'Youth Fest 4' sẵn sàng khởi động

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 16-3, tại Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Hội nghị Th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&iacute; Lễ hội Thanh ni&ecirc;n (Youth Fest) lần 4 năm 2024.&nbsp;</span></strong><strong><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(52, 58, 64)">Theo đ&oacute;, Lễ hội Thanh ni&ecirc;n 2024 sẽ diễn ra từ ng&agrave;y 22/3 đến 24/3, tại Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; khu vực đường Phạm Ngọc Thạch (Q.1).</span></span></strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(52, 58, 64)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36912/NBT09367.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Hội nghị Th&ocirc;ng tin b&aacute;o ch&iacute; Lễ hội Thanh ni&ecirc;n (Youth Fest) lần 4 năm 2024</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(33, 37, 41)">Lễ hội Thanh ni&ecirc;n (Youth Fest) lần 4 năm 2024 l&agrave; sự kiện văn h&oacute;a đa sắc m&agrave;u của thanh thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh. </span><span style="color:rgb(34, 34, 34)">Lễ hội l&agrave; s&acirc;n chơi l&yacute; th&uacute; với chuỗi c&aacute;c hoạt động kết nối, giao lưu văn h&oacute;a, chia sẻ kiến thức, kỹ năng nhiều lĩnh vực như: văn h&oacute;a nghệ thuật, c&ocirc;ng nghệ ứng dụng, dự &aacute;n cộng đồng, c&aacute;c hội thảo đa dạng chủ đề&hellip; Nhằm lan tỏa năng lượng t&iacute;ch cực trong giới trẻ th&agrave;nh phố.</span><span style="color:rgb(33, 37, 41)">, được tổ chức trong Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n nhằm ch&agrave;o mừng kỷ niệm 93 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26-3-1931 &ndash; 26-3-2024) v&agrave; đợt c&aacute;c hoạt động ch&agrave;o mừng c&aacute;c ng&agrave;y lễ lớn của đất nước.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(33, 37, 41)">Đ&acirc;y cũng l&agrave; Lễ hội Thanh ni&ecirc;n lần đầu ti&ecirc;n được tổ chức tr&ecirc;n danh nghĩa c&ocirc;ng nhận l&agrave; Lễ hội lớn của TP. Hồ Ch&iacute; Minh, theo Quyết định của UBND th&agrave;nh phố về ph&ecirc; duyệt Đề &aacute;n &ldquo;Tổ chức Lễ hội Thanh ni&ecirc;n (Youth Fest) giai đoạn 2024 - 2027&rdquo;.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(33, 37, 41)">C&aacute;c hoạt động xuy&ecirc;n suốt trong 3 ng&agrave;y diễn ra lễ hội gồm: C&aacute;c kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a, nghệ thuật; kh&ocirc;ng gian c&ocirc;ng nghệ; kh&ocirc;ng gian thể dục thể thao, n&acirc;ng cao kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội v&agrave; c&aacute;c kh&ocirc;ng gian khởi nghiệp, lập nghiệp.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(33, 37, 41)">Diện mạo của Lễ hội Thanh ni&ecirc;n được thiết kế với nhiều m&agrave;u sắc, thể hiện tinh thần trẻ trung, năng động của giới trẻ. Trọng t&acirc;m l&agrave; &ldquo;Tuyến đường &aacute;nh s&aacute;ng&rdquo;, nơi diễn ra c&aacute;c s&acirc;n chơi nghệ thuật đường phố c&ugrave;ng với c&aacute;c phối cảnh &aacute;nh s&aacute;ng, nghệ thuật trải d&agrave;i theo tuyến đường.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36912/NBT09354.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36912/NBT09425.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36912/NBT09487.