Phát huy vai trò của Đoàn trong phòng ngừa, ngăn chặn thanh thiếu niên phạm tội

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 12-4, tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra Tọa đ&agrave;m Ph&aacute;t huy vai tr&ograve; Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trong ph&ograve;ng ngừa, ngăn chặn thanh thiếu ni&ecirc;n phạm tội. Qua đ&oacute; nh&igrave;n nhận thực trạng một c&aacute;ch kh&aacute;ch quan, r&otilde; r&agrave;ng, đồng thời đề ra những giải ph&aacute;p hữu hiệu gi&uacute;p thanh thiếu ni&ecirc;n Th&agrave;nh phố c&oacute; m&ocirc;i trường ph&aacute;t triển l&agrave;nh mạnh, lu&ocirc;n tu&acirc;n thủ ph&aacute;p luật, ph&aacute;t triển đất nước.</strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36959/DSC01298.JPG" style="height:281px; width:500px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align:center"><em>C&aacute;c đồng ch&iacute; đạo chụp ảnh lưu niệm tại buổi tọa đ&agrave;m</em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Dự tọa đ&agrave;m c&oacute; đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương - Đại biểu Quốc hội kh&oacute;a XV, Th&agrave;nh ủy vi&ecirc;n, B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chủ tr&igrave; tọa đ&agrave;m c&oacute; đồng ch&iacute; Phạm Thị Thu H&agrave; - Ph&oacute; Ch&aacute;nh &aacute;n T&ograve;a &aacute;n Nh&acirc;n d&acirc;n Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n; đồng ch&iacute; Nguyễn Đăng Khoa - Ủy vi&ecirc;n BTV, Trưởng ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o - Đối ngoại Th&agrave;nh Đo&agrave;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trong phần ph&aacute;t biểu khai mạc, Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n&nbsp;đ&atilde; định hướng v&agrave; gợi mở ba nh&oacute;m nội dung, vấn đề c&acirc;n được b&agrave;n luận r&otilde; r&agrave;ng v&agrave; t&igrave;m ra hướng đi ph&ugrave; hợp.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36959/DSC01188.JPG" style="height:281px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>Đồng ch&iacute; Trương Minh Tước Nguy&ecirc;n ph&aacute;t biểu định hướng buổi tọa đ&agrave;m</em></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Một l&agrave; tập trung đ&aacute;nh gi&aacute; tổng quan, to&agrave;n diện về những nội dung, giải ph&aacute;p tuy&ecirc;n truyền, gi&aacute;o dục, n&acirc;ng cao nhận thức ph&aacute;p luật trong thanh thiếu ni&ecirc;n hiện nay đang được Đo&agrave;n c&aacute;c cấp tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố thực hiện, ph&acirc;n t&iacute;ch t&iacute;nh khả thi v&agrave; những hạn chế tồn đọng, chỉ r&otilde; nguy&ecirc;n nh&acirc;n v&agrave; đề xuất giải ph&aacute;p ho&agrave;n thiện, th&aacute;o gỡ.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hai l&agrave; th&ocirc;ng tin về những điểm ti&ecirc;u cực mới đang dần ph&aacute;t sinh trong thanh thiếu ni&ecirc;n hiện nay, nhất l&agrave; những tr&agrave;o lưu xấu, độc, phản cảm tiềm ẩn rủi ro v&agrave; nguy cơ vi phạm ph&aacute;p luật hiện đang xảy ra tại c&aacute;c địa phương, cần đề xuất được hướng giải ph&aacute;p.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ba l&agrave; cho &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p về dự thảo Luật Tư ph&aacute;p người thanh ni&ecirc;n v&agrave; những thể chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;p luật được ban h&agrave;nh li&ecirc;n quan đến thanh thiếu ni&ecirc;n hiện chưa s&aacute;t với t&igrave;nh h&igrave;nh hoặc chồng ch&eacute;o với c&aacute;c luật hiện h&agrave;nh từ trước. Đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến giải ph&ugrave; hợp, dần đ&aacute;nh gi&aacute; t&igrave;nh h&igrave;nh nhận thực, h&agrave;nh động của thanh thiếu ni&ecirc;n đối với c&aacute;c quy định ph&aacute;p luật hiện h&agrave;nh.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trải qua thời gian l&agrave;m việc khẩn trương v&agrave; nghi&ecirc;m t&uacute;c, tọa đ&agrave;m đ&atilde; ghi nhận v&agrave; thảo luận nhiều &yacute; kiến đ&oacute;ng g&oacute;p c&oacute; gi&aacute; trị, xoay quanh c&aacute;c vấn đề về b&igrave;nh đẳng giới, quyền bảo vệ v&agrave; tự vệ của trẻ em, định hướng xử l&yacute; c&aacute;c trường hợp vi phạm ph&aacute;p luật ở thanh thiếu ni&ecirc;n&hellip; cần được ho&agrave;n thiện v&agrave; tối ưu hơn, đảm bảo quyền ph&aacute;t triển, c&aacute;c quyền v&agrave; lợi &iacute;ch hợp ph&aacute;p kh&aacute;c của người d&acirc;n, thanh thiếu ni&ecirc;n v&agrave; trẻ em trong tương lai gần.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tọa đ&agrave;m cũng l&agrave; một m&ocirc;i trường th&iacute;ch hợp, gi&agrave;u gi&aacute; trị về mặt an sinh x&atilde; hội để ph&aacute;t huy vai tr&ograve; của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh trong việc ph&ograve;ng ngừa, ngăn chặn thanh thiếu ni&ecirc;n phạm tội.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36959/DSC01253.JPG" style="height:281px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36959/DSC01280.JPG" style="height:281px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu chia sẽ tại buổi tọa đ&agrave;m</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua đ&oacute; tạo sự thống nhất, đồng thuận, ph&aacute;t huy t&iacute;nh d&acirc;n chủ của thanh ni&ecirc;n đối với chủ trương, đường lối của Đảng, ch&iacute;nh s&aacute;ch, ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước trong lĩnh vực lập ph&aacute;p, tư ph&aacute;p. L&agrave; điều kiện thuận lợi để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n g&oacute;p phần x&acirc;y dựng v&agrave; ho&agrave;n thiện c&aacute;c thể chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch, quy định ph&aacute;p luật của Nh&agrave; nước li&ecirc;n quan đến thanh thiếu ni&ecirc;n, đảm bảo ph&ugrave; hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, khả thi của hệ thống ph&aacute;p luật, đ&aacute;p ứng được y&ecirc;u cầu ph&aacute;t triển đất nước trong giai đoạn mới.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">THU HƯƠNG - HUỲNH QUY&Ecirc;N</span></span></strong></p> <p style="text-align:right">&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;