tham dự Cuộc thi trực tuyến</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36872/doan%20vien%20thanh%20nien%20CNS%20thi%20truc%20tuyen%201.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n khối Cơ quan Văn ph&ograve;ng Tổng C&ocirc;ng ty t&iacute;ch cực hưởng ứng tham dự Cuộc thi trực tuyến</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36872/doan%20vien%20thanh%20nien%20CNS%20thi%20truc%20tuyen%202.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n khối Cơ quan Văn ph&ograve;ng Tổng C&ocirc;ng ty t&iacute;ch cực hưởng ứng tham dự Cuộc thi trực tuyến</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36872/doan%20vien%20thanh%20nien%20CNS%20thi%20truc%20tuyen%203.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n khối Cơ quan Văn ph&ograve;ng Tổng C&ocirc;ng ty t&iacute;ch cực hưởng ứng tham dự Cuộc thi trực tuyến</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36872/doan%20vien%20thanh%20nien%20CNS%20thi%20truc%20tuyen%205.jpg" style="width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n khối Cơ quan Văn ph&ograve;ng Tổng C&ocirc;ng ty t&iacute;ch cực hưởng ứng tham dự Cuộc thi trực tuyến</span></span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36872/doan%20vien%20thanh%20nien%20CNS%20thi%20truc%20tuyen%206.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n khối Cơ quan Văn ph&ograve;ng Tổng C&ocirc;ng ty t&iacute;ch cực hưởng ứng tham dự Cuộc thi trực tuyến</span></span></em></p> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36872/doan%20vien%20thanh%20nien%20CNS%20thi%20truc%20tuyen%207.jpg" style="height:450px; width:600px" /></div> <div style="text-align: center;"> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;n bộ, đảng vi&ecirc;n v&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n khối Cơ quan Văn ph&ograve;ng Tổng C&ocirc;ng ty t&iacute;ch cực hưởng ứng tham dự Cuộc thi trực tuyến</span></span></em></p> </div> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Tin, ảnh: CH&Iacute; KI&Ecirc;N</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Người đăng: THẠCH ANH</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;