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(33, 37, 41)">C&aacute;c đại biểu l&agrave; đơn vị cơ sở, đơn vị đồng tổ chức v&agrave; c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o, đ&agrave;i đ&atilde; c&oacute; những trao đổi, g&oacute;p &yacute; về nội dung v&agrave; phương thức tổ chức lễ hội</span></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(33, 37, 41)">Tại hội nghị, c&aacute;c đại biểu l&agrave; đơn vị cơ sở, đơn vị đồng tổ chức v&agrave; c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o, đ&agrave;i đ&atilde; c&oacute; những trao đổi, g&oacute;p &yacute; về nội dung v&agrave; phương thức tổ chức lễ hội.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(33, 37, 41)">Theo đ&oacute;, Ban tổ chức phối hợp Sở GTVT, CSGT điều phối lượng xe lưu th&ocirc;ng trong suốt thời gian diễn ra lễ hội; bố tr&iacute; c&aacute;c b&atilde;i giữ xe l&acirc;n cận đảm bảo 4.000-5.000 lượt xe; đảm bảo trang bị y tế; cơ sở vật chất... gi&uacute;p người tham gia c&oacute; trải nghiệm an to&agrave;n, vui vẻ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36912/NBT09373.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(26, 26, 26)">Anh Nguyễn Hồng Ph&uacute;c - Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ tại Hội nghị</span></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(26, 26, 26)">Anh Nguyễn Hồng Ph&uacute;c - Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ: &quot;Lễ hội l&agrave; bức tranh đầy sắc m&agrave;u v&igrave; c&oacute; sự kết hợp giữa c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, đơn vị Th&agrave;nh Đo&agrave;n,... Đ&acirc;y vừa l&agrave; kh&ocirc;ng gian vui chơi giải tr&iacute; vừa c&oacute; &yacute; nghĩa định hướng văn h&oacute;a cho giới trẻ.&quot;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(17, 17, 17)">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, một trong c&aacute;c hoạt động nổi bật của Lễ hội Thanh ni&ecirc;n 2024 l&agrave; chương tr&igrave;nh chiếu phim lịch sử Việt Nam v&agrave; hoạt động giao lưu, trao đổi về chủ đề điện ảnh, được tổ chức bởi H&atilde;ng Phim Trẻ nhằm gi&aacute;o dục, n&acirc;ng cao t&igrave;nh y&ecirc;u lịch sử, điện ảnh Việt Nam trong giới trẻ.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(17, 17, 17)">Đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute; trong chương tr&igrave;nh chiếu phim c&oacute; sự g&oacute;p mặt của &ldquo;hiện tượng ph&ograve;ng v&eacute;&rdquo; - bộ phim &ldquo;Đ&agrave;o, phở v&agrave; piano&rdquo; v&agrave; c&aacute;c bộ phim lịch sử được tr&igrave;nh chiếu tại Lễ hội Thanh ni&ecirc;n 2024 gồm c&oacute; &ldquo;Vượt s&oacute;ng&rdquo; (2006), &ldquo;Những người viết huyền thoại&rdquo; (2013), &ldquo;Giải ph&oacute;ng S&agrave;i G&ograve;n&rdquo; (2005).</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(17, 17, 17)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36912/NBT09531.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(26, 26, 26)">Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố chia sẻ về c&aacute;c hoạt động diễn ra tại lễ hội năm nay</span></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(26, 26, 26)">Trong buổi Hội nghị, Đồng ch&iacute; Ng&ocirc; Minh Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố chia sẻ: &quot;Trong 3 đ&ecirc;m của lễ hội sẽ c&oacute; nhiều hoạt động như đ&ecirc;m văn nghệ truyền thống, hưởng ứng Giờ Tr&aacute;i Đất, tr&igrave;nh diễn nhạc giao hưởng,... Ngo&agrave;i ra, lễ hội cũng chiếu những bộ phim lịch sử như </span><em>Đ&agrave;o, Phở v&agrave; Piano</em><span style="color:rgb(26, 26, 26)">, </span><em>Những người viết huyền thoại</em><span style="color:rgb(26, 26, 26)">,... Mong rằng c&aacute;c bạn sẽ đến xem để cảm nhận những thước phim h&agrave;o h&ugrave;ng của lịch sử&quot;.