Phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>S&aacute;ng 05-4, tại ph&ograve;ng họp C6 Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Bảo hiểm x&atilde; hội TP. Hồ Ch&iacute; Minh diễn ra hội nghị k&yacute; kết phối hợp tuy&ecirc;n truyền thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật bảo hiểm x&atilde; hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024 - 2027.</strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36950/DTK04141.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Ho&agrave;n th&agrave;nh k&yacute; kết giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp; với Bảo hiểm x&atilde; hội Th&agrave;nh phồ Hồ Ch&iacute; Minh.</span></em></p> <p style="text-align:justify">Đến với buổi k&yacute; kết phối hợp&nbsp;về ph&iacute;a Th&agrave;nh Đo&agrave;n gồm c&aacute;c đồng ch&iacute;:&nbsp;Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ nhiệm Ủy ban Kkiểm tra Th&agrave;nh Đo&agrave;n;&nbsp;Nguyễn Đăng Khoa - Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n; Trương Tấn Nghiệp - Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Trưởng ban C&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Th&agrave;nh Đo&agrave;n;&nbsp;Phan Tấn Anh - Uỷ vi&ecirc;n Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; ban Thanh ni&ecirc;n Trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</p> <p style="text-align:justify">Đại diện&nbsp;Bảo hiểm x&atilde; hội TP. Hồ Ch&iacute; Minh gồm c&aacute;c đồng ch&iacute;:&nbsp;Trần Dũng H&agrave; - Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc Bảo hiểm x&atilde; hội Th&agrave;nh phố v&agrave;&nbsp;Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng ph&ograve;ng Truyền th&ocirc;ng, Bảo hiểm x&atilde; hội Th&agrave;nh phố.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36950/hd.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Đo&agrave;n vi&ecirc;n Bảo hiểm x&atilde; hội tư vấn cho người d&acirc;n. Ảnh: Bảo hiểm x&atilde; hội TP. Hồ Ch&iacute; Minh cung cấp.</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hội nghị k&yacute; kết giữa Th&agrave;nh Đo&agrave;n với Bảo hiểm x&atilde; hội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh gồm c&aacute;c nội dung:</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Ph&ocirc;́i hợp thực hi&ecirc;̣n tọa đàm tr&ecirc;n Đài truy&ecirc;̀n hình HTV9 với chủ đ&ecirc;̀ &ldquo;Thanh ni&ecirc;n với chính sách BHYT&rdquo; ch&agrave;o mừng Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh 26/3 v&agrave; Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n (tháng 3).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tổ chức c&aacute;c hoạt động nhằm tuy&ecirc;n truyền Luật BHXH, BHYT, BHTN cho đo&agrave;n vi&ecirc;n l&agrave; sinh vi&ecirc;n năm cuối hiểu r&otilde; về Luật BHXH, BHYT trước khi tham gia v&agrave;o thị trường lao động; tuy&ecirc;n truyền cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n khối x&atilde;, phường, thị trấn về quyền lợi khi tham gia BHYT, BHXH tự nguyện v&agrave; vận động tham đo&agrave;n vi&ecirc;n tham gia, tuy&ecirc;n truyền ch&iacute;nh s&aacute;ch BHXH bắt buộc, BHYT cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n thuộc Khu C&ocirc;ng nghiệp nh&acirc;n th&aacute;ng c&ocirc;ng nh&acirc;n (th&aacute;ng 4,5).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">-&nbsp; Thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh giao lưu trực tuyến với phụ huynh học sinh, sinh vi&ecirc;n tại c&aacute;c trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung cấp (c&oacute; tỷ lệ sinh vi&ecirc;n tham BHYT dưới 95%); v&acirc;̣n đ&ocirc;̣ng nguồn lực trao tặng thẻ BHYT cho đ&ocirc;́i tượng là học sinh sinh vi&ecirc;n, đoàn vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n có hoàn cảnh khó khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. (th&aacute;ng 7, 8 hằng năm).</span></span></p> <p style="text-align:justify">- Tổ chức 02 s&acirc;n chơi, hội thi về Luật BHXH, BHYT, c&aacute;c chế độ BHXH chào mừng Ng&agrave;y truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh 15/10, cho đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đang l&agrave; c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động ở c&aacute;c khu chế xuất, khu c&ocirc;ng nghiệp gi&uacute;p trang bị những kiến thức cơ bản về tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN (th&aacute;ng 10, th&aacute;ng 11 hằng năm).</p> <p style="text-align:justify">- Tổ chức hiện 01 chương tr&igrave;nh Hiểu đ&uacute;ng l&agrave;m tr&uacute;ng với chủ đề &ldquo;Tuổi trẻ Th&agrave;nh phố với c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch Bảo hiểm x&atilde; hội, bảo hiểm y tế&rdquo; tuy&ecirc;n truyền về c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch BHXH, BHYT cho thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố (th&aacute;ng 11 hằng năm)</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Hằng năm, BHXH v&agrave; Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố lu&acirc;n phi&ecirc;n tổ chức đ&aacute;nh gi&aacute; c&ocirc;ng t&aacute;c phối hợp, r&uacute;t kinh nghiệm, kịp thời bổ sung những vấn đề mới cần phối hợp thực hiện trong những năm tiếp theo; kịp thời biểu dương, khen thưởng c&aacute;c tập thể, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong thực hiện Chương tr&igrave;nh phối hợp (th&aacute;ng 12).</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">- Tuy&ecirc;n truyền, vận động người th&acirc;n của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n l&agrave;m việc c&oacute; hợp đồng lao động v&agrave; đ&atilde; tham gia BHXH bắt buộc, do mất việc l&agrave;m hoặc kh&ocirc;ng c&oacute; nhu cầu tiếp tục l&agrave;m việc theo hợp đồng khi trở về địa phương hiểu r&otilde; hơn những thiệt th&ograve;i về quyền lợi khi nhận BHXH một lần v&agrave; những lợi &iacute;ch khi tiếp tục tham gia BHXH để được hưởng lương hưu.</span></span></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36950/5.jpg" style="height:376px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n v&agrave; Bảo hiểm X&atilde; hội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh chụp ảnh sau&nbsp;buổi k&yacute; kết.</span></em></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36950/bhxm.jpg" style="height:360px; width:600px" /></span></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Chương tr&igrave;nh của Bảo hiểm x&atilde; hội&nbsp;được hưởng ứng t&iacute;ch cực. Ảnh: Bảo hiểm x&atilde; hội TP.Hồ Ch&iacute; Minh cung cấp.</em></span></p> <p style="text-align: right;"><strong>TIN:VĨNH THUẬN</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>ẢNH: ĐỖ TH&Agrave;NH KHANG&nbsp;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;