Khai mạc Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân Thành phố lần 1

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Ng&agrave;y hội đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố được tổ chức nhằm để c&aacute;c đơn vị c&ugrave;ng nhau chăm lo, động vi&ecirc;n tinh thần c&aacute;c đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n nỗ lực vượt kh&oacute;&nbsp;</strong></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng 24-3 tại đường V&agrave;nh Đai Trong (quận B&igrave;nh T&acirc;n) đ&atilde; diễn ra Ng&agrave;y hội đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố l&acirc;̀n 1 - năm 2024. Đ&acirc;y l&agrave; chương tr&igrave;nh do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Ban Thường vụ Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố phối hợp tổ chức.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đến tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; Ph&oacute; chủ tịch Li&ecirc;n đ&ograve;a Lao động Th&agrave;nh phố Ph&ugrave;ng Thế Quang; UVBT - Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố Huỳnh Văn Tuấn; Trưởng ph&ograve;ng lao động x&atilde; hội Ban d&acirc;n vận Th&agrave;nh ủy Phan L&ecirc; Vũ; Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n Ng&ocirc; Minh Hải.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36937/Hinh 4.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">&Ocirc;ng&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-size:14px">Huỳnh Văn Tuấn (UVBT - Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố) ph&aacute;t biểu tại ng&agrave;y hội</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại ng&agrave;y hội, &ocirc;ng Huỳnh Văn Tuấn (UVBT - Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố) cho biết: Năm 2024 Ng&agrave;y hội đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố sẽ được Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Ban Thường vụ Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố phối hợp tổ chức 3 lần tại địa b&agrave;n quận B&igrave;nh T&acirc;n, huyện H&oacute;c M&ocirc;n v&agrave; huyện Nh&agrave; B&egrave; với nhiều hoạt động phong ph&uacute;.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Cũng trong s&aacute;ng nay, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Ban Thường vụ Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố cũng đ&atilde; trao 200 phần, mỗi phần c&oacute; trị gi&aacute; 1.000.000 đồng để chăm lo v&agrave; hỗ trợ đời sống cho c&aacute;c thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận B&igrave;nh T&acirc;n.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36937/Hinh 1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Anh&nbsp;</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-size:14px">Ng&ocirc; Minh Hải (Ph&oacute; b&iacute; thư thường trực Th&agrave;nh Đo&agrave;n) trao qu&agrave; hỗ trợ cho c&aacute;c thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n tại ng&agrave;y hội</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Quận đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n cũng đ&atilde; trao tặng 5 phương tiện cho 5 c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn để tiếp tục ổn định việc l&agrave;m, kiếm thu nhập chăm lo cho cuộc sống v&agrave; gia đ&igrave;nh.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36937/Hinh 5.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-size:14px">Quận đo&agrave;n B&igrave;nh T&acirc;n cũng đ&atilde; trao tặng&nbsp;phương tiện cho 5 c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn&nbsp;để tiếp tục ổn định việc l&agrave;m.</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&ldquo;T&ocirc;i rất vui v&agrave; x&uacute;c động khi được nhận những phần qu&agrave; hỗ trợ từ c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n do Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Ban Thường vụ Li&ecirc;n đo&agrave;n Lao động Th&agrave;nh phố trao tặng. Đ&acirc;y c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; nguồn kinh ph&iacute; to lớn để t&ocirc;i</span><span style="color:rgb(0, 0, 0)"> c&oacute; thể chăm lo cho gia đ&igrave;nh của m&igrave;nh&rdquo;, chị Đo&agrave;n Ph&iacute; Linh (Đo&agrave;n vi&ecirc;n C&ocirc;ng ty Pouyuen Việt Nam) chia sẻ.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/3/36937/Hinh 2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Nhiều gian h&agrave;ng chuyển đổi số xuất hiện t</span></span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-size:14px">ại Ng&agrave;y hội đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố l&acirc;̀n 1 - năm 2024.</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Tại ng&agrave;y hội, nhiều gian h&agrave;ng b&igrave;nh ổn thị trường, gian h&agrave;ng hỗ trợ hướng dẫn đăng k&yacute; v&agrave; k&iacute;ch hoạt t&agrave;i khoản định danh điện tử, gian h&agrave;ng tư vấn ph&aacute;p luật về bảo hiểm x&atilde; hội; s&acirc;n chơi c&aacute;c kiến thức cơ bản về sức khoẻ sinh sản, giới, tiền h&ocirc;n nh&acirc;n cũng lần lượt diễn ra v&agrave; thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo c&aacute;c bạn thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&ugrave;ng người d&acirc;n đến tham dự.</span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ngo&agrave;i ra, ng&agrave;y hội cũng sẽ c&oacute; c&aacute;c chương tr&igrave;nh văn nghệ ch&agrave;o mừng kỷ ni&ecirc;̣m 95 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập C&ocirc;ng đo&agrave;n Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024); kỷ ni&ecirc;̣m 93 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26-3-1931/ 26-3-2024); hưởng ứng Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2024.</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">HỒNG PHONG</span></strong><br /> &nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;