50 năm tự hào và phát triển: Thanh niên cùng Thành phố viết tiếp câu chuyện nghĩa tình

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Gần 50 năm ph&aacute;t triển của Th&agrave;nh phố Hồ Chi Minh, tuổi trẻ Th&agrave;nh phố lu&ocirc;n tự h&agrave;o v&igrave; m&oacute;n &quot;đặc sản&quot; l&acirc;u đời&nbsp;- đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; &quot;t&igrave;nh nguyện&quot;. Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố đ&atilde; viết tiếp n&ecirc;n những c&acirc;u chuyện nghĩa t&igrave;nh dựng x&acirc;y n&ecirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh ng&agrave;y c&agrave;ng văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.&nbsp;</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:#0000FF"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36936/1.1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></span></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="font-size:12px">L&atilde;nh đạo Th&agrave;nh phố c&ugrave;ng tham quan Triễn l&atilde;m - Ảnh: TLTĐ</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại sảnh của Nh&agrave; văn h&oacute;a Thanh ni&ecirc;n - Lễ hội Thanh ni&ecirc;n: Youth Fest 2024 đ&atilde; trưng b&agrave;y v&agrave; chia sẻ những h&igrave;nh ảnh của Thanh ni&ecirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tại Triển l&atilde;m &quot;50 năm c&ugrave;ng Th&agrave;nh phố viết tiếp c&acirc;u chuyện nghĩa t&igrave;nh&quot;.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36936/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Duy Trang &ndash; B&iacute; thư Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương v&agrave;&nbsp;đồng ch&iacute; V&otilde; Văn Hoan &ndash; Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tham quan Kh&ocirc;ng gian&nbsp;- Ảnh: TLTĐ.</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36936/2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn trẻ h&aacute;o hức tham quan kh&ocirc;ng gian - Ảnh: TLTĐ.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Vững bước tiến v&agrave;o kỷ nguy&ecirc;n mới&quot;&nbsp;</span></span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 1975, thực hiện chủ trương của Th&agrave;nh phố về việc khắc phục những hậu quả do chiến tranh để lại, Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; th&agrave;nh lập c&aacute;c đội thanh ni&ecirc;n xung phong đi khai hoang, phục h&oacute;a, l&agrave;m thủy lợi ở c&aacute;c huyện ngoại th&agrave;nh Th&agrave;nh phố.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đội thanh ni&ecirc;n xung phong đầu ti&ecirc;n n&agrave;y l&agrave; tiền th&acirc;n, l&agrave; cơ sở để h&igrave;nh th&agrave;nh 2 tổng đội thanh ni&ecirc;n xung phong: Tổng đội Thanh ni&ecirc;n xung phong Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Tổng đội Thanh ni&ecirc;n xung phong X&acirc;y dựng Kinh tế mới.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36936/3.jpg" style="height:411px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cố Thủ tướng V&otilde; Văn Kiệt trong một chuyến thăm thanh ni&ecirc;n xung phong TP.Hồ Ch&iacute; Minh -&nbsp;Ảnh: Tư liệu.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 28-3-1976, hơn một vạn thanh ni&ecirc;n xung phong trong đội h&igrave;nh của 2 tổng đội đ&atilde; c&ugrave;ng đồng loạt ra qu&acirc;n đến v&ugrave;ng n&ocirc;ng th&ocirc;n ngoại th&agrave;nh Th&agrave;nh phố, những nơi n&uacute;i rừng đầy gian khổ v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng kh&oacute; khăn để khai hoang, phục h&oacute;a, x&acirc;y dựng những khu kinh tế mới để l&agrave;m gi&agrave;u cho qu&ecirc; hương, đất nước.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ng&agrave;y 6-9-1977, UBND TPHCM ra Quyết định th&agrave;nh lập Lực lượng Thanh ni&ecirc;n xung phong TPHCM tr&ecirc;n cơ sở s&aacute;p nhập 2 tổng đội thanh ni&ecirc;n xung phong, tiếp tục thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ do Th&agrave;nh ủy, UBND Th&agrave;nh phố giao.