Ứng dụng chuyển đổi số vào tuyên truyền văn hoá giao thông

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng&nbsp;24-02, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Ban an to&agrave;n giao th&ocirc;ng Th&agrave;nh phố v&agrave; nh&atilde;n h&agrave;ng Toyota Việt Nam tổ chức Ng&agrave;y hội &ldquo;Thanh ni&ecirc;n với văn ho&aacute; giao th&ocirc;ng&rdquo; năm 2024 với chủ đề &ldquo;Ứng dụng chuyển đổi số v&agrave;o tuy&ecirc;n truyền văn ho&aacute; giao th&ocirc;ng&rdquo;.&nbsp;</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; s&ocirc;i nổi của tuổi trẻ th&agrave;nh phố đồng loạt tổ chức c&aacute;c hoạt động hưởng ứng Lễ khởi động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024 v&agrave; triển khai c&aacute;c đợt hoạt động, thi đua lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng Đại hội, Hội nghị Hội LHTN Việt Nam c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Ng&agrave;y hội diễn ra c&ugrave;ng h&agrave;nh động của Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố để c&ugrave;ng nhau lan tỏa th&ocirc;ng điệp &ldquo;Thượng t&ocirc;n ph&aacute;p luật để x&acirc;y dựng văn ho&aacute; giao th&ocirc;ng an to&agrave;n&rdquo; đến cộng đồng.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36873/IMG_6110.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn trẻ, Đo&agrave;n vi&ecirc;n, Hội vi&ecirc;n, Thanh ni&ecirc;n đến tham dự tại ng&agrave;y hội</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại ng&agrave;y hội c&oacute; sự tham dự của c&aacute;c đồng ch&iacute;: Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư, Chủ nhiệm Ủy&nbsp;ban Kiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ho&agrave;ng Thị Tố Nga - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy&nbsp;Quận 1, đồng ch&iacute; Do&atilde;n Trường Quang - UVBTV Th&agrave;nh Đ&ograve;a, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; c&aacute;c bạn trẻ, Đo&agrave;n vi&ecirc;n, Hội vi&ecirc;n, Thanh ni&ecirc;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36873/IMG_6101.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn trẻ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đến tham dự tại ng&agrave;y hội</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại Ng&agrave;y hội, anh Do&atilde;n Trường Quang - Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; nhắc đến sự nỗ lực của c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n -&nbsp; Hội c&ugrave;ng tuổi trẻ Th&agrave;nh phố đ&atilde; t&iacute;ch cực tham gia x&acirc;y dựng văn ho&aacute; giao th&ocirc;ng an to&agrave;n, n&ecirc;u cao tinh thần thượng t&ocirc;n ph&aacute;p luật, lan tỏa th&ocirc;ng điệp x&acirc;y dựng văn ho&aacute; giao th&ocirc;ng v&igrave; hạnh ph&uacute;c mọi nh&agrave;. Th&ocirc;ng qua nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc, hoạt động c&aacute;c đợt ra qu&acirc;n cao điểm tuy&ecirc;n truyền, phổ biến ph&aacute;p luật về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, c&aacute;c s&acirc;n chơi, hội thi, diễn đ&agrave;n, hiến kế, đề xuất c&aacute;c giải ph&aacute;p th&ocirc;ng minh được c&aacute;c bạn trẻ Th&agrave;nh phố thực hiện v&agrave; c&aacute;c phường x&atilde;, thị trấn, nh&oacute;m t&igrave;nh nguyện, c&aacute;c đội h&igrave;nh cũng ra sức đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave; t&iacute;ch cực hỗ trợ g&oacute;p phần k&eacute;o giảm tỷ lệ tai nạn giao th&ocirc;ng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36873/IMG_6112.