Đoàn CNS Tuyên dương Cán bộ Đoàn tiêu biểu năm 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng &nbsp;19/3/2024, nh&acirc;n dịp&nbsp;kỷ niệm 93 năm th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931-26/3/2024) Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty C&ocirc;ng nghiệp S&agrave;i G&ograve;n TNHH MTV tổ chức h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn thăm căn cứ c&aacute;ch mạng Th&agrave;nh Đo&agrave;n tại căn cứ N&uacute;i Dinh, Huyện T&acirc;n Th&agrave;nh, Tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36916/v%E1%BB%81%20ngu%E1%BB%93n%201.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>L&atilde;nh đạo Tổng C&ocirc;ng ty chụp h&igrave;nh lưu niệm tại h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn</em>&nbsp;<em>thăm căn cứ c&aacute;ch mạng Th&agrave;nh Đo&agrave;n</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo Đảng ủy, Ban Tổng Gi&aacute;m đốc, c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Nguy&ecirc;n Thường trực Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty c&aacute;c thời kỳ v&agrave; hơn 30 c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; C&aacute;n bộ Đo&agrave;n, Đo&agrave;n vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu của Tổng C&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Để b&agrave;y tỏ l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc v&agrave; tưởng nhớ đến c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ của Th&agrave;nh đo&agrave;n đ&atilde; hi sinh v&igrave; độc lập, tự do của Tổ quốc, đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức chương tr&igrave;nh d&acirc;ng hương tại khu tưởng niệm liệt sĩ Th&agrave;nh đo&agrave;n TP.HCM. Cũng tại đ&acirc;y, đồng ch&iacute; Nguyễn Trung T&uacute; - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Th&agrave;nh Đo&agrave;n, B&iacute; thư Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty đ&atilde; &ocirc;n lại truyền thống vẻ vang của tổ chức Đo&agrave;n trong suốt chiều d&agrave;i lịch sử 93 năm qua.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh, đồng ch&iacute; Trần Phi Long - B&iacute; thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Đồng th&agrave;nh vi&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty đ&aacute;nh gi&aacute; cao những nỗ lực của Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty trong thời gian qua với những hoạt động mang những &yacute; nghĩa thiết thực cho cộng đồng v&agrave; sự ph&aacute;t triển của đơn vị; đồng ch&iacute; Long mong rằng với sự năng động, s&aacute;ng tạo v&agrave; xung k&iacute;ch của thanh ni&ecirc;n sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, c&aacute;ch l&agrave;m để l&agrave;m cho C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng thực chất v&agrave; đi s&acirc;u v&agrave;o đời sống của thanh ni&ecirc;n, người lao động, g&oacute;p phần c&ugrave;ng Tổng C&ocirc;ng ty ho&agrave;n th&agrave;nh c&aacute;c chi ti&ecirc;u trong hoạt động sản xuất kinh doanh v&agrave; nhiệm vụ ch&iacute;nh trị được Th&agrave;nh phố giao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong khu&ocirc;n khổ h&agrave;nh tr&igrave;nh, nhằm ghi nhận những nỗ lực của c&aacute;c bạn C&aacute;n bộ Đo&agrave;n trong năm 2023, với c&aacute;c giải ph&aacute;p, chương tr&igrave;nh, hoạt động được tổ chức th&agrave;nh c&ocirc;ng, đem lại nhiều lợi &iacute;ch thiết thực cho cộng đồng, cho x&atilde; hội v&agrave; đơn vị, Ban Thường vụ Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty tổ chức tuy&ecirc;n dương 21 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n ti&ecirc;u biểu đ&atilde; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc đ&oacute;ng g&oacute;p c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n của Tổng C&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, mỗi đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tham gia chuyến h&agrave;nh tr&igrave;nh cũng ch&iacute;nh l&agrave; đ&atilde; tham gia hưởng ứng hoạt động &ldquo;Mỗi thanh ni&ecirc;n 10.000 bước ch&acirc;n mỗi ng&agrave;y&rdquo;. Th&ocirc;ng qua hoạt động gi&uacute;p cho c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n h&igrave;nh th&agrave;nh th&oacute;i quen r&egrave;n luyện sức khỏe, thể chất để n&acirc;ng cao chất lượng cuộc sống qua đ&oacute; phục vụ lao động, sản xuất g&oacute;p phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của đơn vị. &nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">H&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn thăm căn cứ c&aacute;ch mạng Th&agrave;nh Đo&agrave;n cũng l&agrave; dịp để c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n b&agrave;y tỏ l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc v&agrave; tưởng nhớ đến c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ của Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; hy sinh v&igrave; độc lập, tự do của Tổ quốc, v&igrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam v&agrave; d&acirc;n tộc, đồng thời th&ecirc;m y&ecirc;u tổ chức Đo&agrave;n v&agrave; ra sức phấn đấu, cống hiến cho C&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng nghiệp S&agrave;i G&ograve;n TNHH Một th&agrave;nh vi&ecirc;n v&agrave; mong rằng Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Tổng C&ocirc;ng ty sẽ tiếp tục gặt h&aacute;i được nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; ph&aacute;t triển bền vững đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển của Tổng C&ocirc;ng ty.</span></span></p> <p style="text-align:center"><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36916/v%E1%BB%81%20ngu%E1%BB%93n.jpg" style="height:338px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>CH&Iacute; KI&Ecirc;N</strong></span></p> <p style="text-align:right"><font face="arial, helvetica, sans-serif"><strong>NĐ: B&Iacute;CH THẢO</strong></font></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 18-5, tại Đường sách Thành phố diễn ra chương trình giao lưu cùng người sáng lập và tác giả các tác phẩm trong Tủ sách Di sản Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;