Hợp tác nâng cao giáo dục và sức khỏe học sinh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Với mục ti&ecirc;u gi&uacute;p c&aacute;c em bảo đảm sức khỏe để y&ecirc;n t&acirc;m học tập, TTC AgriS đ&atilde; đồng h&agrave;nh với 50 dự &aacute;n cộng đồng trường học tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; khu vực Đồng bằng s&ocirc;ng Cửu Long. Đồng thời, Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, C&ocirc;ng ty Cổ phần Th&agrave;nh Th&agrave;nh C&ocirc;ng - Bi&ecirc;n H&ograve;a (TTC AgriS, HOSE: SBT) v&agrave; Quỹ thiện nguyện quốc tế của người Việt - ASIF Foundation (Australia) tổ chức chương tr&igrave;nh tập huấn kỹ năng về thực h&agrave;nh vệ sinh, ph&ograve;ng chống tai nạn thương t&iacute;ch, ph&ograve;ng chống x&acirc;m hại cho học sinh giai đoạn 2024 - 2025.</span></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36964/NBT02299.jpg" style="height:333px; width:500px" /></em></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:11px"><em>C&aacute;c đại biểu tham gia buổi k&yacute; kết c&ugrave;ng chụp ảnh lưu niệm</em></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi k&yacute; kết anh Phạm L&ecirc; Minh Khang - Ph&oacute; chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố hy vọng 50 c&ocirc;ng tr&igrave;nh nh&agrave; vệ sinh n&agrave;y sẽ l&agrave; một m&oacute;n qu&agrave; đặc biệt d&agrave;nh cho c&aacute;c em nhỏ để c&aacute;c em c&oacute; thể đến trường một c&aacute;ch tự tin nhất thoải m&aacute;i nhất v&agrave; c&oacute; thể ph&aacute;t triển một c&aacute;ch to&agrave;n diện.</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Về ph&iacute;a TTC, AgriS chị Đặng Huỳnh Ức My - Ph&oacute; Chủ tịch TTC AgriS chia sẻ qua sự kiện n&agrave;y TTC Agris thể hiện tinh thần chia sẻ, đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng cuộc sống hạnh ph&uacute;c của người d&acirc;n Việt Nam đặc biệt l&agrave; sự ph&aacute;t triển của c&aacute;c thế hệ tương lai. V&agrave; đồng thời , TTC AgriS nhận thức s&acirc;u sắc tầm ảnh hưởng v&agrave; sự lớn mạnh của doanh nghiệp phải gắn liền với sự thịnh vượng to&agrave;n diện của x&atilde; hội. Đứng trước những th&aacute;ch thức to&agrave;n cầu ng&agrave;y một s&acirc;u rộng về c&aacute;c vấn đề an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm, &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, nguồn t&agrave;i nguy&ecirc;n thi&ecirc;n nhi&ecirc;n cạn kiệt cũng như khủng hoảng lương thực v&agrave; đặc biệt l&agrave; c&aacute;c vấn đề sức khỏe c&ocirc;ng cộng.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36964/NBT02199.jpg" style="height:328px; width:500px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:11px">&Ocirc;ng Phạm L&ecirc; Minh Khang - Ph&oacute; chủ tịch hội LHTN Việt Nam TP.HCM (b&ecirc;n phải); &Ocirc;ng Nguyễn Thanh Ngữ - Tổng Gi&aacute;m đốc TTC AgriS (giữa); &Ocirc;ng Nguyễn Văn Thuận - Gi&aacute;m đốc Chương tr&igrave;nh, đại diện ASIF Foundation (b&ecirc;n tr&aacute;i) k&yacute; kết bi&ecirc;n bản ghi nhớ hợp t&aacute;c</span></span></em></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến tham dự v&agrave; chứng kiến Lễ k&yacute; kết, &ocirc;ng Đặng Văn Th&agrave;nh &ndash; Chủ tịch Tập đo&agrave;n TTC cũng nhấn mạnh mong muốn th&ocirc;ng qua dự &aacute;n n&agrave;y, c&oacute; thể lan tỏa v&agrave; k&ecirc;u gọi cộng đồng nh&igrave;n nhận một c&aacute;ch nghi&ecirc;m t&uacute;c về những kh&oacute; khăn m&agrave; thế hệ tương lai đang gặp phải, để c&oacute; những h&agrave;nh động quyết liệt hơn trong việc tạo những điều kiện ph&aacute;t triển tốt nhất cho c&aacute;c ch&aacute;u.&nbsp;</span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh hợp t&aacute;c giữa Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, TTC AgriS v&agrave; ASIF Foundation l&agrave; một hoạt động &yacute; nghĩa, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao chất lượng gi&aacute;o dục v&agrave; bảo vệ sức khỏe cho học sinh.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TRUNG NGUY&Ecirc;N</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;