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c bạn trẻ, Đo&agrave;n vi&ecirc;n, Hội vi&ecirc;n, Thanh ni&ecirc;n đến tham dự tại ng&agrave;y hội</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Năm 2024 với chủ đề &ldquo;Thượng t&ocirc;n ph&aacute;p luật để x&acirc;y dựng văn ho&aacute; giao th&ocirc;ng an to&agrave;n&rdquo; đ&atilde; đặt ra 3 mục ti&ecirc;u: N&acirc;ng cao &yacute; thức tự gi&aacute;c chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật v&agrave; x&acirc;y dựng văn ho&aacute; giao th&ocirc;ng an to&agrave;n. Kiềm chế v&agrave; k&eacute;o giảm tai nạn giao th&ocirc;ng cả về số vụ, số người chết v&agrave; số người bị thương. Khắc phục t&igrave;nh trạng &ugrave;n tắc giao th&ocirc;ng tr&ecirc;n c&aacute;c trục giao th&ocirc;ng ch&iacute;nh v&agrave; tại c&aacute;c đ&ocirc; thị lớn. V&agrave; tại ng&agrave;y hội Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; Hội LHTN Việt Nam Th&agrave;nh phố cũng c&oacute; đề nghị c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n, Hội thanh phố quan t&acirc;m c&aacute;c nội dung. Trước hết&nbsp;tiếp tục n&acirc;ng cao hiệu quả hoạt động tuy&ecirc;n truyền, phổ biến gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật li&ecirc;n quan đến lĩnh vực giao th&ocirc;ng, tăng cường tuy&ecirc;n truyền, phổ biến c&aacute;c ứng dụng khoa học v&agrave; c&ocirc;ng nghệ cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; người d&acirc;n; tiếp tục ph&aacute;t huy vai tr&ograve; xung k&iacute;ch của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố tham gia giữ g&igrave;n trật tự, an to&agrave;n giao th&ocirc;ng, g&oacute;p phần đảm bảo quốc ph&ograve;ng - an ninh v&agrave; trật tự an to&agrave;n x&atilde; hội th&ocirc;ng qua c&ocirc;ng t&aacute;c vận động, củng cố, trang bị kiến thức, kỹ năng.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ngo&agrave;i ra, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố&nbsp;tuy&ecirc;n truyền người d&acirc;n sử dụng lối đi d&agrave;nh cho người đi bộ; vận động đo&agrave;n vi&ecirc;n, hội vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n sử dụng phương tiện c&ocirc;ng cộng, phương tiện giao th&ocirc;ng đưa rước của đơn vị v&agrave; tổ chức c&aacute;c hoạt động ra qu&acirc;n b&oacute;c gỡ c&aacute;c sản phẩm quảng c&aacute;o sai quy định để đảm bảo an ninh trật tự v&agrave; chỉnh trang mỹ quang đ&ocirc; thị tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36873/IMG_6132.jpg" style="height:426px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Nghi thức ph&aacute;t động Ng&agrave;y hội &quot;Thanh ni&ecirc;n với văn h&oacute;a giao th&ocirc;ng&quot; năm 2024</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36873/IMG_6151.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Nghi thức khai mạc Ng&agrave;y hội</em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ng&agrave;y hội diễn ra Lễ khai mạc, lễ ra qu&acirc;n ph&aacute;t động, diễu h&agrave;nh, hội thảo tuy&ecirc;n truyền &ldquo;Thanh ni&ecirc;n với văn ho&aacute; giao th&ocirc;ng&rdquo;, ng&agrave;y hội trưng b&agrave;y c&aacute;c khu vực triển l&atilde;m h&igrave;nh ảnh,&nbsp;b&ecirc;n cạnh đ&oacute; Ban tổ chức ng&agrave;y hội mang đến nhiều kh&ocirc;ng gian, hoạt động trải nghiệm mới lạ để gi&uacute;p người d&ugrave;ng hiểu r&otilde; hơn về c&aacute;ch vận h&agrave;nh c&aacute;c t&iacute;nh năng an to&agrave;n hỗ trợ người l&aacute;i th&ocirc;ng qua trải nghiệm m&ocirc; phỏng qua c&ocirc;ng nghệ thực tế ảo v&agrave; người tham dự được tham gia c&aacute;c hoạt động trải nghiệm, với những phần qu&agrave; tặng tr&ograve; chơi an&nbsp;to&agrave;n giao th&ocirc;ng v&ocirc; c&ugrave;ng hấp dẫn v&agrave; s&ocirc;i nổi.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36873/IMG_6206.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;c hoạt động trải nghiệm tại ng&agrave;y hội</span></span></em></span><br /> <img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36873/IMG_6166.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/2/36873/IMG_6172.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <div style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Hoạt động diễu h&agrave;nh tại ng&agrave;y hội&nbsp;</em></span></div> <div style="text-align: right;"><strong>B&Iacute;CH THẢO - ANH THƯ</strong></div> <div style="text-align: justify;">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20, 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.

Agile Việt Nam
;