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; thể n&oacute;i, đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; ngọn cờ đầu của phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện của Thanh ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố. Đ&oacute; l&agrave; tiền đề để Thanh ni&ecirc;n c&oacute; thể &quot;nối bước&quot; tiến v&agrave;o kỷ nguy&ecirc;n mới...</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:#0000FF"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&quot;Vươn m&igrave;nh đổi mới để viết tiếp những c&acirc;u chuyện nghĩa t&igrave;nh&quot;</span></span></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những năm 1990, thực tế ở c&aacute;c huyện ngoại th&agrave;nh t&igrave;nh trạng m&ugrave; chữ của b&agrave; con c&ograve;n nhiều. Nhu cầu x&oacute;a m&ugrave; chữ rất cần thiết. L&uacute;c n&agrave;y, phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện x&oacute;a m&agrave; chữ đ&atilde; được sinh vi&ecirc;n trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh thực hiện v&agrave; lan tỏa sang một số trường kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36936/4.%20t%C6%B0%20li%E1%BB%87u.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chuyến xe của sinh vi&ecirc;n trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh ra qu&acirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c h&egrave; năm 1993 - Ảnh: Tư liệu.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Từ thực tế của phong tr&agrave;o, nhu cầu bức thiết của cuộc sống, năm 1994, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; quyết định ph&aacute;t động chiến dịch t&igrave;nh nguyện &Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave; v&agrave; được tổ chức th&iacute; điểm tại huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh. V&agrave; chiến dịch được trải rộng ở nhiều nơi v&agrave;o những năm sau.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cuối năm 1996, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đạt chuẩn quốc gia về x&oacute;a m&ugrave; chữ. Nhiệm vụ ch&iacute;nh của chiến dịch &Aacute;nh s&aacute;ng văn h&oacute;a h&egrave; đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh. Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n quyết định: Đẩy mạnh phong tr&agrave;o t&igrave;nh nguyện trong sinh vi&ecirc;n học sinh th&agrave;nh phố l&ecirc;n một bước cao hơn. T&ecirc;n gọi, phương thức, nội dung, c&aacute;ch vận động ho&agrave;n to&agrave;n kh&aacute;c trước. Chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh ch&iacute;nh thức ra đời từ h&egrave; 1997.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36936/5%20m%C3%B9a%20h%C3%A8%20xanh.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh năm 2023 c&ugrave;ng c&aacute;c bạn t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n ngoại quốc tham gia dọn dẹp vệ sinh - Ảnh: TLTĐ.</span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36936/6%20t%C3%ACnh%20nguy%E1%BB%87n%20h%C3%A8%20t%E1%BA%A1i%20Lao.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Chiến sĩ chiến dịch t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh tại nước CHDCND L&agrave;o - Ảnh: TLTĐ.</em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36936/7%20t%C3%ACnh%20nguy%E1%BB%87n%20h%C3%A8%20t%E1%BA%A1i%20Lao.jpg" style="height:337px; width:600px" /></em></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Chiến sĩ chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ h&ocirc;ng kh&aacute;m chữa bệnh cho người d&acirc;n&nbsp;tại nước CHDCND L&agrave;o - Ảnh: TLTĐ</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về sau, rất nhiều chiến dịch t&igrave;nh nguyện ph&ugrave; hợp với từng đối tượng kh&aacute;c nhau được tổ chức, triển khai: chương tr&igrave;nh Tiếp sức m&ugrave;a thi (năm 1997), chiến dịch t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ (năm 1999), chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng (năm 2002), chiến dịch t&igrave;nh nguyện H&agrave;nh qu&acirc;n xanh (năm 2007), chương tr&igrave;nh Gia sư &aacute;o xanh (năm 2012).