"Học để làm việc, làm người, làm cán bộ"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiều 11-05, trong khu&ocirc;n khổ Đại hội Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c lần thứ 8 - năm 2024, Th&agrave;nh đo&agrave;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức Diễn đ&agrave;n &quot;Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh&quot; năm 2024. Diễn đ&agrave;n được chia th&agrave;nh 5 nh&oacute;m thảo luận, diễn ra đồng thời tại 5 địa điểm tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố. Tại trường Đại học Luật TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra diễn đ&agrave;n Kh&ocirc;ng gian văn h&oacute;a Hồ Ch&iacute; Minh với chủ đề: &quot;Học để l&agrave;m việc, l&agrave;m người, l&agrave;m c&aacute;n bộ&quot;.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37001/1.jpg" style="height:533px; width:800px" /></em></span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>Đại biểu c&ugrave;ng tham dự diễn đ&agrave;n&nbsp;chụp ảnh lưu niệm</em></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Diễn đ&agrave;n c&oacute; sự tham dự của GS.BS, Anh h&ugrave;ng Lao động, Thầy thuốc nh&acirc;n d&acirc;n Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguy&ecirc;n Ph&oacute; Chủ tịch Quốc hội, nguy&ecirc;n Gi&aacute;m đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, Ph&oacute; Chủ tịch Hội nạn nh&acirc;n chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Ph&oacute; Chủ tịch kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n tr&aacute;ch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố; c&ugrave;ng hơn 50 đại biểu l&agrave; Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TPHCM l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2024.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&quot;Học để l&agrave;m việc, l&agrave;m người, l&agrave;m c&aacute;n bộ&quot;</strong><br /> Ph&aacute;t biểu đề dẫn tại diễn đ&agrave;n, đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; cho biết, chủ đề diễn đ&agrave;n &quot;Học để l&agrave;m việc, l&agrave;m người, l&agrave;m c&aacute;n bộ&quot; nhấn mạnh việc học tập kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; trau dồi về mặt tri thức m&agrave; c&ograve;n r&egrave;n luyện bản th&acirc;n về cả đạo đức v&agrave; phẩm chất ch&iacute;nh trị.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37001/2.jpg" style="height:533px; width:800px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; ph&aacute;t biểu đề dẫn tại diễn đ&agrave;n</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhắc lại lời B&aacute;c dạy: &quot;Mọi kế hoạch phải thiết thực, đi từ những c&aacute;i nhỏ, c&aacute;i dễ m&agrave; đi l&ecirc;n, n&oacute;i được, l&agrave;m được&quot;. Do đ&oacute;, thực hiện v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh một mục ti&ecirc;u nhỏ với kết quả tốt c&ograve;n hơn đề ra nhưng m&atilde;i kh&ocirc;ng thể thực hiện được một mục ti&ecirc;u lớn.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37001/4.jpg" style="height:533px; width:800px" /></span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-size:12px">Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n trao tặng bản đồ Việt Nam đến Đo&agrave;n Trường Đại học Luật Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;hực hiện cuộc vận động &quot;Tự h&agrave;o một dải non s&ocirc;ng&quot; của Trung ương Đo&agrave;n&nbsp;ph&aacute;t động</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng ch&iacute; Trần Thu H&agrave; kỳ vọng, qua diễn đ&agrave;n, c&aacute;c đại biểu l&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n sẽ r&uacute;t ra nhiều b&agrave;i học kinh nghiệm, tiếp tục x&aacute;c định mục đ&iacute;ch học tập đ&uacute;ng đắn; phương ph&aacute;p học tập, r&egrave;n luyện hiệu quả. Qua đ&oacute;, trở th&agrave;nh những c&ocirc;ng d&acirc;n tốt, c&aacute;n bộ tốt để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nh&acirc;n d&acirc;n.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&quot;X&aacute;c định lẽ sống, kh&aacute;t vọng, ước mơ của bản th&acirc;n&quot;</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37001/3.jpg" style="height:533px; width:800px" /></strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>C&aacute;c diễn giả chia sẻ tại diễn đ&agrave;n</em></span></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tham gia diễn đ&agrave;n, c&aacute;c đại biểu l&agrave; Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP.HCM l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2024 đ&atilde; đ&oacute;ng g&oacute;p &yacute; kiến, g&oacute;c nh&igrave;n thực tế, đa dạng về chủ đề &ldquo;Học để l&agrave;m việc, l&agrave;m người, l&agrave;m c&aacute;n bộ&rdquo;. C&aacute;c đại biểu mạnh dạng chia sẻ, trao đổi, tiếp thu &yacute; kiến về những gi&aacute; trị đ&uacute;c kết từ lời dạy của B&aacute;c Hồ về mục đ&iacute;ch của việc học tập; tinh thần cống hiến của nh&agrave; khoa học, tr&iacute; thức, thanh ni&ecirc;n cho sự nghiệp x&acirc;y dựng v&agrave; ph&aacute;t triển đất nước.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trao đổi với c&aacute;c đại biểu, Gi&aacute;o sư, B&aacute;c sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng chia sẻ: &ldquo;C&aacute;c bạn trẻ cần x&aacute;c định đ&uacute;ng lẽ sống, kh&aacute;t vọng, ước mơ của bản th&acirc;n. Phấn đấu để trở th&agrave;nh một c&ocirc;ng d&acirc;n tốt, gi&uacute;p đỡ người kh&aacute;c, phục vụ cho đất nước. Khi thực hiện được lẽ sống, c&aacute;c c&aacute;n bộ trẻ sẽ mở rộng con đường th&agrave;nh c&ocirc;ng, đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o qu&aacute; tr&igrave;nh tiến bộ của x&atilde; hội...&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37001/_MG_6350.JPG" style="height:533px; width:800px" /></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh H&agrave; - Hoa hậu M&ocirc;i trường Thế giới 2023 chia sẻ th&ecirc;m về việc &quot;Học để l&agrave;m người&quot;</span></em></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Theo đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh H&agrave; - Hoa hậu M&ocirc;i trường Thế giới 2023, đại biểu Thanh ni&ecirc;n ti&ecirc;n tiến TP. Hồ Ch&iacute; Minh l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2024 b&agrave;y tỏ quan điểm về chủ đề &ldquo;Học để l&agrave;m người&rdquo;: &ldquo;Học để l&agrave;m người, học tập suốt đời l&agrave; t&acirc;m thế quan trọng nhưng thực ra để c&oacute; thể &aacute;p dụng suốt tuổi trẻ, suốt đời l&agrave; một qu&aacute; tr&igrave;nh đ&ograve;i hỏi nhiều nỗ lực v&agrave; khao kh&aacute;t muốn bản th&acirc;n c&oacute; &iacute;ch v&agrave; cống hiến cho cộng đồng...&rdquo;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><em><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2024/5/37001/5.jpg" style="height:533px; width:800px" /></span></span></em></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:12px"><em>05 suất học bổng v&agrave; dụng cụ học tập tiếp bước đến trường d&agrave;nh cho c&aacute;c em học sinh vượt kh&oacute; c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch học tập tốt đ&atilde; được trao tặng nhằm khuyến kh&iacute;ch, động vi&ecirc;n c&aacute;c em học tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, g&oacute;p phần x&acirc;y dựng thế hệ trẻ của Th&agrave;nh phố do c&aacute;c đại biểu tham gia đại hội vận động v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;p</em></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>MINH NHẬT, VĨNH THUẬN</strong></span></span></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;