Khai mạc Hội thi "Ánh sáng thời đại" lần thứ 11 - năm 2024

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">S&aacute;ng ng&agrave;y 5-5, tại Trường Đại học C&ocirc;ng nghệ Th&ocirc;ng tin, ĐHQG-HCM, Th&agrave;nh Đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Th&agrave;nh ủy, Đại học Quốc gia Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, Đảng ủy Khối Đại học, Cao đẳng Th&agrave;nh phố, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Th&agrave;nh phố tổ chức khai mạc Hội thi t&igrave;m hiểu chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; lần 11 - năm 2024.</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hội thi l&agrave;&nbsp;điều kiện để c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ th&agrave;nh phố nghi&ecirc;n cứu, vận dụng chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc;nin, tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave;o cuộc sống v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c, qua đ&oacute; n&acirc;ng cao nhận thức ch&iacute;nh trị, bồi dưỡng l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng cho đội ngũ.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/36991/AST%C4%90%20-%20Khai%20m%E1%BA%A1c%20H%20thi.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span><br /> <em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c&nbsp;đồng ch&iacute; l&atilde;nh&nbsp;đạo c&ugrave;ng qu&yacute;&nbsp;đại biểu&nbsp;thực hiện nghi thức khai mạc Hội thi (Nguồn&nbsp;ảnh: Tư liệu Th&agrave;nh&nbsp;Đo&agrave;n)</span></span></em></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu khai mạc tại Hội thi, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố, đại diện Ban Chỉ đạo Hội thi cho biết Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh lu&ocirc;n ch&uacute; trọng c&ocirc;ng t&aacute;c bồi dưỡng l&yacute; tưởng c&aacute;ch mạng, gi&aacute;o dục l&yacute; luận ch&iacute;nh trị cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n, xem đ&acirc;y l&agrave; nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao &yacute; thức, bản lĩnh ch&iacute;nh trị của đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n. Do đ&oacute;, Hội thi t&igrave;m hiểu Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc; nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; đ&atilde; ra đời v&agrave; trở th&agrave;nh một m&ocirc; h&igrave;nh ti&ecirc;u biểu, s&acirc;n chơi học thuật uy t&iacute;n.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><span style="font-size:11px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/36991/AST%C4%90%20-%20ch%E1%BB%8B%20H%C3%A0%20ph%C3%A1t%20bi%E1%BB%83u.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span><br /> <em><span style="font-size:11px">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; ph&aacute;t biểu khai mạc Hội thi</span></em></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hội thi năm nay sẽ được tổ chức với những điểm mới như:</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><em>Thứ nhất</em>, h&igrave;nh thức thi của phần thi đội tuyển của Hội thi d&agrave;nh cho C&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ từ 35 tuổi trở xuống, đang c&ocirc;ng t&aacute;c, giảng dạy, l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c nghi&ecirc;n cứu tại c&aacute;c cơ sở gi&aacute;o dục, đ&agrave;o tạo tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố sẽ được đổi mới theo hướng tập trung v&agrave;o chất lượng với c&aacute;c phần mềm thi cải tiến, ứng dụng chuyển đổi số.</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><em>Thứ hai</em>, phần thi c&aacute; nh&acirc;n của Hội thi năm nay được mở rộng hơn với 03 bảng thi, trong đ&oacute; c&oacute; 02 bảng d&agrave;nh cho c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n chuy&ecirc;n ng&agrave;nh v&agrave; kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n, mở rộng 01 bảng d&agrave;nh cho th&agrave;nh vi&ecirc;n C&acirc;u lạc bộ L&yacute; luận trẻ c&aacute;c cấp.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Chủ đề viết tự luận của phần thi c&aacute; nh&acirc;n được chọn l&agrave; &ldquo;Kh&aacute;t vọng cống hiến - Lẽ sống thanh ni&ecirc;n&rdquo;, đ&acirc;y l&agrave; chủ đề sinh hoạt ch&iacute;nh trị to&agrave;n kh&oacute;a theo Nghị quyết Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII x&aacute;c lập gắn với cụ thể h&oacute;a nhiệm vụ của tuổi trẻ trong đề xuất, hiến kế c&aacute;c &yacute; tưởng, s&aacute;ng kiến ph&ugrave; hợp với nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n của c&aacute;n bộ, gi&aacute;o vi&ecirc;n, giảng vi&ecirc;n trẻ, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Hội thi t&igrave;m hiểu Chủ nghĩa M&aacute;c - L&ecirc; nin, Tư tưởng Hồ Ch&iacute; Minh &ldquo;&Aacute;nh s&aacute;ng thời đại&rdquo; lần thứ 11, năm 2024. Hội thi sẽ được diễn ra từ ng&agrave;y 05/5/2024 đến ng&agrave;y 05/6/2024.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/36991/AST%C4%90%20-%20Tham%20gia%20ph%E1%BA%A7n%20thi%20t%C6%B0%C6%A1ng%20t%C3%A1c.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/36991/AST%C4%90%20-%20tham%20gia%20ph%E1%BA%A7n%20thi%20t%C6%B0%C6%A1ng%20t%C3%A1c%202.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></span></span><br /> <em><span style="font-size:11px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">C</span>&aacute;c&nbsp;bạn th&iacute; sinh tham gia&nbsp;phần thi tương t&aacute;c kh&aacute;n giả tại&nbsp;lễ&nbsp;khai mạc&nbsp;trước khi di chuyển sang khu vực thi</span></span></em></p> <div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">HỒNG ANH</span></span></strong></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;