&nbsp;</span></span><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(26, 26, 26)">Theo đ&oacute;, Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n v&agrave; Cinestar tổ chức 4 suất chiếu với 142 ghế ngồi mỗi suất. C&aacute;c suất chiếu diễn ra v&agrave;o buổi trưa v&agrave; chiều ng&agrave;y 23 v&agrave; 24-3. Trong đ&oacute; c&oacute; 2 suất chiếu d&agrave;nh cho phim </span><em>Đ&agrave;o, Phở v&agrave; Piano</em><span style="color:rgb(26, 26, 26)">. Tại s&acirc;n khấu của Nh&agrave; h&aacute;t Thanh ni&ecirc;n cũng sẽ c&oacute; những suất diễn kịch idecaf.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(26, 26, 26)">Ngo&agrave;i ra, tuyến đường &aacute;nh s&aacute;ng tiếp tục được tổ chức tr&ecirc;n đường Phạm Ngọc Thạch với nhiều kh&ocirc;ng gian trải nghiệm mới. C&aacute;c bạn trẻ c&ograve;n c&oacute; cơ hội xem biểu diễn nghệ thuật c&ugrave;ng c&aacute;c ca sĩ nổi tiếng. Đặc biệt hai nghệ sĩ Quốc Cơ - Quốc Nghiệp cũng sẽ xuất hiện tại lễ hội.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(33, 37, 41)">Lễ hội Thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ tiếp đ&oacute;n 3 quốc gia, 5 đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Quốc tế đến thăm, l&agrave;m việc v&agrave; giao lưu. Khu vực ch&iacute;nh của Lễ hội được d&agrave;nh cho 12 kh&ocirc;ng gian t&igrave;nh nguyện Quốc tế nhằm trưng b&agrave;y, triển l&atilde;m vai tr&ograve; của thanh ni&ecirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; thanh ni&ecirc;n c&aacute;c quốc gia trong c&ocirc;ng t&aacute;c t&igrave;nh nguyện.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36912/NBT09315.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(52, 58, 64)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36912/NBT09291.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(33, 37, 41); font-size:14px">C&aacute;c đại biểu l&agrave; đơn vị cơ sở, đơn vị đồng tổ chức v&agrave; c&aacute;c ph&oacute;ng vi&ecirc;n b&aacute;o, đ&agrave;i tại buổi Hội nghị</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center">&nbsp;</p> <table align="center" border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Lễ khai mạc được tổ chức v&agrave;o 18 giờ ng&agrave;y 22-3. Chương tr&igrave;nh giao lưu c&aacute;c nh&oacute;m nhạc, nghệ thuật đường phố hưởng ứng &quot;Giờ tr&aacute;i đất&quot; tổ chức v&agrave;o 18 giờ, ng&agrave;y 23-3. Lễ bế mạc v&agrave; Chương tr&igrave;nh nghệ thuật &quot;Thế hệ mới - Th&iacute;ch ứng - Kết nối v&agrave; chia sẻ&quot; tổ chức v&agrave;o 18 giờ, ng&agrave;y 24-3.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Lễ hội tổ chức trong khu&ocirc;n vi&ecirc;n Nh&agrave; Văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n xuy&ecirc;n suốt từ ng&agrave;y 22-3 đến ng&agrave;y 24-3-2024. Khu vực đường Phạm Ngọc Thạch (đoạn từ giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai đến đường Nguyễn Văn Chi&ecirc;m) được tổ chức từ 17 giờ đến 22 giờ ng&agrave;y từ 22-3 đến ng&agrave;y 24-3-2024 (thứ S&aacute;u, thứ bảy, chủ nhật).</strong></span></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>B&Iacute;CH THẢO - TRUNG NGUY&Ecirc;N</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đúng ngày 19-5 - Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Cụm liên tịch các cơ sở Đoàn trực thuộc khu vực Công nhân lao động Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ Quý 2 năm 2024.

Agile Việt Nam
;