</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36936/8.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px">H&igrave;nh ảnh c&aacute;c m&agrave;u &aacute;o c&aacute;c chiến dịch t&igrave;nh nguyện tại triển l&atilde;m - Ảnh: BTC Chương tr&igrave;nh.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><span style="color:#0000FF">Mệnh lệnh từ tr&aacute;i tim</span></strong></span></span><br /> <span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2021, Th&agrave;nh phố phải đối mặt với một cơn bệnh nguy hiểm, dịch COVID-19, đ&atilde; buộc nhiều hoạt động văn h&oacute;a tại th&agrave;nh phố phải tạm dừng. Dịch bệnh đ&atilde; cướp đi sinh mạng của hơn 17.000 người, v&agrave; c&ugrave;ng với đ&oacute;, n&oacute; đ&atilde; khiến rất nhiều gia đ&igrave;nh mất đi người th&acirc;n, đồng thời để lại nhiều trẻ em mồ c&ocirc;i.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những người trẻ tuổi đ&ocirc;i mươi vẫn nhiệt huyết, đ&oacute;ng g&oacute;p sức trẻ cho tuyến đầu. H&agrave;ng ngh&igrave;n đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện TP Hồ Ch&iacute; Minh c&oacute; mặt tại c&aacute;c khu c&aacute;ch ly, điểm phong tỏa, chốt kiểm so&aacute;t để hỗ trợ lấy mẫu x&eacute;t nghiệm cũng như cung cấp trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Họ tiếp tục lan tỏa tinh thần đo&agrave;n kết v&agrave; y&ecirc;u thương, gi&uacute;p đỡ lẫn nhau trong cơn kh&oacute; khăn n&agrave;y, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng tinh thần đo&agrave;n kết của d&acirc;n tộc.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36936/9%20chong%20dich.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn trẻ tham gia v&agrave;o tuyến đầu ph&ograve;ng chống dịch - Ảnh: TLTĐ.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khi l&agrave;m nhiệm vụ, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n đều phải thực hiện &ldquo;3 tại chỗ,&quot; tạm xa gia đ&igrave;nh để &ldquo;trực chiến&rdquo; ngay tại c&aacute;c điểm c&aacute;ch ly, phong toả của phường.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n ở nhiều độ tuổi kh&aacute;c nhau, c&oacute; bạn chỉ mới 18, đ&ocirc;i mươi nhưng đều c&oacute; t&iacute;nh kỷ luật rất tốt, lu&ocirc;n trong t&acirc;m thế sẵn s&agrave;ng thực hiện c&ocirc;ng việc khi c&oacute; hiệu lệnh. T&ocirc;i nhớ những ng&agrave;y đầu tham gia, số lượng t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n chưa nhiều n&ecirc;n mỗi bạn phải l&agrave;m c&ocirc;ng việc của 3-4 người.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36936/10.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Bạn trẻ tham gia v&agrave;o tuyến đầu ph&ograve;ng chống dịch - Ảnh: TLTĐ.</span></em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&oacute; những bạn phải vừa khu&acirc;n v&aacute;c lương thực thực phẩm được vận chuyển đến, chia theo khẩu phần rồi lại tất bật đến từng ng&otilde;, hẻm để giao đến từng hộ d&acirc;n. C&ocirc;ng việc kh&ocirc;ng ngơi tay từ s&aacute;ng đến tối nhưng c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đều ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36936/2.2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Triển l&atilde;m &quot;50 năm c&ugrave;ng Th&agrave;nh phố viết tiếp c&acirc;u chuyện nghĩa t&igrave;nh&quot; thu h&uacute;t nhiều bạn trẻ đến tham quan&nbsp;- Ảnh: TLTĐ</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Gần nửa thế kỷ qua, Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; trải qua một h&agrave;nh tr&igrave;nh ph&aacute;t triển đầy tự h&agrave;o. Đặc biệt, tinh thần t&igrave;nh nguyện lu&ocirc;n l&agrave; &quot;đặc sản&quot; m&agrave; tuổi trẻ Th&agrave;nh phố lu&ocirc;n dựng x&acirc;y - họ đ&atilde; viết n&ecirc;n những c&acirc;u chuyện nghĩa t&igrave;nh, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng một Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh ng&agrave;y c&agrave;ng văn minh, hiện đại, nghĩa t&igrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">MINH NHẬT</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;