Thiếu nhi TP.Hồ Chí Minh háo hức tham gia Ngày hội văn hóa thiếu nhi lần 1

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 13-4, Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh c&ugrave;ng với Sở Văn h&oacute;a v&agrave; Thể dục thể thao Th&agrave;nh phố đ&atilde; phối hợp với Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận v&agrave; Ban Gi&aacute;m hiệu trường THCS Trần Huy Liệu, Quận Ph&uacute; Nhuận tổ chức Ng&agrave;y hội văn h&oacute;a thiếu nhi c&aacute;c d&acirc;n tộc lần thứ I năm 2024.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chương tr&igrave;nh được diễn ra nhằm thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động hưởng ứng Ng&agrave;y văn h&oacute;a c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam (19-4), hưởng ứng 07 tuần thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm chi&ecirc;́n thắng lịch sử Điện Bi&ecirc;n Phủ. Ng&agrave;y hội kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; s&acirc;n chơi cho c&aacute;c em thiếu nhi m&agrave; c&ograve;n l&agrave; nơi để giao lưu văn h&oacute;a, t&igrave;m hiểu, g&igrave;n giữ bản sắc văn h&oacute;a truyền thống d&acirc;n tộc cho em đội vi&ecirc;n, học sinh th&agrave;nh phố.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu khai mạc ng&agrave;y hội, đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh chia sẻ rằng: &ldquo;Mong rằng th&ocirc;ng qua ng&agrave;y hội ng&agrave;y h&ocirc;m nay, từng em đội vi&ecirc;n, thiếu nhi Th&agrave;nh phố sẽ c&oacute; cơ hội để t&igrave;m hiểu nhiều hơn về văn h&oacute;a kh&ocirc;ng chỉ của d&acirc;n tộc Việt m&agrave; cộng đồng c&aacute;c d&acirc;n tộc Việt Nam, ở tại Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh th&igrave; 54 d&acirc;n tộc anh em đều c&oacute; mặt đầy đủ tại Th&agrave;nh phố mang t&ecirc;n B&aacute;c với rất l&agrave; đa dạng những c&aacute;i truyền thống của từng d&acirc;n tộc.&rdquo;&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36965/%C4%90c%20Hi%E1%BB%81n%20Tr%C3%A2n%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u.JPG" style="height:367px; width:550px" /></span></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n ph&aacute;t biểu khai mạc Ng&agrave;y hội</em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Dịp n&agrave;y, nhằm thực hiện đề &aacute;n cuộc vận động &ldquo;Tự h&agrave;o một dải non s&ocirc;ng&rdquo; do Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh ph&aacute;t động với </span><span style="color:rgb(0, 0, 0)">mục đ&iacute;ch tăng cường gi&aacute;o dục l&ograve;ng y&ecirc;u nước, &yacute; thức về chủ quyền quốc gia, d&acirc;n tộc.</span><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"> Bộ Chỉ huy chiến dịch to&agrave;n mặt trận Th&agrave;nh phố đ&atilde; trao tặng 20 tấm bản đồ Việt Nam cho Tiểu đo&agrave;n Trần Huy Liệu.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36965/%C4%91c%20Tr%C3%A2n%20trao%20b%E1%BA%A3n%20%C4%91%E1%BB%93.JPG" style="height:367px; width:550px" /></span></span></span><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; Trịnh Thị Hiền Tr&acirc;n - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; Huỳnh Đăng Linh - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Quận ủy Quận Ph&uacute; Nhuận trao tặng bản đồ cho c&aacute;c em học sinh</span></span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, để tiếp tục động vi&ecirc;n c&aacute;c em thiếu nhi d&acirc;n tộc thiểu số vượt kh&oacute;, c&oacute; nhiều nỗ lực vươn l&ecirc;n trong học tập, Th&agrave;nh Đo&agrave;n - Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Ban Vận động Quỹ học bổng Vừ A D&iacute;nh trao tặng 30 suất học bổng cho c&aacute;c em.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36965/Trao%20h%E1%BB%8Dc%20b%E1%BB%95ng%20V%E1%BB%AB%20A%20D%C3%ADnh.JPG" style="height:367px; width:550px" /></span></span></span><br /> <span style="font-size:12px"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; Trần Ch&iacute; Vĩ - Trưởng ph&ograve;ng Nghiệp vụ Ban D&acirc;n tộc TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Kiều Nhi - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ Quận ủy, Ph&oacute; Chủ tịch Ủy ban Nh&acirc;n d&acirc;n Quận Ph&uacute; Nhuận trao h</span>ọc&nbsp;bổng Vừ A D&iacute;nh&nbsp;đến c&aacute;c em thiếu nhi</span></em></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ngo&agrave;i ra, trong khu&ocirc;n khổ Ng&agrave;y hội văn h&oacute;a thiếu nhi c&aacute;c d&acirc;n tộc lần I năm 2024, c&aacute;c em đội vi&ecirc;n, học sinh c&ograve;n được tham gia c&aacute;c s&acirc;n chơi giao lưu t&igrave;m hiểu văn h&oacute;a, g&igrave;n giữ bản sắc văn h&oacute;a truyền thống c&aacute;c d&acirc;n tộc th&ocirc;ng qua c&aacute;c c&aacute;c chương tr&igrave;nh biểu diễn nhạc cụ d&acirc;n tộc, giới thiệu Việt phục, c&aacute;c gian h&agrave;ng ẩm thực d&acirc;n gian v&agrave; c&aacute;c tr&ograve; chơi d&acirc;n gian cũng như t&igrave;m hiểu về lịch sử vẻ vang của nước nh&agrave; qua phần thi t&igrave;m hiểu 70 năm chiến dịch lịch sử Điện Bi&ecirc;n Phủ, hội thi &ldquo;Qu&agrave; tặng bạn&rdquo; d&agrave;nh cho thiếu nhi tỉnh Điện Bi&ecirc;n.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36965/tr%C3%ACnh%20di%E1%BB%85n%20trang%20ph%E1%BB%A5c%20truy%E1%BB%81n%20th%E1%BB%91ng.JPG" style="height:367px; width:550px" /><br /> <em>Trong khu</em></span></span><em><span style="font-size:12px">&ocirc;n khổ Ng&agrave;y hội, c&aacute;c em&nbsp;Đội vi&ecirc;n, học sinh c&ograve;n&nbsp;được chi&ecirc;m ngưỡng trang phục truyền thống của Việt Nam qua chương tr&igrave;nh giới thiệu Việt phục</span></em></span></p> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36965/Tr%E1%BA%A3i%20nghi%E1%BB%87m%20nh%E1%BA%A1c%20c%E1%BB%A5%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%99c.JPG" style="height:367px; width:550px" /><br /> &nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/4/36965/Tr%E1%BA%A3i%20nghi%E1%BB%87m%20vi%E1%BA%BFt%20th%C6%B0%20ph%C3%A1p.JPG" style="height:367px; width:550px" /><br /> <em><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&ecirc;n cạnh c&aacute;c <span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">gian h&agrave;ng ẩm thực d&acirc;n gian v&agrave; ch</span>ương&nbsp;tr&igrave;nh<span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">&nbsp;giới thiệu Việt phục, c</span>&aacute;c&nbsp;em học sinh c&ograve;n&nbsp;được tham gia trải nghiệm c&aacute;c nhạc cụ d&acirc;n tộc v&agrave; nghệ thuật&nbsp;viết thư ph&aacute;p</span></span></em></div> <div style="text-align: right;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TUẤN&nbsp;DANH - HỒNG ANH</strong></span></span></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;