Sinh hoạt CLB Lý luận trẻ Đoàn Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y 18-3, C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n Trường Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức sinh hoạt chuy&ecirc;n đề trong Qu&yacute; 1 năm 2024, kỷ niệm&nbsp;93 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2024) v&agrave; qua buổi sinh hoạt đ&uacute;c kết&nbsp;c&aacute;c gi&aacute; trị của&nbsp;phong tr&agrave;o &quot;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&quot; đối với cộng đồng, x&atilde; hội.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Năm 2024 </span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">l&agrave; năm kỷ niệm tr&ograve;n 20 năm m&agrave; th&aacute;ng Ba&nbsp;được Đảng, Nh&agrave; nước đồng &yacute; lựa chọn l&agrave; <em>Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n</em>&nbsp;</span><span style="font-size:14px">v&agrave; 10 năm được Ban B&iacute; thư Trung ương Đảng triển khai chủ đề <em>Năm Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện.</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36915/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; L&ecirc; Minh Quang - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường, Chủ nhiệm CLB L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n trường ph&aacute;t biểu</em></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36915/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; L&ecirc; Thanh Long - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n trường </em></span><em>ph&aacute;t biểu</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36915/4.jpg" style="height:400px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36915/7.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ&nbsp;ph&aacute;t biểu</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với chủ đề &quot;Thanh ni&ecirc;n xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện v&igrave; cuộc sống cộng đồng&quot;, c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ đ&atilde; c&oacute; những thảo luận s&acirc;u sắc xoay quanh c&aacute;c vấn đề quan trọng li&ecirc;n quan đến phong tr&agrave;o &quot;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&quot;. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cụ thể, c&aacute;c vấn đề bao gồm: (1) Động cơ v&agrave; động lực ch&iacute;nh của thanh ni&ecirc;n khi tham gia phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện; (2) Ảnh hưởng của phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện do Đo&agrave;n - Hội khởi xướng, tổ chức ảnh hưởng đến động lực v&agrave; sự hợp t&aacute;c giữa c&aacute;c thế hệ trong định hướng sự biến đổi x&atilde; hội t&iacute;ch cực; (3) T&aacute;c động, kết quả của phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện do Đo&agrave;n - Hội khởi xướng, tổ chức đối với những thay đổi ch&iacute;nh s&aacute;ch, nhận thức cộng đồng v&agrave; giải quyết c&aacute;c vấn đề x&atilde; hội; (4) Những phương thức truyền th&ocirc;ng m&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện v&agrave; hoạt động do Đo&agrave;n - Hội sử dụng để vận động cho sự biến đổi x&atilde; hội t&iacute;ch cực; (5) Những vấn đề m&agrave; phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện phải đối mặt v&agrave; sự định hướng, đề xuất giải ph&aacute;p cụ thể.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36915/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Đồng ch&iacute; Ch&acirc;u Tiến Lộc - Th&agrave;nh vi&ecirc;n Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh b&aacute;o c&aacute;o chuy&ecirc;n đề &quot;Phong tr&agrave;o Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh: Chất x&uacute;c t&aacute;c cho biến đổi x&atilde; hội t&iacute;ch cực&quot;.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c &yacute; kiến thảo luận nhấn mạnh những đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực, thiết thực của phong tr&agrave;o &quot;Thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện&quot; trong việc điều chỉnh ch&iacute;nh s&aacute;ch, n&acirc;ng cao nhận thức cộng đồng v&agrave; giải quyết c&aacute;c vấn đề x&atilde; hội. Cạnh đ&oacute;, c&aacute;c chương tr&igrave;nh, chiến dịch t&igrave;nh nguyện v&agrave; hoạt động tuy&ecirc;n truyền, vận động thanh ni&ecirc;n, người d&acirc;n&nbsp;do Đo&agrave;n - Hội khởi xướng v&agrave; tổ chức đ&atilde; đ&oacute;ng vai tr&ograve; quan trọng trong việc lan tỏa động lực v&agrave; tinh thần hợp t&aacute;c giữa c&aacute;c thế hệ, hướng đến sự biến đổi x&atilde; hội t&iacute;ch cực.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36915/6.jpg" style="font-size:14px; height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đồng ch&iacute; Đặng Nguyễn Ho&agrave;i Thương - Ph&oacute; B&iacute; thư Đo&agrave;n trường trao Quyết định c&ocirc;ng nhận Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n trường Đại học Mở TP. Hồ Ch&iacute; Minh hiện nay c&oacute; 25 th&agrave;nh vi&ecirc;n. Dịp n&agrave;y, Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường đ&atilde; c&ocirc;ng bố Quyết định c&ocirc;ng nhận Ban Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ Đo&agrave;n trường gồm 05 th&agrave;nh vi&ecirc;n. Theo đ&oacute;, đồng ch&iacute; L&ecirc; Minh Quang (Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường) giữ nhiệm vụ Chủ nhiệm C&acirc;u lạc bộ.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">TRUNG NGUY&Ecirc;N</span></strong></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> <div style="text-align: right;">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;