Tổng kết Chiến dịch Xuân tình nguyện lần thứ 16 năm 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng 12 - 3, nhằm tổng kết, đ&aacute;nh gi&aacute; những kết quả đạt được trong Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 - năm 2024, qua đ&oacute; ghi nhận v&agrave; khen thưởng c&aacute;c đơn vị c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc ti&ecirc;u biểu, c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự th&agrave;nh c&ocirc;ng chung của chiến dịch, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Thư k&yacute; Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố tổ chức Chương tr&igrave;nh tổng kết Chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 - năm 2024.</span></strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36913/NBT08197.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:11px">C&aacute;c đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại chương tr&igrave;nh</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36913/NBT08079.jpg" style="height:333px; text-align:justify; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n = Chỉ huy trưởng chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện&nbsp;chia sẻ&nbsp;tại buổi tổng kết</em></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại Chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Nguyễn Tất To&agrave;n - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, Chỉ huy trưởng Chiến dịch chia sẻ đ&acirc;y l&agrave; hoạt động đầu ti&ecirc;n trong năm để hưởng ứng năm thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện nhằm ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch dấn th&acirc;n của tuổi trẻ th&agrave;nh phố đồng thời đ&acirc;y cũng l&agrave; dịp tạo m&ocirc;i trường để cho c&aacute;c bạn r&egrave;n luyện trang bị th&ecirc;m những kỹ năng thực h&agrave;nh x&atilde; hội v&agrave; hội nhập quốc tế.</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại chương tr&igrave;nh Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ban Chấp h&agrave;nh Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố đ&atilde; quyết định tặng Bằng khen cho 25 tập thể l&agrave; c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n, Hội, c&aacute;c đơn vị sự nghiệp đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc, ti&ecirc;u biểu trong triển khai, thực hiện chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện lần thứ 16 - năm 2024.</span></span></span></p> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36913/NBT08192.jpg" style="height:333px; text-align:center; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36913/NBT08182.jpg" style="height:333px; width:500px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tập thể được tuy&ecirc;n dương tại chương tr&igrave;nh</span></span></em></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Với những th&agrave;nh tựu đầy tự h&agrave;o m&agrave; c&aacute;c chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện đ&atilde; đạt được sẽ l&agrave; một nền tảng hết sức quan trọng nhằm tạo động lực th&uacute;c đẩy c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện h&egrave; sắp tới của tuổi trẻ Th&agrave;nh phố với chủ đề c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi &ldquo;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; đồng thời cũng l&agrave; dịp kỷ niệm 10 năm &ldquo;Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&rdquo; (2014 - 2024), 25 năm &ldquo;Chiến dịch Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện h&egrave;&rdquo; được triển khai (2001 - 2024) v&agrave;&nbsp; hướng tới ch&agrave;o mừng kỷ niệm 50 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">TRUNG NGUY&Ecirc;N</span></span></span></strong></p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;